Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het inschakelen van deskundige leiding ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling (Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het inschakelen van deskundige leiding ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling (Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2021)

Nummer 202044377

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2021’.

Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. amateursport: iedereen die niet beroepshalve actief is in de sportbeoefening;

 • b. sportvereniging: een vereniging waarvan de leden eenzelfde sport beoefenen en/of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport;

 • c. scholierensportproject: een project dat betrekking heeft op het stimuleren van sportbeoefening door scholieren in de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs middels het aanbieden van kennismakingstrainingen bij aan het project deelnemende sportverenigingen;

 • d. deskundig technische leiding: persoon (of personen) die beschikt (beschikken) over de voor de betreffende sportdiscipline vereiste opleiding (vakbekwaamheid);

 • e. ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • f. Start van de activiteit: datum waarop de activiteiten van deskundige technische leiding aanvangen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 of de daarop volgende jaren en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Activiteiten

Het inschakelen van deskundige leiding ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de sportvereniging gericht op de sportbeoefening.

Artikel 4. Doelen

Deze subsidieregeling heeft tot doel dat sportverenigingen die zijn gevestigd in de gemeente Lelystad deskundige ondersteuning kunnen inhuren waardoor de leden van de sportvereniging zich kunnen verbeteren in de uitoefening van hun sport. De activiteiten, genoemd onder artikel 3, dragen bij aan:

 • a. de vergroting van de belangstelling voor de amateursportbeoefening in de gemeente Lelystad; en/of

 • b. de actieve sport- en beweegparticipatie van de inwoners van de gemeente Lelystad; en/of

 • c. de ontwikkeling en versterking van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Lelystad, op het gebied van amateursportbeoefening.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die:

 • a. aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • b. tenminste vijftig (50) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • c. die (statutair) zijn gevestigd in de gemeente Lelystad;

 • d. die geen winstoogmerk hebben.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag tot verlenen van een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de ASVL, ingediend minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voor de start van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. De aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan vanaf 1 augustus voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. De aanvraag tot verlenen van subsidie heeft betrekking op een kalenderjaar.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a. bruto loonkosten van de deskundig technische leiding;

 • b. werkgeverslasten van de deskundig technische leiding;

 • c. vergoedingen voor de inhuur van een deskundig technische leiding.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a. reis- en verblijfskosten;

 • b. cateringkosten;

 • c. bestuurs- en administratiekosten;

 • d. kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • e. de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 8 van de ASVL dient aanvullend een berekening van de aangevraagde subsidie te worden ingediend. Hierbij wordt per deskundig persoon op basis van de begrote kosten de gevraagde subsidie inzichtelijk gemaakt, rekening houdend met de criteria zoals opgenomen in artikel 10. “hoogte van de subsidie”.

 • 2. Opgaven van het aantal leden op 1 januari van het jaar van de activiteit.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000,- per sportvereniging per kalenderjaar.

 • 2. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 500,- per sportvereniging per kalenderjaar.

 • 3. De subsidiabele kosten voor de inschakeling van deskundige technische leiding bestaan uit personen welke hiervoor aantoonbare vakbekwaamheid hebben en wordt als volgt bepaald:

 • a. 25% van de loonkosten (loonkosten zijnde de bruto loonkosten van de werknemer, vermeerderd met 30% werkgeverslasten), tot een maximum van € 20,- per uur;

 • b. bij inhuur van een externe deskundige leiding, 25% van de vergoeding tot een maximum van € 20,- per uur.

 • 4. Het subsidiebedrag, vermeld in het eerste lid, kan worden verhoogd met kosten die betrekking hebben op een of meer scholierensportprojecten met een maximum van € 500,- per jaar.

 • 5. De daadwerkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten, tezamen met het aantonen van de vakbekwaamheid van de deskundige technische leiding, zijn bepalend voor de vaststelling (eindverantwoording) van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar het subsidieplafond vast.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings-, intrekkings- of terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de ASVL komt een aanvrager niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a. activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, een winstoogmerk heeft;

 • b. het college in het betreffende subsidiejaar voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager;

 • c. de subsidieaanvraag niet gericht is op een kalenderjaar;

 • d. de gesubsidieerde activiteit niet wordt uitgevoerd in het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt.

Artikel 14. Eindverantwoording

In aanvulling op hoofdstuk 6 van de ASVL, dient bij de eindverantwoording tevens de volgende onderbouwing te worden overlegd:

 • a. contracten tussen de sportvereniging en de deskundig technisch leider inzake de afspraken omtrent inzet en beloning;

 • b. bewijsstukken die de vakbekwaamheid van de betreffende deskundig technische leiding aantonen;

 • c. loonstroken en/of facturen met bijbehorende urenspecificatie van de deskundige technische leiding;

 • d. een berekening van de daadwerkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten van de deskundige technische leiding, rekening houdende met het gestelde in artikel 10.

Artikel 15. Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd;

 • 3. De subsidiabele kosten dienen aantoonbaar te zijn middels facturen en bijbehorende bancaire afschrijving. In het geval van een contante betaling dient hiervan een onderbouwing te zijn in de vorm van een door beide partijen ondertekende kwitantie (voorzien van tenminste de NAW gegevens begunstigde) en een onderbouwing van de pinopname van de bankrekening van de subsidieontvanger.

 • 4. Indien blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, dient hiervan actief melding te worden gemaakt. De subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

 • 5. Subsidies < € 5000,-- worden op basis van artikel 12 van de ASVL doorgaans direct vastgesteld. Deze subsidieregeling vormt hierop een uitzondering. Voor alle verleende subsidies wordt een verzoek tot vaststelling ingediend, waarna de definitieve hoogte van de subsidie wordt bepaald.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 5, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2021 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. De ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018’ zoals vastgesteld op 12 juli 2018 treedt uit werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 4. Op aanvragen tot verlening van subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018’ zoals vastgesteld op 12 juli 2018 van toepassing.

 • 5. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018’ zoals vastgesteld op 12 juli 2018.

Lelystad 10 juli 2020.

Het college van de gemeente Lelystad,

de locosecretaris, de locoburgemeester,

Ondertekening