Subsidieregeling legeskosten omgevingsvergunning

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling legeskosten omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel

overwegen dat het gewenst is subsidie te verstrekken aan verenigingen die legeskosten moeten betalen voor de omgevingsvergunning.

Gelet op artikel 3, 6 en 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregel subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

 • b.

  Legeskosten: Opgelegde leges omgevingsvergunning.

Artikel 2 welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Wij verstrekken subsidie voor leges die we hebben opgelegd voor de omgevingsvergunning.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling verstrekken wij uitsluitend als een organisaties voldoet aan elk van onderstaande criteria:

 • een plaatselijke non profit instelling

 • De instelling heeft maatschappelijke activiteiten tot doel.

 • De activiteiten worden verricht door vrijwilligers.

 • Er is een vrijwillig bestuur.

 • De vrijwilligersorganisatie ontvangt voor haar reguliere taken subsidie op basis van de algemene subsidieverordening gemeente Beesel.

Artikel 4 subsidieaanvraag

De aanvrager moet een subsidieaanvraag indienen. Voor leges omgevingsvergunning is de subsidieaanvraag een korte brief met het verzoek om de betaalde leges te subsidiëren.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 100 % van de legeskosten.

Artikel 6 Wijze van betaling

Op basis van de aanvraag, betaalt de gemeente de legeskosten terug aan de organisatie.

Artikel 7: hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit kan voor zover toepassing van deze artikelen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Ondertekening