Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent meldingsplichtige evenementen Helmond 2020

Geldend van 25-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent meldingsplichtige evenementen Helmond 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, gezien het voorstel 50264159

Gelet op artikel 2.2.1.2a, zesde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020

Besluit :

 • I.

  Vast te stellen de Nadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2020.

 • II.

  In te trekken de Nadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2016.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020;

 • b.

  gebruiksvergunning: de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik;

 • c.

  meldingsplichtig evenement: een niet vergunning plichtig evenement als bedoeld in artikel 2.2.1.2a tweede lid van de APV;

 • d.

  openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan.

 • e.

  organisator: de organisator van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1.1 lid 3 van de APV.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze nadere regels zijn van toepassing op evenementen, voor zover:

 • a.

  er maximaal 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn of worden verwacht;

 • b.

  er sprake is van een organisator;

 • c.

  het evenement geen vechtsportgala, auto- of motorevenement betreft;

 • d.

  het evenement plaatsvindt op een openbare plaats of in voor het publiek toegankelijk gebouw waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven;

 • e.

  het evenement niet plaatsvindt op de hoofdwegenstructuur of een weg die in gebruik is voor openbaar vervoer;

 • f.

  het evenement vindt plaats:

  • o

   op zondag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, op eerste en tweede kerstdag niet voor 13.00 uur en op overige dagen niet voor 8.30 uur;

  • o

   op vrijdag, zaterdag en op een officieel erkende feestdag uiterlijk om 24.00 uur eindigt en op overige dagen om 23.00 uur;

Artikel 3 Algemene regels

 • 1. Een organisator dient de volgende algemene regels in acht te nemen:

  • a.

   het geluidsniveau, gemeten op 2 meter uit de gevel van een woning, bedraagt minder dan 75 dB(A)/83dB(C);

  • b.

   om brand en ongevallen te voorkomen moet worden voldaan aan de standaardvoorschriften evenementen van de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost;

  • c.

   er worden alleen kleine gecertificeerde voorwerpen geplaatst, bijvoorbeeld: kleine party-tent, barbecue of springkussen;

  • d.

   tijdens het evenement blijft er te allen tijde een doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar ten behoeve van de hulpdiensten;

  • e.

   eventuele aanwijzingen of bevelen door of namens de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

  • f.

   het is niet toegestaan om op of over openbare brandkranen of andere waterwinplaatsen voor de brandweer voorwerpen te plaatsen die de brandweer belemmeren in zijn taakuitoefening;

  • g.

   gemeentelijke eigendommen zoals bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen mogen niet worden beschadigd;

  • h.

   de gebruikte openbare ruimte dient na afloop van het evenement door of namens de organisator te worden gereinigd en schoon te worden opgeleverd;

  • i.

   Onverlet het bepaalde in de vorige leden dient de organisator zich te houden aan andere wettelijke of gebruikersvoorschriften, of van toepassing zijnde noodverordening(en).

Artikel 4 Aanvullende regels in verband met sanitaire voorzieningen en mobiele tapinstallaties

Voor zover tijdens het evenement sanitaire voorzieningen of tapinstallaties worden gebruikt gelden, in aanvulling op het bepaalde in artikel 3, de volgende regels:

 • a.

  indien er tijdelijk afvalwater geloosd wordt op de gemeentelijke riolering dan dient dit te gebeuren op de vuilwaterriolering. De gemeente bepaalt de locatie van deze tijdelijke aansluiting

 • b.

  indien de tijdelijke lozing van afvalwater plaats vindt op een straatkolk dan dient na beëindiging van de lozing de aansluiting door de organisator gespoeld te worden met schoon water;

 • c.

  indien er geen gemeentelijke vuilwater riolering aanwezig is, dan dient ter plaatse een chemische toiletvoorziening geplaatst te worden. De inhoud van het chemisch toilet mag niet geloosd worden op het rioolstelsel, maar dient op een deugdelijke manier afgevoerd te worden en

 • d.

  er mag geen lozing van afvalwater plaatsvinden op de hemelwaterriolering, in de bodem of op het oppervlaktewater.

Artikel 5 Aanvullende regels volgend uit de van toepassing zijnde Noodverordening COVID-19

 • 1. De voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 zoals opgenomen in Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden nageleefd door de organisator.

 • 2. Een aanvullend COVID-advies van GGD-GHOR kan als extra voorschrift aan de organisator opgelegd worden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 7 juli 2020.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel

De gemeentesecretaris,

de heer H.J. de Ruiter