Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nooddorp houdende regels omtrent subsidie cultuurknip (Subsidieregeling cultuurknip Pijnacker-Nootdorp 2020)

Geldend van 22-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nooddorp houdende regels omtrent subsidie cultuurknip (Subsidieregeling cultuurknip Pijnacker-Nootdorp 2020)

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Beleid d.d. 7 juli 2020;

overwegende dat het gemeentebestuur, op basis van de ambitie ‘Iedereen doet mee’ zoals opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord, cultuurparticipatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling cultuurknip Pijnacker-Nootdorp 2020:

Artikel 1 - Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;

 • b.

  instelling: rechtspersoon zonder winstoogmerk;

 • c.

  culturele initiatieven: activiteiten die betrekking hebben op een van de volgende kunstdisciplines: theater, dans, muziek, beeldende kunst, fotografie, film, literatuur, nieuwe media, erfgoed.

Artikel 2 - Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 - Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor culturele initiatieven voor alle inwoners opdat ‘Iedereen mee doet’.

Artikel 4 - Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (een) inwoner(s) of instelling uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 5 - Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komende, zijn de kosten:

  • a.

   van levensonderhoud of salariskosten en ingehuurde deskundigheid;

  • b.

   die betrekking hebben op investeringen in gebouwen en inventaris, zoals meubelen en apparaten;

  • c.

   van eten of drinken;

  • d.

   die betrekking hebben op opbouw van kapitaal of aanvulling op de algemene middelen van de aanvrager.

Artikel 6 - Hoogte van de subsidie

Een subsidie op basis van deze regeling bedraagt maximaal € 500.

Artikel 7 - Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders bij de verstrekking van de subsidie afwijken van de voorwaarden en weigeringsgronden.

Artikel 8 - Aanvraag

Voor een aanvraag moet door de doelgroep, genoemd in artikel 4, gebruik gemaakt worden van het vastgestelde Aanvraagformulier Subsidieregeling Cultuurknip.

Artikel 9 - Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, conform artikel 7, derde lid, van de ASV, ingediend acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 - Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11 - Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen en ze plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteit reeds gesubsidieerd is;

 • d.

  de activiteiten niet openbaar toegankelijk zijn

 • e.

  de activiteiten voornamelijk betrekking hebben op privébelangen, dan wel organisatiebelangen van een stichting of vereniging;

 • f.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • g.

  de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • h.

  de activiteiten onlosmakelijk onderdeel zijn van het curriculum van een (kunstvak-) opleiding;

 • i.

  de activiteiten een commercieel doel hebben of als doel hebben leden of donateurs te werven;

 • j.

  de activiteiten de individuele beroepspraktijk van een kunstenaar niet overstijgen.

Artikel 12 - Verplichtingen

De ontvanger van de subsidie zal er op toezien dat:

 • a.

  Gemeente Pijnacker-Nootdorp als sponsor wordt benoemd in de communicatie rondom de activiteit;

 • b.

  er geen schade of vervuiling optreedt in de openbare ruimte.

Artikel 13 - Verantwoording

 • 1. De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld of verleend en – tenzij toepassing wordt gegeven aan het volgende lid – binnen twaalf weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, ambtshalve vastgesteld.

 • 2. Als een ambtshalve verleningsbeschikking de subsidieontvanger verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, vindt de vaststelling plaats binnen twaalf weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.

 • 3. Bij een directe subsidievaststelling zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of:

  • a.

   de aanvrager heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden en verplichtingen genoemd in artikel 5 en 12;

  • b.

   de activiteit heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 - Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuurknip Pijnacker-Nootdorp 2020.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mevrouw F. Ravestein

burgemeester