Regeling vervallen per 01-03-2024

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende bepalingen t.a.v. de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de locaties waar huwelijken worden voltrokken (Reglement Burgerlijke Stand)

Geldend van 01-07-2021 t/m 29-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-06-2021

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende bepalingen t.a.v. de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de locaties waar huwelijken worden voltrokken (Reglement Burgerlijke Stand)

Het college van de gemeente Lelystad

Nummer: 202036654

gelet op het bepaalde in artikel 16, 16c en 16d Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

BESLUIT

vast te stellen: het reglement houdende bepalingen ten aanzien van:

 • de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand;

 • de locaties waar huwelijken worden voltrokken.

Artikel 1

 • 1. Het reglement verstaat onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • c.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • d.

   Gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen;

  • e.

   Algemeen erkende feestdagen: de feestdagen zoals aangegeven in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

 • 2. De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap en op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2

 • 1. De teamleider Stadswinkel is belast met de dagelijkse leiding van het bureau van de burgerlijke stand;

 • 2. Bij afwezigheid wordt de teamleider Stadswinkel vervangen door de door hem/haar aangewezen ambtenaar van het team Stadswinkel.

Artikel 3

Er zijn in Lelystad, zoveel als de burgemeester zal goedvinden en met inachtneming van het bepaalde in Titel 4, afdeling 1 van de wet:

 • a.

  ambtenaren van de burgerlijke stand, behorende tot de ambtenaren van het team Stadswinkel;

 • b.

  (onbezoldigd) buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, te weten:

  • de (voormalige) burgemeester;

  • de (voormalige) wethouders;

  • de (voormalige) leden van de gemeenteraad;

  • de in Lelystad wonende (voormalige) leden van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland.

 • c.

  buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die vast inzetbaar zijn voor het regelmatig voltrekken van huwelijken;

 • d.

  (onbezoldigd) buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die inzetbaar zijn voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, indien zij reeds beëdigd en praktiserend buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente zijn.

Artikel 4

 • 1. De ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 3, onder a, worden aangewezen voor de periode dat zij in dienst zijn van het team Stadswinkel;

 • 2. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 3, onder b, worden aangewezen voor de bij de aanwijzing te noemen periode;

 • 3. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 3, onder c worden aangewezen voor de in de aanwijzing opgenomen periode met inachtneming van hetgeen hierover bij of krachtens de wet is bepaald;

 • 4. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld onder artikel 3, onder d, worden aangewezen voor de dag waarop het huwelijk plaatsvindt.

Artikel 5

 • 1. Aanwijzing, schorsing en intrekking van het aanwijsbesluit van de ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand bedoeld in artikel 3, onder a en c, geschiedt op voordracht van de teamleider Stadswinkel.

 • 2. De voordracht tot aanwijzing van de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 3, onder b en d, vindt plaats op verzoek van de betrokkene zelf.

 • 3. De voordracht tot intrekking van het aanwijsbesluit kan ook geschieden op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zelf.

 • 4. De teamleider Stadswinkel houdt een overzicht bij van de personen die zijn aangewezen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, van de datum waarop zij zijn aangewezen en de datum van beëdiging, alsmede van schorsingen, intrekkingen van aanwijsbesluiten of het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor aanwijzing.

Artikel 6

Het aangaan of opzeggen van de arbeidsovereenkomst, alsmede het maken van overige arbeidsvoorwaardelijke afspraken, met de ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand bedoeld in artikel 3, onder a en c, geschiedt door de teamleider Stadswinkel.

Artikel 7

 • 1. De ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het Stadhuis en de door het bevoegd orgaan aangewezen andere locaties.

 • 2. Aanwijzing tot vaste locatie voor het voltrekken van huwelijken geschiedt op voordracht van de teamleider Stadswinkel.

Artikel 8

Voor de huwelijksvoltrekking kan gekozen worden voor één van de volgende ceremonies:

 • a.

  Uitgebreide ceremonie in de trouwzaal in het Stadhuis of op een van de andere aangewezen locaties;

 • b.

  Uitgebreide kosteloze ceremonie in de trouwzaal in het Stadhuis voor inwoners van Lelystad die in aanmerking komen voor kwijtschelding gemeentebelastingen of die vallen onder het minimabeleid;

 • c.

  Eenvoudige ceremonie in de trouwkamer in het Stadhuis;

 • d.

  Kleine kosteloze ceremonie in de trouwkamer in het Stadhuis voor inwoners van Lelystad.

Artikel 9

 • 1. De dagen en tijdstippen van het bureau van de burgerlijke stand worden door het college bepaald en staan vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, dan wel bij calamiteiten of rampen, door de teamleider of de door hem/haar aangewezen ambtenaar worden geopend op andere dagen en tijdstippen dan vermeld op de gemeentelijke website. De belanghebbende dient aan te tonen dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 3. Het voltrekken van huwelijken in het Stadhuis is, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen op de volgende tijdstippen mogelijk:

  • a.

   op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 16.00 uur voor de uitgebreide ceremonie;

  • b.

   op maandag om 09.00 uur voor de kleine kosteloze ceremonie;

  • c.

   op dinsdag om 09.00 uur voor de uitgebreide kosteloze ceremonie;

  • d.

   op dinsdagmiddag om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur en 15.00 uur voor de eenvoudige ceremonie;

 • 4. Het voltrekken van huwelijken is op een van de aangewezen locaties op maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur mogelijk voor de uitgebreide ceremonie.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement Burgerlijke Stand 2020.

 • 2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Het reglement van 1 januari 1995 wordt ingetrokken en treedt uit werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van het Reglement Burgerlijke Stand 2020.

Ondertekening

Lelystad, 16 juni 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Reglement Burgerlijke Stand Lelystad 2020

Artikel 1

Geen toelichting.

Artikel 2

De burgerlijke stand is ondergebracht binnen het team Stadswinkel. De teamleider van de Stadswinkel heeft om die reden de algemene leiding over de burgerlijke stand. Voor de gevallen van afwezigheid van de teamleider wordt een vervanger aangewezen. De (B)ABS is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden.

Artikel 3

Op 8 december 2001 heeft het college de bevoegdheid voor aanwijzing van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemandateerd aan de burgemeester. Deze mandatering is in dit reglement verwerkt.

De aanwijzing van ambtenaren van de burgerlijke stand genoemd onder a vloeit voort uit Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Er moeten minimaal 2 ambtenaren van de burgerlijke stand aangewezen worden. In verband met de bedrijfsvoering worden zo veel ambtenaren aangewezen als nodig om de continuïteit van deze taak te waarborgen.

De aanwijzingen van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand genoemd onder b vloeien voort uit eerdere collegebesluiten. Recentelijk heeft het college het beleid gewijzigd en bepaald dat in Lelystad wonende leden van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland op eigen verzoek aangewezen kunnen worden.

De groep buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand genoemd onder c is aangewezen om namens de gemeente regelmatig huwelijken voltrekken. Deze aangewezen ambtenaren zijn vermeld op www.lelystad.nl.

Op 6 november 2007 heeft het college besloten dat buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand inzetbaar zijn voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, indien zij reeds beëdigd en praktiserend buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente zijn. Van deze gelegenheid wordt regelmatig gebruik gemaakt.

Artikel 4

De aanwijzingen vinden plaats voor de termijn die is bepaald in dit artikel.

Artikel 5

Op grond van artikel 2 is de teamleider Stadswinkel verantwoordelijk en uit die hoofde zal hij wijzigingen voordragen.

Om aan te kunnen tonen welke ambtenaren op welk moment aangewezen waren is een administratie noodzakelijk om ook achteraf te kunnen bepalen of een voltrekking of registratie rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De verwerking is op grond van de bepalingen uit de AVG opgenomen in het register van verwerkingen persoonsgegevens gemeente Lelystad.

Artikel 6

In dit artikel wordt bepaald op welke locaties de ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand de taken uitoefenen. Het college is bevoegd locaties aan te wijzen.

Artikel 7

Op 2 april 2013 heeft het college de in dit artikel opgenomen bepalingen voor het voltrekken van kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen vastgesteld.

Op 24 september 2019 is de mogelijkheid gecreëerd van een eenvoudig huwelijk/geregistreerd partnerschap. Voor veel burgers was het verschil tussen een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap en een betaald huwelijk groot. Met de mogelijkheid van het bieden van een eenvoudige ceremonie is de druk op, en de ontstane wachtrijen op de kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen afgenomen. Gelijktijdig is ook tegemoet gekomen aan de wens van de burger.

Artikel 8

Geen toelichting.

Artikel 9

Geen toelichting.