Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor het volgen van een cursus of opleiding door het verenigingskader van de sportvereniging (Subsidieregeling Kaderopleidingen sport 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor het volgen van een cursus of opleiding door het verenigingskader van de sportvereniging (Subsidieregeling Kaderopleidingen sport 2021)

Nummer:202044375

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT: 

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021’

Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. sportvereniging: een vereniging waarvan de leden eenzelfde sport beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport;

 • b. verenigingskader: bestuur, commissies, vrijwilligers, verenigingsfunctionarissen, en trainers die al dan niet gezamenlijk taken binnen de sportvereniging uitvoeren;

 • c. ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • d. start van de activiteit: datum waarop de cursus of opleiding start.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 of de daarop volgende jaren en voor zover passend binnen het gestelde in ASVL.

Artikel 3. Activiteiten

Het volgen van een cursus of opleiding door het verenigingskader van de sportvereniging gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden en verbetering van de kwaliteit van trainingen op het gebied van sportbeoefening.

Artikel 4. Doelen

Doel van de subsidie is dat het verenigingskader beter in staat is uitvoering te geven aan haar taken.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die:

 • a. aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • b. die statutair gevestigd zijn in de gemeente Lelystad;

 • c. tenminste vijftig (50) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de ASVL, ingediend minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voor de start van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • 2. Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan vanaf 1 augustus voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen direct betrekking te hebben op de activiteit. Dit zijn:

 • a. de kosten van de cursus of opleiding, inclusief eventuele examenkosten;

 • b. aanschafkosten van verplicht studiemateriaal.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a. reis- en verblijfskosten;

 • b. cateringkosten;

 • c. kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • d. de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van ASVL dienen aanvullend te worden ingediend:

 • a. een offerte van de cursus of opleiding, inclusief opgave examengeld;

 • b. onderbouwing van de kosten betreffende verplicht studiemateriaal;

 • c. verklaring dat de vereniging is aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • d. opgaven van het aantal leden op 1 januari van het jaar van de activiteit;

 • e. opgave van de persoon of personen die een cursus of opleiding gaan volgen, inclusief een ondertekende verklaring dat deze personen behoren tot het verenigingskader;

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt:

 • a. Maximaal € 400,- per aanvraag;

 • b. Minimaal € 200,- per aanvraag.

 • 2. Maximaal € 400,- per sportvereniging per jaar;

 • 3. Het onder lid 1 opgenomen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 20% van het totaal de subsidiabele kosten.

 • 4. De gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar, het subsidieplafond vast.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings- - intrekkings- of terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a. De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, een winstoogmerk heeft;

 • b. het college in het betreffende subsidiejaar voor vergelijkbare activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager; of

 • c. de gesubsidieerde activiteit niet (deels of geheel) wordt uitgevoerd in het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt.

Artikel 14. Eindverantwoording

In aanvulling op hoofdstuk 6 van de ASVL, dient bij de eindverantwoording tevens een bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden, beschikbaar te zijn.

Artikel 15: Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 • 3. De subsidiabele kosten dienen aantoonbaar te zijn middels facturen en bijbehorende bancaire afschrijving. In het geval van een contante betaling dient hiervan een onderbouwing te zijn in de vorm van een door beide partijen ondertekende kwitantie (voorzien van tenminste de NAW gegevens begunstigde) en een onderbouwing van de pinopname van de bankrekening van de subsidieontvanger.

 • 4. De subsidies < € 5.000,- worden op basis van artikel 12 van de ASVL doorgaans direct vastgesteld. Indien blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, dient hiervan actief melding te worden gemaakt. De subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 5, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 2021 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. De ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport’ treedt uit werking per 1 januari 2021, voor zover hierna niet van wordt afgeweken.

 • 4. Op aanvragen tot verlening van subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport’ van toepassing.

 • 5. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport’.

Lelystad, 10 juli 2020.

Het college van de gemeente Lelystad,

de locosecretaris, de locoburgemeester,

Ondertekening