Nadere Regels Sociale Participatie Kinderen Westland

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere Regels Sociale Participatie Kinderen Westland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

overwegende dat het gewenst is om voor de tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke, sociale, sportieve en culturele activiteiten en producten in het kader van deze activiteiten van kinderen met ouders in financieel instabiele situaties nadere regels vast te stellen;

gelet op artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6 en artikel 7 van de Verordening Sociale Participatie Kinderen Westland;

besluit het volgende vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Verordening Sociale Participatie Kinderen Westland en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Kindpakket: de verzameling aan activiteiten en producten waarvan het kind, na toekenning aan de rechthebbende, gebruik kan maken.

Artikel 2 Rechthebbenden

Rechthebbende is de aanvrager die een of meerdere schoolgaande kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en aanspraak maakt op kinderbijslag of leefgeldregeling zoals verstrekt voor Ontheemden of door COA en voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het inkomen van de aanvrager bedraagt ten hoogste 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, en;

 • 2.

  het vermogen van de aanvrager niet hoger is dan de in artikel 34 Participatiewet gestelde normen. Waarbij de waarde van de in eigendom zijnde en door aanvrager bewoonde woning buiten beschouwing wordt gelaten, of;

 • 3.

  de aanvrager neemt deel aan een minnelijke schuldregeling of WSNP-traject, of er ligt beslag op het inkomen waardoor het feitelijk beschikbare inkomen niet hoger is dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 3 Activiteiten en producten

 • 1. De volgende activiteiten en producten maken deel uit van het Kindpakket:

  • a.

   Lidmaatschap van een sportvereniging;

  • b.

   Lidmaatschap van een vereniging voor toneel, dans of beeldende kunst;

  • c.

   Lidmaatschap van een muziekvereniging of muziekles in een andere vorm;

  • d.

   Zwempakket;

  • e.

   Sportkleding en –schoenen;

  • f.

   Buitenkleding;

  • g.

   Schoolpakket;

  • h.

   Schoolreisje/excursie basisonderwijs;

  • i.

   Schoolreisje/excursie voortgezet onderwijs

  • j.

   Overblijfgeld in het basisonderwijs

  • k.

   Fiets.

 • 2. Andere dan de in lid 1 genoemde activiteiten en producten komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het Kindpakket.

Artikel 4 Hoogte van de vergoedingen

 • 1. Het Kindpakket bestaat uit vergoedingen in natura ten behoeve van sociale participatie;

 • 2. De vergoedingen in natura representeren per onderdeel de volgende waarde:

  • a.

   € 250,00 per kalenderjaar voor het lidmaatschap of de contributie van een sportvereniging en kennismaking met sport;

  • b.

   € 325,00 per kalenderjaar voor het lidmaatschap van een vereniging voor dans of toneel of beeldende kunst en kennismaking met dans, toneel of kunst;

  • c.

   € 450,00 per kalenderjaar voor het lidmaatschap van een muziekvereniging of muziekles in een andere vorm en de kennismaking met muziek;

  • d.

   € 225,00 per kalenderjaar voor de aanschaf van een sport- of danstenue indien dit niet is opgenomen in het lidmaatschap of de contributie;

  • e.

   € 50,00 per kalenderjaar voor de aanschaf van sportkleding en –schoenen;

  • f.

   € 75,00 per kalenderjaar voor de aanschaf van buitenkleding;

  • g.

   € 45,00 voor de aanschaf van een schoolpakket voor kinderen vanaf het moment dat zij naar de brugklas gaan tot zij de leeftijd van 18 jaar bereiken;

  • h.

   € 50,00 per schoolreis voor kinderen in het basisonderwijs;

  • i.

   € 100,00 per schoolreis voor kinderen in het voortgezet onderwijs;

  • j.

   € 90,00 per schooljaar voor overblijfgeld voor kinderen in het basisonderwijs;

  • k.

   € 470,00 per fiets en maximaal € 30,00 voor eventuele accessoires in het jaar dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

 • 3. Voor de vergoedingen zoals genoemd in lid 2 onder a, b en c geldt dat per kalenderjaar gebruik kan worden gemaakt van maximaal twee van de genoemde activiteiten per jaar namelijk het lidmaatschap/contributie en de kennismaking;

 • 4. In aanvulling op de vergoedingen in lid 2 worden ook de kosten van een lespakket voor het behalen van een zwemdiploma vergoed. Voor de inhoud, vergoedingen en voorwaarden worden afzonderlijke afspraken met deelnemende zwembaden gemaakt;

 • 5. Bij toekenning van het Kindpakket gedurende het kalenderjaar wordt voor de betaling van jaarlijkse contributie géén verrekening toegepast. Maandelijkse contributie wordt betaald vanaf de maand waarop het recht aanvangt.

Artikel 5 Voorwaarden Kindpakket

 • 1. Het recht op de vergoedingen genoemd in artikel 4 wordt per kalenderjaar vastgesteld;

 • 2. Het recht op de vergoedingen genoemd in artikel 4 start op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt;

 • 3. In afwijking van het eerste lid vervalt het recht op het Kindpakket direct wanneer rechthebbende niet langer woonachtig is in de gemeente Westland.

Artikel 6 Procedure aanvraag

 • 1. Het Kindpakket wordt automatisch toegekend aan rechthebbenden die bijstand ontvangen op grond van de Participatiewet of die leefgeldregelingen ontvangen voor ontheemden of asielzoekers en/of wanneer sprake is van een schuldsaneringsregeling op grond van de WSNP of medewerking aan een minnelijke schuldregeling.

 • 2. Overige rechthebbenden kunnen het Kindpakket aanvragen via een daarvoor bestemd formulier. Zij overleggen daarbij de noodzakelijke gegevens ten aanzien van hun inkomen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 februari 2019 en werken terug tot 1 januari 2019;

 • 2. Met de vaststelling van deze nadere regels komt artikel 21 Kindpakket van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag Westland 2017 te vervallen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Sociale Participatie Kinderen Westland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Gemeente Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends