Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

Geldend van 10-04-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet,

gelet op:

 • de artikelen 6:5 en 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de artikelen 22j en 24a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1. Het beleid is van toepassing op alle gevallen waarin met betrekking tot gemeentelijke heffingen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

 • 2. Het beleid is van overeenkomstige toepassing op bezwaarschriften die gericht tegen de beschikking die is afgegeven in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken, de zogenoemde WOZ-beschikking.

 • 3. Voor toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. pro-formabezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin geen gronden voor het bezwaar worden aangegeven en waarin om uitstel van de motivering wordt gevraagd;

 • b. onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin onvoldoende wordt aangegeven wat de reden van het bezwaar is of waarin de reden van het bezwaar onvoldoende wordt toegelicht.

Artikel 2 Pro-formabezwaarschrift

 • 1. Bij ontvangst van een pro-formabezwaarschrift wordt belanghebbende schriftelijk in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld het bezwaar alsnog te motiveren.

 • 2. De termijn voor motivering bedraagt vier weken vanaf de dag waarop de bezwaartermijn van de betreffende beschikking en of aanslag verstrijkt. In de brief voor de belanghebbende wordt tevens aangegeven dat bij uitblijven van de motivering of bij niet tijdige motivering niet-ontvankelijkverklaring volgt.

 • 3. Indien belanghebbende zijn bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn motiveert, volgt niet-ontvankelijkverklaring.

Artikel 3 Uitstel van motivering bij een pro-formabezwaarschrift

 • 1. Indien belanghebbende tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het pro-formabezwaarschrift wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2. Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt de belanghebbende hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3. Wanneer er wel verder uitstel wordt verleend, wordt belanghebbende schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlening en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld dat in geval van niet-motivering of niet tijdig motiveren niet-ontvankelijkverklaring zal volgen.

Artikel 4 Onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1. Indien een bezwaarschrift volgens de heffingsambtenaar onvoldoende is gemotiveerd, wordt belanghebbende hiervan schriftelijk in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld om het bezwaar aan te vullen.

 • 2. De termijn voor aanvulling bedraagt vier weken. In de brief voor de belanghebbende wordt aangegeven wat de gevolgen zijn wanneer er binnen de termijn geen aanvulling volgt.

 • 3. Indien belanghebbende zijn bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn nader motiveert, wordt het bezwaar inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de beschikbare gegevens.

 • 4. De voorgaande leden gelden niet indien de belanghebbende het bezwaarschrift voldoende toelicht tijdens het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 25, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 5 Uitstel van motivering bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1. Indien de belanghebbende tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het onvoldoende gemotiveerde bezwaarschrift wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2. Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt belanghebbende hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3. Wanneer er wel uitstel wordt verleend, wordt belanghebbende schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlening en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld wat de gevolgen zijn, indien er geen aanvulling of niet tijdig een aanvulling volgt.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Doetinchem op 3 april 2014.

De heffingsambtenaar van de gemeente Doetinchem,

B.H.W. Lubbers