Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent stimuleringslening voor duurzaamheidsprojecten (Verordening Stimuleringslening duurzaamheidsprojecten)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent stimuleringslening voor duurzaamheidsprojecten (Verordening Stimuleringslening duurzaamheidsprojecten)

De gemeenteraad van gemeente Beekdaelen;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de:

“Verordening Stimuleringslening duurzaamheidsprojecten”

Artikel 1: Begrippen

In deze verordening wordt verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag; schriftelijk verzoek conform het "Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheidsprojecten" aan de gemeente Beekdaelen om verlening van de Stimuleringslening op grond van onderhavige verordening;

 • b.

  Aanvrager; een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals aangegeven in artikel 2 die de gemeente een voorstel doet resulterend in een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheidsfonds gemeente Beekdaelen;

 • c.

  Budget; het bedrag dat gedurende de looptijd in totaal beschikbaar is voor toekenning van Stimuleringsleningen op grond van onderhavige verordening;

 • d.

  Businesscase; de inhoudelijke en bedrijfseconomische onderbouwing van de activiteiten waarbij de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen en waarin (een) duidelijk beschreven doelstelling(en) is/zijn opgenomen. Uit de businesscase blijkt de nut en noodzaak van de verstrekking van een Stimuleringslening, als bedoeld in artikel 6 lid 2;

 • e.

  College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 • f.

  Gebouwde omgeving; objecten die opgeleverd zijn aan eigenaren vóór een aanvraag is ingediend in kader van de onderhavige verordening;

 • g.

  Projectplan: een gestructureerde beschrijving van de aanpak van de voorgenomen activiteiten. Een projectplan beschrijft in ieder geval het na te streven doel, organisatie, geplande activiteiten, benodigde middelen, planning, begroting, en de businesscase;

 • h.

  Stimuleringslening; een lening voor duurzaamheidsprojecten die, na toewijzing door het college, door SVn verantwoordt kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, die worden gemaakt ten behoeve van de activiteiten van de aanvrager;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • j.

  Verduurzaming; de activiteiten direct gericht op de lokale energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking;

 • k.

  Werkelijke kosten: de kosten voor zover noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase en de daaropvolgende uitvoeringsactiviteiten, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

 • 1.

  voor een Stimuleringslening die wordt verstrekt aan:

  • a.

   een natuurlijke persoon in de vorm van een eenmanszaak, een VOF, een CV en maatschappen.

  • b.

   een rechtspersoon die een onderneming drijft die gevestigd is in de gemeente Beekdaelen, en ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • c.

   een rechtspersoon in de vorm van een vereniging, een stichting en een coöperatie die gevestigd is in Beekdaelen, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval energiecoöperaties (sport)verenigingen, kerken, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, met uitzondering VvE’s.

Artikel 3: Kenmerken van de Stimuleringslening

 • 1. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening.

 • 2. De Stimuleringslening is een annuïtaire lening. De rente staat gedurende de looptijd vast.

 • 3. Van de lening aan een natuurlijke persoon en een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2.1.a. en artikel 2.1.b. wordt een hypothecaire akte op kosten van de aanvrager opgemaakt.

 • 4. Van de lening aan een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2.1.c. wordt een onderhandse notariële akte op kosten van de aanvrager opgemaakt.

 • 5. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000.

 • 6. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt 15 jaar.

 • 7. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwkrediet.

 • 8. De afsluitkosten, kosten voor de haalbaarheidsstudie en eventuele taxatie- en notariskosten mogen meegefinancierd worden in de Stimuleringslening zolang het maximum van € 100.000 niet overschreden wordt.

Artikel 4: Beleidsdoelen

Het college besluit een aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met de voorgenomen verduurzamingsactiviteiten aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de beleidsdoelen zoals beschreven in “Duurzaamheidsvisie Beekdaelen, Een groene start, door en voor Beekdaelen”. In dat geval kan het college middels een toewijzingsbesluit een aanvrager verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening ten behoeve van:

 • a.

  verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energie;

 • c.

  verbeteren van de biodiversiteit;

 • d.

  het verbeteren van waterhuishouding;

 • e.

  het verwijderen van asbesthoudende materialen;

 • f.

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving;

Zulks ter beoordeling van het college.

Artikel 5: Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen of af te wijzen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6: Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van in ieder geval:

 • 1.

  het projectplan;

 • 2.

  een beschrijving van de businesscase;

 • 3.

  een begroting en financiële onderbouwing van te financieren kosten;

 • 4.

  financiële prognoses waaruit een positieve businesscase blijkt en de financiële capaciteit voor terugbetaling van de Stimuleringslening;

 • 5.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 6.

  informatie waaruit de tekeningsbevoegdheid van de aanvrager te herleiden is, bij rechtspersonen een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

 • 7.

  eventueel noodzakelijke vergunningen en/of rapportages waaruit blijkt dat het project en de voorgenomen verduurzaming toepasbaar is;

 • 8.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw of de grond waar de duurzaamheidsactiviteiten zullen plaatsvinden.

Artikel 7: Beoordeling

 • 1. Uit de aanvraag dient te blijken dat de geplande verduurzaming in voldoende mate technisch, bedrijfseconomisch en projectmatig haalbaar is en dat de in de aanvraag genoemde partijen en/of personen de capaciteiten hebben om het project naar behoren uit te (laten) voeren én alle relevante partijen daadwerkelijk verbonden zijn aan het project. Indien het college het nodig acht, kan de aanvrager om aanvullende informatie worden verzocht om dit te onderbouwen.

 • 2. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Verbinding met de gemeente Beekdaelen: de positieve effecten die voortvloeien uit de verduurzaming dienen binnen het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Beekdaelen neer te slaan;

  • b.

   Doelmatigheid van financiering;

   • i.

    bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving;

   • ii.

    de verduurzaming is gericht op meer dan alleen het individuele belang van de aanvrager;

   • iii.

    schaalbaarheid voor navolging in gemeente;

   • iv.

    iv. de wijze waarop elders succesvol cofinanciering verkregen kan worden;

  • c.

   Sterkte van businesscase, waaronder:

   • i.

    voor de gemeente een aanvaardbaar risico/rendementsprofiel;

   • ii.

    het financieel rendement;

   • iii.

    de initiatiefnemer(s);

   • iv.

    de organisatie en (financiële) draagkracht van de aanvrager;

   • v.

    de externe samenwerkingspartners;

  • d.

   Bewustwording over duurzaamheid in de gemeente:

   • i.

    betrokkenheid van en met de inwoners van de gemeente;

   • ii.

    promotie (bewustwording) van duurzaamheid:

   • iii.

    zichtbaarheid project als geheel;

   • iv.

    samenwerking van verschillende partijen;

 • 3. Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van voorwaarden uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 8: Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een redelijke termijn te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Een verlenging van de beslistermijn is mogelijk met 6 weken.

 • 6. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 7. Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 9 lid 2 van deze verordening, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen. Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

Artikel 9: Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  de businesscase niet voldoet aan de in artikel 6 gestelde criteria;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de werkelijke kosten naar oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 10.000;

 • 5.

  voor de werkelijke kosten al publieke financiering is verkregen. Binnen het project mag wel andere publieke financiering verkregen zijn, maar alleen indien deze andere financiering verkregen is voor andere werkelijke kosten dan waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd;

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het starten van de te financieren activiteiten;

 • 7.

  naar oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een besluit van de gemeente dat de aanvrager mogelijk een Stimuleringslening bij SVn kan aanvragen of te wel een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Beekdaelen en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn.

Artikel 11. Plafond

 • a. Het plafond voor deze verordening wordt door de raad vastgesteld.

 • b. De raad kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de verordening bijstellen.

 • c. Dreigt het plafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 12: Revolverend fonds

 • 1. De gemeente heeft een revolverend fonds “Duurzaamheidsfonds, gemeente Beekdaelen” ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening Stimuleringsleningen” kunnen worden toegekend.

 • 2. De raad van de gemeente Beekdaelen heeft het budget vastgesteld dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

 • 3. Stimuleringsleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 4. Indien een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt gedaan die hoger is dan het resterende budget treedt het college in overleg met de aanvrager.

Artikel 13: Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14: Nadere regels

Het college kan nadere regels voor de uitvoering van deze verordening vaststellen.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomst met de bedoeling van deze verordening beslist, het college

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na datum van bekendmaking in werking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheidsprojecten”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 7 juli 2020.

De griffier

mevr. B. van der Wijst

De voorzitter

dhr. ing. E. Geurts