Subsidiebeleidskader en subsidieregelingen 2019-2024

Geldend van 07-11-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidiebeleidskader en subsidieregelingen 2019-2024

Gemeente Stein

Oktober 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Visie 5

3. Uitgangspunten 6

4. Juridische kaders 8

5. Subsidieregelingen 9

5.1 Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties 9

5.2 Ondersteuningssubsidie accommodaties vrijwilligersorganisaties 14

5.3 Maatschappelijke activiteitensubsidie 16

5.4 Evenementensubsidie 19

5.5 Exploitatiesubsidie professionele instellingen 22

5.6 Eigen krachtsubsidie 25

5.7 Subsidieregeling sportakkoord 2023 26

1. Inleiding

Gemeente Stein heeft een rijk verenigingsleven en telt veel (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen, die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd kunnen worden.

Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben een sterke verbinding met wat gebeurt in de samenleving. Het subsidiebeleid moet daarom in deze snel veranderende maatschappij een dynamisch karakter hebben, zodat rekening gehouden kan worden met trends en ontwikkelingen. Naast dit dynamische karakter is transparantie een belangrijk element, omdat uitlegbaar moet zijn wat we met het subsidiebeleid beogen en waarom we bepaalde keuzes maken. Transparantie betekent ook dat het subsidiebeleid en –proces voor de gebruiker helder en begrijpelijk zijn.

De gemeenteraad is bevoegd om de subsidieplafonds vast te stellen en het college is gemandateerd om een verdeelsysteem te ontwikkelen door middel van subsidieregelingen. Het is daarmee de rol van het college om aan te geven wat subsidiabel is en hoe het budget verdeeld wordt. Voorliggend document voorziet in het algemene en overkoepelende beleid voor subsidieverstrekkingen. Dit document schetst de kaders en daarmee de doelstellingen, uitgangspunten en thema’s van het subsidiebeleid. In de subsidieregelingen is verder uitgewerkt wat subsidiabel is, voor wie en met welke bedragen.

2. Visie

Op weg naar een glanzend Stein

Wij geloven in de kracht van mensen. De dorpen, buurten, verenigingen en inwoners in de gemeente Stein hebben de ‘power’ om samen veel te bereiken. In Stein nemen inwoners eigen initiatief en helpen ze elkaar om langer en gelukkig thuis te blijven wonen. Iedereen doet mee, de gehele gemeenschap, van jong tot oud. Initiatieven zijn vernieuwend, uitdagend en komen van inwoners zelf! Daar zijn we trots op. We benutten de kracht van onze inwoners en betrekken hen actief. Samen bouwen we aan een gelukkige en mooie samenleving, voor én door de inwoners.

Sociale en vitale kernen

We streven naar sociale en vitale kernen, waar inwoners actief zijn, elkaar helpen en zelf initiatief nemen. Dat maakt het prettig wonen in een van de krachtige dorpen van de gemeente. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en maat¬schappelijke partijen in en tussen kernen wordt gestimuleerd. We willen dat jong en oud goed samen leven en voor elkaar zorgen in de kernen. We stimuleren en faciliteren actief eigenaarschap en lokale initiatieven. We gaan uit van burgerkracht. Inwoners nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Dat biedt uitdagingen maar vooral kansen. Kansen om Stein nog meer glans te geven.

Subsidie als middel

De gemeente neemt steeds vaker de regierol op zich. Via subsidies geeft de gemeente sturing aan het bereiken van gemeentelijke ambities en doelen. Dit doet zij door inwoners, vrijwilligersorganisaties en instellingen in staat te stellen om binnen het beleid passende activiteiten te realiseren. Subsidies zijn een middel en geen doel op zich. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de gesubsidieerde activiteiten een bijdrage leveren aan de realisatie van deze gemeentelijke doelen.

Organisaties die naast hun kernactiviteit(en) extra activiteiten organiseren met maatschappelijke meerwaarde, kunnen in aanmerking komen voor (extra) subsidie. Subsidiëring vanuit activiteiten met maatschappelijke meerwaarde levert een bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen. Dit zorgt voor een (meer) doel- en resultaatgericht subsidiebeleid en leidt tot (meer) toekomstbestendige verenigingen en organisaties.

3. Uitgangspunten

Om het subsidiebeleid uit te kunnen voeren, worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten worden in dit hoofdstuk nader beschreven.

1. Alleen activiteiten zijn (deels) subsidiabel

Het subsidiebeleid gaat ervan uit dat alleen activiteiten, die uitvoering geven aan gemeentelijk beleid, subsidiabel zijn. Instellingen of organisaties zijn op zichzelf niet subsidiabel, ook al realiseren we ons dat er zonder organisaties geen activiteiten kunnen bestaan.

2. We gaan uit van het principe van wederkerigheid

Tegenover de verstrekking van een subsidie wenst de gemeente een tegenprestatie in activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het maatschappelijk doel dat de gemeente met haar beleid nastreeft. Het ontvangen van een subsidie is geen vanzelfsprekendheid, daarom spreken wij van ‘wederkerigheid’. Van de grotere (en professionele) instellingen kan uiteraard meer verwacht worden dan van vrijwilligersorganisaties.

3. Er wordt (waar mogelijk) samengewerkt

Samenwerking versterkt boven alles de gemeenschapszin. Samenwerking verbindt mensen en organisaties en kan leiden tot verrassende initiatieven waarbij soms ook inhoudelijke activiteiten en disciplines elkaar versterken. Daarnaast biedt het kansen om efficiënter te werken. De gemeente wil een stimulans geven elkaar op te zoeken en samen te werken. Samenwerking komt van onderop, maar de gemeente kan dat wel stimuleren en mogelijk maken.

4. Innovatie

Innovatie is een begrip dat ruim geïnterpreteerd kan worden. Binnen het subsidiebeleid van de gemeente Stein wordt met innovatie vernieuwende activiteiten bedoeld, die bijvoorbeeld ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden. Innovatie kan ook betekenen dat er op creatieve wijze financiering wordt gevonden voor de betreffende activiteiten, bijvoorbeeld door crowdfunding. Inhoudelijk gezien kunnen activiteiten innovatief zijn (het ‘wat’), maar ook de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd (het ‘hoe’).

5. We voeren inclusief beleid

Met inclusief beleid wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. Inclusief beleid (en daaruit voortvloeiende activiteiten) sluit geen mensen uit, maar maakt participatie en meedoen voor iedereen mogelijk.

6. Er is ruimte voor burgerinitiatieven

De gemeente Stein wil de eigen kracht en initiatieven van inwoners de ruimte geven en faciliteren. Binnen het subsidiebeleid wordt zo een bottom-up benadering mogelijk gemaakt, zodat goede ideeën van (groepen) inwoners uitgevoerd kunnen worden.

7. Subsidiebedragen worden in principe elk jaar geïndexeerd

Het subsidiebedrag voor subsidies per boekjaar wordt jaarlijks bijgesteld met een indexatie. Als regel geldt het percentage zoals jaarlijks in de begrotingscyclus wordt bepaald. Deze kan ook op 0% worden vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat het indexcijfer niet noodzakelijk parallel loopt met de (commerciële) huurverhogingen, waar organisaties mee te maken kunnen krijgen.

8. Deregulering en vertrouwen

In het nieuwe subsidiebeleid is gestreefd naar deregulering, het vereenvoudigen van de regels en het beperken van de administratieve lasten voor de subsidieaanvragers en voor de gemeente. Er is gekozen voor eenvoudige subsidieberekeningen waarbij een minimaal aantal componenten is gebruikt. Om het aanvragen van subsidie eenvoudig te maken, wordt gebruik gemaakt van een standaard aanvraagformulier. Ook worden niet meer gegevens opgevraagd dan nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag of vaststelling van de subsidie. Er worden geen onnodige beoordelingscriteria gesteld en de verantwoordingslast wordt aangepast aan de omvang van de subsidie en zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Als uitgangspunt van het toekennen van subsidies hanteren wij het vertrouwen dat de activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden waarvoor de subsidie is aangevraagd. We controleren dit door het uitvoeren van steekproefcontroles. In plaats van het standaard vragen om een verantwoording, kiezen we voor een ‘actieve meldingsplicht’ voor de aanvrager als hij niet (meer) voldoet aan de eisen die gelden voor de betreffende subsidie.

9. Gelijkheid en transparantie

Een van de redenen om het subsidiebeleid te herijken, is te komen tot een eenduidig subsidiestelsel. Er wordt verondersteld dat activiteiten met een min of meer gelijke doelstelling op een gelijke wijze worden gewaardeerd. De basis vormt immers een zo rechtvaardig mogelijk subsidiebeleid.

Daarnaast wordt uit oogpunt van openheid en transparantie jaarlijks een subsidieprogramma opgesteld met een overzicht van de geweigerde en verleende subsidies. Bovendien geven wij in de programmabegroting aan welke beleidsdoelstellingen en resultaten er worden beoogd op de verschillende beleidsterreinen. Transparantie betekent ook dat organisaties inzichtelijk maken waar zij mee bezig zijn en waarvoor de subsidie is/wordt ingezet en welke maatschappelijke resultaten dit heeft opgeleverd.

10. Ondersteuning gemeente is meer dan subsidieverstrekking

De gemeente stimuleert en faciliteert organisaties actief bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Dit gaat verder dan alleen subsidieverstrekking. De rol van de gemeente in de ondersteuning van organisaties is een mix van de inzet van menskracht, middelen en kennis. Er is namelijk behoefte aan concrete ondersteuning bij diverse onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door als gemeente organisaties te ondersteunen bij het zoeken naar gewenste oplossingen en het beantwoorden van vragen en het stimuleren van onderlinge samenwerking. De gemeente stimuleert verenigingen in het bijzonder om aandacht te hebben voor Verklaring Omtrent Gedrag en wijst verenigingen proactief op de mogelijkheden in dit verband.

4. Juridische kaders

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In de Awb is één hoofdstuk opgenomen over subsidies. Hierin ligt voor het gemeentebestuur de (wettelijke) basis om subsidies te kunnen verstrekken. Volgens artikel 4:21 lid 1 van de Awb is subsidie ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.’

Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Stein

De ASV regelt in aanvulling op de Awb waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De Awb stelt ook in artikel 4:23 dat een bestuursorgaan alleen subsidie mag verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. In de ASV zijn o.a. de subsidiesoorten benoemd, de weigeringsgronden, de aanvraagtermijnen en de voorwaarden voor verantwoording. Subsidieregelingen vormen een aanvulling op de ASV.

Subsidieregelingen

In de subsidieregelingen is beschreven voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Samen met de ASV en de Awb vormen de subsidieregelingen de wettelijke basis om subsidie te verlenen. In subsidieregelingen zijn nadere voorwaarden en vereisten opgenomen in aanvulling op de Awb en ASV.

Binnen dit subsidiebeleidskader vallen de volgende subsidieregelingen

 • 1.

  Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties

 • 2.

  Ondersteuningssubsidie accommodaties vrijwilligersorganisaties

 • 3.

  Maatschappelijk activiteitensubsidie

 • 4.

  Evenementensubsidie

 • 5.

  Exploitatiesubsidie professionele instellingen

 • 6.

  Eigen krachtsubsidie

 • 7.

  Sportakkoord 2023

5. Subsidieregelingen

In het Subsidiebeleidskader zijn de visie, uitgangspunten en juridische kaders voor het subsidiebeleid uiteengezet. In de voorliggende subsidieregelingen is verder uitgewerkt wat subsidiabel is, voor wie en met welke bedragen. Het gaat om de volgende subsidieregelingen:

 • 1.

  Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties

 • 2.

  Ondersteuningssubsidie accommodaties vrijwilligersorganisaties

 • 3.

  Maatschappelijke activiteitensubsidie

 • 4.

  Evenementensubsidie

 • 5.

  Exploitatiesubsidie professionele instellingen

 • 6.

  Eigen krachtsubsidie

 • 7.

  Sportakkoord 2023

5.1 Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties Gemeente Stein 2019-2024.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

De waarderingssubsidie wordt verleend aan organisaties als tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de kernactiviteit(en) ten behoeve van de eigen leden en/of doelgroep (inzet voor inwoners van de gemeente Stein).

De waarderingssubsidie heeft als doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur van krachtige en toekomstbestendige organisaties (en/of activiteiten) die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de gemeente Stein.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen of stichtingen) die als vrijwilligersorganisatie (niet professioneel) in de gemeente Stein hun werkgebied hebben.

 • 2.

  Organisaties die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie zijn:

  • Ouderenverenigingen: bestaande organisaties die op lokaal niveau ouderen (65 jaar of ouder) de mogelijkheid bieden met elkaar in contact te komen door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

  • Vrouwenverenigingen: bestaande organisaties die zich bezighouden met het organiseren van sociaal-culturele en emancipatorische activiteiten voor vrouwen.

  • Sportverenigingen: bestaande organisaties die zich direct bezighouden met actieve sport op amateurniveau, deelnemen aan door gewestelijke en/of landelijke organisaties ingerichte competities en aangesloten zijn bij erkende overkoepelende sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Daarnaast: bestaande organisaties die zich direct bezighouden met dans op amateurniveau en actief in groepsverband dansen.

  • Culturele amateurinstellingen: bestaande organisaties die tot doel hebben de niet-beroepsmatige beoefening van muziek, zang, toneel, alsmede kunstzinnige vorming, het schuttersgebeuren en de organisatie van Carnaval(soptocht). Het gaat om de volgende organisaties:

   • o

    Harmonieën en fanfares (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie)

   • o

    Mandoline-orkesten en drumbands (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie)

   • o

    Schutterijen (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie)

   • o

    Zangkoren

   • o

    Carnavalsverenigingen

  • Jeugd- en jongerenverenigingen: bestaande organisaties die zich direct bezighouden met voor de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugd en jongeren in groepsverband.

  • Zieken(zorg) organisaties: organisaties die zich richten op het verlenen van (informele) zorg aan zieken.

  • Meer Bewegen voor Ouderen: organisaties die motorische activiteiten organiseren voor personen vanaf 65 jaar.

  • Gehandicaptenorganisaties: organisaties die zich inzetten voor de organisatie van sociaal-culturele en recreatieve activiteiten (zoals sport) voor mensen met een beperking.

  • Overige organisaties, zoals:

   • o

    St. Nicolaasviering / Oranjecomité / Dodenherdenking

   • o

    Organisaties die zich bezighouden met historie, cultuur en natuur

  • Van subsidiëring zijn uitgesloten alle activiteiten op het terrein van:

  • Kerkelijke (en daaraan verbonden) organisaties en geloofsgemeenschappen

  • Politieke organisaties of vakbonden

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  Voor organisaties met leden geldt een:

  • Flexibel bedrag van € 20 per contributie betalend jeugdlid t/m 17 jaar uit de gemeente Stein met uitzondering van carnavalsverenigingen.

  • Aanvullend vast bedrag per cluster, gebaseerd op de omvang van de organisatie:

   Cluster Vrouwenverenigingen

   Organisaties tussen 15 t/m 49 contributie betalende leden

   250

   Organisaties tussen 50 t/m 99 contributie betalende leden

   € 

   600

   Organisaties tussen 100 t/m 199 contributie betalende leden

   1.000

   200 en meer contributie betalende leden

   1.400

   Cluster Seniorenverenigingen

   Organisaties tussen 15 t/m 49 contributie betalende leden

   € 

   500

   Organisaties tussen 50 t/m 99 contributie betalende leden

   € 

   750

   Organisaties tussen 100 t/m 149 contributie betalende leden

   1.000

   Organisaties tussen 150 t/m 199 contributie betalende leden

   € 

   1.250

   Organisaties tussen 200 t/m 249 contributie betalende leden

   1.500

   Organisaties tussen 250 t/m 299 contributie betalende leden

   1.750

   Organisaties tussen 300 t/m 399 contributie betalende leden

   2.000

   Organisaties tussen 400 t/m 499 contributie betalende leden

   2.250

   500 en meer contributie betalende leden

   2.500

   Cluster Zangkoren

   Organisaties tussen 15 t/m 29 contributie betalende leden

   € 

   300

   Organisaties tussen 30 t/m 59 contributie betalende leden

   € 

   700

   60 en meer contributie betalende leden

   1.100

   Cluster Carnavalsverenigingen

   Carnavalsverenigingen

   € 

   925

   Cluster Harmonieën en fanfares

   Organisaties tussen 15 t/m 39 contributie betalende leden

   € 

   3.500

   Organisaties tussen 40 t/m 79 contributie betalende leden

   € 

   5.000

   Organisaties tussen 80 t/m 119 contributie betalende leden

   € 

   6.500

   120 en meer contributie betalende leden

   € 

   8.000

   Cluster Mandoline en drumbands

   Organisaties tussen 15 t/m 29 contributie betalende leden

   € 

   1.500

   Organisaties tussen 30 t/m 59 contributie betalende leden

   € 

   2.500

   60 en meer contributie betalende leden

   4.000

   Cluster Schutterijen

   Schutterijen

   € 

   2.750

   Cluster Sport- en dansverenigingen

   Organisaties tussen 15 t/m 79 contributie betalende leden

   € 

   250

   Organisaties tussen 80 t/m 159 contributie betalende leden

   € 

   750

   Organisaties tussen 160 t/m 319 contributie betalende leden

   1.750

   320 en meer contributie betalende leden

   € 

   2.750

   Cluster Jeugd- en jongerenverenigingen

   Organisaties tussen 15 t/m 29 contributie betalende leden uit de gemeente

   € 

   2.500

   Organisaties tussen 30 t/m 49 contributie betalende leden uit de gemeente

   5.000

   Organisaties tussen 50 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente

   7.500

   Organisaties tussen 100 t/m 149 contributie betalende leden uit de gemeente

   10.000

   Organisaties tussen 150 t/m 199 contributie betalende leden uit de gemeente

   12.500

   200 en meer contributie betalende leden

   15.000

   Cluster Meer Bewegen voor Ouderen

   Organisaties Meer Bewegen voor Ouderen

   € 

   500

   Cluster Gehandicaptensport

   Organisaties tussen 15 t/m 39 contributie betalende leden uit de gemeente

   € 

   2.450

   Organisaties tussen 40 t/m 79 contributie betalende leden uit de gemeente

   € 

   5.000

   80 en meer contributie betalende leden

   6.250

   Cluster IVN

   Organisaties tussen 15 t/m 99 contributie betalende leden

   € 

   4.000

   Organisaties tussen 100 t/m 199 contributie betalende leden

   4.750

   200 en meer contributie betalende leden

   5.500

 • 2.

  Voor organisaties (binnen clusters) die geen leden hebben en voor carnavalsverenigingen gelden vaste bedragen. Het gaat hierbij om de volgende organisaties/clusters en bedragen:

  • a.

   Cluster St. Nicolaasviering / Oranjecomité / Dodenherdenking

   • i.

    Oranjecomité € 5.691

   • ii.

    Stg. Nicolaascomité Urmond € 768

   • iii.

    Stg. Nicolaascomité Stein € 1.636

   • iv.

    Sinterklaasintocht Berg € 675

   • v.

    Stg. Dodenherdenking € 1.000

   • vi.

    Sursum Corda € 575

  • b.

   Cluster Zieken(zorg) organisaties

   • i.

    Zonnebloem afd. Elsloo € 1.000

   • ii.

    Zonnebloem afd. Stein € 1.000

   • iii.

    Stichting RUZ € 1.000

  • c.

   Cluster Historie, cultuur en natuur

   • i.

    Stichting Erfgoed Stein € 21.650

   • ii.

    Streekmuseum/Schippersbeurs € 17.000

   • iii.

    Culturele werkgroep Stein € 26.110

   • iv

    Stg. Klein Monument Stein € 10.000

   • v.

    Monumentenstichting Urmond € 9.085

   • vi.

    Expressiegroep De Ruif € 5.500

   • vii.

    Stichting Centrum voor Natuur- en Milieu De Rollen € 18.750

  • d.

   Cluster Jeugd en jongerenverenigingen

   • i.

    Kindervakantiewerk Stein € 4.600

   • ii.

    Jeugdwerk Berg aan de Maas € 7.500

   • iii.

    OJC De Kelder € 5.000

  • e.

   Cluster Overig

   • i.

    Stg. Samenw. Buurtver. Elsloo € 6.000

   • ii.

    Huurdersbelangenvereniging Born-Stein € 1.021

   • iii.

    Stichting Volontario € 28.500

   • iv.

    Oudercomité IKC De Triviant € 900

 • *Organisaties zijn verplicht om een subsidieaanvraag in te dienen.

 • 3.

  Voor organisaties met in Stein woonachtige leden wordt per jaar een bedrag per lid woonachtig in de gemeente Stein vastgesteld.

 • 4.

  Vrijwilligersorganisaties die op basis van de subsidiegrondslagen een subsidiebedrag ontvangen van € 250 of lager komen niet in aanmerking voor een waarderingssubsidie.

 • 5.

  Voor de waarderingssubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

 • 1.

  Een organisatie met ledenstructuur die in aanmerking wil komen voor de waarderingssubsidie beschikt minimaal over 15 contributie betalende leden afkomstig uit de gemeente Stein. Jongeren uit de gemeente Stein die verhuisd zijn vanwege studie, maar wel lid zijn gebleven van de vereniging (contributie betalend), tellen mee als zijnde lid uit de gemeente Stein.

 • 2.

  Minimaal 50% van de begroting wordt bijeengebracht vanuit andere geldstromen dan die van de gemeente. Indien hier niet aan wordt voldaan, komt de betreffende vrijwilligersorganisatie maximaal in aanmerking voor een subsidiebedrag conform het totaalbedrag vanuit andere geldstromen dan die van de gemeente.

 • 3.

  De waarderingssubsidie wordt verleend aan organisaties als tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de kernactiviteit(en). Om voor waarderingssubsidie in aanmerking te komen:

  • Organiseren ouderenverenigingen educatieve, sociale, creatieve of recreatieve activiteiten voor hun leden.

  • Organiseren vrouwenverenigingen informatieve of educatieve activiteiten voor hun leden.

  • Organiseren sportverenigingen deelname aan ingerichte competities voor hun leden.

  • Organiseren harmonieën, fanfares, mandoline-orkesten, drumbands en zangkoren optredens/voorstellingen/uitvoeringen in het kader van plaatselijke evenementen en festiviteiten.

  • Organiseren schutterijen publieke optredens/voorstellingen.

  • Organiseren Carnavalsverenigingen activiteiten in hun kern ter versterking van de Carnaval.

  • Organiseren jeugd- en jongerenverenigingen wekelijks sociale, creatieve of recreatieve activiteiten voor hun leden.

  • Verlenen ziekencomités zorg aan zieken in hun kern.

  • Organiseren gehandicaptenorganisaties activiteiten ten behoeve van deze doelgroep.

 • Bovenstaande activiteiten worden betiteld als kernactiviteiten.

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft bij het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Naam en adres van de organisatie

  • b.

   Een verklaring (van het bestuur) dat de instelling in het komende boekjaar conform haar doelstelling kernactiviteiten ten behoeve van de eigen leden en/of doelgroep (inzet voor de lokale samenleving) organiseert. Bij het formulier wordt een korte opsomming gegeven van de geplande activiteiten in het betreffende boekjaar.

  • c.

   Bij het indienen van het aanvraagformulier worden de meeste recente jaarrekening en begroting toegevoegd.

 • 3.

  Ingeval een aanvrager niet eerder van de gemeente Stein subsidie heeft ontvangen, moet een gewaarmerkt afschrift van de geldende Statuten en een actueel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan de aanvraag worden toegevoegd.

6. Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • 1.

  Voor de waarderingssubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld onder de subsidieaanvragers.

5.2 Ondersteuningssubsidie accommodaties vrijwilligersorganisaties

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Ondersteuningssubsidie accommodaties vrijwilligersorganisaties Stein 2019-2024.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

Deze subsidieregeling heeft als doel instellingen en organisaties te ondersteunen in het kader van tegemoetkoming voor accommodatiehuur ten behoeve van de kernactiviteiten en restitutie van Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en legeskosten.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Tegemoetkoming huisvestingskosten

Binnensportverenigingen met jeugdleden, jeugd- en jongerenverenigingen en organisaties die Meer Bewegen voor Ouderen uitvoeren, die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie, kunnen subsidie aanvragen voor de tegemoetkoming in huur ten behoeve van uitvoering van hun kernactiviteiten.

Daarnaast komen de seniorenverenigingen Vereniging 55-plussers Oud Urmond, Vereniging voor ouderen "de Bramert", KBO Groot Stein en Ouderenvereniging De Oude Garde in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurkosten.

Restitutie Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing voor het gebruikersdeel

De in de waarderingssubsidie opgenomen Steinse instellingen of verenigingen die, op basis van een contract, als gebruiker van een gemeentelijk welzijnsgebouw van de gemeente een aanslag OZB en/of een aanslag voor de rioolheffing ontvangen, komen in aanmerking voor deze subsidie. Dit geldt ook voor OZB-plichtige eigenaren van een verenigingsaccommodatie die in gebruik is voor activiteiten die niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben en voor gemeentelijke multifunctionele centra.

Restitutie legeskosten

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die legeskosten moeten betalen ter verkrijging van een bouwvergunning en/of een vergunning voor het organiseren van activiteiten/evenementen, die niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben, komen in aanmerking voor deze subsidie.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Tegemoetkoming huisvestingskosten

 • 1.

  De subsidie voor binnensportverenigingen met jeugdleden en gehandicaptensportvereniging Het Maasland bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 35%.

 • 2.

  De subsidie voor jeugd- en jongerenverenigingen bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 95%.

 • 3.

  De subsidie voor organisaties die Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten uitvoeren, bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 35%.

 • 4.

  De subsidie voor Vereniging 55-plussers Oud Urmond, Vereniging voor ouderen "de Bramert" en Ouderenvereniging De Oude Garde bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 100%, na aftrek van de hoogte van de waarderingssubsidie.

 • 5.

  De subsidie voor KBO Groot Stein bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 100%.

 • 6.

  De subsidie voor De Zonnebloem Stein, De Zonnebloem Elsloo en stichting RUZ bedraagt een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van 100%.

 • 7.

  In alle gevallen geldt dat voor de berekening van de huisvestingssubsidie de de huisvestingskosten van het voorafgaande jaar als uitgangspunt geldt.

Restitutie Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing voor het gebruikersdeel

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die in aanmerking komen voor de restitutie, met uitzondering van de gemeentelijke multifunctionele centra, ontvangen een subsidie ter hoogte van de OZB aanslag en/of het gebruikersdeel van de rioolheffing. Voor de gemeentelijke multifunctionele centra wordt 88% van de OZB aanslag en/of het gebruikersdeel van de rioolheffing vergoed. De subsidie wordt niet verleend als op andere wijze wordt voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de OZB.

Restitutie legeskosten

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die in aanmerking komen voor de restitutie ontvangen een subsidie ter hoogte van de te betalen legeskosten ter verkrijging van een omgevingsvergunning en/of een vergunning voor het organiseren van activiteiten/evenementen mits de activiteiten niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben.

4. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt in het jaar waarop de kosten van toepassing zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier huisvestingskosten vermeldt:

  a. De hoogte van de huisvestingskosten

  Het formulier restitutie leges en OZB/rioolheffing vermeldt:

  a. De hoogte van de kosten voor OZB en/of rioolheffing (gebruikersdeel)

  b. De hoogte van de legeskosten

 • 3.

  Indien van toepassing verstrekt de aanvrager:

  • a.

   Nota en betaalbewijs van de huisvestingskosten

  • b.

   Nota en betaalbewijs van de legeskosten

 • 4.

  De restitutie van OZB en rioolheffing ontvangen een voorlopige toekenning. Voor vaststelling dient de aanvrager de nota en het betaalbewijs van de aanslag OZB en/of rioolheffing te verstrekken.

5. Hoe wordt de subsidie toegekend?

1. Voor de ondersteuningssubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

5.3 Maatschappelijke activiteitensubsidie

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Maatschappelijke activiteitensubsidie Gemeente Stein 2019-2024.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

De maatschappelijke activiteitensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende activiteiten. De maatschappelijke activiteitensubsidie heeft als doel het stimuleren van activiteiten die een maatschappelijke (meer)waarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare inwoners in het bijzonder. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek, die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die vrijwilligersorganisaties of inwoners daarvoor leveren, beloont.

Het gaat hierbij om activiteiten die zijn gericht op het realiseren van doelstellingen vanuit het gemeentelijk beleid. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan organisaties/initiatieven die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan onderstaande doelstellingen:

 • Inwoners (jongeren) kunnen zich ontwikkelen en hun capaciteiten benutten;

 • Inwoners (jongeren) groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving;

 • Inwoners werken aan een gezonde toekomst;

 • Inwoners zijn sociaal actief en maken deel uit van een sociaal netwerk;

 • Inwoners ondersteunen elkaar en er is waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers;

 • Inwoners voelen zich thuis in en zijn betrokken bij hun buurt en dorp;

 • Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en zijn zelfredzaam zover als mogelijk is;

 • Inwoners doen mee in de maatschappij, ook als zij beperkingen hebben;

 • Inwoners kunnen zich cultureel en sportief ontplooien.

Daarnaast worden activiteiten van vrijwilligersorganisaties gesubsidieerd die gericht zijn op samenwerking of fusie.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door vrijwilligersorganisaties of een niet-rechtspersoon.

 • 2.

  De organisatie of niet-rechtspersoon is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Stein.

 • 3.

  Bedoelde instanties zoals beschreven in het eerste en tweede lid komen in aanmerking voor de bedoelde extra subsidie stimulering burgerkracht van € 1.000 in de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024,indien en voor zover zij het bedrag van de extra subsidie in hun begroting van de activiteit hebben onderbouwd.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  De maatschappelijke activiteitensubsidie is van incidentele aard. De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die een éénmalig of experimenteel karakter dragen. De subsidie kan doorgaans twee achtereenvolgende jaren voor dezelfde of nagenoeg dezelfde activiteit worden verstrekt. Indien de activiteit jaarlijks terugkeert en als succesvol en waardevol wordt beoordeeld, kan de subsidie vaker dan twee jaar worden verstrekt.

 • 2.

  De gemeente subsidieert in een drietal categorieën, namelijk € 500, € 1.000 en € 1.500. Dit zijn maximumbedragen. De maximale subsidiebedragen worden voor activiteiten welke plaatsvinden in categorie 2 en 3 in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 eenmalig verhoogd met een subsidie stimulering burgerkracht van € 1.000,-.

 • 3.

  Aan de hand van een aantal toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en vastgesteld voor welke categorie de aanvrager in aanmerking komt. Deze criteria worden in artikel 4 uitgewerkt.

 • 4.

  Voor de maatschappelijke activiteitensubsidie geldt een subsidieplafond, dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

 • 1.

  De activiteit moet:

  • a.

   afwijken van de reguliere kernactiviteiten;

  • b.

   niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare inwoners; en

  • c.

   in de gemeente Stein plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn. 

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die reeds op een andere wijze dan binnen de algemene verordening van de gemeente Stein worden gesubsidieerd of voor activiteiten die een commercieel doel dienen.

 • 3.

  De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de vergroting van de diversiteit van het aanbod in de gemeente. De volgende maatschappelijke pijlers zijn hierbij richtinggevend:

  • a.

   Opgroeien en ontplooien

   De activiteiten zijn primair gericht op kinderen/jongeren om zich educatief, sociaal, creatief of recreatief te ontplooien en op een positieve wijze kunnen opgroeien.

  • b.

   Participatie van kwetsbare doelgroepen

   De activiteiten zijn primair gericht op kwetsbare doelgroepen zoals chronisch zieken, mensen met een beperking, kwetsbare senioren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • c.

   Sociale en vitale kernen

   De activiteiten zijn gericht op het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern of wijk.

 • 4.

  De activiteiten worden gewogen op verschillende criteria en ingedeeld in één van de drie categorieën. Per categorie zijn criteria geformuleerd waar de activiteit aan moet voldoen.

  • a.

   Categorie 1: maatschappelijke activiteitensubsidie van € 500

   • i.

    De activiteit voldoet aan minimaal één doel

   • ii.

    Bereik: eigen kern

   • iii.

    Aantal bezoekers/deelnemers: 0 tot 100

   • iv.

    Geen samenwerkingspartners

  • b.

   Categorie 2: maatschappelijke activiteitensubsidie van €1.000

   • i

    De activiteit voldoet aan minimaal één doel

   • ii

    Bereik: eigen kern

   • iii

    Aantal bezoekers/deelnemers: 100 tot 200

   • iv

    Minimaal één samenwerkingspartner

  • c.

   Categorie 3: maatschappelijke activiteitensubsidie van €1.500

   • i

    De activiteit voldoet aan meerdere doelen

   • ii

    Bereik: gemeente breed

   • iii

    Aantal bezoekers/deelnemers: 200 of meer

   • iv

    Minimaal één samenwerkingspartner

 • 5.

  Een organisatie geeft vooraf aan voor welke activiteit(en) subsidie wordt aangevraagd. Organisaties hoeven geen verantwoording af te leggen over de activiteiten die zij hebben uitgevoerd. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd.

 • 6.

  Bij verregaande vorm van samenwerking of fusie tussen vrijwilligersorganisaties wordt op basis van een maatwerk-afweging bekeken of de betreffende verenigingen in aanmerking komen voor een subsidie als tegemoetkoming in vergaderkosten, statutenwijziging, inschrijving KvK, etc.

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018 wordt een aanvraag voor een maatschappelijke activiteitensubsidie uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit, waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend. De aanvraagperiode wordt jaarlijks verdeeld in zes gelijke subsidierondes.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Naam en adres van de organisatie;

  • b.

   Naam en datum van de activiteit;

  • c.

   Een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   De doelen die met de activiteit worden nagestreefd, en hoe de activiteit een bijdrage levert aan deze doelen;

  • e.

   Het bereik (dorp, gemeente etc.);

  • f.

   Eventuele samenwerkingspartners;

  • g.

   Bij het indienen van het aanvraagformulier wordt een begroting voor de uit te voeren activiteit ingediend.

6. Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • 1.

  Voor de maatschappelijke activiteitensubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt evenredig verdeeld over zes subsidierondes. Indien het beschikbare bedrag niet geheel wordt verleend in de eerste subsidieronde, wordt het resterende budget toegevoegd aan het bedrag voor de tweede subsidieronde etc.

 • 3.

  3. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare subsidiebudget per subsidieronde naar rato verdeeld onder de subsidieaanvragers.

7. Wanneer komt de aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  De activiteit een (partij)politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming tot doel heeft, een discriminerende inhoud heeft en/of schadelijk is voor natuur en milieu of anderszins strijdig is met de duurzaamheid.

 • 2.

  De gelden niet of in onvoldoende mate besteed worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

5.4 Evenementensubsidie

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Evenementensubsidie Stein 2019-2024.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

De evenementensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende activiteiten die niet onder de andere subsidies vallen, een uitnodigend karakter hebben en minimaal ongeveer 500 bezoekers en/of deelnemers trekken. Evenementen zijn belangrijk voor (de inwoners van) de gemeente Stein. Ze dragen bij aan de levendigheid van de gemeente, trekken bezoekers van buitenaf en zorgen voor een prettige leefomgeving. Een evenement wordt gezien als een voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis, die doelbewust georganiseerd is en gericht op een relatief groot publiek.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 • 2.

  De organisatie is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Stein.

 • 3.

  De organisatie beschikt over de vereiste vergunningen(en)/ontheffing(en) voor het evenement.

 • 4.

  Evenementen waarvoor op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling subsidie wordt verstrekt, komen niet in aanmerking voor een evenementensubsidie.

 • 5.

  Bedoelde instanties zoals in lid 1 en 2 benoemd komen in aanmerking voor de extra subsidie stimulering burgerkracht.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  De evenementensubsidie is van structurele of incidentele aard.

 • 2.

  Organisaties kunnen maximaal één evenementensubsidie per jaar ontvangen.

 • 3.

  Er wordt pas subsidie verstrekt als het subsidiebedrag, berekend op basis van de gestelde criteria, meer dan € 2.000 bedraagt. Wanneer het berekende bedrag lager is dan € 2.000, behoort de activiteit/evenement tot de maatschappelijke activiteitensubsidie.

 • 4.

  Aan de hand van een aantal toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en het subsidiebedrag vastgesteld.

 • 5.

  De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het rendement voor de gemeente weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.

 • 6.

  Voor de evenementensubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een evenement aan een aantal criteria voldoen:

Algemeen

 • 1.

  Het evenement is voor iedereen toegankelijk en vindt hoofdzakelijk binnen de gemeentegrenzen plaats.

 • 2.

  Het evenement levert een bijdrage aan de vergroting van de diversiteit van het aanbod in de gemeente en heeft een onderscheidend karakter ten opzichte van andere evenementen.

 • 3.

  Het evenement heeft een grote uitstraling en levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Stein.

 • 4.

  Subsidie kan alleen worden aangewend voor evenementen zonder commerciële doeleinden.

 • 5.

  Er moet sprake zijn van samenwerking met andere (evenementen)organisaties, horeca, verenigingen etc.

 • 6.

  Met ingang van het kalenderjaar 2020 is het maximale subsidiebedrag afhankelijk van het soort evenement en de categorie waarin deze is ingedeeld. De maximumbedragen zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

  Soort

  Maximumbedrag categorie I

  Maximumbedrag categorie II

  Maximumbedrag categorie III

  Maximumbedrag categorie IV

  Muziek en cultuur

  € 2.500

  € 5.000

  € 7.500

  € 10.000

  Sport

  n.v.t.

  n.v.t.

  € 7.500

  € 10.000

  De categorieën zijn als volgt gedefinieerd:

  • Categorie I: lokaal of regionaal middelgroot muzikaal of cultureel evenement met een bezoekersaantal tot en met 2.500.

  • Categorie II: lokaal of regionaal middelgroot muzikaal of cultureel evenement met een bezoekersaantal tussen 2.501 en 5.000.

  • Categorie III: lokaal of regionaal middelgroot muzikaal of cultureel evenement met een bezoekersaantal tussen 5.001 en 7.500. Voor sportevenementen geldt dat dit evenementen zijn waarvan ofwel de start, ofwel de finish in de gemeente Stein ligt.

  • Categorie VI: groot muzikaal of cultureel evenement met bovenregionale aantrekkingskracht met een bezoekersaantal van tenminste 7.501. Voor sportevenementen geldt dat zowel de start als de finish in de gemeente Stein ligt.

 • 7.

  Voor evenementen die in opdracht van de gemeente worden gehouden geldt een maximum Subsidiebedrag van € 6.750,-

 • 8.

  Onder lid 6 en 7 genoemde maximale subsidiebedragen worden voor evenementen welke plaatsvinden in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 eenmalig verhoogd met een subsidie stimulering burgerkracht van € 1.000,- mits deze is aangevraagd.

Specifiek

 • 1.

  Het plan moet deugdelijk zijn met aandacht voor marketing- en communicatie.

 • 2.

  De begroting is transparant en kostenefficiënt opgesteld. Duidelijk moet zijn welke opbrengsten (ook van andere financiers) en uitgaven het evenement met zich meebrengt.

 • 3.

  De begroting laat duidelijk blijken dat er een financiële noodzaak tot een subsidieaanvraag is.

 • 4.

  Minimaal 50% van de financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan uit de gemeentelijke subsidie.

 • 5.

  Subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten die direct betrekking hebben op het evenement, zoals artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 6.

  Kosten in verband met verstrekking van consumpties, catering, reis- en verblijfskosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel.

 • 7.

  Carnavalsoptochten komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie. Deze activiteit wordt middels de waarderingssubsidie gesubsidieerd.

 • 8.

  Andere specifieke toetsingscriteria zijn:

  • a.

   Verwachte bezoekers- en/of deelnemersaantallen

  • b.

   Verwachte herkomst van bezoekers (lokaal/regionaal/provinciaal/(inter)nationaal)

  • c.

   Verwachte mediabelangstelling (lokaal/regionaal/provinciaal/(inter)nationaal)

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft bij het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Een programma overzicht en datum van het evenement.

  • b.

   De organisatie (organisator) van het evenement.

  • c.

   Een activiteitenplan waarin is opgenomen: de aard, visie, doel en doelgroep van het evenement; een promotieplan (frequentie van media-aandacht, in welke media, en het bereik van die media).

  • d.

   Een begroting van inkomsten en uitgaven.

  • e.

   Het aantal en de herkomst van de verwachte deelnemers/ bezoekers.

  • f.

   Voor zover van toepassing een inhoudelijk verslag van het evenement in het voorgaande jaar.

 • 3.

  Het college is bevoegd andere gegevens te verlangen, die noodzakelijk zijn voor het nemen van een beslissing op de subsidieaanvraag.

 • 4.

  Wanneer een aanvrager niet eerder van de gemeente Stein subsidie heeft ontvangen, moet de aanvraag vergezeld gaan van een gewaarmerkt afschrift van de geldende Statuten en een actueel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

6. Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • 1.

  Voor de evenementensubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld onder de subsidieaanvragers.

7. Wanneer komt de aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd/teruggevorderd indien:

 • 1.

  De activiteit een (partij)politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming tot doel heeft, een discriminerende inhoud heeft en/of schadelijk is voor natuur en milieu of anderszins strijdig is met de duurzaamheid.

 • 2.

  De subsidieaanvrager ten tijde van het plaatsvinden van het evenement niet in het bezit is of naar redelijke verwachting niet in het bezit zal zijn van alle benodigde vergunningen en ontheffingen.

 • 3.

  De organisator zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van het evenement te dekken.

5.5 Exploitatiesubsidie professionele instellingen

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Exploitatiesubsidie professionele instellingen Gemeente Stein 2019-2024.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

De gemeente Stein subsidieert professionele instellingen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die niet zonder professionals op het gebied van zorg en welzijn bereikt kunnen worden. Subsidieverstrekking is daarmee een belangrijk (sturings)instrument om gemeentelijke beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Het gaat hierbij om de volgende doelstellingen:

 • Inwoners (jongeren) kunnen zich ontwikkelen en hun capaciteiten benutten

 • Inwoners (jongeren) groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving

 • Inwoners werken aan een gezonde toekomst

 • Inwoners zijn sociaal actief en maken deel uit van een sociaal netwerk

 • Inwoners ondersteunen elkaar en er is waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers

 • Inwoners voelen zich thuis in en zijn betrokken bij hun buurt en dorp

 • Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en zijn zelfredzaam zover als mogelijk is

 • Inwoners doen mee in de maatschappij, ook als zij beperkingen hebben

 • Inwoners kunnen zich cultureel en sportief ontplooien

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidieregeling is van toepassing op professionele instellingen. Professionele instellingen zijn instellingen die met gebruikmaking van beroepskrachten werkzaam zijn ten behoeve van de bevolking en in één of meer van de volgende sectoren werkzaam zijn: Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  De gemeente verleent een bijdrage in het subsidiabele exploitatietekort dat gepaard is met de uitvoering van een activiteit die bijdraagt aan één of meerdere doelen zoals benoemd in artikel 1.

 • 2.

  Aan de hand van een activiteitenplan en bijbehorende begroting wordt de aanvraag beoordeeld en wordt het subsidiebedrag vastgesteld. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de toegevoegde waarde voor de gemeente weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.

 • 3.

  Subsidie wordt verstrekt voor een tijdvak van maximaal één boekjaar. Het college kan een meerjarige subsidie verstrekken, voor maximaal vier boekjaren.

 • 4.

  Voor de exploitatiesubsidie voor professionele instellingen geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten:

  • a.

   die zich richten op inwoners uit de gemeente Stein;

  • b.

   op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur van inwoners uit de gemeente Stein.

  • c.

   die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan een of meerdere doelstellingen (artikel 1) en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan activiteiten die een bijdrage leveren aan de vastgestelde maatschappelijke doelen zoals benoemd in artikel 1.

 • 3.

  Er wordt van professionele organisaties verwacht dat zij samenwerken met andere professionele organisaties en vrijwilligers(organisaties).

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft bij het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Naam en adres van de organisatie.

  • b.

   Een activiteitenplan waarin de geplande activiteiten/werkzaamheden in het betreffende boekjaar worden opgesomd en wordt aangegeven welke doelstellingen daarmee gerealiseerd worden.

  • c.

   Bij het indienen van het aanvraagformulier worden de meeste recente jaarrekening en een uitgewerkte begroting, voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, toegevoegd.

 • 3.

  Het activiteitenplan en de begroting moeten adequaat inzicht geven in de voorgenomen activiteiten en de hiermee samenhangende geplande uitgaven. Indien dit inzicht niet uit het activiteitenplan en de begroting blijkt, kunnen burgemeester en wethouders hieraan financiële consequenties verbinden.

6. Hoe wordt de subsidie verleend?

 • 1.

  Het college beoordeelt de aanvraag tot subsidieverlening op basis van het activiteitenplan, de begroting, de vastgestelde beleidskaders en de door de raad beschikbaar gestelde financiële middelen.

 • 2.

  Het college beslist op de aanvraag tot subsidieverlening vóór 31 december, voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening:

  • a.

   bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

  • b.

   vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

  • c.

   vermeldt de wijze waarop de subsidie wordt uitbetaald; en

  • d.

   kan vermelden dat de verplichtingen na de subsidieverlening nader worden uitgewerkt.

 • 4.

  Als een meerjarige subsidie wordt verstrekt:

  • a.

   staat in de beschikking op welk bedrag de subsidieaanvrager elk boekjaar recht heeft.

  • b.

   kan hieraan de verplichting worden verbonden om het college periodiek te voorzien van gegevens.

 • 5.

  Voor de exploitatiesubsidie voor professionele instellingen geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 6.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld onder de subsidieaanvragers.

7. Hoe wordt de subsidie verantwoord en vastgesteld?

 • 1.

  Het college stelt een jaarlijks verleende subsidie vast per boekjaar. Het college stelt een voor twee of meer boekjaren verleende subsidie eveneens per boekjaar vast, tenzij in de verleningsbeschikking anders is bepaald.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient een aanvraag tot vaststelling in uiterlijk 1 juni van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar, tenzij het college een andere datum in de verleningsbeschikking heeft bepaald.

 • 3.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een afschrift van de beoordelings-, of controleverklaring opgesteld door een onafhankelijk accountant. Subsidies onder de € 30.000 zijn hiervan vrijgesteld.

 • 4.

  Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet uiterlijk 1 juni is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling.

 • 5.

  In afwijking van artikel 15 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018 stellen Burgemeester en wethouders de subsidie vast voor 1 november van het jaar waarin de aanvraag tot vaststelling is ingediend.

8. Nadere voorwaarden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de professionele instelling waaraan zij subsidie hebben toegekend voorschotten verstrekken. Betaling en bevoorschotting worden geregeld conform de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn(en).

 • 2.

  De professionele instelling voert de activiteiten uit overeenkomstig het activiteitenplan indien en voor zover dat als grondslag voor subsidiëring is aanvaard.

 • 3.

  Tussentijdse afwijking van het activiteitenplan en de begroting behoeft vooraf overleg of goedkeuring van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan door of namens het college in te stellen onderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van gegevens voor het beleid ten aanzien van activiteiten, die middels deze subsidieregeling gesubsidieerd worden.

 • 5.

  De subsidieontvanger mag overschotten uit de exploitatie toevoegen aan de algemene reserve of een bestemmingsreserve.

  • a.

   De algemene reserve bedraagt naar rato maximaal 20% van de door het college vastgestelde jaarsubsidie. Het college kan in de verleningsbeschikking bepalen dat dit percentage wordt verhoogd tot maximaal 25%.

  • b.

   Bij overschrijding van het maximale percentage zoals genoemd in lid 5a, is de subsidieontvanger verplicht het meerdere aan de gemeente terug te betalen.

  • c.

   Het college kan van de bepalingen in lid 5a en 5b afwijken indien strikte toepassing tot onaanvaardbare financiële risico’s voor de subsidieontvanger zou leiden.

5.6 Eigen krachtsubsidie

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018.

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Eigen Kracht Gemeente Stein 2022-2025.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

De eigen kracht regeling is een subsidie voor burgerinitiatieven. Gemeente Stein wil inwoners met een goed plan voor verbetering van hun dorp ondersteunen. Daarvoor stelt ze voor de periode 2022 t/m 2025 een budget per jaar beschikbaar .Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, sociale contacten en betrokkenheid, duurzaamheid en/of de toekomstbestendigheid van het dorp of de wijk.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door burgerinitiatieven.

 • 2.

  Het betreft een initiatief van, voor en door inwoners uit de gemeente Stein dat eventueel in samenwerking met stichtingen, verenigingen of een professionele organisatie wordt uitgevoerd.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  De eigen krachtsubsidie is betreft een eenmalige bijdrage per project/aanvraag.

 • 2.

  Aan de hand van de aanvraag wordt het subsidiebedrag bepaald.

 • 3.

  Voor de Eigen krachtsubsidie geldt jaarlijks een subsidieplafond van €40.000,- dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een evenement aan een aantal criteria voldoen:

 • 1.

  Het initiatief draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid, sociale contacten en betrokkenheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het dorp of de wijk.

 • 2.

  Het project beoogt een gemeenschappelijk doel en staat open voor inwoners.

 • 3.

  Er is draagvlak voor het initiatief bij de DOP-werkgroepen in dat dorp (DOP = dorpsontwikkelingsproces) en bij de inwoners in de betreffende buurt of wijk.

 • 4.

  Subsidie kan alleen worden aangewend voor een project zonder commerciële doeleinden.

 • 5.

  De begroting is transparant opgesteld. Duidelijk moet zijn welke opbrengsten (ook van andere financiers) en uitgaven het project met zich meebrengt.

 • 6.

  De begroting laat duidelijk blijken dat er een financiële noodzaak tot een subsidieaanvraag is.

 • 7.

  Subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten die direct betrekking hebben op het project, zoals artiesten/sprekers, accommodatie, organisatie, materiaal, communicatie en ontwerp- en onderzoekskosten.

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018 wordt een aanvraag voor een eigen krachtsubsidie uiterlijk zes weken voor start van het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Naam en contactgegevens aanvrager;

  • b.

   Een beschrijving van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   Het beoogde resultaat van het project;

  • d.

   Tijdspad van het project;

  • e.

   Eigen inzet/bijdrage aan het project;

  • f.

   Draagvlak;

  • g.

   Evaluatie project;

  • h.

   Bij het indienen van het aanvraagformulier wordt een begroting voor het uit te voeren project ingediend.

6. Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • 1.

  Voor de eigen krachtsubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  De subsidiegelden worden op volgorde van binnenkomst verdeeld.

 • 3.

  De aanvraag wordt binnen vijf weken beoordeeld.

 • 4.

  Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt de subsidie in één of twee termijnen uitbetaald.

5.7 Subsidieregeling sportakkoord 2022

Burgemeester en Wethouders van Stein:

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Sportakkoord 2023.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

We streven in Stein naar zoveel mogelijk gelukkige en gezonde inwoners. Sport, bewegen en vitaliteit leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Samen met tal van stakeholders is in 2020 daarom het Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein (kortweg ‘sportakkoord’) opgesteld (www.gemeentestein.nl/sportakkoord). In deze coronatijd is vitaliteit belangrijker dan ooit, maar ook meer onder druk komen te staan. Zo zijn onze gezondheid, sportparticipatie en motorische fitheid afgenomen, terwijl overgewicht en eenzaamheid juist zijn toegenomen. Deze regeling moet daar verandering in brengen. Organisaties kunnen een subsidie ontvangen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de ambities die we samen hebben vastgelegd in het sportakkoord. Op die manier maken we Stein samen gelukkig en gezond.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen, stichtingen of ondernemingen) die in de gemeente Stein hun werkgebied hebben. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

3. Wat zijn de subsidiegrondslagen?

 • 1.

  De subsidieregeling sportakkoord is bedoeld voor activiteiten die nog niet bestaan of voor de doorontwikkeling van bestaande initiatieven.

 • 2.

  Het initiatief moet voldoen aan de criteria zoals benoemd in artikel 4.

 • 3.

  Per aanvraag geldt een maximale bijdrage van € 1.000, die onderbouwd wordt in een begroting.

 • 4.

  Deze subsidie kan per kalenderjaar maximaal twee maal aan dezelfde organisatie worden verleend. Hierbij moet het om twee verschillende initiatieven gaan.

4. Welke criteria zijn van toepassing?

Het initiatief:

 • 1.

  Stimuleert sport, bewegen en/of vitaliteit.

 • 2.

  Sluit aan bij (de ambities van) één of meerdere thema’s uit het sportakkoord:

  • a.

   Gezond opgroeien: Jong geleerd is oud gedaan: een gezonde jeugd is een gezonde toekomst.

  • b.

   Gezond meedoen: Sport en bewegen zijn beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.

  • c.

   Gezonde verenigingen: Vitale verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het in beweging krijgen en houden van onze inwoners.

  • d.

   Gezonde ruimte: Een beweegvriendelijke omgeving nodigt uit om in beweging te komen en maakt gezonde keuzes vanzelfsprekend.

 • 3.

  Is nieuw en/of aanvullend op bestaand aanbod binnen de organisatie of gemeente. Deze subsidie is niet bedoeld voor reguliere kernactiviteiten, maar biedt organisaties juist de kans om nieuwe initiatieven te ontplooien of bestaande initiatieven een impuls te geven.

 • 4.

  Is niet commercieel van aard en gratis toegankelijk.

 • 5.

  Heeft een openbaar karakter. Dus niet enkel voor eigen leden of werknemers, maar ook voor andere inwoners.

 • 6.

  Vindt plaats in de gemeente Stein en/of heeft effect op de inwoners van Stein.

 • 7.

  Heeft maatschappelijke impact. Denk hierbij aan het aantal mensen wat bereikt wordt en welk effect het op hen heeft.

 • 8.

  Wordt binnen een jaar na subsidieverlening opgestart en/of uitgevoerd.

De organisatie:

 • 1.

  Werkt voor uitvoering van dit initiatief samen met andere organisaties en/of initiatieven.

 • 2.

  Houdt rekening met borging. Hoe wordt het initiatief zonder deze bijdrage voortgezet?

 • 3.

  Werkt op verzoek mee aan controle, monitoring of communicatie over het initiatief.

 • 4.

  Geeft duidelijk aan waar de middelen aan worden besteed.

5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein 2018, kunnen aanvragen het hele jaar door worden ingediend.

 • 2.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Aanvragen moeten minimaal één maand voorafgaand aan de start van het initiatief worden ingediend.

 • 4.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

  • a.

   Naam van de organisatie;

  • b.

   Naam en gegevens van de contactpersoon;

  • c.

   Omschrijving van het initiatief: Wat zijn jullie van plan?;

  • d.

   Sportstimulering: Hoe draagt het initiatief bij aan de stimulering van sport, bewegen en/of vitaliteit?;

  • e.

   Thema: Bij welk(e) thema('s) uit het sportakkoord sluit het initiatief aan (gezond opgroeien, gezond meedoen, gezonde verenigingen, gezonde ruimte)?;

  • f.

   Vernieuwing: Wat maakt het initiatief (ver)nieuw(end)?;

  • g.

   Doelgroep: Wie en hoeveel mensen willen jullie bereiken?;

  • h.

   Doel: Wat hopen jullie te bereiken en wat is het effect hiervan op de doelgroep?;

  • i.

   Planning: Wanneer start het initiatief en wat is de looptijd?;

  • j.

   Subsidiebedrag: Welk bedrag vragen jullie aan en waar wordt dit aan besteed (max € 1.000)?;

  • k.

   Cofinanciering: Zijn er naast deze subsidie andere financieringsbronnen?;

  • l.

   Zelfwerkzaamheid: Op welke manier dragen jullie zelf bij aan de realisatie (ureninzet, financiën, materialen, etc)?;

  • m.

   Samenwerking: Met welke organisaties wordt samengewerkt?;

  • n.

   Borging: Hoe wordt het initiatief voortgezet na afloop van deze subsidieperiode?

6. Hoe wordt de subsidie verleend?

 • 1.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 15.000 in 2023.

 • 2.

  Toetsing van de aanvragen gebeurt door een beoordelingscommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Stein en het Sport & Beweeg Panel.

7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en eindigt op 31 december 2023.