Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een motorvoertuig gemeente Velsen 2020

Geldend van 22-07-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een motorvoertuig gemeente Velsen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op artikel 5:17, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

het verboden is met een voertuig als bedoeld in artikel 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op het strand te rijden dan wel deze op het strand te brengen of te hebben;

het college ontheffing kan verlenen van dit verbod;

het rijden op het strand gevaarlijke situaties kan opleveren voor strandgasten;

er veel economische bedrijvigheid plaatsvindt op het strand, waarvoor het gebruik van een voertuig op het strand noodzakelijk is;

het gewenst is om voor recreatieven doeleinden op het strand te rijden en het belang van de verkeersbewegingen ondergeschikt zijn aan de veiligheidsbelangen.

besluiten:

vast te stellen de “Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een motorvoertuig gemeente Velsen 2020”.

Beleidsregels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

College: het college van burgemeesters en wethouders;

APV: de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019;

Strand: strand zoals bedoeld in de APV

Pier: de Noordpier in Velsen Noord en de Zuidpier in IJmuiden.

Leveranciers: alle personen die goederen/diensten ten behoeve van de exploitatie van de paviljoens komen brengen en halen.

Artikel 2 Aanvraag om ontheffing

Een ontheffing wordt schriftelijk of digitaal aangevraagd bij het College via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraag- of webformulier “Ontheffing voor rijden op het strand” die te vinden is op de website van de gemeente Velsen.

De ontheffing moet tenminste 6 weken voordat men gebruik wil maken van de ontheffing aangevraagd worden.

Als er wijzigingen plaatsvinden in kenteken of voertuig, dan meldt de ontheffinghouder dit onmiddellijk bij de gemeente.

Artikel 3 Doel

De ontheffing wordt onder andere verleend voor de volgende doelen:

Het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten behoeve van beheer en onderhoud van het strand.

Bevoorraden en faciliteren van ondernemers op het strand

Niet-commercieel vervoer van personen

Bereikbaarheid van de pieren voor mensen die slecht ter been zijn of een lichamelijke beperking hebben

Artikel 4 Ontheffingsvoorschriften

Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

De bestuurder moet stapvoets rijden en mag geen overlast veroorzaken voor de strandbezoekers;

De ontheffing moet te allen tijde op het dashboard van het voertuig liggen;

De bestuurder mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang over dat deel van het strand rijden dat in de ontheffing is vastgelegd;

De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verleend;

De bestuurder volgt de aanwijzingen van de politie en/of gemeenteambtenaren onmiddellijk op.

Het overtreden van de voorschriften van de ontheffing zal in de eerste plaats strafrechtelijk worden afgedaan met een boete waarna er een waarschuwingsbrief wordt verstuurd. Na meerdere overtredingen zal de ontheffing worden ingetrokken.

Artikel 5 Verlenen van een ontheffing voor bedrijven

Strandpaviljoenhouders kunnen maximaal 3 ontheffingen ontvangen.

Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan en/of op het strand worden naar de aard en omvang van de werkzaamheden ontheffingen verstrekt.

Reddingsteam Zeedieren Velsen kan maximaal 5 ontheffingen ontvangen.

Stichting Vogelrampenfonds kan maximaal 1 ontheffing ontvangen.

Leveranciers van strandpaviljoens die bereikbaar zijn via het Zeewindepad ontvangen maximaal 1 ontheffing. Zij komen in aanmerking voor een ontheffing op naam van het bedrijf.

Ten behoeve van de organisatie van een evenement worden naar de aard en omvang van het evenement een ontheffing verstrekt.

Artikel 6 Verlenen van een ontheffing voor particulieren

Een ontheffing kan worden verleend aan strandhuisjeseigenaren die permanent slecht ter been zijn of een lichamelijke beperking hebben;

Een ontheffing voor het rijden op de pieren kan worden verleend aan personen die slecht ter been zijn of een lichamelijke beperking hebben;

Voor het beoordelen van een ontheffingsaanvraag als genoemd in het eerste en/of tweede lid, kan het college om een huisartsenverklaring vragen.

Artikel 7 Ontheffingsduur

De ontheffing wordt verleend voor bepaalde tijd:

Een dag, dan wel een aantal dagen ten behoeve van een evenement;

Een seizoen, voor strandhuisjeseigenaren;

Een geheel kalenderjaar, voor leveranciers van strandpaviljoens;

Een periode van vijf kalenderjaren, voor eigenaren van strandpaviljoens.

Aan de hand van de aard en het doel van de ontheffing wordt bepaald voor welke duur de ontheffing wordt verleend.

Artikel 8 Toegangspas slagboom

Nadat de ontheffing is verleend, wordt een toegangspas verstrekt. De toegangspas geeft alleen toegang tot het deel van het strand waarvoor de ontheffing is verleend.

Om misbruik van de ontheffing te voorkomen wordt slechts één toegangspas per voertuig verstrekt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking een dag na de bekendmaking.

Deze regeling wordt aangehaald als “Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een motorvoertuig gemeente Velsen 2020”.

Toelichting Artikel 5.4

Het Zeewindepad is de enige toegangsweg naar de paviljoens. Dit pad ligt ver van het strand af. Daardoor moet de strandpaviljoenhouder steeds ver lopen om de slagboom voor de leverancier open te doen. Om deze reden komen de leveranciers van de strandpaviljoens in aanmerking voor een ontheffing op naam van het bedrijf.

Inleiding

Het strand is voornamelijk bedoeld om ongestoord en onbezorgd te kunnen recreëren. Vanuit dat oogpunt en het aspect veiligheid streven we ernaar om het aantal verkeersbewegingen van motorvoertuigen op het strand te minimaliseren.

Om evenwicht tussen veiligheid en bedrijvigheid te creëren heeft het college deze beleidsregels opgesteld.

Ondertekening