Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk 2020)

Geldend van 31-07-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Gelet op artikel 26 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de artikelen 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

Overweegt:

In artikel 26 RVV 1990 wordt het parkeerregime op een gehandicaptenparkeerplaats geregeld. Dit omvat het parkeren in de openbare ruimte op een algemene gehandicaptenparkeerplaats met een gehandicaptenvoertuig c.q. een motorvoertuig op meer dan twee wielen, waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar is aangebracht. Andere weggebruikers mogen daar niet parkeren. Daarnaast is geregeld dat een zogenoemde gehandicaptenparkeerkaart op kenteken slechts mag worden gebruikt door dat betreffende motorvoertuig. Verder dan deze omschrijving wordt er niets geregeld betreffende toewijzing van plaatsen e.d..

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk.

Artikel 1 Algemeen

De ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen de aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart uit. Inwoners van deze gemeenten met een handicap komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Toetsing van aanvragers voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van de ISD Bollenstreek.

De ISD geeft drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten uit:

 • 1.

  een bestuurderskaart (B). Deze kaart wordt uitgereikt aan mensen die zelf een motorvoertuig op meer dan twee wielen (kunnen) besturen en met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen.

 • 2.

  een passagierskaart (P). Deze kaart wordt uitgereikt aan mensen die met een ander meerijden en met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen.

 • 3.

  een instellingenkaart (I). Deze kaart is bedoeld voor instellingen die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap, die met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen, te vervoeren.

Daarnaast is een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart mogelijk.

De gemeente Noordwijk faciliteert houders van een gehandicaptenparkeerkaart door hen in staat te stellen gebruik te maken van speciaal voor hen bedoelde gehandicaptenparkeerplaatsen op de openbare weg.

Artikel 2 Aanwijzing

 • 1. Aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg geschiedt bij verkeersbesluit en alleen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart krachtens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 2. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid met een RVV-bord E6.

 • 3. Een zogenoemde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangeduid met RVV-bord E6 met een onderbord met daarop het kenteken van het betreffende motorvoertuig, conform artikel 26c RVV 1990

Artikel 3 Algemene gehandicaptenparkeerplaats

 • 1. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden enkel aangelegd bij gebouwen en voorzieningen waarin gelijktijdig meerdere houders van een gehandicaptenparkeerkaart aanwezig kunnen zijn. Toelichting: denk hierbij aan wooncomplexen, flats, (zorg)instellingen, sporthallen/-terreinen en winkelcentra. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen bij dergelijke gebouwen en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van landelijk gehanteerde kentallen, zoals die door het CROW worden uitgegeven.

 • 2. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats vervalt als het gebouw of de voorziening ophoudt te bestaan.

 • 3. De vormgeving waar een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan moet voldoen is opgenomen in landelijke richtlijnen, zoals die door het CROW worden uitgegeven.

 • 4. Het aanwijzen/opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is een besluit dat valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • Het genomen/te nemen besluit is een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Artikel 4 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 • 1. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (B), zijnde bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig, komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op voorwaarde dat zij geen eigen parkeergelegenheid hebben. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan alleen in de nabijheid van de woning van de aanvrager op de openbare weg worden gesitueerd. De gemeente Noordwijk behoudt zich het recht voor om de locatie te bepalen.

 • 2. Afhankelijk van de behoefte van de aanvrager en beschikbare ruimte kunnen, indien gewenst op maat en in overleg, door de gemeente Noordwijk aanpassingen worden gedaan aan de aangewezen parkeerplaats.

 • 3. Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vindt plaats via een besluit. Dit houdt in dat een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet gebeuren op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 4:1 tot en met 4:6. De aanvrager moet een verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders met een aanvraagformulier , welke te vinden is op de website van de gemeente Noordwijk.

 • 4. Het toewijzen/afwijzen van een aanvraag is een besluit dat valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Het aanwijzen van de parkeerplaats is bovendien een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het BABW.

 • 5. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (P), zijnde passagiers van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig, komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 • 6. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart instellingen (I), welke zijn bedoeld voor instellingen die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap, die met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen, komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

De verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg mogen niet in het gedrang komen door het toewijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 6 Intrekkingsgronden

Het college kan het besluit tot toekenning van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken intrekken:

 • a.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen verhuisd is;

 • b.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in bezit van een auto is;

 • c.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (B) is;

 • d.

  na overlijden van degene aan wie de parkeerplaats was toegewezen;

 • e.

  indien de parkeerplaats is toegewezen op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en keuring bekend zou zijn geweest;

 • f.

  indien er geen medische noodzaak meer is.

Artikel 7 Afwijkingsbevoegdheid

In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar haar oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor de aanvrager leidt, kan het College van Burgemeester en Wethouders afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 8 Kosten

De kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Noordwijk.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1. Het College van Burgemeester en Wethouders beslist binnen acht weken op een aanvraag.

 • 2. De termijn als bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste met vier weken worden verlengd (zie artikel 4:14 lid 3 Awb).

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk’ van 15 januari 2019 ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 21 juli 2020,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

W.J.A. Verkleij