Besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat grondwatermodelinstrumentarium (Mandaatbesluit inzake het gebruik van het model ‘IBRAHYM’ 2020)

Geldend van 23-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat grondwatermodelinstrumentarium (Mandaatbesluit inzake het gebruik van het model ‘IBRAHYM’ 2020)

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij in haar vergadering van 26 mei 2020 het Mandaatbesluit inzake het gebruik van het model ‘IBRAHYM’ 2020 heeft vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het mandaatbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

Roermond, 22 juli 2020

De bestuursorganen voornoemd,

ir. E.J.M. Keulers, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Tekst mandaatbesluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  IBRAHYM: het grondwatermodelinstrumentarium voor het grondgebied van de provincie Limburg;

 • 2.

  het Waterschap: het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

 • 3.

  de Provincie: het College van Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • 4.

  WML: de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg

Artikel 2 Mandaat

 • 1. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg verleent mandaat/volmacht/machtiging aan de Provincie en aan WML om namens het Waterschap besluiten te nemen over het in gebruik geven van IBRAHYM aan derden.

 • 2. Het mandaat bedoeld in het eerste lid wordt verleend onder de voorwaarde dat het in gebruik geven van IBRAHYM enkel geschiedt met gebruikmaking van bijgesloten modelovereenkomst en onder de condities zoals vervat in deze overeenkomst

Artikel 3 Ondermandaat

De Provincie en WML kunnen ondermandaat verlenen aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame ambtenaren of werknemers.

Artikel 4 Uitoefening mandaat

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt direct na besluitvorming in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit inzake het gebruik van het model ‘IBRAHYM’ 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 mei 2020.

De secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck