Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020

Geldend van 23-07-2020 t/m 31-10-2021

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk,

overwegende dat het, in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, wenselijk is nadere regels te stellen omtrent dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018;

besluit;

 • I.

  In te trekken het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2013”;

 • II.

  Vast te stellen het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2018;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak (tariefzak), PMD (plastic, metaal, drankkarton)-zak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

Op grond van artikel 3, lid 1, van de verordening wordt als inzameldienst aangewezen:

 • a.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de inzameling van restafval, GFT-afval en PMD-afval;

 • b.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de inzameling van glas;

 • c.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de inzameling van oud papier en karton;

 • d.

  voor de inzameling van textiel en schoeisel uit inzamelcontainers;

 • e.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de inzameling van luiers- en incontinentiemateriaal;

 • f.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de gescheiden afvalstromen die aangeboden worden bij de milieustraat, Bokkerijder 14, te Bergeijk;

 • g.

  Baetsen Containers BV te Veldhoven voor de inzameling van kerstbomen;

 • h.

  Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten, handelend onder de naam Wecycle te Zoetermeer voor batterijen, via doe-het-zelf-zaken, supermarkten, winkels en scholen;

 • i.

  Stichting Kringloop de Kempen te Veldhoven voor de inzameling van textiel uit inzamelcontainers;

 • j.

  Stichting Kringloop de Kempen te Veldhoven voor de inzameling en inname van Kringloopartikelen.

Artikel 3 Afwijking inzamelende instanties

In afwijking van de bepalingen in artikel 2.1 kan het college van Bergeijk andere partijen aanwijzen voor de inzameling van bepaalde genoemde en niet genoemde afvalstromen, zoals textiel, kerstbomen, oud ijzer, oliën en vetten en elektr(on)ische apparaten.

Artikel 4 Aanwijzing van inzamelplaats

 • 1.

  Op grond van artikel 5 van de verordening wordt de milieustraat, Bokkerijder 14, in Bergeijk, aangewezen als inzamelplaats (brengvoorziening) voor grof huishoudelijk afval voor inwoners van de gemeenten Bergeijk.

 • 2.

  Daarnaast zijn op diverse locaties binnen de gemeente Bergeijk (ondergrondse) voorzieningen aangewezen voor de inzameling van glas, papier en karton, textiel, luiers en incontinentiemateriaal en restafval. De locaties van die voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 5 Afzonderlijke inzameling/afvalscheiding

Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende bestanddelen afzonderlijk door de inzameldienst bij of nabij elk perceel ingezameld:

 • a.

  GFT-afval, in een frequentie van eens per twee weken. Onder GFT-afval wordt verstaan: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld, zoals botjes, brood, doppen van pinda’s en noten, eierschalen, etensresten, kaaskorsten, koffiefilters en koffiedik, loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, gekookte etenswaren, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, potgrond, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en verpakkingsmaterialen (mits voorzien van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432), mest van kleine huisdieren,(zoals duiven en konijnen), pitten, plantmateriaal en klein snoeiafval, theebladeren, theezakjes en visgraten. Onder gft worden niet verstaan: asbak-inhoud, haar van mensen of dieren, jus, vet, slaolie, overige kattenbakkorrels, kurk, luiers, plastic of papieren zakken, schelpen, slachtafval, steekschuim (oasis), tuinaarde, turfmolm, vogelkooizand en zand;

 • b.

  PMD-afval, in een frequentie van eens per twee weken. Onder PMD-afval wordt verstaan: verpakkingen van Plastic/kunststof als bedoeld in de “Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022”, verpakkingen van Metaal (blik, doppen en deksels) en Drankkartons (kartonnen verpakking gelamineerd met een laagje kunststof of aluminium, meestal voor (vloeibare) voedselproducten);

 • c.

  huishoudelijk restafval, in een frequentie van eens per vier weken, ongeacht of de inzameling daarvan plaatsvindt met mini-containers/emmers of met een tariefzak. Onder restafval wordt verstaan: dat deel van het afval, afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen als bedoeld in artikel 7 van de verordening;

 • d.

  oud papier en karton (OPK), in een frequentie van eens per maand. Onder OPK wordt verstaan: huishoudelijk oud papier en karton (boeken, cadeaupapier, computerpapier, dozen, eierdoosjes, enveloppen, folders en brochures, karton, kranten, pakpapier, tijdschriften en wasmiddelendozen), dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  huishoudelijk verpakkingsglas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen (met dop, kurk of deksel). Daaronder vallen dus niet vazen, schalen, drinkglazen, vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellak-flesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels en kunststofflessen;

 • f.

  textiel en schoeisel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels (voetbekleding), tassen, schoenen en accessoires, grote lappen stof en gordijnen die droog en schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen en verder voldoet aan de regels die vermeld zijn op kledingcontainers en/of zakken van daartoe aangewezen inzamelinstanties;

 • g.

  luiers en incontinentiemateriaal: een absorberend hulpmiddel dat wordt gebruikt door mensen met een gebrekkige of geen controle over blaas of darmimpulsen, zoals eenmalige (wegwerp)luiers, en incontinentiemateriaal;

 • h.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM:

  • -

   huishoudelijk: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen / insecticiden, make-upartikelen;

  • -

   medicijnkastje: medicijnen, injectienaalden, kwikthermometers;

  • -

   doe-het-zelf: verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten, zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, kwikschakelaars (zoals 'niet-digitale' verwarmings-thermostaten);

  • -

   hobby: (fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur;

  • -

   vervoer: accu's, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters;

 • i.

  elektr(on)ische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed, zoals koelkasten, wasmachines, tv’s en verder alle andere elektr(on)ische apparaten die voorzien zijn van een stekker);

 • j.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • k.

  verduurzaamd hout (C-hout): hout dat geïmpregneerd is en te herkennen aan een groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • l.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval, niet in de gft-container past en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • m.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt, tevens afval wat visueel lijkt op asbest;

 • n.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan of mag worden aangeboden, zoals (gemengd puin, afvalhout (B-hout), gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi. Tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht. De inzamelaars van goedzooi zijn kringloopbedrijven. Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders;

 • o.

  kerstbomen: naaldbomen die traditioneel in december in huis worden gehaald, maar zonder emmer, pot of bak en zonder versieringen;

 • p.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, zoals ijzer en blik;

 • q.

  gasflessen: een metalen cilinder waarin een bepaald gas of gasmengsel zoals bv. zuurstof of propaan onder druk zit opgeslagen;

 • r.

  kadavers: het dode lichaam van kleine huisdieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten, zoals honden, katten, konijnen en cavia’s;

 • s.

  vloerbedekking: verzamelnaam voor natuurlijke of kunststof materialen om de vloer mee te bedekken, zoals deurmatten, vloerkleden, kurk, laminaat, linoleum, lopers, parket, tapijt(tegels), vilt en zeil, vrij van rubber en bitumen;

 • t.

  dakbedekkingsmaterialen: ook wel dakleer genoemd, bestaande uit beplatings-materiaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen (inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevinden);

 • u.

  banden: schone banden (met en zonder velgen) van motoren en personenauto’s, zoals bedoeld in het Besluit beheer autobanden dus niet van tractoren en vrachtvoertuigen;

 • v.

  kringloopafval: de niet herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf;

 • w.

  zand/grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • x.

  harde kunststoffen: producten van plastic die niet gemakkelijk zijn te vouwen of te plooien, zoals PVC en HDPE-buizen en pijpen (niet langer dan 2 meter), emmers (mag met hengsel) en deksels, rolluiken (zonder draaibalk), speelgoed (zonder elektrische aandrijving), tuinmeubelen, wasmanden, bierbakken, dakgoten, kunststof pallets en kratten, lichtkoepels, autobumpers, PVC plafondschroten, plastic bloempotjes en plantentrays, PVC golfplaten (zonder vezels), speciekuipen (zonder cementresten);

 • y.

  matrassen: schone en droge matrassen van diverse samenstellingen;

 • z.

  vlakglas: bestaande uit draadglas, spiegelglas, veiligheidsglas of figuurglas;

 • aa.

  EPS: droog en schoon tempex of piepschuim;

 • bb.

  gips: alle gipsblokken, fermacell- en gipsplaten met of zonder: de papieren coating van de gipsplaatbehang, spijkers en schroeven en zakken met (alleen) gips.

 • cc.

  cartridges: Originele (virgin) inktjet– en tonercartridges, herbruikbaar, uit printers, kopieermachines en faxtoestellen.

 • dd.

  frituurolie en -vet: plantaardige olie en dierlijke vetten om gerechten te frituren.

Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8 van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval: personen die woonachtig zijn in een woongebouw met een (ondergrondse) verzamelcontainer voor afval, alleen in die situaties waarin geen GFT-container/emmer beschikbaar is.

Artikel 7 Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: door of namens de gemeente beschikbaar gestelde grijs/ zwarte minicontainers en emmers met een inhoud van 40, 80, of 140 liter;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens: door of namens de gemeente beschikbaar gestelde groene minicontainers en emmers met een inhoud van 25, 80, 140 of 240 liter;

 • c.

  voor PMD: de door of namens de gemeente beschikbaar gestelde speciale PMD-zakken;

 • d.

  voor klein chemisch afval: een milieubox/KCA-box;

 • e.

  voor oud papier en karton: een minicontainer met een inhoud van 140 of 240 liter of ondergrondse containers (bij sommige appartementencomplexen), die als zodanig herkenbaar zijn door een sticker met de opdruk: “Alleen papier”;

 • f.

  voor elk perceel waarvan de eigenaar afvalstoffenheffing betaalt, wordt één minicontainer (140 liter) of emmer (40 liter) voor restafval (behalve bij appartementencomplexen met een ondergrondse restafvalcontainer), één minicontainer (140 of 240 liter) of emmer (25 liter) voor GFT-afval, één papiercontainer (140 of 240 liter), één KCA-box en één milieupas verstrekt. In bijzondere gevallen kan op (schriftelijk en gemotiveerd) verzoek een extra inzamelmiddel wordt verstrekt.

 • g.

  voor glas: (ondergrondse) glascontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld en als zodanig herkenbaar zijn;

 • h.

  voor textiel en schoeisel: bovengrondse kledingcontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld en als zodanig herkenbaar zijn;

 • i.

  voor luier- en incontinentie-afval: de door of namens de gemeente beschikbaar gestelde zakken en de bovengrondse rolcontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld en als zodanig herkenbaar zijn;

 • j.

  voor kerstbomen: inzameldepots op een centrale plaats in elke dorpskern;

 • k.

  voor bladafval van gemeentelijke bomen: bladbakken die jaarlijks in elk laatste kwartaal verspreid in de gemeente worden opgesteld en als zodanig herkenbaar zijn.

Artikel 8 Tijdstip van aanbieden

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels vast:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten vóór 07:30 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in de app Afvalwijzer, op de websites www.mijnafvalwijzer.nl en www.Bergeijk.nl; en in de papieren afvalwijzer die jaarlijks wordt uitgereikt. Zie ook bijlage 2: De afvalwijzer.

 • b.

  inzamelmiddelen mogen alleen op de vastgestelde inzameldag worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten na lediging door de inzamelaar uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag van de weg of uit andere delen van de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • d.

  een niet geleegd of meegenomen inzamelmiddel dient volgens de geldende procedure, na melding hiervan, door aanbieder te worden binnengehaald en kan in overleg met de inzamelaar op een nader te bepalen andere dag weer opnieuw worden aangeboden;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glascontainers alleen tussen 07.00 en 21.00 uur worden gebruikt;

 • f.

  de milieustraat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust GSD ICT-Services BV te Brunssum;

  • b.

   GSD ICT-Services BV te Brunssum is bevoegd om de containers/emmers te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen en de milieupas behoren bij de woning en dienen daar, bij verhuizing, ook achtergelaten te worden;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich te wenden tot het Milieu Informatie Centrum (MIC), onderdeel van GSD ICT-Services BV te Brunssum, indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel of een milieupas;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven, behoudens de aangeschafte PMD-zakken, eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • j.

   bij verlies of diefstal van een inzamelmiddel dient aangifte gedaan te worden bij de politie;

  • k.

   de kosten van vervanging van inzamelmiddelen bij schade door oneigenlijk gebruik komen voor rekening van de bewoner(s) van het perceel waarop de container staat geregistreerd;

  • l.

   aan de inzamelmiddelen mogen geen wijzigingen worden aangebracht;

  • m.

   in het belang van een doelmatige verwijdering (voorkomen dat afval blijft plakken) en het vervuilen van het straatbeeld, moeten de inzamelmiddelen regelmatig worden gereinigd.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container zo dicht mogelijk bij de rijweg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, met de wielen en de handvatten naar de weg gericht en wel zodanig dat voetgangers- en andere verkeersdeelnemers niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij eventuele aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   het deksel van de inzamelmiddelen dient geheel gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   de aanbieder van de minicontainer is er zelf verantwoordelijk voor dat het afval niet te vast wordt aangedrukt in de minicontainer en dat die container, ongeacht de weersomstandigheden, zodanig wordt aangeboden dat deze door de inzamelaar normaal kan worden geledigd;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   ter lediging aangeboden containers worden volledig in rekening gebracht indien deze geheel of gedeeltelijk zijn geleegd;

  • g.

   de kca-box/milieubox mag niet onbeheerd langs de straat worden geplaatst maar moet persoonlijk ter lediging bij de milieustraat worden aangeboden;

  • h.

   de minicontainer voor de inzameling van oud papier en karton dient als zodanig herkenbaar te zijn;

  • i.

   kerstbomen mogen alleen worden aangeboden op de jaarlijks daartoe aan te wijzen plaats(en);

  • j.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen mag samen met het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan:

   13 kg bij een volume van 25 liter

   42 kg bij een volume van 80 liter

   75 kg bij een volume van 140 liter

   75 kg bij een volume van 240 liter

  • k.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • l.

   de gemeentelijke milieustraat, Bokkerijder 14, te Bergeijk wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • m.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de gemeentelijke milieustraat zijn de volgende nadere regels van toepassing:

   • -

    de ontdoener van afvalstoffen wordt slechts toegang tot de milieustraat verstrekt als hij/zij zich bij de poort van de gemeentelijke milieustraat kan legitimeren met een gemeentelijke milieupas;

   • -

    alle afval moet gescheiden worden aangeleverd en in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd;

   • -

    er mag maximaal 2 m³ per keer worden gebracht;

   • -

    minicontainers zijn niet toegestaan en worden geweigerd;

   • -

    asbest moet in handzame pakketten stofdicht (nadien plakken) en in dubbeldik plasticfolie van ten minste 0,2 mm verpakt zijn. Maximaal mag 35 m² per keer worden aangeleverd;

   • -

    alleen kleine kadavers van huisdieren kunnen worden gebracht;

   • -

    aan de poort vindt een visuele controle plaats en wordt het tarief door de beheerder bepaald;

   • -

    er wordt betaald naar de duurste soort aangeboden afval;

   • -

    bedrijfsafval en dierlijke mest worden niet geaccepteerd;

   • -

    er kan alleen met een pinpas worden afgerekend.

  • n.

   de ontdoener van afvalstoffen wordt slechts toegang tot de milieustraat verstrekt als hij zich bij de poort van de gemeentelijke milieustraat kan legitimeren met een gemeentelijke milieupas;

Artikel 10 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 11 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 13 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2020.

Ondertekening

Bergeijk, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Bijlage 1 Locaties voorzieningen voor inzameling glas, papier en karton, luiers en incontentiemateriaal en restafval

Overzicht incontinentiemateriaal

Locatie

Inhoud

Aantal

Psz 't Sandhupke

Witrijtsestraat 9a

Bergeijk/Weebosch

770

1

De Gestelberg

Kapellerweg 7

Luyksgestel

1100

2

Kdv 't Hummeltje

Terlostraat 7

Bergeijk

1100

1

Milieustraat

Bokkerijder 14

Bergeijk

770

1

Zuidzorg

Klaproosstraat 60

Bergeijk

1100

3

Kdv Tri-Jo

Papaverstraat 8

Bergeijk

1100

2

Zorgcentrum St. Joseph

Eerselsedijk 2

Bergeijk

1100

4

Stichting Rensis Zorg

Bucht 21

Bergeijk

240

1

Kdv Nummereen

Eykereind 2-4

Bergeijk

770

1

't Eikenhof / BS De Ster

Dorpsstraat 15

Westerhoven

1100

2

Kdv 't Blusserke

Schoolstraat 1a

Riethoven

770

1

Overzicht glascontainers

Locatie

Type

Inhoud

Schutsboom

Ondergronds

4 m3

Mr. Pankenstraat - Bushalte

Ondergronds

4 m3

Sterrenpad

Bovengronds

3 m3

Prinses Beatrixstraat - AH

Ondergronds

4 m3

Prinses Beatrixstraat - AH

Ondergronds

4 m3

Prinses Marijkestraat - Aldi

Ondergronds

4 m3

Prinsen Marijkestraat - Aldi

Ondergronds

4 m3

Elsenhof - Jumbo

Ondergronds

4 m3

Elsenhof - Jumbo

Ondergronds

4 m3

Standerdmolen

Ondergronds

4 m3

Bokkerijder - Mileustraat

Ondergronds

4 m3

Frater Romboutstraat

Bovengronds

3 m3

Dorpstraat - Plus Luyksgestel

Ondergronds

4 m3

Dorpstraat - Plus Luyksgestel

Ondergronds

4 m3

Hasselsestraat - Luyksgestel

Ondergronds

4 m3

Weebosch

Bovengronds

3 m3

Dorpstraat - Westerhoven

Ondergronds

4 m3

Aan de Heerstraat - Westerhoven

Ondergronds

4 m3

Hennepstraat - Riethoven

Ondergronds

4 m3

Schoolstraat - Spar Riethoven

Ondergronds

4 m3

Afvalcontainers appartementen restafval, allen te gebruiken met aangepaste milieupas

Locatie

Type

Inhoud

Zonnebloemstraat

Ondergronds

4 m3

Hof 154 Beukenhof

Bovengronds

1100 m2

Textielcontainers

Locatie

Adres

Milieustraat Bergeijk

Bokkerijder 14

5571 MX

Bergeijk

Hennepstraat Riethoven

nabij Lupinestraat 49

5561 AD

Riethoven

Elsenhof Bergeijk

Elsenhof

5571 LA

Bergeijk

Dr. Rauppstraat

Dr. Rauppstraat 52

5571 CH

Bergeijk

Weebosch

5571 GA

Bergeijk

Hasselsestraat 2

5575 CG

Luyksgestel

Standerdmolen 2

5571 RN

Bergeijk

Dorpstraat 2

5563 BD

Westerhoven

Hegmulder 6

5571 RK

Bergeijk

Papiercontainer

Locatie

Milieustraat Bergeijk

Bokkerijder 14

Bergeijk

1e maandag en 1e woensdag van de maand

Oudervereniging St. Gerardus

Basisschool St. Gerardus

(Bergeijk /Weebosch)

Weebosch

1 maal per 3 maanden op zaterdag

Buurtvereniging De Vier Dijken

Lommelsedijk (Luyksgestel)

Luyksgestel

Bijlage 2 De afvalkalender Bergeijk 2020