Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020

Geldend van 30-11-2022 t/m 04-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 3 en 4 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2020;

B e s l u i t :

nadere regels te stellen voor het gebruik van parkeerplaatsen en het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning;

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28-05-2020.

Afdeling 1 Vergunningen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020.

Artikel 2 Bewonersvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een bewonersvergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en / of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een bewonersvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig:

  • a.

   die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt;

  • b.

   die door middel van huur en/of koopovereenkomsten kan aantonen dat hij het betreffende adres in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt als tweede woning in gebruik heeft en de eerste woning van de eigenaar of houder:

   • I.

    buiten de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen is;

   • II.

    binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen is en er een bewijs van economische binding van de eigenaar of houder met Delft kan worden getoond. Dit kan zijn:

    • i.

     een arbeidscontract voor minimaal 1 jaar bij een werkgever in Delft;

    • ii.

     een opdrachtverlening voor minimaal 1 jaar van een bedrijf in Delft;

    • iii.

     een KvK-inschrijving van het bedrijf in Delft, indien het bedrijf niet is gevestigd op het tweede adres in Delft.

 • 3. Per adres wordt maximaal één eerste vergunning uitgegeven. In de schil en in overig gebied geldt iedere volgende vergunningaanvraag als een aanvraag voor volgende vergunning. Voor de binnenstad wordt alleen de eerste vergunning uitgegeven en zijn volgende vergunningen niet beschikbaar.

 • 4. Voor adressen waar in het verleden meerdere eerste vergunningen zijn uitgegeven geldt een uitsterfbeleid. Dergelijke vergunningen kunnen, totdat de vergunning wordt beëindigd, jaarlijks verlengd worden door tijdig te betalen. Voor adressen in de binnenstad waar in het verleden volgende vergunningen zijn uitgegeven geldt dat deze niet meer verlengd kunnen worden.

 • 5. Voor de aanvraag van een vergunning voor de tweede woning, op basis van lid 2.b., gelden de tarieven van een volgende vergunning voor het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 6. Voor de aanvraag van een vergunning voor de tweede woning, op basis van lid 2.b., gelden de tarieven van een volgende vergunning voor het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft. In de binnenstad wordt geen vergunning voor de tweede woning uitgegeven.

 • 7. Een parkeervergunning wordt niet of beperkt verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

 • 8. Het college kan bewonersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 9. Per bewoner kan maximaal één vergunning worden verstrekt.

 • 10. Aan een bewonersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 11. Het wijzigen van een kenteken voor de bewonersvergunning kan maximaal 2 keer voor vergunningen die minder dan 6 maanden geldig zijn en maximaal 5 keer per jaar voor vergunningen die meer dan 6 maanden geldig zijn.

 • 12. Een bewonersvergunning kan worden verleend aan een persoon die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Delft (medegebruiker) en een motorvoertuig deelt met een andere particuliere deler (eigenaar/houder van het voertuig). Dit is mogelijk indien:

  • a.

   medegebruiker een ondertekende verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik overlegt, waar de onderlinge afspraken en/of schuldbekentenissen over het autogebruik uit moet blijken;

  • b.

   medegebruiker door middel van een verzekeringsbewijs aantoont dat de tweede gebruiker aangemerkt is als tweede bestuurder van het voertuig;

  • c

   beide delers in de Basisregistratie Personen ingeschreven zijn in twee verschillende vergunning gebieden in de gemeente Delft of wanneer de medegebruiker ingeschreven is in de Basisregistratie Personen in een vergunning gebied in de gemeente Delft en de eigenaar of houder van het motorvoertuig niet ingeschreven is in de Basisregistratie Personen in een vergunningengebied in Delft en/of buiten de gemeente Delft;

  • d

   het vermelde kenteken op naam staat van één van de delers.

  Deze mogelijkheid geldt alleen voor delen op basis van particulier initiatief en niet voor een commerciële autodeelorganisatie.

Artikel 3 Bedrijfsvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een bedrijfsvergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een bedrijfsparkeervergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, die een beroep of bedrijf daadwerkelijk uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 3. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet blijken dat het bedrijf is gevestigd in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt en in dat gebied een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 4. Het college kan aan een bedrijfsparkeervergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 5. [vervallen]

 • 6. Een parkeervergunning wordt niet of beperkt verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

 • 7. Het college kan bedrijfsparkeervergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 8. Aan een bedrijfsvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 9. Een bedrijfsvergunning binnenstad - zevendaags is geldig van maandag tot en met zondag de gehele dag.

 • 10. Een bedrijfsvergunning binnenstad - vijfdaags is geldig van maandag tot en met donderdag de gehele dag en op vrijdag tot 18:00 uur.

 • 11. Het aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen voor de binnenstad bedraagt maximaal twee per bedrijf, ongeacht of dit 5-daagse of 7-daagse bedrijfsvergunningen is.

 • 12. Een bedrijfsvergunning voor een schilgebied (C, E, F en Z) - zevendaags is geldig van maandag tot en met zondag de gehele dag.

 • 13. Een bedrijfsvergunning voor een schilgebied (C, E, F en Z) – vijfdaags is geldig van maandag tot en met vrijdag, op al deze dagen tot 24:00 uur.

 • 14. Een bedrijfsvergunning voor een overig gebied (H) - zevendaags is geldig van maandag tot en met zondag de gehele dag.

 • 15. Een bedrijfsvergunning voor een overig gebied (H) - vijfdaags is geldig van maandag tot en met vrijdag de gehele dag.

 • 16. Het aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen - zevendaags voor een schilgebied of voor een overig gebied bedraagt maximaal twee per bedrijf.

 • 17. [vervallen]

 • 18. Het toevoegen of wijzigen van een kenteken voor de bedrijfsvergunningen kan maximaal 12 keer voor vergunningen die minder dan 6 maanden geldig zijn en maximaal 25 keer per jaar voor vergunningen die meer dan 6 maanden geldig zijn.

 • 19. Bedrijfsvergunningen staan op naam van het bedrijf en op het kenteken van de werknemers- of bedrijfsauto.

Artikel 4 Bezoekersvergunning bewoners

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een bezoekersvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan bewoners van het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3. Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan iedere bewoner die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in het gebied waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt, met dien verstande dat per adres niet meer dan één bezoekersvergunning wordt verleend.

 • 4. Aan de bezoekersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de bezoekersvergunning van kracht is.

 • 5. Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

 • 6. Het urentegoed op jaarbasis is maximaal 600 uur. Urentegoed kan per 200 uur gekocht worden. Het urentegoed heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Een blok van 200 uur kan aanschaft worden mits het bestaande urentegoed lager is dan 60 uur.

 • 7. Het college kan bezoekersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 8. Bij schrijnende gevallen bij mantelzorg kan het aantal uur van 600 maximaal tweemaal per jaar kosteloos verhoogd worden met een extra 200 uur. De beoordeling of er sprake is van mantelzorg en schrijnendheid wordt uitgevoerd door het sociale domein binnen de gemeente.

 • 9. Een parkeervergunning wordt niet of beperkt verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

Artikel 5 Bezoekersvergunning bedrijven

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een bezoekersvergunning bedrijven verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een bezoekersvergunning bedrijven kan worden verleend aan een bedrijf dat volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in het gebied waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt en in dat gebied een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 3. Per bedrijf wordt maximaal één bezoekersvergunning verleend.

 • 4. Het urentegoed op jaarbasis is maximaal 600 uur. Urentegoed kan per 200 uur gekocht worden. Het urentegoed heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Een blok van 200 uur kan aanschaft worden mits het bestaande urentegoed lager is dan 60 uur.

 • 5. Het college kan bezoekersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 6. Een parkeervergunning wordt niet of beperkt verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

Artikel 6 Zorgverlenersvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een zorgverlenersvergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een zorgverlenersvergunning kan worden verleend aan de dierenambulance, medewerkers van de GGZ in Delft en professionele zorginstellingen, die eerstelijns zorg bieden in één van de vergunninggebieden. De volgende zorgverleners vallen onder de eerstelijns zorgverlening: algemeen maatschappelijk werk, apotheek, bedrijfsarts, chiropractor, consultatiebureau, diëtist, eerstelijnspsycholoog, ergotherapeut, fysiotherapie, gezondheidscentrum, huisarts, kraamzorg, logopedist, medisch diagnostisch centrum, mondhygiënist, oefentherapie Cesar/Mensendieck, optometrist, overgangsconsulente, podotherapeut, sportmedische instelling, tandarts, trombosedienst, verloskundige, wijkverpleegkundige en –verzorgende.

 • 3. De zorgverlenersvergunning wordt verleend onder voorwaarde dat:

  • a.

   het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • b.

   bij de aanvraag van de zorgverlenersvergunning een registratie in het kader van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of indien niet beschikbaar een certificering HKZ-keurmerk wordt overlegd.

  • c.

   indien de onder b genoemde registratie of certificering niet beschikbaar is, wordt aangetoond dat de hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg instelling werkt, zoals blijkt uit een verklaring ter zake door de directie van betreffende instelling.

 • 4. Een zorgverlenersvergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de zorg ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 5. Aan een zorgverlenersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 7 Aannemersdagvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een aannemersdagvergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een aannemersdagvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende parkeerplaats.

Artikel 8 Warenmarktvergunning

Vervallen.

Artikel 9 Overallparkeervergunning

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een overallparkeervergunning verstrekken voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

Artikel 10 Functionele vergunning

De functionele vergunning wordt verstrekt aan voertuigen van de hulpdiensten politie en brandweer, voor zover het voertuig geen opvallende kenmerken heeft die duiden op een voertuig van de politie en/of brandweer en het voertuig nodig is voor de beroepsuitoefening.

Artikel 10a Autodeelvergunning

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een autodeelparkeervergunning verstrekken voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen. De autodeelvergunning kan worden verstrekt aan voertuigen van autodeelbedrijven, die bestemd zijn voor het verhuren van auto’s.

Artikel 10b Gehandicaptenvergunning

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een gehandicaptenvergunning verstrekken aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, niet uitgegeven door de gemeente Delft, voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart die is verstrekt door de gemeente Delft beschikken automatisch, bij het opgeven van hun kenteken, over een gehandicaptenvergunning.

Artikel 11 Abonnement parkeerterrein

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een abonnement verlenen voor het parkeren op een specifiek parkeerterrein of meerdere parkeerterreinen.

Artikel 12 Verenigingenvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een verenigingenvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan het bestuur van een vereniging, die daadwerkelijk activiteiten uitoefent in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3. Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan het bestuur van een vereniging met een officieel vestigingsadres in de schil of het overig gebied en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Voor de binnenstad is het niet mogelijk een verenigingenvergunning te verstrekken.

 • 4. Per vereniging kunnen maximaal 2 vergunningen worden verstrekt, waarop maximaal 3 kentekens tegelijkertijd actief kunnen staan per vergunning.

 • 5. Het college kan aan een verenigingenvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 6. Een verenigingenvergunning wordt niet verleend indien de vereniging beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

 • 7. Een verenigingenvergunning wordt uitsluitend verleend indien de parkeerdruk binnen een afstand van 200 meter ten opzichte van de locatie waar een vereniging haar activiteiten uitvoert onder de 85% ligt op het moment waarop de vereniging haar activiteiten uitvoert.

 • 8. Het college kan verenigingsvergunning geldig verklaren voor meerdere gebieden.

 • 9. Aan een verenigingenvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 13 Verhuisvergunning

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een verhuisvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een verhuisvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, die met een aangifte van verhuizing bij de gemeente Delft of met een koop- of huurovereenkomst aantoont binnenkort te verhuizen naar een adres in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3. Een verhuisvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, die maximaal 3 maanden is uitgeschreven vanuit een adres in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn. De verhuisvergunning komt van rechtswege te vervallen zodra een andere bewoner wordt ingeschreven op dit adres of na maximaal 3 maanden.

 • 4. Per adres is maximaal één verhuisvergunning geldig.

 • 5. Het college kan aan een verhuisvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 6. Een verhuisvergunning wordt afgegeven voor de duur van maximaal 3 maanden. De looptijd van de vergunning is 1 maand en maximaal twee keer is verlenging met 1 maand mogelijk.

 • 7. Een verhuisvergunning wordt niet verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

Artikel 14 Bezoekersvergunning verhuizen

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een bezoekersvergunning verhuizen verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Een bezoekersvergunning verhuizen kan worden verleend als met een aangifte van verhuizing bij de gemeente Delft of met een koop- of huurovereenkomst kan worden aangetoond dat binnenkort verhuisd wordt naar of van een adres in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3. Per adres wordt maximaal één bezoekersvergunning verhuizen verleend.

 • 4. De bezoekersvergunning verhuizen wordt uitgegeven voor de duur van maximaal 3 maanden.

 • 5. Het urentegoed op de bezoekersvergunning verhuizen is 200 uur. Dit tegoed vervalt wanneer de verhuisvergunning niet meer geldig is, er vindt geen restitutie plaats.

 • 6. Het college kan aan de bezoekersvergunning verhuizen voorschriften en beperkingen verbinden.

 • 7. Een parkeervergunning wordt niet of beperkt verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 18 van dit besluit.

Artikel 15 Aanvraag parkeervergunningen

 • 1. De parkeervergunningen worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, bezoekersvergunningen, zorgverlenersvergunning, verenigingenvergunning en functionele vergunning zijn leges verschuldigd.

Artikel 16 Algemene voorwaarden gebruik vergunning

 • 1. Parkeren in strijd met de voorwaarden wordt beschouwd als parkeren zonder vergunning.

 • 2. De vergunning is geldig in het gebied conform de tabel in bijlage 1 en zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • 3. Een vergunning of abonnement wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning of het abonnement is verstrekt.

Artikel 17 Restitutie bij voortijdig opzeggen parkeervergunningen

 • 1. Voor de bezoekersvergunning bewoners en bezoekersvergunning bedrijven is restitutie alleen mogelijk bij verhuizen of overlijden van de persoon of verhuizen en liquidatie van het bedrijf. Het openstaande tegoed wordt in die gevallen naar rato per 34 uur terugbetaald.

 • 2. De bezoekersvergunning verhuizen wordt na 3 maanden automatisch ingetrokken. Het openstaande tegoed wordt in die gevallen niet gerestitueerd.

 • 3. Voor alle andere vergunningen en abonnementen wordt restitutie gegeven naar rato van het aantal nog te verstrijken dagen.

Afdeling 2 Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Artikel 18 Definitie parkeerplaats op eigen terrein

 • 1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • a.

   een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

  • b.

   een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

  • c.

   een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

  • d.

   een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2018, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen;

  • e.

   de nulvergunningregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018;

  • f.

   de autoluwplusregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018.

 • 2. Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in de overzichtslijst van POET-plaatsen, inzichtelijk op https://parkerendelft.com/parkeerloket/parkeerplaats-eigen-terrein/.

 • 3. Indien de volledige gebruikersparkeerbehoefte (gebruikersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan worden geen bewoners- of bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen uitgegeven;

 • 4. Indien een deel van de gebruikersparkeerbehoefte (gebruikersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan wordt het maximum aantal te verkrijgen vergunningen in mindering gebracht door het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein beschikbaar is of onder artikel 18 lid 1 d. e of f valt. Ingeval dan nog in aanmerking gekomen wordt voor een gebruikersvergunning betreft dit een volgende bewoners- of bedrijfsvergunning;

 • 5. Indien de volledige bezoekersparkeerbehoefte (bezoekersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan wordt geen bezoekersvergunning uitgegeven.

Afdeling 3 Overige bepalingen

Artikel 19 Prioriteiten bij verlening vergunningen

 • 1. Als blijkt dat er in een gebied een tekort aan beschikbare parkeerplaatsen ontstaat door het aantal verstrekte parkeervergunningen, kan het college nadere regels stellen omtrent uit te geven (typen) vergunningen.

 • 2. De prioriteitsvolgorde in het toekennen van vergunningen verloopt in dat geval conform de tabel in bijlage 2.

Artikel 20 Overgangsbepaling

Het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2019, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 juli 2019, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020 in werking treedt, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten en aanvragen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 21 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 mei 2020 ,

, burgemeester.

, secretaris

Bijlage 1: Geldigheid vergunningen

Vergunning producten

Geldig in/op (basis)

Geldig in gebied waarvoor de vergunning is verstrekt

Producten binnenstad

Eerste bewonersvergunning – verhuisvergunning gebied B

Gebied B

Bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen gebied B

Gebied B

Bedrijfsvergunning binnenstad – zevendaags

Gebied B

Bedrijfsvergunning binnenstad – vijfdaags - Gebied B (maandag t/m donderdag en vrijdag tot 18:00 uur)

Gebied B

Bedrijfsvergunning binnenstad – vijfdaags - Paardenmarkt (maandag t/m donderdag en vrijdag tot 18:00 uur)

Toegestaan op de Paardenmarkt

Producten schil

Bewonersvergunning – bedrijfsvergunning (vijfdaags/zevendaags) – verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen – verenigingenvergunning gebied C

Gebied C

Bewonersvergunning – bedrijfsvergunning (vijfdaags/zevendaags) – verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen – verenigingenvergunning gebied E

Gebied E

Bewonersvergunning – bedrijfsvergunning (vijfdaags/zevendaags) – verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen – verenigingenvergunning gebied F

Gebied F

Bewonersvergunning –verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/ verhuizen – verenigingenvergunning

Gebied T

Bewonersvergunning – bedrijfsvergunning (vijfdaags/zevendaags) – verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen – verenigingenvergunning gebied Z

Gebied Z

Producten overig gebied

Bewonersvergunning – bedrijfsvergunning (vijfdaags/zevendaags) – verhuisvergunning – bezoekersvergunning bewoners/bedrijven/verhuizen – verenigingenvergunning gebied H

Gebied H

Producten overig

Terreinabonnement Paardenmarkt

Toegestaan op Paardenmarkt

Overallparkeervergunning

Alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Zorgverlenersvergunning

Alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Functionele vergunning

Alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Autodeelvergunning

Alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Aannemersdagvergunning

Alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Bijlage 2: Prioriteitsstelling uitgifte parkeervergunningen

Prioriteit-volgorde

Binnenstad gebied B (excl. de parkeerterreinen)

Parkeerterrein Paardenmarkt

Schil en overig gebied

Woonstraten

Winkelstraten

Prioritaire doelgroep

(1e prioriteit)

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

Betalende bezoekers binnenstad

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

Betalende bezoekers en bezoekersvergunning bedrijven

2e prioriteit

1e bedrijfsvergunning binnenstad – 7 daags

1e bewonersvergunning gebied B en bezoekersvergunning bewoners

Volgende bewonersvergunning.

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

3e prioriteit

. Volgende bedrijfsvergunning binnenstad – 7 daags, bedrijfsvergunning binnenstad – 5 daags en bezoekersvergunning bedrijven

Bedrijfsvergunning binnenstad – 7 daags

Bedrijfsvergunning en bezoekersvergunning bedrijven

Volgende bewonersvergunning.

4e prioriteit

Bedrijfsvergunning binnenstad – 5 daags

 

Verenigingenvergunning

Bedrijfsvergunning, bezoekersvergunning bedrijven en verenigingenvergunning