Besluit van het college van de gemeente Lelystad omtrent subsidie voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties en/of sportvelden (Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad omtrent subsidie voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties en/of sportvelden (Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021)

Nummer: 202044376

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021’

Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. sportaccommodatie: een onroerende zaak in de gemeente Lelystad specifiek bestemd voor het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten;

 • b. organisatie: vereniging die statutair gevestigd is in de gemeente Lelystad en als statutaire doelstelling de uitoefening en/of bevordering van sport- of bewegingsactiviteiten heeft;

 • c. ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • d. start van de activiteit: datum waarop de uitvoering van de gesubsidieerde werkzaamheden aanvangt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 of de daarop volgende jaren en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Activiteiten

Het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties en/of sportvelden, inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen, alsmede het verwerven van de benodigde grond.

Artikel 4. Doelen

Het doel van de activiteit moet bijdragen aan het in stand houden, verbeteren of uitbreiden van sportaccommodaties. De activiteiten, genoemd onder artikel 3, dragen bij aan:

 • a. de vergroting van het aanbod aan sportactiviteiten in de gemeente Lelystad; en/of

 • b. de vergroting van de belangstelling voor de amateursportbeoefening in de gemeente Lelystad; en/of

 • c. de actieve sportparticipatie van de inwoners van de gemeente Lelystad.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan organisaties die:

 • a. aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond en;

 • b. ten minste vijftig (50) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

In afwijking van het gestelde in artikel 9, derde lid, van de ASVL, gelden de volgende aanvraagtermijnen:

 • 1. Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 januari tot en met 30 juni van een jaar, wordt een aanvraag tot verlenen van subsidie ingediend in de periode vanaf 1 augustus van het daaraan voorafgaande jaar tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

 • 2. Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 juli tot en met 31 december van een jaar, wordt een aanvraag tot verlenen van subsidie in datzelfde jaar ingediend in de periode vanaf 1 januari tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn investeringskosten voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen en aankopen van sportaccommodaties, alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond. Hierbij inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a. kosten ten behoeve van de inrichting van een gebouw;

 • b. reis- en verblijfskosten;

 • c. cateringkosten;

 • d. bestuurs- en administratiekosten;

 • e. kosten die al op andere wijze door de gemeente Lelystad zijn of worden gesubsidieerd;

 • f. de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van de ASVL dienen bij de aanvraag tevens de volgende gegevens te worden overlegd:

 • a. offerte van aannemers, bouwbedrijven e.d.;

 • b. bouwvergunning (indien noodzakelijk);

 • c. verklaring dat de vereniging is aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • d. opgaven van het aantal leden op 1 januari van het jaar van de activiteit.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvraag en wordt als volgt berekend:

 • a. ten hoogste 20% van de subsidiabele investeringskosten; of

 • b. ten hoogste 30% bij investeringen in voorzieningen die speciaal bedoeld zijn om de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot sportdeelname van gehandicapten te vergroten.

 • 2. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.000,- per aanvraag.

 • 3. De gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar, het subsidieplafond vast.

 • 2. De financiële middelen die op grond van het subsidieplafond beschikbaar zijn gesteld, worden jaarlijks verdeeld over twee tranches: 50% voor de periode januari – juni en 50% voor de periode juli – december.

 • 3. Niet verleende middelen uit de eerste tranche worden na 30 juni beschikbaar gesteld voor de tweede tranche van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor het betrokken subsidiejaar vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings- intrekkings- of terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de ASVL komt een aanvrager niet in aanmerking voor subsidie indien de aanvrager de afgelopen 3 jaar van de gemeente Lelystad subsidie heeft ontvangen voor dezelfde investeringskosten.

Artikel 14. Eindverantwoording

In aanvulling op hoofdstuk 6 van de ASVL, dient bij de eindverantwoording tevens de volgende onderbouwing te worden overlegd:

 • a. bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden;

 • b. de facturen ter onderbouwing van de subsidiabele kosten;

 • c. bewijs van betaling.

Artikel 15. Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.  

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 • 3. De subsidiabele kosten dienen aantoonbaar te zijn middels facturen en bijbehorende bancaire afschrijving.

 • 4. Subsidies < € 5.000,- worden op basis van artikel 12 van de ASVL doorgaans direct vastgesteld. Indien blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, dient hiervan actief melding te worden gemaakt. De subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 5, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2021 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. De ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018’ treedt uit werking per 1 januari 2021, voor zover hierna niet van wordt afgeweken.

 • 4. Op aanvragen tot verlening van subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018’ van toepassing.

 • 5. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018’.

Lelystad, 10 juli 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de locosecretaris, de locoburgemeester,

Ondertekening