Besluit mandaat Dijkgraaf Wetterskip Fryslân

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat Dijkgraaf Wetterskip Fryslân

Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

OVERWEGENDE DAT

Op grond van artikel 88 van de Waterschapswet het dagelijks bestuur mandaat kan verlenen aan een of meer leden van het dagelijks bestuur.

Het verlenen van een bestuurlijk mandaat kan bijdragen aan een:

  • verbetering van dienstverlening;

  • verduidelijking van verantwoordelijkheden;

  • verkorting van procedures;

  • verhoging van de doelmatigheid van de organisatie.

BESLUIT

Het nemen van besluiten op bezwaar in overeenstemming met het advies van de commissie behandeling bezwaren Wetterskip Fryslân, alsmede de besluiten op kennelijk niet-ontvankelijke, kennelijk gegronde, dan wel kennelijk ongegronde bezwaarschriften en bezwaarschriften die verband houden met artikel 7:3, derde lid Wet open overheid te mandateren aan de dijkgraaf.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 oktober 2023

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

L.M.B.C. Kroon

Dijkgraaf

O. Bijlsma

Secretaris-directeur

Ondertekening