Subsidieregeling legeskosten evenement vergunning

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling legeskosten evenement vergunning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel

overwegen dat het gewenst is subsidie te verstrekken aan verenigingen die legeskosten moeten betalen voor de volgende vergunningen evenementvergunning, tijdelijk verkeersbesluit, sandwichborden, loterijvergunning.

Gelet op artikel 3,6 en 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel.

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregel subsidiëren legeskosten evenementvergunning

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

Legeskosten: Opgelegde leges voor evenementvergunning, tijdelijk verkeersbesluit, sandwichborden, loterijvergunning.

Artikel 2 welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Wij verstrekken subsidie voor leges die we hebben opgelegd voor evenementvergunning, tijdelijk verkeersbesluit, sandwichborden, loterijvergunning.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling verstrekken wij uitsluitend als een organisatie voldoet aan elk van onderstaande criteria:

  • een plaatselijke non profit instelling.

  • De instelling heeft maatschappelijke activiteiten tot doel.

  • De activiteiten worden verricht door vrijwilligers.

  • Er is een vrijwillig bestuur.

Artikel 4 subsidieaanvraag

De aanvrager moet een subsidieaanvraag indienen. Voor leges evenementvergunning staat op het aanvraagformulier voor de vergunning de vraag of de vereniging in aanmerking wil komen voor subsidie. Wanneer de vereniging deze vraag met ja beantwoordt dan volstaat dit als subsidieaanvraag.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 100 % van de legeskosten.

Artikel 6 Wijze van betaling

  • Als de vereniging de legeskosten heeft betaald: de gemeente betaalt de subsidie aan de vereniging terug.

  • Als de vereniging de legeskosten nog niet heeft betaald: binnen de gemeente Beesel vindt er een interne verrekening plaats.

Artikel 7: hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit kan voor zover toepassing van deze artikelen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Ondertekening