Besluit van de burgemeester van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het aanbrengen van Mosquito’s (Plaatsingsbesluit Mosquito’s juli 2020)

Geldend van 18-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het aanbrengen van Mosquito’s (Plaatsingsbesluit Mosquito’s juli 2020)

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

gelezen het advies van de directie Veiligheid van 29 juni 2020;

gelet op artikel 4:6a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam

2012;

overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 4:6a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 kan besluiten toestemming te verlenen voor het gebruik van een apparaat dat een hoge zoemtoon voortbrengt die alleen jongeren tot circa 25 jaar kunnen horen (de Mosquito), op een door hem aangewezen openbare plaats waar sprake is van structurele overlast door jongeren, indien dit in het belang van het handhaven van de openbare orde en het woon- en leefklimaat noodzakelijk is;

 • de belangen van het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van overlast in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de overlastgevers;

besluit:

Artikel 1

Op grond van artikel 4:6a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 worden in het belang van de openbare orde en vanwege gebleken ernstige overlast door jongeren op de volgende openbare plaatsen Mosquito’s als bedoeld in artikel 4:6a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 aangebracht:

 • a.

  Gebied Centrum: Oosterkade, aan een lantaarnpaal op de parkeerplaats tussen de Willemsbrug en eetcafé Kaandorp;

 • b.

  Gebied Delfshaven, op het schoolplein van de school met adres Nozemanstraat 75;

 • c.

  Gebied Delfshaven, op het schoolplein van de peuterschool met adres Nicolaas Beetsstraat 4, waarvan het schoolplein grenst aan de Toussaintstraat.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a.

  Plaatsingsbesluit Mosquito’s maart 2016;

 • b.

  Plaatsingsbesluit Mosquito’s oktober 2016;

 • c.

  Plaatsingsbesluit Mosquito’s april 2017;

 • d.

  Plaatsingsbesluit Mosquito’s september 2017.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en vervalt zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

Het besluit wordt aangehaald als: Plaatsingsbesluit Mosquito’s juli 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 8 juli 2020.

De burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 juli 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting

 • De gebleken ernstige overlast van jongeren op de genoemde locaties bestaat uit geluidsoverlast door gillen, schreeuwen en meegebrachte versterkte muziek, vervuiling van de omgeving met etensresten, glasscherven, verpakkingen, lachgaspatronen/-ballonnen en restanten van drugsgebruik.

 • Deze overlast is dermate groot is dat omwonenden ernstig worden gestoord in hun woongenot.

 • Handhaven door de politie op overtredingen van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 is hier niet goed mogelijk doordat de politie niet ongemerkt kan naderen, zodat zij niet de kans krijgt om de geconstateerde overlast te koppelen aan specifieke overlastgevers.

 • Deze Mosquito’s zijn specifiek te programmeren zodat de apparaten alleen in de late avond en nacht aan kunnen gaan, en dan alleen nog bij detectie van verblijf van langer dan 60 seconden op de overlastlocatie(s), zodat toevallige voorbijgangers er geen last van kunnen hebben.

 • Dan wel wordt deze mosquito’s aangezet door handhavers, dan wel door bewoners met wie afspraken hierover zijn gemaakt, zodat de activatie tot een minimum wordt beperkt en alleen zal gebeuren tijdens geconstateerde overlast, maar nooit vroeger dan 22.00 uur of na 06.00 uur.

 • De inzet van het instrument wordt iedere zes maanden heroverwogen.

 • De mosquito’s kunnen te allen tijde op afstand worden bediend en dus ook worden uitgezet door de gemeente.