Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen

INZAKE ARTIKEL 2:10 VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG

Burgemeester en wethouders besluiten gebruik te maken van een aantal van de aan hen toegekende beslissingsbevoegdheden zoals opgenomen in diverse onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen, welke door de gemeenteraad van Rucphen is vastgesteld op 13 mei 2020 en in werking is getreden per 1 juli 2020.

Het betreft:

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg.

 • 2.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen, uitstallingen, reclameborden, plantenbakken, zitbanken, bouwobjecten en nader door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen.

 • 3.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegde gezag als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

Nadere regels als bedoeld in artikel 2:10 lid 2

Terrassen als bedoeld in artikel 2:27, lid a, onder 2

 • 1.

  Het is toegestaan een terras te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en trottoir, wordt het terras zodanig ter hoogte van de eigen onderneming op het trottoir geplaatst dat een vrije doorgang in een doorgaande lijn van minimaal 1,20 meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers, tenzij specifiek gebruik ter plaatse een bredere doorgaande lijn noodzakelijk maakt. Met specifiek gebruik ter plaatse worden situaties bedoeld waarbij als gevolg van een verkeersaantrekkende werking grotere overlast verwacht wordt, zoals in gebieden waarin veelvuldig gebruik wordt gemaakt van winkelwagens. Indien er een stoeprand is, wordt deze afstand gemeten vanaf die stoeprand.

  • c.

   Het terras wordt zodanig geplaatst dat altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig is en blijft ten behoeve van hulpdiensten.

  • d.

   De exploitant of beheerder zorgt ervoor dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van het terras, het terras(meubilair) en de op en in nabijheid van het terras op de weg achtergebleven stoffen of voorwerpen worden verwijderd of dat het meubilair dusdanig verankerd wordt dat er geen gebruik van het meubilair kan plaatsvinden. Het meubilair mag niet tot overlast leiden.

 • 2.

  De voorwaarden uit het eerste lid zijn niet van toepassing op terrassen die met toestemming van het bevoegde bestuursorgaan in gebruik waren voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze nadere regels algemene plaatselijke verordening 2017 gemeente Rucphen.

 • 3.

  Het terras mag niet worden geplaatst indien het belemmering vormt voor:

  • a.

   te verrichten (onderhoud)werkzaamheden aan, onder, op of boven de weg;

  • b.

   evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor de burgemeester toestemming is verleend.

 • 4.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van het terras en/of daarop aanwezige voorwerpen (zoals bijvoorbeeld glaswerk) zonder dat de exploitant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 5.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

Uitstallingen

 • 1.

  Een los voorwerp geplaatst ter hoogte van de onderneming op een openbare plaats dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming waaronder tevens wordt verstaan:

  • a.

   Voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

  • b.

   Uitstallingsmaterialen;

  • c.

   Speelattracties.

 • 2.

  Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De maximaal toegestane hoogte en diepte van de uitstalling bedraagt 2 meter.

  • b.

   De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.

  • c.

   De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • d.

   De uitstalling of het beoogt gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • e.

   Een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,2 meter is gewaarborgd voor voetgangs en rolstoelgebruikers.

  • f.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4,0 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • g.

   De uitstalling levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • h.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de uitstalling en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.

  • i.

   De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 3.

  De uitstalling die voldoet aan het hiervoor gestelde, mag uitsluitend aanwezig zijn ter hoogte van de eigen onderneming op voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 4.

  De uitstalling mag niet worden geplaats indien deze een belemmering vormt voor:

  • a.

   te verrichten (onderhoud)werkzaamheden aan, onder, op of boven de weg;

  • b.

   evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor de burgemeester toestemming is verleend.

 • 5.

  Door of namens het bestuursorgaan, de politie of de brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de exploitant/initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 6.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

Reclameborden, plantenbakken en banken

 • 1.

  Het is toegestaan reclameborden, plantenbakken en banken te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De maximale toegestane afmetingen bedragen:

   - reclameborden: 1,20 x 1,00 x 0,20 meter;

   - plantenbakken: 1,00 x 1,00 x 1,00 meter;

   - banken: 2,00 x 1,20 meter.

  • b.

   De reclameborden, plantenbakken en banken brengen door de omvang, vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg.

  • c.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • d.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • e.

   Het uitzicht vanuit aangrenzende gebouwen mag door de reclame niet worden belemmerd.

  • f.

   Een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,2 meter is gewaarborgd voor voetgangs en rolstoelgebruikers gemeten vanaf de stoeprand.

  • g.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4,0 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • h.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • i.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de reclameborden, plantenbakken en banken en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.

  • j.

   Het reclamebord (bedrijfsgebonden) is enkel aanwezig op de weg ter hoogte van de eigen onderneming en op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 2.

  De reclameborden, plantenbakken en banken die voldoen aan het in artikel 1 gestelde, mogen uitsluitend aanwezig zijn op voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 3.

  De reclameborden, plantenbakken en banken mogen niet geplaatst worden geplaatst

  • a.

   Indien op de locatie van de reclameborden, plantenbakken en banken te verrichten (onderhoud)werkzaamheden moeten worden verricht,

  • b.

   tijdens evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, tenzij hiervoor de burgemeester toestemming is verleend.

 • 4.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de exploitant/initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 5.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de reclameborden, plantenbakken en banken zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Bouwobjecten

(verplaatsbaar) materiaal en/of materiaal ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, schafketen, echotoiletten, stenen, zand, tegels etc.

Melding: schriftelijk of per elektronische weg melden van het plaatsen van het bouwobject, daarbij

aangegeven het aantal, tijdvak en locatie.

 • 1.

  Het is toegestaan tijdelijk maximaal 4 bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan de wegen.

  • b.

   De container of schafkeet mag niet groter zijn dan 6 meter, 2,40 meter breed en 2,60 meter hoog.

  • c.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • d.

   Indien mogelijk worden bouwobjecten geplaatst op een parkeervak maar niet op een invalidenparkeerplaats en ook niet voor een brandgang of een nooduitgang.

  • e.

   Het bouwobject moet zijn voorzien van gegevens van de eigenaar en op de hoeken zijn voorzien van goed zichtbaar retor reflecterend materiaal volgens de CROW-richtlijn (www.crow.nl).

  • f.

   Het bouwobject levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • g.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • h.

   De duur van de ingebruikname van de weg of een weggedeelte bedraagt aaneensluitend niet langer dan 4 weken.

  • i.

   Op het trottoir een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,20 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • j.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • k.

   Het college wordt tenminste 14 dagen voorafgaand aan de plaatsing van de bouwobjecten in kennis gesteld met een digitale/ schriftelijke melding.

  • l.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.

  • m.

   Het is verboden bouwobjecten op of aan de weg te reinigen.

 • 2.

  De bouwobjecten mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor:

  • a.

   te verrichten (onderhoud)werkzaamheden aan, onder, op of boven de weg;

  • b.

   evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor de burgemeester toestemming is verleend.

 • 3.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de exploitant/initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 4.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

Intrekking eerder vastgestelde nadere regels

De volgende nadere regels worden ingetrokken per 1 augustus 2020.

a. Nadere regels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (collegebesluit 22 december 2009);

b. Nadere regels op basis van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Rucphen (collegebesluit 10 juli 2012);

c. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2017 Gemeente Rucphen (collegebesluit 10 april 2018);

Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 augustus 2020.

Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen”.

Besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2020

de secretaris, de burgemeester,

drs. S. Michielse mr. M. van der Meer Mohr