Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

Artikel 1 Algemeen

Op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen van toepassing:

 • Artikel 231 en 255 van de Gemeentewet

 • Artikel 26 van de Invorderingswet

 • De uitvoeringsregeling Invorderingswet

 • Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

 • Besluit nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

In de hierna volgende artikelen geven we aan waar wij afwijken van voornoemde bepalingen / regelingen c.q. de manier waarop wij het kwijtscheldingsbeleid invullen.

Artikel 2 Doelgroep

Kwijtschelding verlenen we uitsluitend aan natuurlijke personen, die niet een bedrijf of die niet een zelfstandig beroep uitoefenen. Dit betekent ook dat privéschulden van ondernemers niet in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Artikel 3 Norm kosten van bestaan

 • 1.

  In artikel 16 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet is het percentage voor berekening van de kosten van bestaan gesteld op 90%. Artikel 255, vierde lid, van de gemeentewet geeft de gemeente de mogelijkheid om een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren. Hierbij stellen we het percentage voor de kosten van bestaan vast op 100%.

 • 2.

  We stellen de norm voor personen met een AOW-uitkering zoals beschreven in artikel 1a van het besluit “Nadere regels kwijtschelding en waterschapsbelastingen” op 100%.

Artikel 4 Uitgesloten van Kwijtschelding

Kwijtschelding is niet mogelijk voor de volgende belastingen / heffingen:

 • Brandweerrechten;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Hondenbelasting;

 • Toeristenbelasting;

 • Marktgelden;

 • Leges;

 • Forensenbelasting;

 • Baatbelastingen;

 • Variabele gedeelte afvalstoffenheffing (ledigingen / versnipperingen);

 • Rioolaansluitrecht;

 • Dienstverlening voor derden

Artikel 5 Berekening Inkomen

Bij de berekening van het netto-besteedbare inkomen houden we rekening met de netto-kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van 1 januari 2015 gelden de Leidraad en aanvullende bepalingen van BsGW.

Artikel 7 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling vervangt de huidige kwijtscheldingsregeling en treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel”.

Ondertekening