Regeling vervallen per 01-04-2021

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020

Geldend van 30-07-2020 t/m 03-12-2020

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op artikel 3.9 lid 1 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013;

overwegende

dat het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe op 8 juli 2020 heeft besloten om

grondeigenaren in het landelijk gebied die maatregelen nemen die een bijdrage leveren aan het

tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater, maximaal te stimuleren door hiervoor binnen de kaders van de begroting 2020 eenmalig € 400.000

beschikbaar te stellen

besluit;

vast te stellen de Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020:

Artikel 1 Criteria

 • 1. Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.2, 3.4 en 3.6 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013, enkel voor het nemen van maatregelen die als zodanig zijn aangemerkt op de als bijlage aan dit besluit gehechte Lijst met effectieve maatregelen ter uitvoering van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020.

 • 2. De vrijstelling geldt alleen voor maatregelen als bedoeld in lid 1 in of aan B- en C- watergangen in het landelijk gebied.

 • 3. De Lijst met effectieve maatregelen kan worden gewijzigd waarna de vrijstelling geldt voor de maatregelen die als zodanig zijn aangemerkt op de gewijzigde lijst.

Artikel 2 Voorschriften

 • 1. Degene die een maatregel neemt als bedoeld in artikel 1, neemt daarbij in acht:

  • a.

   de algemene voorschriften die zijn opgenomen in de aan dit besluit gehechte bijlage Algemene voorschriften;

  • b.

   de specifieke voorschriften die per maatregel zijn opgenomen in de aan dit besluit gehechte bijlage Lijst met effectieve maatregelen.

 • 2. Degene die een maatregel neemt als bedoeld in artikel 1, maakt deze op eigen kosten ongedaan op eerste aanzegging van het bestuur, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de waterstaat.

Artikel 3 Looptijd

Deze vrijstelling is alleen van toepassing op maatregelen die worden getroffen vóór 1 januari 2021.

Ondertekening

Bijlage 1 Algemene voorschriften behorende bij Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020 en Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020

Inleiding

In artikel 2 lid 1 sub a van de Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020, wordt verwezen naar algemene voorschriften die in acht moeten worden genomen door degene die een maatregel neemt als bedoeld in artikel 1 van die algemene regel. Deze algemene voorschriften zijn hierna opgenomen.

Algemene voorschriften

 • 1.

  Nadere aanwijzingen gegeven door of namens het waterschap over de werkzaamheden en het onderhoud, het schoonhouden en het verwijderen van de maatregel moeten worden opgevolgd.

 • 2.

  Als er schade ontstaat aan een waterstaatswerk of als er verstoring van de waterhuishouding plaatsvindt (zoals bij water- of droogteoverlast, verslechtering van de water- of ecologische kwaliteit) door het uitvoeren van de werkzaamheden, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan het e-mailadres watersparen@vallei-veluwe.nl.

 • 3.

  De maatregel moet in een situatie zoals in voorschrift 2 beschreven is, zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur worden verwijderd. Ook anderszins op aanzeggen van het waterschap dient de maatregel op eigen kosten te worden verwijderd.

 • 4.

  Als er schade is ontstaan aan een waterstaatswerk door het uitvoeren van de werkzaamheden en/of plaatsen van het werk, moet dit zo snel mogelijk door degene die de subsidie heeft ontvangen worden hersteld.

 • 5.

  De vrijstelling van de vergunningplicht geldt vanaf de datum dat het besluit subsidieaanvraag (het toekennen van de subsidie watersparen) is genomen tot drie jaar na het besluit. Na deze drie jaar is voor de maatregel een watervergunning nodig.

 • 6.

  De maatregel die in het kader van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020 is aangebracht, moet na drie jaar worden verwijderd als er geen watervergunning is verleend voor het vervolg. Dit geldt voor alle onderdelen van de maatregel. De watergang moet dan in de oude staat worden hersteld.

 • 7.

  De (steenachtige) materialen die bij de werkzaamheden worden gebruikt zoals grond, puin of granulaat moeten schoon zijn en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

 • 8.

  De gebruikte materialen mogen niet uitlogen. Het gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout, geïmpregneerde stoffen of gegalvaniseerde materialen is niet toegestaan.

 • 9.

  De aangebrachte maatregelen worden goed onderhouden.

 • 10.

  De aangebrachte maatregelen mogen geen schade toebrengen aan (werken van) het waterschap of derden. Om dit te voorkomen dient de subsidieontvanger alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen.

 • 11.

  De subsidieaanvrager is gehouden zelf na te gaan of andersoortige toestemmingen (privaatrechtelijk, gemeentelijk of provinciaal) noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de maatregel.

 • 12.

  Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt daar binnen 5 dagen een melding van gemaakt via het e-mailadres watersparen@vallei-veluwe.nl.

Bijlage 2 Lijst met effectieve maatregelen behorende bij Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020 en Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020

1.Inleiding

Artikel 7 van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020 verwijst naar een Lijst met effectieve maatregelen waarvan op voorhand vaststaat dat deze een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater. In de subsidieaanvraag kan worden verwezen naar één van de maatregelen op de Lijst met effectieve maatregelen en daarmee hoeft de effectiviteit van de aangevraagde maatregel niet aanvullend te worden aangetoond.

Een aantal van deze maatregelen valt onder de Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020. Dat houdt in dat de maatregel is vrijgesteld van de (water)vergunningplicht voor wat betreft de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (artikel 3.2, 3.4 en 3.6). Hieraan zijn per maatregel wel voorschriften verbonden. Of er sprake is van een vrijstelling, wordt per maatregel genoemd.

1.Stalen (rij)plaat (vrijgesteld, mits)

 • -

  de bovenzijde van de plaat zich op 30 cm onder maaiveld of dieper bevindt;

 • -

  de plaat aan de bovenzijde in het midden van een v-vormige opening is voorzien;

 • -

  voor plaatsing een klic-melding gedaan wordt; en

 • -

  de plaat twee hijsogen bevat (of een vergelijkbare constructie).

De kosten per plaat, afhankelijk van de afmeting, mogen maximaal €800 (incl. BTW) bedragen.

2.Plank voor een duiker (vrijgesteld, mits)

 • -

  de plank van betonplex is;

 • -

  de plank een ketting heeft of andere constructie zodat deze snel en eenvoudig te verwijderen is; en

 • -

  maximaal 2/3 van de hoogte van de duiker wordt afgedamd.

De kosten per afgedamde duiker mogen maximaal €100 (incl. BTW) bedragen.

3.Ballonafsluiter met ventiel (vrijgesteld, mits)

 • -

  de ballon zo is gemaakt dat deze vanaf de kant kan worden laten leeggelopen;

 • -

  de ballon zo is gemaakt dat deze uit een duiker te trekken is, bijvoorbeeld door het bevestigen van een touw of ketting of via de slang (als deze voldoende sterk is); en

 • -

  deze wordt toegepast in een watergang waarvan de aanliggende percelen en bovenstrooms aanliggende percelen in eigendom zijn van de aanvrager(s) of waarvan de eigenaren schriftelijk toestemming hebben gegeven (in het laatste geval de schriftelijke toestemming meesturen met de subsidieaanvraag).

De kosten per ballonafsluiter met ventiel mogen, afhankelijk van de afmeting, maximaal € 250 (incl. BTW) bedragen.

4.Afdamming met big-bags (vrijgesteld, mits)

 • -

  het materiaal in de big-bags schoon is en niet uit de big-bags spoelt;

 • -

  de big-bags voorzien zijn van lussen voor het in en uit de watergang hijsen; en

 • -

  de bovenzijde van de big-bags zich bevinden op 30 cm onder het maaiveld of dieper.

De kosten per afdamming door big-bags mogen, afhankelijk van het aantal, maximaal € 350 (incl. BTW) bedragen.

Een combinatie van big-bags en zandzakken is toegestaan.

5.Afdamming door zandzakken (vrijgesteld, mits)

 • -

  het materiaal in de zandzakken schoon is en niet uit de zandzakken spoelt;

 • -

  de bovenzijde van de zandzakken zich op 30 cm onder het maaiveld of dieper bevinden; en

 • -

  in het geval van stromend water, de zandzakken in het midden met een v-vormige opening worden gelegd.

De kosten per afdamming met zandzakken mogen, afhankelijk van het aantal, maximaal € 150 (incl. BTW) bedragen.

Een combinatie van zandzakken en big-bags is toegestaan.

TOELICHTING

Waterschap Vallei en Veluwe heeft bij wijze van experiment de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020 (hierna: de subsidieregeling) in het leven geroepen om maatregelen in het landelijk gebied voor het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater te stimuleren. Op deze subsidieregeling kan tot en met 31 december 2020 een beroep worden gedaan. Bij deze subsidieregeling hoort een door het waterschap opgestelde Lijst met effectieve maatregelen waarvoor subsidie kan worden verleend. Om het doel van de subsidieregeling te bereiken is laagdrempeligheid vereist en is het daarom ongewenst dat degene die de maatregel wil treffen ook een watervergunning voor de bedoelde maatregel moet aanvragen. Daarbij speelt mee dat de subsidieregeling een beperkte looptijd heeft. De op bedoelde lijst opgenomen maatregelen zijn beoordeeld door het waterschap en kunnen worden vrijgesteld van de vergunningplicht.

De subsidieregeling en de Lijst met effectieve maatregelen zien op maatregelen die indien dat nodig is (bijvoorbeeld bij dreigende wateroverlast) snel ongedaan kunnen worden gemaakt. Indien een eigenaar dat niet zelf doet kan het bestuur op grond van het aan de vrijstelling verbonden voorschrift een aanzegging doen.

Als vermeld in artikel 1 lid 3 kan de Lijst met effectieve maatregelen gewijzigd worden, waarna de vrijstelling geldt voor de maatregelen die als zodanig zijn aangemerkt op de gewijzigde lijst. De meest actuele versie van de Lijst met effectieve maatregelen wordt kenbaar gemaakt op de website van het waterschap, www.vallei-veluwe.nl.