Mandaatregeling Bernheze 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Mandaatregeling Bernheze 2020

Afdeling Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de secretaris, de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Bernheze, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft,overwegen dat:het in mandaat uitvoeren van bevoegdheden voortvloeit uit de organisatiefilosofie om taken enverantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen;het wenselijk is ter bevordering van een vlotte, burgervriendelijke afdoening van stukken en de efficiëntievan de gemeentelijke organisatie, de uitvoering van de bevoegdheden zoals opgenomen in het bijgevoegde register te mandateren aan ambtenaren en bestuurders;gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften; b e s l u i t e n de Mandaatregeling Bernheze 2020 en bijbehorend register vast te stellen, eenieder voorzover het betreftzijn bevoegdheden.

en de heffingsambtenaar van de gemeente Bernheze, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft,

overwegen dat:

het in mandaat uitvoeren van bevoegdheden voortvloeit uit de organisatiefilosofie om taken en

verantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen;

het wenselijk is ter bevordering van een vlotte, burgervriendelijke afdoening van stukken en de efficiëntie

van de gemeentelijke organisatie, de uitvoering van de bevoegdheden zoals opgenomen in het

bijgevoegde register te mandateren aan ambtenaren en bestuurders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de overige van toepassing

zijnde wettelijke voorschriften;

b e s l u i t e n

de Mandaatregeling Bernheze 2020 en bijbehorend register vast te stellen, eenieder voorzover het betreft

zijn bevoegdheden.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbelalingen

De mandaatregeling Bernheze 2020(hierna de Regeling) verstaat onder:

1. Bestuursorgaan: de raad, de burgemeester of het college van B&W;

2. Besluit: een besluit als in (artikel 1:3 van) de Algemene wet bestuursrecht of een andere beslissing van het bestuursorgaan;

3. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

4. Ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van de mandaatnemer een besluit te nemen;

5. Attributie: het (rechtstreeks)toekennen van bestuursbevoegdheden;

6. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

7. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noeen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

8. Mandaatnemer: de functionaris aan wie krachtens deze regeling mandaat wordt verleend;

9. Mandaatgever: een bestuursorgaan/ambtenaar door wie (onder)mandaat wordt verleend;

10. Gevolmachtigde: de functionaris aan wie krachtens deze regeling volmacht wordt verleend;

11. Volmachtgever: het bestuursorgaan door wie volmacht wordt verleend;

12. Beleidsregel: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van en bevoegdheid van een bestuursorgaan.

Artikel 1.2 Mandaatregister

1. De op grond van deze Regeling verleende bevoegdheden worden opgenomen in een Mandaatregister (hierna: het Register), dat onderdeel uitmaakt van deze Regeling;

2. Het Register kan, met in achtneming van de bepalingen van deze Regeling, al dan niet op verzoek, worden aangepast door de bestuursorganen;

3. De uitoefening van de bevoegdheden van de bij dit besluit behorend Register wordt opgedragen aan de daarbij genoemde functionaris, die hierbij het geldende beleid en afgesproken budgetten in acht neemt.

4. Artikel 1.3 Verlening van nieuwe bevoegdheden

5. Verlening van nieuwe bevoegdheden, in de vorm van mandaat en volmacht besluiten, worden conform artikel 1.2, lid 1, als wijziging in het Register opgenomen.

Hoofdstuk 2 Attributie

Artikel 2.1 Aanwijzing gemeenteambtenaren ex artikel 231 Gemeentewet

Het besluit tot aanwijzing van gemeenteambtenaren ex artikel 231 Gemeentewet wordt afzonderlijk door

het college van burgemeester en wethouders genomen en als bijlage aan het Register toegevoegd.

.

Artikel 2.2 Mandatering van geattributeerde bevoegdheden

Op mandatering van bevoegdheden van de in artikel 2.1 bedoelde ambtenaren, zijn de bepalingen van

hoofdstuk 1, 3 en 5 van deze Regeling overeenkomstig van toepassing;

De in lid 1 bedoelde verlening van bevoegdheden is c.q. wordt opgenomen in het Register

Hoofdstuk 3 Mandaat

Artikel 3.1 Mandaatnemers

De uitoefening van de bevoegdheden van de bij dit besluit behorende Register wordt opgedragen aan de daarbij genoemde functionaris;

Bij afwezigheid van de functionaris wordt de bevoegdheid overgenomen door de functionaris die volgens

de geldende vervangingsregeling als vervanger optreedt.

Artikel 3.2 Strekking van het mandaat

Het mandaat strekt zich uitsluitend uit tot de bevoegdheden genoemd in het Register;

De mandaatnemer is ook bevoegd overeenkomstig, deze Regeling een besluit te nemen wanneer het

besluit strekt tot een wijziging, overschrijving of verlenging van een eerder genomen besluit;

De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, omvat tevens de voorbereiding, de

ondertekening en de bekendmaking van deze besluiten;

De mandaatverlening, zoals neergelegd in het bij deze regeling behorende Register, geldt niet voor:

a. Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van de bevoegdheid daarin is voorzien;

a. Het vaststellen van beleidsregels ten aanzien van de in het Register opgenomen bevoegdheden;

b. Het nemen van een besluit waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen mandaatverlening verzet;

c. Het beslissen op beroep- en bezwaarschriften.

Artikel 3.3 Algemene voorwaarden

1. Het mandaat wordt verleend met inachtneming van de eventueel per bevoegdheid in het Register opgenomen instructies en/of bijzonderheden;

2. Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, kunnen voor zover het hun bevoegdheden betreft, aanwijzingen geven over de uitoefening van het door hen verleende mandaat;

3. Aan de domeinmanagers is het toegestaan om ondermandaat te verlenen, tenzij dit in het bijbehorende Register bij de desbetreffende bevoegdheid is uitgesloten;

4. Als het onderwerp van mandaat meer dan één domein aangaat moet overeenstemming bestaan over de wijze van afdoening en de te nemen beslissing;

5. Bij het ontbreken van deze overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter nadere besluitvorming voor aan het bestuursorgaan.

Artikel 3.4 Ondertekening

Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit en de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking

hebbende brieven worden door de (onder)gemandateerde als volgt ondertekend:

namens de burgemeester (of andere functionaris) van Bernheze,

handtekening

naam (onder)mandaathouder.

functie (onder)mandaathouder

namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

handtekening

naam (onder)mandaathouder.

functie (onder)mandaathouder

Hoofdstuk 4 Volmacht

Artikel 4.1 Gevolmachtigden

1. Een volmacht als bedoeld in artikel 1.1 lid 8 wordt verleend aan de bij het Register aangewezen personen

2. Bij afwezigheid van een gevolmachtigde, mag de aan deze overgedragen bevoegdheid worden uitgeoefend door hun plaatsvervangers

Artikel 4.2 Strekking

1. De volmacht stekt zich uitsluitend uit tot de bevoegdheden genoemd in het Register;

2. De volmacht wordt verleend met inachtneming van de per bevoegdheid in het Register aangegeven of aan te geven instructies/bijzonderheden.

Artikel 4.3 Algemene voorwaarden

De volmacht wordt door de gevolmachtigde uitgeoefend binnen het kader van het door de gemeenteraad en/of de volmachtgever vastgestelde of vast te stellen algemeen beleid en binnen het kader van de toegekende budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen.

Artikel 4.4 Ondertekening

1.De volmacht als bedoeld in artikel 1 wordt verleend met inachtneming van de persoonlijke

ondertekening door de gevolmachtigde;

2. Een krachtens volmacht verrichte handeling, vermeldt namens wie de handeling is verricht. Een krachtens volmacht verrichte handeling, wordt door de gevolmachtigde als volgt ondertekend:

De burgemeester (of ander bestuursorgaan) van Bernheze

Namens deze,

Handtekening

Naam gevolmachtigde

Functie gevolmachtigde.

3 .Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op (overige) correspondentie voortvloeiende uit de overgedragen bevoegdheid. Een krachtens volmacht verrichte handeling en de daarop betrekking hebbende correspondentie.

Artikel 4.5 Interne procedures

1. De gevolmachtigde aan wie een bevoegdheid is toegekend, dient alvorens de bevoegdheid uit te oefenen, eerst na te gaan of de benodigde publiekrechtelijke besluiten zijn genomen;

2. De interne procedures inzake afdoening van stukken, voortgangscontrole, postbehandeling en dergelijke geschieden overeenkomstig de geldende regelingen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Wijziging van wetgeving

1. Ingeval van wijziging van wetgeving waarop een verleende bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid verleend en wordt de bevoegdheid geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving;

2. De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tijdens de periodieke actualisatie in het Register verwerkt.

Artikel 5.2 Intrekking voorafgaande besluiten

Alle eerder genomen regelingen inzake verlening van mandaat en volmacht, waaronder de Mandaatregeling Bernheze 2017 en alle wijzigingen hierop, worden ingetrokken per datum inwerkingtreding van Mandaatregeling Bernheze 2020.

Artikel 5.3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 5.4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Bernheze 2020”

Heesch, 17 december 2019

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

secretaris burgemeester

Burgemeester van Bernheze,

Marieke Moorman

Heffingsambtenaar,

Nicole Sousa Ferraz

De invorderingsambtenaar,

Hans Brouwer

Ondertekening