Regeling vervallen per 01-04-2021

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende nadere regels omtrent subsidie watersparen (Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020)

Geldend van 04-12-2020 t/m 31-03-2021

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende nadere regels omtrent subsidie watersparen (Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020)

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

overwegende

dat het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe op 8 juli 2020 heeft besloten om alle grondeigenaren in het landelijk gebied die maatregelen nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater, maximaal te stimuleren door hiervoor binnen de kaders van de begroting 2020 eenmalig € 400.000 beschikbaar te stellen

besluit;

vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a. aanvrager: de indiener van de aanvraag om subsidie;

 • b. college: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

 • c. watersparen: maatregelen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad;

 • d. subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op basis van deze nadere regels;

 • e. lijst met effectieve maatregelen: een lijst van maatregelen waarvan op voorhand vaststaat dat deze een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze nadere regels kan worden aangevraagd door:

  • a.

   rechtspersonen;

  • b.

   natuurlijke personen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • d.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2. De aanvraag kan enkel worden gedaan voor B- en C-watergangen in het landelijk gebied, die in eigendom zijn van de aanvrager dan wel in eigendom zijn van het waterschap, waarbij de aanvrager aanliggend aan de watergang grond in eigendom heeft.

Artikel 3. Subsidiabele maatregelen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op maatregelen in het landelijk gebied die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater.

Artikel 4. Vereisten aanvraag

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, moet in de aanvraag voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  subsidieaanvragen worden ingediend binnen de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels tot en met 31 december 2020;

 • b.

  een omschrijving van de te nemen maatregel, de locatie ervan en de instandhouding van de maatregel;

 • c.

  de aanvraag mag maximaal €10.000 bedragen;

 • d.

  opgave van de voorgenomen opdrachtgever van de uitvoering van de maatregel;

 • e.

  opgave van de verwachte kosten van de te nemen maatregel (in de vorm van een offerte of begroting) en de tijdplanning van de uitvoering van de maatregel;

 • f.

  opgave van naam en bankrekeningnummer (IBAN) waarnaar de subsidie moet worden overgemaakt.

Artikel 5. Volgorde behandeling aanvragen

De volgorde van behandelen van de aanvragen is de volgorde van binnenkomst.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan de volgende vereisten:

 • a.

  de maatregel wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  de maatregel wordt door de grondeigenaar minimaal drie jaar in stand gehouden, tenzij hier andere afspraken met het waterschap over worden gemaakt;

 • c.

  de effectiviteit van de voorgestelde maatregel moet objectief aantoonbaar zijn;

 • d.

  de maatregel is flexibel inzetbaar bij droogte en moet tevens snel te verwijderen zijn om (later mogelijke) wateroverlast te voorkomen;

 • e.

  de verwachte opstuwing en de oppervlakte van het gebied waar opstuwing plaatsvindt en/of oppervlakte waar drainage wordt beperkt dient substantieel te zijn;

 • f.

  het nemen en het in stand houden van de voorgestelde maatregel moet controleerbaar zijn;

 • g.

  indien de voorgestelde maatregel wordt genoemd op de lijst met effectieve maatregelen zoals genoemd in artikel 7, wordt daarmee voldaan aan de vereisten zoals genoemd in sub c tot en met f van dit artikel. De aanvrager kan in dat geval volstaan met een verwijzing naar deze lijst. Aan de overige vereisten in dit artikel dient wel te worden voldaan.

Artikel 7. Lijst met effectieve maatregelen

Het waterschap hanteert bij de toekenning van de subsidie een lijst van maatregelen waarvan op voorhand vaststaat dat deze een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater. Deze lijst kan aangevuld worden op basis van ervaringen die opgedaan worden tijdens de uitvoering van deze nadere regeling en wordt gepubliceerd op www.vallei-veluwe.nl.

Artikel 8. Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 100 procent van de gemaakte kosten voor de te nemen maatregelen, tenzij het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 9 is bereikt.

 • 2. Per te honoreren subsidieaanvraag wordt maximaal € 10.000 verstrekt.

Artikel 9. Subsidieplafond

Voor het tijdvak vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels tot en met 31 december 2020 bedraagt het subsidieplafond € 400.000.

Artikel 10. Beoordeling aanvraag

 • 1. Indien de aanvraag aan alle voorwaarden en vereisten voldoet zoals genoemd in artikel 4 en 6 van deze nadere regels, de maatregel voorkomt op de lijst met effectieve maatregelen zoals genoemd in artikel 7 en de gevraagde financiële bijdrage minder dan of gelijk is aan €1.500, dan wordt op de aanvraag zo spoedig mogelijk door het waterschap besloten en wordt deze zo snel mogelijk administratief afgehandeld. Het streven is om binnen één week nadat de aanvraag door het waterschap is ontvangen een besluit te nemen op de aanvraag.

 • 2. Indien de aanvraag aan alle voorwaarden en vereisten voldoet zoals genoemd in artikel 4 en 6 van deze nadere regels en de gevraagde financiële bijdrage groter is dan €1.500 is de beoordeling ervan maatwerk en wordt de behandeling van de aanvraag afgestemd met de aanvrager. Het streven is binnen één maand nadat de aanvraag door het waterschap is ontvangen een besluit te nemen op de aanvraag.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Het college weigert subsidie in ieder geval indien:

 • a.

  de aanvrager voor de activiteit reeds subsidie ten laste van het waterschap heeft ontvangen;

 • b.

  de activiteit reeds in uitvoering is voor aanvraag van de subsidie;

 • c.

  de activiteit in strijd is met wet- of regelgeving of met onderdelen van het waterschapsbeleid; of

 • d.

  de activiteit voortvloeit uit een bestaande wettelijke verplichting.

Artikel 12. Specifieke situaties en bijzondere gevallen

In specifieke situaties en voor bijzondere gevallen kan het college een aanvraag die wel substantieel bijdraagt aan de in artikel 3 van deze nadere regels genoemde subsidiabele maatregelen, maar niet volledig aansluit bij de uitwerking van de nadere regels toch honoreren.

Artikel 13. Uitvoering en controle werkzaamheden

Het waterschap kan onaangekondigd de werkzaamheden ten behoeve van de maatregelen waarvoor een financiële bijdrage is verstrekt, tijdens of na de uitvoering van deze werkzaamheden controleren. Doel is daarbij vast te stellen dat de maatregelen in overeenstemming met de aanvraag zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden. Indien dit niet het geval is, wordt nagegaan of de financiële bijdrage geheel of gedeeltelijk teruggevorderd zal worden.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking en zijn voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen die vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels zijn ingediend.

Artikel 15. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van 20 juli 2020.

Drs. ing. K.A. Blokland, secretaris

Drs. T. Klip-Martin, dijkgraaf