Regeling vervallen per 10-10-2023

Besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Cluster Vergunningen, Toezicht en handhaving)

Geldend van 23-07-2020 t/m 09-10-2023

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Cluster Vergunningen, Toezicht en handhaving)

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij in haar vergadering van 26 november 2019 het Mandaatbesluit Clustermanager Vergunningen, toezicht en handhaving heeft vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het mandaatbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

Roermond, 22 juli 2020

De bestuursorganen voornoemd,

ir. E.J.M. Keulers, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Tekst mandaatbesluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

overwegende:

 • -

  dat momenteel wordt gewerkt aan een organisatiebreed delegatie- en mandaatbesluit waarvan de vaststelling binnen afzienbare tijd wordt verwacht;

 • -

  dat het wenselijk is om vooruitlopend daarop een aantal aan ons bestuur op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 en Waterwet toekomende bevoegdheden aan de Clustermanager Vergunningen toezicht en handhaving te mandateren overeenkomstig de onderhavige regeling teneinde tot een optimalisering van het proces vergunningverlening te komen;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht alsmede het Delegatie- en mandaatbesluit d.d. 4 januari 2017;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

Aan de Clustermanager Vergunningen toezicht en handhaving de volgende bevoegdheden te mandateren:

 • a.

  Het besluit tot het verlenen en (ambtshalve) wijzigen van vergunningen op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de Waterwet.

 • b.

  Het besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  Het behandelen van meldingen waarvoor op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de Waterwet algemene regels zijn gesteld, en hier uit voortvloeiende besluiten tot het stellen van een maatwerkvoorschrift.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder mandaat: afdoenings- en ondertekeningsmandaat, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven.

 • 2. Het verlenen van ondermandaat is niet toegestaan.

 • 3. Het mandaat wordt geacht niet te zijn verleend indien:

  • a.

   door de uitoefening van het mandaat vastgestelde budgetten zouden worden overschreden;

  • b.

   de uitoefening van het mandaat voor de organisatie onwenselijke financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben;

  • c.

   de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het desbetreffende besluit.

 • 4. Van de gemandateerde bevoegdheden mag slechts gebruik worden gemaakt overeenkomstig vastgesteld of kennelijk gevolgd beleid.

 • 5. De door of namens de mandaatgever gegeven of te geven instructies voor een rechtmatige uitvoering dienen te worden gevolgd.

 • 6. Van de gemandateerde bevoegdheden wordt periodiek verantwoording afgelegd aan de mandaatgever.

 • 7. De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, dienen te worden gesteld op briefpapier van waterschap Limburg.

 • 8. De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot: een blijk van mandaat, de functieaanduiding van de gemandateerde alsmede de handtekening en naam van de gemandateerde.

Artikel 3 Geldigheidsduur

Dit besluit verliest zijn gelding op de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde organisatiebrede delegatie- en mandaatbesluit als bedoeld in de hiervoor opgenomen overwegingen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 november 2019.

De secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck