Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal

Geldend van 25-07-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal;

overwegende dat:

 • -

  het gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden;

 • -

  het in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen;

 • -

  het concept Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingekomen.

BESLUITEN

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens.

Definities en begrippen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Saver N.V. gevestigd te Roosendaal.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Stichting de Kringloper voor de inzameling van textiel, kringloopgoederen en wit- en bruingoed;

  • b.

   apothekers en apotheekhoudende huisartsen(praktijken) voor de inzameling van medicijnafval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

Artikel 3. Milieustraat

Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat:

 • a.

  als brengdepot, zijnde de locatie waar huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van (niet gescheiden) fijn huishoudelijk restafval en GFT ter inzameling kunnen worden aangeboden, wordt aangewezen de milieustraat, Vaartkant 3 te Roosendaal;

 • b.

  de wijze van aanbieding van afvalstoffen op de milieustraat plaatsvindt overeenkomstig de door Saver N.V. gestelde acceptatievoorwaarden.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

 • 1. Op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening worden ten minste de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen gescheiden ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval (GFT) of groente- en fruitafval (GF): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt van omvang is en apart wordt ingezameld;

  • b.

   papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn en niet vermengd mag zijn met andere afvalfracties zoals restafval, GFT, drankpakken en zuivelpakken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • c.

   kunststof verpakkingsmateriaal, dranken- en zuivelpakken en blik: verpakkingsafval van kunststof (plastic), dranken- en zuivelpakken, blikken verpakkingsmaterialen zoals conservenblikken en drankblikjes;

  • d.

   (verpakkings)glas: eenmalige glasverpakkingen van huishoudens gescheiden in blank en bont zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen en kurken. Het glas hoeft niet schoongemaakt te worden en mag voorzien zijn van doppen en deksels;

  • e.

   textiel: kleding (hele of kapotte) en huishoudtextiel, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • f.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten als genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

  • g.

   klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&M;

  • h.

   grof huishoudelijk (rest)afval: grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • i.

   grof tuinafval: plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval;

  • j.

   fijn huishoudelijk restafval: dat deel van het afval dat afkomstig is van particuliere huishoudens en dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (GFT/GF, kunststofverpakkingen, drinkpakken, zuivelpakken, oud papier, karton, verpakkingsglas etc.);

  • k.

   overige huishoudelijke afvalstoffen ingezameld op de milieustraat overeenkomstig de door Saver N.V. gestelde acceptatievoorwaarden bijvoorbeeld accu’s, afgewerkte olie, asbest en asbesthoudend afval, frituurvet en plantaardige oliën, gipsafval, harde kunststoffen, hout, puin, piepschuin, schone grond, schroot en metalen en vlakglas;

  • l.

   kringloop / herbruikbare huisraad: spullen die voor hergebruik in aanmerking komen;

  • m.

   medicijnafval: restanten geneesmiddelen, inclusief gebruikte en ongebruikte injectienaalden en -spuiten.

 • 2. Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden percelen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GF(T)-afval die woonachtig zijn in een hoogbouwlocatie of binnenstad en geen inzamelvoorziening hiervoor ter beschikking hebben.

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen ten behoeve van afzonderlijke inzameling aangewezen:

  • a.

   GFT-afval: groene of grijze 140/240 liter minicontainer met een groen deksel;

  • b.

   GF(T)-afval: inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel;

  • c.

   verpakkingsglas: inzamelvoorziening op wijkniveau (glascontainers);

  • d.

   oud papier en karton: grijze 140/240 liter minicontainer met een blauw deksel of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel op wijkniveau;

  • e.

   plastic verpakkingen, blik en drank- en zuivelpakken (PBD): inzamelvoorziening op wijkniveau (PBD containers), PBD-zakken en inzameling door scholen en/of verenigingen);

  • f.

   huishoudelijk restafval (fijn): grijze 140/240 liter minicontainer of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel;

  • g.

   textiel: inzamelvoorziening op wijkniveau (textielcontainers) of door aangewezen inzamelaar ter inzameling aangeboden plastic zak.

 • 2. De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden: grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) wordt op de met de inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning tegen betaling opgehaald.

Artikel 6. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

 • a.

  huishoudelijk restafval in minicontainers wordt tenminste eenmaal per 4 weken bij elk perceel ingezameld;

 • b.

  gft-afval in minicontainers wordt tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

 • c.

  oud papier en karton in minicontainers wordt tenminste 12 maal per jaar ingezameld;

 • d.

  kunststofverpakkingen en drankenkartons in zakken worden tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

 • e.

  grof huishoudelijk afval wordt op afroep ingezameld;

 • f.

  grof tuinafval wordt op afroep ingezameld;

 • g.

  herbruikbaar huisraad wordt op afroep aan huis ingezameld;

 • h.

  elektrische en elektronische apparaten worden op afroep aan huis ingezameld;

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende dagen en tijden van aanbieden vastgesteld:

  • a.

   inzamelmiddelen vóór GFT (groente-, fruit- en tuinafval), oud papier en restafval (fijn) kunnen vanaf 18:00 de dag vóór de vastgestelde inzameldag worden aangeboden zoals aangegeven en moeten op de vastgestelde inzameldag uiterlijk voor 07.30 uur zijn aangeboden;

  • b.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag worden teruggeplaatst in of op het perceel van de woning waartoe het inzamelmiddel is verstrekt;

  • c.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) worden op afroep tegen betaling ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • d.

   glasbakken mogen alleen tussen 07.00 en 23.00 uur worden gebruikt in verband met geluidhinder.

 • 2. De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekend gemaakt via de afvalapp en de website van Saver N.V. Afwijkingen zoals bijvoorbeeld bij feestdagen worden bekend gemaakt via de afvalapp en de website van Saver N.V.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten per individueel perceel een bijzondere regeling toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan huishoudens die niet in staat zijn afval aan te bieden op de voorgeschreven wijze en dit niet kunnen regelen met (mantel)zorg of een medische noodzaak, bijvoorbeeld als gevolg van incontinentie of door het gebruik van stoma’s of thuisdialyse extra afvalstoffen hebben. Het verzoek hiervoor dient te worden ingediend bij de gemeente onder overlegging van een recent medisch advies van een huisarts of medisch specialist. Indien geen advies van een huisarts of medisch specialist kan worden overlegd, dient met een eigen schriftelijke of mondelinge verklaring aannemelijk te worden gemaakt, dat gebruik wordt gemaakt van materiaal dat medisch afval tot gevolg heeft, zulks onder overlegging van bewijsstukken zoals bijvoorbeeld aankoopnota’s apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering. Na toewijzing ontvangen deze gebruikers een regeling op maat bijvoorbeeld een extra inzamelmiddel of een aparte afvalpas met extra toegang tot een inzamelvoorziening. Op het moment dat de situatie die geleid heeft tot de vrijstelling, wijzigt, dient degene aan wie de vrijstelling is verleend, of zijn of haar belangenbehartiger, terstond de gewijzigde situatie mede te delen.

Artikel 8. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels over het gebruik van inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door Saver N.V. en de gemeente, berust bij Saver N.V.;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip en/of sticker (waarop bijvoorbeeld staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor deze is bestemd, het volume ervan, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer);

  • c.

   de door Saver N.V. verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Saver N.V. te wenden bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel en indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

  • i.

   Plaatsing van de minicontainers dient te geschieden:

   • I.

    in de wijken/straten waar de inzameling plaatsvindt door voertuigen met zijbelading met de dekselopening gericht naar de rijweg en op een onderlinge afstand van 30 cm tussen de wielen;

   • II.

    in de wijken/straten waar de inzameling plaatsvindt door voertuigen met achterbelading met de handgreep gericht naar de rijweg;

  • j.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en er mag geen huishoudelijk afval uitsteken;

  • k.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

  • l.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

  • m.

   het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen;

  • n.

   in een inzamelmiddel mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor het inzamelmiddel is bestemd;

  • o.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) wordt op de met de inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning tegen betaling opgehaald;

  • p.

   ter voorkoming van maden kunnen in een warme periode vlees- en visresten worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2. Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel:

  • a.

   in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  • b.

   de van gemeentewege verstrekte afvalpas dient om de hiervoor aangegeven inzamelvoorziening(en) te openen;

  • c.

   de gebruiker van een perceel, aan wiens perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, zorgt ervoor dat de inwerpopening van de verzamelcontainer weer wordt gesloten nadat het afval is ingebracht;

  • d.

   de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  • e.

   het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen;

  • f.

   bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3. Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau:

  • a.

   in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  • b.

   glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op blank en kleur gescheiden te worden gedeponeerd;

  • c.

   textiel dient in een gesloten plastic zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers;

  • d.

   de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  • e.

   het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

  • f.

   bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 4. Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van het brengdepot:

  • a.

   Voor de inzameling van klein gevaarlijk afval zoals vermeld op de KCA-lijst moet gebruik worden gemaakt van de milieustraat;

  • b.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn acceptatievoorwaarden van toepassing;

  • c.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening, voor de duur van de problematiek inzamelplaatsen tijdelijk worden aangepast, welke aan de gebruikers tijdig bekend worden gemaakt.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Bedrijfsafval is afval afkomstig van kantoren, winkels en dienstverleners waarbij de aard, omvang en samenstelling gelijkwaardig is aan huishoudelijke afvalstoffen zoals omschreven in artikel 4 van dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening worden de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  bedrijfsafvalstoffen dienen apart van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden te worden aan een door de aanbieder geselecteerde inzamelaar;

 • b.

  het is verboden bedrijfsafvalstoffen los, zijnde anders dan in inzamelmiddelen, op de openbare weg ter inzameling aan te bieden;

 • c.

  de inzamelmiddelen mogen alleen op de inzameldag aan de openbare weg geplaatst worden direct voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • d.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • e.

  bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zondag;

 • f.

  de veiligheidseisen van de hulpdiensten moeten in acht worden genomen;

 • g.

  de in artikel 11 sub a en b van dit uitvoeringsbesluit genoemde bedrijfsafvalstoffen mogen uitsluitend aan de inzameldienst en aan een ander dan de inzameldienst worden aangeboden als het bedrijf een contract heeft afgesloten en als de capaciteit van het contract gelet op een doelmatige bedrijfsvoering en afvalinzameling hiervoor voldoende gelegenheid biedt;

 • h.

  op verzoek dient bij controle het afgesloten contract voor de inzameling van het bedrijfsafval overlegd te worden.

Artikel 12 Intrekking

Het Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Roosendaal, vastgesteld op 17 maart 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 4 februari 2020,

de secretaris, de burgemeester,