Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent Beleidsdoelstellingen en subsidieverlening 2021

Geldend van 29-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent Beleidsdoelstellingen en subsidieverlening 2021 

Besluit college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020

Inleiding 

Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van activiteiten die ervoor zorgen dat een bepaald maatschappelijk effect bereikt wordt in de samenleving. Het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Gouda. De gemeente ondersteunt via het verlenen van subsidies organisaties en instellingen zodat zij met elkaar voor een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen zorgen voor de inwoners van de gemeente.

De gemeente Gouda geeft jaarlijks subsidies voor activiteiten van organisaties en instellingen in Gouda. Daarnaast ontvangt de gemeente rijksgelden als subsidie, die gedeeltelijk ook voor de regiogemeenten bestemd zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan het eind van ieder jaar de subsidies vast.

Er is subsidie beschikbaar voor grote instellingen, maar ook voor vrijwilligersorganisaties. De subsidies zijn inzetbaar op allerlei gebieden, van welzijn, onderwijs en zorg tot vrije tijd, sport en cultuur.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een subsidie gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening Gouda 2003 (ASV) en het Uitvoeringsbesluit ASV, waarin de gemeente de procedures voor subsidieverlening beschrijft. Zoals hoe en op welk moment een aanvraag ingediend moet worden en welke verplichtingen bij het ontvangen van een subsidie horen.

Daarnaast worden in dit document inhoudelijke beleidsregels vastgesteld. Met deze beleidsregels beslist het college aan welke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten subsidieaanvragen moeten bijdragen. De beleidsdoelstellingen zijn per beleidsterrein opgesteld en zijn een vertaling van reeds vastgesteld (bestaand) beleid of bestaande praktijk (zoals vastgelegd in de subsidiebeschikkingen van de instellingen). Als de aanvraag niet helemaal aansluit op de beleidsdoelstellingen heeft dat vermindering van het subsidiebedrag tot gevolg. Als de aanvraag niet aansluit op beleidsdoelstellingen wordt deze in het geheel afgewezen.

Ongeacht het beleidsterrein zijn de regels en voorschriften van de ASV van kracht.

De gemeente Gouda voorziet een groot financieel tekort voor de komende jaren. Dit kan betekenen dat er (ook) op subsidies bezuinigd moet worden. Dit wordt met de aanvragers van een subsidie besproken.

Deze publicatie

Deze publicatie omvat de beleidsdoelstellingen 2021 e.v. De ASV en het Uitvoeringsbesluit ASV zijn te vinden op www.overheid.nl. 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gouda op telefoonnummer 14 0182; zij kunnen u naar de juiste contactpersoon doorverwijzen.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

1. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Alle kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners

Elk kind in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs maakt (via de Brede School) kennis met het Goudse activiteiten (aanbod) op de terreinen sport, cultuur natuur& techniek, zorg &welzijn en educatie.

Het coördineren van het Goudse activiteitenaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar met specifieke aandacht voor kinderen met een beperking of achterstand, het monitoren hoe de voorzieningen worden benut en het zo veel mogelijk oplossen van praktische problemen die zich daarbij voordoen.

Het bevorderen van de instroom van kinderen tot 12 jaar en in het bijzonder van kinderen met een achterstand of een beperking in (sport)verenigingen, cultuur- en overige instellingen door het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs (o.a. door middel van combinatie functionarissen).

Voor subsidies in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid en Volwasseneneducatie zijn aparte subsidieregelingen opgesteld. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden op het subsidieloket op de website van de gemeente. 

Programma 4 Sociaal domein 

Algemene uitgangspunten

Subsidie wordt alleen gegeven aan organisaties die:

 • 1.

  een aanvraag doen voor activiteiten die aansluiten op minstens één van de in dit stuk geformuleerde doelstellingen; en

 • 2.

  samenwerken met andere organisaties in het brede sociaal domein om een integraal aanbod te kunnen leveren; en

 • 3.

  onvoldoende eigen inkomsten kunnen genereren; en

 • 4.

  een bepaalde vorm van social return on investment toepassen.

De beleidskaders zijn vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:

 • Kadernota sociaal domein Iedereen kan meedoen 2020-2023;

 • Gebundelde krachten, kadernota decentralisaties sociaal domein;

 • Goudse Participatienota Samen aan de Slag!;

 • Beleidskader armoede en schulden ‘Samen mee(r) doen’ 2017-2020 (verlengd);

 • Regiovisie HM ‘Geweld hoort nergens thuis’ 2019-2023;

 • Regionaal kader maatschappelijke zorg’ 2017-2020 (verlengd).

Voor subsidies in het kader van Participeren in de Buurt, Gezond in Gouda en GoudaPot zijn aparte subsidieregelingen opgezet. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden bij het subsidieloket op de website van de gemeente.

Sturing op resultaat

Met de organisaties die subsidie toegekend krijgen, worden de te behalen (maatschappelijke) resultaten afgesproken. In de verantwoording van de subsidie worden de beoogde en behaalde resultaten besproken, bij niet voldoen aan de afspraken kan dit consequenties hebben voor de hoogte van de vaststelling van de subsidie.

De hieronder genoemde doelstellingen zijn gerangschikt op beleidskader en binnen de beleidskaders op de uitgangspunten van Iedereen kan meedoen:

 • 1.

  Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen;

 • 2.

  Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving;

 • 3.

  Ouderen en mensen met een beperking zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en participeren in de samenleving;

 • 4.

  Mensen nemen in eerste instantie verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen zo veel mogelijk bij aan de oplossing van hun problemen en die van anderen;

 • 5.

  Inwoners vinden hulp en ondersteuning dichtbij, in de buurt;

 • 6.

  Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar.

 

1. Iedereen kan meedoen

1. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Inwoners met een meervoudige hulpvraag worden geholpen conform de richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur (februari 2017) met een integraal plan voor het huishouden. Inwoners houden, waar mogelijk, regie op hun eigen plan.

Er is een integrale vraagbenadering met daaruit voortkomend een plan met de regie bij de cliënt gerealiseerd.

Signalen van (ernstige) zorgen over de veiligheid van kinderen worden conform de meldcode opgepakt.

Jeugd

Alle kinderen en jongeren krijgen optimale ontwikkelingsmogelijkheden om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners.

Elk kind in het basis onderwijs en het speciaal basisonderwijs maakt (via de Brede School) kennis met het Gouds

(activiteiten)aanbod op de terreinen van sport, cultuur, natuur & techniek, zorg & welzijn en educatie.

Het coördineren van het Gouds activiteitenaanbod voor kinderen tot 12 jaar met specifieke aandacht voor kinderen met een beperking of achterstand, het monitoren hoe de voorzieningen worden benut en het zo veel mogelijk oplossen van praktische problemen die zich daarbij voordoen. 

Het bevorderen van de instroom van kinderen tot 12 jaar en in het bijzonder van kinderen met een achterstand of een beperking in (sport)verenigingen, cultuur- en overige instellingen door het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs (o.a. door middel van combinatie functionarissen). 

Het vrijwillig kinder-/jongerenwerk, toegankelijk voor jeugdigen met en zonder beperking, biedt zinvolle vrije tijdsbesteding en bevordert de sociale betrokkenheid van jeugdigen. 

Goudse jongeren worden gewezen op en actief betrokken bij het vieren van onze vrede. 

Het actief en eigentijds betrekken van kinderen en jongeren bij vraagstukken rond democratie, discriminatie en/of tolerantie.

Het bieden van stimuleringsactiviteiten aan kinderen die door omstandigheden extra stimulans kunnen gebruiken voor het leren op school.

2. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Vrijwilligers 

 

Een vitale sterke samenleving, gebaseerd op eigen kracht van inwoners van Gouda met actieve vrijwilligers.

Werving, scholing, inzet en begeleiding van jonge vrijwilligers, werknemersvrijwilligers en vitale vrijwilligers.

Werving, scholing, inzet en begeleiding van vrijwilligers voor mensen die steun en hulp van (groepen) vrijwilligers kunnen gebruiken die bijdraagt aan de versterking van eigen kracht.

Vrijwilligers ondersteunen inwoners met een hulpvraag om hen te versterken in hun eigen kracht.

Een krachtig vrijwilligersnetwerk.

Indien nodig stimuleren, begeleiden en faciliteren professionals de vrijwilligers bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

Professionals dragen zorg voor de toeleiding van vrijwilligers naar vrijwilligersorganisaties. 

Vluchtelingenwerk 

 

Verblijfsgerechtigden doen mee in Gouda.

Verblijfsgerechtigden krijgen de maatschappelijke begeleiding die nodig is om te participeren in Nederland.

3. Ouderen en mensen met een beperking zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en participeren in de samenleving *

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Kwetsbare inwoners van Gouda kunnen participeren in de samenleving op een wijze die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. 

Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van (kwetsbare) inwoners met een beperking in de zelfredzaamheid.

Systematisch benutten van de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving.

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van respectievelijk de cliënt en het gebied en die laagdrempelig, toegankelijk en zonder indicatie beschikbaar is.

Adequate ondersteuning en kortdurende begeleiding voor kwetsbare burgers die ertoe leiden dat mensen zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

*Zie ook subsidieregeling ‘Participeren in de Buurt’

4. Mensen nemen in eerste instantie verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen zo veel mogelijk bij aan de oplossing van hun problemen en die van anderen

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Inwoners benutten de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving om te kunnen participeren en om hun zelfredzaamheid te vergroten.

In eerste instantie wordt, indien mogelijk, de eigen kracht, het

sociaal netwerk, en de algemene en voorliggende voorzieningen benut om tegemoet te komen aan een hulpvraag.

Cliënten en hun netwerk houden zoveel als mogelijk de regie op hun situatie en de oplossing van hun problemen.

Inwoners benutten de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving om ervoor te zorgen dat jeugdigen participeren en gezond opgroeien.

Inwoners benutten de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving om ervoor te zorgen dat jeugdigen participeren en gezond opgroeien. (vervolg)

Bevorderen van de ontwikkeling van oudernetwerken en inzet vrijwilligers.

Ketenpartners werken met 1Gezin1Plan1Regisseur. Overige aanbieders zijn hiermee bekend en weten wat de methode inhoudt.

Cliënten en hun sociaal netwerk houden zoveel als mogelijk de regie op hun situatie en de oplossing van hun problemen.

Jeugdigen krijgen passende ondersteuning en een gedegen aanbod aan opgroeiondersteuning en ouders krijgen passende ondersteuning en een gedegen aanbod aan opvoedondersteuning om zodoende grotere problemen te voorkomen

Professionals versterken de gezamenlijke betrokkenheid van ouders, school en zorg met betrekking tot het kind en stimuleren ouderpartnerschap.

Bevorderen van de afname van het gebruik van individuele voorzieningen: vragen/behoeften van jeugdigen en ouders worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en op maat opgepakt; collectief waar mogelijk, individueel waar nodig

Moeilijk te bereiken ouders van kinderen met risico’s op ontwikkelingsachterstand en opvoedingsproblemen, thuis en in de wijken in Gouda in groepsverband spel-, taal- en opvoedingsondersteuning bieden.

Waar nodig specifieke acties ondernemen om gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of complex

gezinssysteem te ondersteunen, waaronder het stimuleren van ouderpartnerschap

De eigen kracht en het sociale netwerk van jongeren versterken, problemen voorkomen en (eerder) signaleren dat jongeren hulp nodig hebben.

De preventieve ondersteuning voor jeugd op scholen verbinden met de hulp en ondersteuning van het sociaal team.

Meer en beter benutten van eigen kracht, sociaal netwerk, algemene en preventieve voorzieningen.

5. Inwoners vinden hulp en ondersteuning dichtbij, in de buurt

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Kwetsbare inwoners van Gouda kunnen met hulp en ondersteuning die nodig is hun leven optimaal zelf vorm geven op een wijze die past bij hun wensen en mogelijkheden.

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van respectievelijk de cliënt, zijn omgeving en het gebied die laagdrempelig toegankelijk) en zonder indicatie beschikbaar is.

Inwoners die in de terminale fase van hun leven meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan professionele en informele zorgverleners in de thuissituatie kunnen bieden, kunnen deze laatste maanden van hun leven in een Hospice terecht.

Inzet van huishoudelijke hulp binnen het hospice volgens de geldende tarieven.

Aantoonbaar verminderen van de druk op de tweede lijn van gespecialiseerde (geïndiceerde) hulp en zorg in multiproblem situaties.

Minder dure zorg en ondersteuning (+ escalaties/ crisissituaties worden voorkomen).

Het verminderen van gezondheidsachterstanden in wijken waar deze het grootst zijn.

Het inzetten van gezondheidsinterventies per gebied die passen in de integrale aanpak per gebied.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen en jeugd.

Het organiseren van activiteiten in een samenhangend, integraal programma om gezond gewicht te bevorderen van -9 maanden t/m 18 jaar.

Jeugd

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van resp. de cliënt en het gebied en die laagdrempelig, toegankelijk, en zonder indicatie beschikbaar is.

Er is een gebiedsgericht netwerk dat uitvoering geeft aan een afgestemd en samenhangend preventief aanbod en aan effectieve signalering.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn in staat hun zorgtaak uit te voeren op een wijze die bij hen past en waar zij zich prettig bij voelen, waarbij zij voldoende ruimte voor zichzelf over houden, hun sociale netwerk kunnen onderhouden en waar gewenst blijven deelnemen aan de samenleving.

Mantelzorgers worden waar nodig begeleid, ondersteund en/of ontlast bij hun mantelzorgtaken.

Het ondersteuningsaanbod is goed bekend onder de mantelzorgers, sociaal teams, intermediairs, huisartsen, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, enz.

Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de behoeften van mantelzorgers.

Voor mantelzorgers zijn er voldoende mogelijkheden om al dan niet tijdelijk ontlast te kunnen worden in hun zorgtaak.

Mantelzorgers voelen zich erkend en gewaardeerd.

Buurtbemiddeling 

Hanteerbare mate van overlast door personen met verward gedrag op straat en in de buurt. Adequaat optreden van partijen in gevallen van extreme (woon)overlast. Voorkomen van escalatie van conflicten door het bieden van ondersteuning. 

Het verminderen van recidive van overlastgevers door het bieden van de juiste zorg en begeleiding.

Vluchtelingenwerk 

Verblijfsgerechtigden doen mee in Gouda.

Verblijfsgerechtigden worden ondersteund bij de organisatie van primaire levensbehoeften.

6. Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Bestrijden armoede en schulden: samen mee(r) doen 

Het voorkomen of bestrijden van (sociale) uitsluiting en of schulden voor de huishoudens die van een inkomen rond het sociaal minimum moeten rondkomen.

Bieden van noodhulp door verstrekking van materiële hulp aan minima (gezinnen).

Het bieden van materiële ondersteuning gericht op participatie van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor sociale uitsluiting wordt voorkomen.

Schuldhulpverlening 

Kwetsbare volwassenen (18+) zijn weerbaarder, voeren regie over hun eigen leven en schuldenproblematiek wordt voorkomen 

Kwetsbare burgers krijgen hulp bij betalingsachterstanden en bij het voorkomen van schulden. De hulp richt zich op:

- het bieden van laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld het inrichten van thuisadministratie

- de inwoner helpen schulden te voorkomen

- het tijdig doorverwijzen naar inkomensondersteunende voorzieningen

- het bieden van gemeentelijke schuldhulpverlening bij complexe, problematische of dreigende schulden.

Jeugd 

Voorkomen van schulden en armoede door financiële educatie aan kinderen en jeugd.

Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met geld en weten schulden te vorkomen.

Jongeren met financieel risicovol gedrag ondersteunen bij het aanleren van financieel verantwoord gedrag en bij het aflossen van lichte schulden.

Onderwijs en scholing draagt bij aan preventie van armoede.

Vrijwilligers - ondersteund door enkele professionals - bieden huiswerkbegeleiding aan heterogeen samengestelde groepen uit primair onderwijs c.q. voortgezet onderwijs gericht op

(onderwijs) participatie van kinderen en hun ouders, afkomstig uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Samenwerken aan een inclusieve stad

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Bijdragen aan een positief sociaal klimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen en minder discriminatie

De organisatie van een festival om de vijf jaar waarin de betekenis van het vieren van de vrede goed tot uitdrukking wordt gebracht.

Specifieke activiteiten die bijdragen aan een inclusieve stad, burgerschap en het tegengaan van discriminatie.

Voorlichting over LHBTI-thema’s en andere activiteiten in het kader van diversiteit in Gouda Regenboogstad.

 

2. Aanpak geweld in huiselijke kring

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Geweld is eerder en beter in beeld. Zo mogelijk wordt voorkomen dat er geweld ontstaat Iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals werken met een meldcode binnen de organisatie, zoals deze vanaf 1 januari 2019 van kracht is (incl. afwegingskader). 

Inwoners kunnen huiselijk geweld en/of kindermishandeling herkennen en weten waar ze terecht kunnen. 

Er wordt informatie, advies en deskundigheidsbevordering geboden ter ondersteuning van de lokale infrastructuur. 

Geweld stoppen en duurzaam oplossen; door samenhangende systeemgerichte hulp te bieden en te monitoren voor alle betrokkenen en hun sociale netwerk, gericht op duurzaam herstel van veiligheid.

Er wordt passende hulp en expertise geboden om het geweld duurzaam te stoppen. Uitgangspunt hierbij is de visie op gefaseerde ketensamenwerking (2017). Ook wordt gewerkt volgens één gezin, één plan, één regisseur, wordt gewerkt met veiligheidsplannen en worden effectieve interventies ingezet gericht op herstel van de veiligheid. 

Er wordt passende herstelhulp geboden aan alle betrokkenen, zowel slachtoffers als daders. 

Er wordt passende hulp geboden voor alle betrokken systeemleden om te herstellen van de gevolgen van de onveilige situatie. Omdat vaak meerdere hulpverleners/organisaties betrokken zijn, wordt samengewerkt volgens de werkwijze 1Gezin1Plan1Regisseur. 

3. Maatschappelijke zorg

1. Integrale aanpak

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Complexe huishoudens ontvangen hulp die gebaseerd is op een integraal ondersteuningsplan met aandacht voor alle leefgebieden.

Voor iedereen binnen de maatschappelijke zorg is een trajectplan opgesteld gebaseerd op één gezin één plan één regisseur. 

Er is een Meldpunt Zorg en Overlast dat toeziet op de integrale werkwijze. 

2. Investeren in preventie en vroegsignalering

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Voorkomen van dakloosheid en meer zicht op problemen achter de voordeur, zodat deze eerder gesignaleerd en aangepakt worden 

Voorkomen dat inwoners geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Voorkomen en verminderen van problematisch alcohol, medicijn en drugsgebruik en van problematisch gokgedrag.

Organisaties werken intensief met elkaar samen aan een integrale en vraaggerichte aanpak waarin de eigen kracht en netwerk van cliënten centraal staan. 

Geen zwerfjongere meer op straat in Midden-Holland. 

Alle zwerfjongeren worden gesignaleerd, geregistreerd en gescreend.

Zwerfjongeren worden integraal en vraaggericht benaderd. 

De participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners wordt bevorderd.

Zorgmijders zijn in beeld en worden actief toegeleid naar zorg. 

Huisvesting heeft prioriteit.

Er is een sluitende samenwerking in de keten.

3. Eigen kracht

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

(ex)Cliënten uit de regio participeren en herstellen in de buurt. 

Het versterken van de eigen kracht en netwerk staan centraal.

Waar mogelijk worden algemene welzijnsvoorzieningen ingezet.

Meer cliënten uit de doelgroep hebben een nuttige dagbesteding.

Laagdrempelige begeleiding door vrijwilligers wordt bevorderd.

De inzet van ervaringsdeskundigen maakt deel uit van de zorg en begeleiding voor cliënten en de organisaties.

4. Iedereen kan meedoen

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

In zorg en opvang brengen van mensen uit de regio die nu nog dakloos en/of zorgmijdend zijn en verbeteren van de doorstroom. 

Er is een adequate voorziening voor dag - en nachtopvang.

Zorgmijders zijn in beeld en worden actief toegeleid naar zorg.

Er is een Meldpunt Zorg en Overlast dat met doorzettingsmacht casuïstiek kan toewijzen aan instellingen.

Bevorderen dat mensen die in zorg en opvang zitten, uitstromen. Waar nodig wordt (woon)begeleiding ingezet.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN CULTUUR 2018-2022

1. Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik en een actieve deelname aan cultuur en cultuureducatie

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Het bevorderen van cultuurparticipatie

Het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie, en het laten kennismaken met literatuur

Behoud, beheer, vorming en presentatie van de gemeentelijke collectie

Het verzorgen van een diverse en brede theaterprogrammering

Het verzorgen van een breed en divers aanbod van creatieve cursussen, workshops en productieklassen

Ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het amateurkunstveld en stimulering van de onderlinge samenwerking. Het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van oefen- en presentatieruimten voor amateurkunst

Het in stand houden van een publieke lokale omroep

Het bevorderen van cultuureducatie

Het creëren van een doorlopende leeslijn in de voorschoolse periode en het primair onderwijs

Het bevorderen van mediawijsheid bij kinderen, jongeren en volwassenen

Het creëren van een doorlopende leerlijn cultuur in zowel de voorschoolse als buitenschoolse periode en in het primair en voortgezet onderwijs

Door de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur/onderwijs actieve kunst- en cultuurbeoefening voor de jeugd tot 18 jaar bevorderen

2. Een toekomstbestendige infrastructuur

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Versterken kracht, ondernemerschap en innovatie culturele basisinfrastructuur

(Door)ontwikkeling van cultureel concept en profiel

Bevorderen samenwerking tussen culturele organisaties

(Door)ontwikkeling van duurzame verdienmodellen en bedrijfsvoering

Aanboren van nieuwe doelgroepen

Het verhogen van eigen inkomsten

3. Cultuur en economie

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Cultuur nog actiever inzetten ter bevordering van het vestigingsklimaat en de wervingskracht van Gouda

Het organiseren van activiteiten gericht op het versterken van de (culturele) uitstraling van Gouda

Stimuleren collectieve (cultuur)promotie

Bredere oriëntatie op en samenwerking met bedrijfsleven en andere partners, binnen Gouda en in de regio

4. Cultuur en het sociale domein

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Het meer zichtbaar maken en versterken van de relatie tussen cultuur en het sociale domein

Het organiseren van culturele activiteiten, gericht op het versterken van de sociale cohesie en sociale kracht van Gouda

Ontplooien van activiteiten ter vergroting/verbreding van het cultuurbereik specifiek onder senioren en inwoners met een migratie achtergrond

Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor burgers in Gouda

Sport

Beleidsdoelstellingen Sport en Bewegen in Gouda 2021

1. Sport en bewegen in het sociaal domein

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Zoveel mogelijk inwoners van Gouda sporten en bewegen.

Actieve en gezonde leefstijl bevorderen 

Specifieke activiteiten voor sociale aandachtsgroepen, ter bevordering van: 

 • -

  maatschappelijke participatie 

 • -

  zelfredzaamheid 

 • -

  leefbaarheid 

 • -

  gezondheid 

Samenwerking op wijkniveau stimuleren tussen combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en wijk- en sociale teams, verenigingen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties 

Sportiever gebruik openbare ruimte 

2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Adequate en laagdrempelige voorzieningen

Specifieke maatregelen ter vergroting van: 

 • -

  Toegankelijkheid 

 • -

  Duurzaamheid 

 • -

  Sociale veiligheid 

3. Vitale sportverenigingen

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel 

Organisatie verenigingen versterken

Maatschappelijke rol vereniging versterken

Ondersteunen en adviseren van sportverenigingen

Bevorderen samenwerking sport- en maatschappelijke organisaties 

Creëren van nieuw aanbod 

Recreatie

1. Bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda door de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Gouda als aantrekkelijke (binnen)stad positioneren en versterken imago.

Meer bezoekers aantrekken die langer blijven en die meer besteden.

Het stimuleren van evenementen en toeristische activiteiten voornamelijk rond het thema kaas en cultuurhistorie.

De museale waarde van oude schepen in de Goudse

Wateren benutten als toeristische trekker door activiteiten en evenementen.

Voor subsidies in het kader van Sterevenementen, Volksfeesten, Gouda op de Kaart en Sportimpuls zijn aparte subsidieregelingen opgesteld. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden op het subsidieloket op de website van de gemeente. 

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

1. Samenwerken aan een veiligere stad

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Bijdragen aan een positief sociaal klimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen en minder discriminatie

Het voorkomen van discriminatie

Voor iedere casus woonoverlast bij gemeente een plan van aanpak

Toename % geslaagde gesprekken buurtbemiddeling

2. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers versterken in het nemen van preventieve maatregelen tegen woninginbraak

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Door preventieve maatregelen neemt de gelegenheid tot inbreken af. Veilige leefomgeving waar minder woninginbraken plaatsvinden

Aantal woninginbraken verlagen met 10% per jaar

3. Jeugdcriminaliteit neemt af door bij te dragen aan positieve ontwikkeling op alle leefgebieden, met nadruk op het voorkomen van overlast in de openbare ruimte

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Afname van jeugdcriminaliteit door inzet veiligheidsinstrumenten

Aantal meldingen jeugdoverlast verlagen met 10% per jaar

Afname aantal aangehouden personen Top X (recidive) tot 50%

4. Uitschakelen van de ondermijnende invloed van de criminele netwerken door het verstoren van hun ‘bedrijfsproces’

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Door de aanpak van deze minder zichtbare criminele structuren een afname van geregistreerde criminaliteit bewerkstelligen (denk aan woninginbraak, jeugdcriminaliteit, overvallen, drugsoverlast).

Meer barrières opwerpen ter voorkoming van ondermijning door aanpak van knooppunten en inzet Bibob.

Informatie-uitwisseling tussen onder andere politie, OM, de belastingdienst en gemeente en het afstemmen van interventies. Die ingrepen bestaan uit een mix van strafrechtelijke, fiscale en of bestuurlijke maatregelen.

Weerbaarheid van bestuur en organisatie tegen ondermijning versterken door o.a. training.

Tegengaan van drugscriminaliteit door uitvoeren van verdiepend onderzoek en uitvoeren van maatregelen

5. Voorkomen van radicalisering, onveilige situaties en maatschappelijke onrust. Handhaving democratische rechtstaat

Doelstelling 

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Bijdragen aan een positief sociaal klimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

Voorbereid zijn op terugkeerders uit strijdgebieden

Tegengaan van polarisatie tussen diverse bevolkingsgroepen en individuen in Gouda.

Inwoners bewust maken van het leven in vrijheid met respect voor elkaar