Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar alcoholgebruik gemeente Alblasserdam

Geldend van 06-08-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar alcoholgebruik gemeente Alblasserdam

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019;

het college op grond van artikel 2:48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 gebieden aan kan wijzen waarbinnen het verboden is om alcohol te nuttigen, dan wel om aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben;

Dat een verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in een bepaald gebied, met name gebieden met publieksaantrekkende werking, een effectief instrument ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde is gebleken;

Dat gebleken is dat het noodzakelijk is een aantal gebieden in Alblasserdam aan te wijzen in verband met (dreigende) overlast;

De overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

Dat het eveneens wenselijk is in bepaalde gebieden preventief op te treden tegen het gebruik van alcohol op straat;

Dat handhavers hiertegen op kunnen treden op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de APV;

Dat het wenselijk is om handhavers eveneens in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

Overwegende dat:

Besluit:

Vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar alcoholgebruik gemeente Alblasserdam"

Artikel 1

 • 1.

  De volgende gebieden worden aangewezen waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam:

 • a.

  Alle openbare plaatsen, in het gebied Dam, Kerksingel, Jan U Smithof, Kerkstraat, Meursingstraat, van Eesterensingel, Blokweerweg, Cortgene, Kade, J. Smitkade, Kraanbaan, Zuiderstek en Ruigenhil;

 • b.

  Alle openbare plaatsen in het gebied Anjerstraat, Elsenpad, J. Catsstraat, Brederostraat, Van Lennepstraat, Kortland, Kortlandsche Kade, Kerkweg, Buitenpad, Mesdaglaan, het water Middelwetering;

 • c.

  Het gebied rondom de Middelwetering gelegen tussen de Blokweerweg en de IJsvogel;

 • d.

  Alle openbare plaatsen in het gebied Rijnstraat, Maasstraat, Lekstraat, Blokweersingel, Kloosstraat;

 • e.

  Alle openbare plaatsen in het gebied West-Kinderdijk, Merwedebrug, Fop Smitstraat, Donkersloot;

 • f.

  Alle openbare plaatsen in het gebied Oost-Kinderdijk, Touwbaan, De Savornin Lohmanweg, van Hogendorpweg, Scheldeplein, Lekstraat, Biezenkamp, WB van der Veldenstraat, Lingestraat.

 • 2.

  Van de werking van de gebiedsaanwijzing zijn uitgezonderd de delen van het gebied tijdens evenementen, als bedoeld in artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening Alblasserdam, mits dit in de vergunning of acceptatie van de melding uitdrukkelijk is toegestaan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als " Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar alcoholgebruik gemeente Alblasserdam ".

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam in zijn vergadering van 21 juli 2020.

Het College van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

S. van Heeren J.G.A. Paans