Subsidieregeling Regie en coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie

Geldend van 31-07-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Regie en coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college in haar vergadering van 14 juli 2020 heeft besloten, onder voorbehoud van vaststelling van de SPIL/VVE begroting 2021-2022 door de raad en de vaststelling van de gemeentebegroting 2021 door de raad; gelet op artikel 3 van de ASV; vast te stellen de Subsidieregeling Regie en coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b. Gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor kinderopvang die zowel aan de geldende wettelijke eisen als aan de overige, in Eindhoven van toepassing zijnde VVE-criteria voldoet;

 • c. Jaarplan SPIL: een van het PERS afgeleid jaarplan;

 • d. Kindvolgsysteem: systeem om de ontwikkeling van kinderen gericht te kunnen volgen;

 • e. LEA: Lokaal Educatieve Agenda

 • f. Onderwijsmedewerkers: medewerkers die belast kunnen zijn met regie dan wel coördinatie, zijnde directeur (regie), VVE-coördinator (organisatorisch), intern begeleider (ondersteunend), onderbouwcoördinator/teamcoach (operationeel).

 • g. PERS: Pedagogisch Educatief Raamplan SPIL: een vierjaarlijks te actualiseren Spil breed samenwerkingsplan;

 • h. Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar bestemde voorschoolse educatie die als doel heeft om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden;

 • i. Vroegschoolse educatie: voor kinderen van 4 jaar tot en met 6 jaar bestemde educatie die als doel heeft om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden.

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd het onderwijs te stimuleren een pedagogisch didactische doorgaande lijn tussen voor– en vroegschool te realiseren en een SPILbrede ondersteuning te bieden die wordt gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

1. Voor subsidie komen in aanmerking de besturen van de al in SPILverband samenwerkende scholen voor basisonderwijs;

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 • a. De inhoudelijke regie over VVE op SPILniveau, met de hieraan gekoppelde gerichte inzet van expertise;

 • b. De coördinatie van SPILbrede samenwerking gericht op optimalisering van zorg en ondersteuning.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1. De subsidie wordt middels een daartoe opgesteld aanvraagformulier door het schoolbestuur aangevraagd .

 • 2. Een subsidieaanvraag moet uiterlijk vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar worden ingediend;

 • 3. De onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de aanvrager vallende basisscholen werken ieder inhoudelijk samen met één of meerdere gecertificeerde voorschoolse voorzieningen.

 • 4. Aan regie en coördinatie liggen de plannen van artikel 1 onder c en g ten grondslag en is gebaseerd op de Notitie taken en rollen WE-SPIL;

 • 5. Per SPILcentrum wordt een jaarplan SPIL, waarin SMART de doelen zijn weergegeven, inclusief de wijze waarop de voortgang gemeten wordt en een evaluatie van het jaarplan van voorgaand jaar, bij de aanvraag gevoegd.

 • 6. Er wordt op verzoek medewerking verleend aan onderzoeken (zoals bijvoorbeeld de SPILmonitor);

 • 7. Conform ASV vindt uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, verantwoording plaats door het schoolbestuur. Op basis van de eindverantwoording stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en planmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (PDCA cyclus); financiële verantwoording per spillocatie, toegeschreven naar de omschreven Notitie taken en rollen, (naam betrokkene, functie, uurtarief, uren besteding, totaal bedrag);

 • 8. In afwijking van de ASV hoeft er geen halfjaarrapportage te worden aangeleverd;

 • 9. Uiterlijk vóór 1 juli in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, wordt een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring aangeleverd.

Artikel 6 Het subsidieplafond en de wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2. Indien het bedrag van de te verlenen subsidie aan de tijdige aanvrager groter is dan het in het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, wordt op de aanvragen beslist in de volgorde waarin de volledige aanvragen zijn binnengekomen.

Artikel 7 Maximaal mogelijke subsidie

 • 1. Bij de berekening van de subsidie zijn alle gebruikte cijfers, de cijfers vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.

 • 2. Het per aanvrager beschikbaar te stellen subsidiebedrag voor regie en coördinatie wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 3. De in aanmerking komende kosten voor regie:

  • a.

   de op het SPILcentrum gepleegde ureninzet en de hieraan gekoppelde loonkosten van de met regie belaste onderwijsmedewerkers;

  • b.

   de deelname aan werkgroepbijeenkomsten van artikel 1 onder j en de hiermee gepaard gaande tijdsinvestering en de hieraan gekoppelde loonkosten.

 • 4. De in aanmerking komende kosten voor coördinatie: de op het SPILcentrum gepleegde ureninzet en de hieraan gekoppelde loonkosten van de met de coördinatie van de ondersteuning belaste onderwijsmedewerkers.

Artikel 8 Meldingsplicht

Indien de samenwerking met een erkende voorschoolse voorziening eindigt brengt de subsidieaanvrager de gemeente hiervan direct op de hoogte. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Betaling en bevoorschotting

Conform ASV vindt de betaling en bevoorschotting plaats.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op de uitvoering van Regie en coördinatie Voor en vroegschoolse educatie vanaf 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt geciteerd als: Subsidieregeling Regie en coördinatie Voor en vroegschoolse educatie.

Ondertekening

Eindhoven, 14 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris