Regeling vervallen per 31-12-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen)

Geldend van 24-07-2020 t/m 30-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 06-05-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen)

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 136, eerste lid van de Provinciewet bekend dat zij het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

amateurkunstverenigingen een belangrijk onderdeel van de lokale cultuur vormen en ook hard worden geraakt door de COVID-19 crisis;

de regie over amateurkunst weliswaar bij de gemeenten ligt, maar Gedeputeerde Staten gelet op de huidige situatie bij besluit van 30 juni 2020, kenmerk 2613474, als beleid hebben vastgesteld dat zij ook amateurkunstverenigingen financieel tegemoet willen komen in de kosten die zij noodzakelijk moeten maken om te voldoen aan de COVID-19 1,5 meter maatregelen zoals die door het Rijk zijn afgekondigd;

deze tegemoetkoming in de vorm van een subsidie kan worden verstrekt;

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op subsidiecriteria;

het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van subsidie aan amateurkunstverenigingen deze nadere regels vast te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende 'Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Awb : Algemene wet bestuursrecht.

ASF : Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

Amateurkunstvereniging : Een rechtspersoon zonder winstoogmerk met als primaire statutaire doelstelling het actief beoefenen van één of meer van de kunst/cultuurdisciplines in de vrije tijd (incl. activiteiten op gebied van erfgoed) en die niet gericht is op belangen van één of enkele personen.

Flevolandse amateurkunstvereniging: een amateurkunstvereniging die gevestigd is binnen of buiten Flevoland en haar activiteiten binnen Flevoland uitvoert.

Artikel 2. Doel

De subsidie heeft tot doel Flevolandse amateurkunstverenigingen te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen zoals die door het Rijk zijn afgekondigd, zodat zij op een verantwoorde wijze hun activiteiten kunnen uitvoeren en hun leden en publiek kunnen ontvangen.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor materiaalkosten die benodigd zijn voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen en voor activiteiten die binnen Flevoland worden uitgevoerd.

 • 2. Kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

 • 3. Alleen de redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van de aanpassingen vanwege COVID-19 zijn subsidiabel.

Artikel 4. Niet subsidiabele kosten

 • 1. Werkzaamheden of andere kosten, die door het bestuur, medewerkers in dienst van de amateurkunstvereniging of vrijwilligers worden uitgevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

 • 2. De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd zijn niet subsidiabel.

 • 3. Kosten die worden doorbelast vanuit een andere instelling/onderneming, waarbij uit de gegevens van de KvK blijkt dat deze wordt bestuurd door één of meer dezelfde bestuursleden.

Artikel 5. Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan tot en met 31 december 2020 worden ingediend.

 • 2. Per amateurkunstvereniging kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. De aanvrager dient de subsidieaanvraag in door middel van elektronisch formulier op de website https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen/eenmalige-subsidie

 • 2. Daarnaast moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

  • a.

   een kopie van de statuten;

  • b.

   een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;

  • c.

   een kopie van een bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager;

  • d.

   een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Artikel 7. Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • a.

  de activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en richtlijnen, zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid;

 • b.

  de kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020 en uiterlijk 31 december 2020;

 • c.

  de aanvraag past binnen de reikwijdte van deze regeling.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende richtlijnen;

 • b.

  de kosten zijn gemaakt voor 6 mei 2020;

 • c.

  aan de amateurkunstvereniging reeds subsidie is verstrekt op basis van deze nadere regels;

 • d.

  de amateurkunstvereniging op basis van een andere subsidieregeling van de provincie Flevoland voor subsidie voor de betreffende kosten in aanmerking kan komen;

 • e.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • f.

  de aanvraag niet past binnen de reikwijdte van deze regeling.

Artikel 9. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500,00.

Artikel 10. Verdeelsystematiek

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

 • 3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11. Subsidievaststelling

De subsidie wordt op grond van artikel 22, eerste lid, onder a, van de ASF bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 12. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,00.

Artikel 13. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  De activiteiten moeten 31 december 2020 zijn afgerond.

 • 2.

  Medewerking verlenen aan een medewerker van de provincie die in het kader van de subsidiebeoordeling langs kan komen om vast te stellen of de activiteiten waarvoor de subsidie is gevraagd, zijn uitgevoerd conform de aanvraag.

Artikel 14. Inwerkingtreding nadere regels

Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 mei 2020 en is geldig tot en met 31 december 2020.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen’

Ondertekening

Aldus besloten door Gedeputeerde Staten d.d. 22 juli 2020.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Secretaris, voorzitter

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland