Uitvoeringsregeling subsidie cultuurverenigingen

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie cultuurverenigingen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel;

zijn van mening dat cultuurverenigingen:

 • belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden;

 • Bijdragen aan meedoen, ontmoeting, competenties en talentontwikkeling, cultuuronderwijs, aan het behoud van ons erfgoed;

 • bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke en saamhorige gemeente;

vinden het belangrijk dat cultuurverenigingen:

 • een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben.

 • laagdrempelig en toegankelijk zijn.

 • open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en daar waar mogelijk anticiperen op ontwikkelingen en behoeften in de samenleving.

 • een rol spelen in het cultuurbeleid. Dat doen zij door:

  • -

   mogelijkheden voor kunst-, cultuur en erfgoed te bieden aan inwoners uit de gemeente;

  • -

   hiermee kunst, cultuur en erfgoed te bevorderen en kansen te bieden om talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen;

  • -

   en kunst, cultuur en erfgoed niet alleen aan te bieden als doel, maar ook als middel om bijvoorbeeld deel te nemen aan de samenleving;

  • -

   in te spelen op ontwikkelingen en vraag uit de samenleving;

  • -

   samen te werken met andere culturele en/of maatschappelijke partners;

  • -

   bij te dragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van inwoners en een rol te spelen in cultuureducatie.

geven een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijk en niet-geldelijk, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiëring van verenigingen is een van deze middelen.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

besluiten vast te stellen:

de uitvoeringsregel subsidie cultuurverenigingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  cultuurverenigingen: muziek-, kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Cultuurverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel kunnen subsidie aanvragen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de cultuurverenigingen voldoen aan de ASV gemeente Beesel. De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor een periode van 4 jaar. Gedurende de periode van 4 jaar kunnen verenigingen wijzigingen van meer dan 10% in ledenaantallen of personeelskosten kenbaar maken. Indien dit het geval is, dient de organisatie een nieuwe aanvraag in en berekenen we de subsidie opnieuw.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De berekening van de subsidie voor cultuurverenigingen is gebaseerd op:

Voor Harmonieën en Fanfares:

 • vast bedrag van € 860,-

 • € 82,00 per lid 1

 • 20 % van de personeelskosten (dirigent)

Voor de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal:

 • Vast bedrag van € 860,-

 • € 32,00 per lid, woonachtig in de gemeente Beesel 2

Voor Cultuurverenigingen

 • Vast bedrag € 860,-

 • € 32,00 per lid

 • 20% van de personeelskosten (dirigent, regisseur)

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze uitvoeringsregel treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel komt artikel 2.7 van de uitvoeringsregeling “overgangsregeling jaarlijkse subsidies” te vervallen.

 • 3.

  deze regeling vervalt op (datum)

Artikel 6 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze uitvoeringsregel. In dat geval motiveert het college de reden van afwijking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2018.

Ondertekening


Noot
1

Harmonieën en Fanfares hebben relatief hoge kosten vanwege de aanschaf, onderhoud en vervanging van instrumenten. Een hoger bedrag per lid ten opzichte van andere cultuurverenigingen is daarom gerechtvaardigd.

Noot
2

De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal ontvangt subsidie van de gemeente Roermond en de gemeente Venlo. Het is daarom redelijk om het bedrag per lid te beperken tot het aandeel woonachtigen in de gemeente Beesel. Deze maatstaf wordt ook door bijvoorbeeld de gemeente Venlo gehanteerd.