Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie sport en cultuur (Subsidieregeling Sport en Cultuur gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie sport en cultuur (Subsidieregeling Sport en Cultuur gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Sport en Cultuur gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Sport- of culturele vereniging: een bij de kamer van koophandel ingeschreven privaatrechtelijke rechtspersoon die zich richt op het aanbieden van amateur sport- en/of culturele activiteiten en de bevordering van deelname daaraan door en voor inwoners van de gemeente Lingewaard. Onder deze begripsomschrijving vallen ook scoutingverenigingen.

 • b.

  Amateur sport- en culturele activiteiten: sport- en culturele activiteiten die niet beroepsmatig worden beoefend.

 • c.

  Eigen kantine: een lokaliteit (ruimte/zaal/terras) waarvoor een exploitatievergunning en een vergunning in het kader van de drank- en horecawet is afgegeven.

 • d.

  Jeugdlid: jongeren tot en met 18 jaar oud, woonachtig in Lingewaard, lid van de vereniging die de subsidie aanvraagt.

 • e.

  Leerling muziekonderwijs: een leerling tot en met 18 jaar oud, woonachtig in Lingewaard, lid van de vereniging die de subsidie aanvraagt, die buiten de reguliere oefenmomenten van de vereniging om aanvullend (individueel of groeps-) onderwijs krijgt van een gediplomeerd docent.

 • f.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen.

 • g.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • h.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • i.

  Subsidiesoort: jaarlijks te verstrekken prestatiesubsidie.

 • j.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • k.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • l.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het stimuleren van amateur sport- en cultuurbeoefening in Lingewaard, waarbij de nadruk wordt gelegd op bevordering van deelname door jongeren en inwoners met een chronische psychische, verstandelijke of fysieke beperking.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de reguliere, jaarlijkse activiteiten van non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen, zijnde sport- en culturele verenigingen. Voor cultuurhistorische activiteiten geldt een andere subsidieregeling. Elke sport- en culturele vereniging kan één keer per jaar een aanvraag indienen op basis van deze subsidieregeling.

Artikel 4. Subsidiegrondslagen

 • 1. Een bedrag van € 543,00 per sport- of culturele vereniging, behalve voor verenigingen met een eigen kantine (zie artikel 1 onder c).

 • 2. Daarnaast:

  • -

   een bijdrage van € 18,00 per jeugdlid voor verenigingen als buitensportverenigingen, ballet- en toneelverenigingen, jeugdverenigingen als scouting en zangkoren (niet zijnde kerkkoren);

  • -

   een bijdrage van € 49,00 per jeugdlid voor binnensportverenigingen;

  • -

   een bijdrage van € 131,00 per jeugdlid voor muziekverenigingen (niet zijnde dweilbands);

  • -

   een bijdrage van € 190,00 per leerling muziekonderwijs;

  • -

   een bijdrage van € 60,00 per lid waarbij er sprake is van een chronische psychische, verstandelijke of fysieke beperking waarvoor de vereniging de accommodatie moet aanpassen en/of speciale maatregelen moet treffen en/of materialen moet aanschaffen.

 • 3. Peildatum leeftijd jeugdleden is 1 oktober; het aantal jeugdleden met een leeftijd tot en met 18 jaar op 1 oktober.

 • 4. Genoemde bedragen worden volgens gemeente index jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Elke sport- en culturele vereniging die aanspraak wenst te maken op de bijdragen die berekend worden per jeugdlid of leerling muziekonderwijs dienen daartoe een ledenlijst te overleggen met de relevante namen, adressen, geboortedata.

 • 2. Elke sport- en culturele vereniging die aanspraak wenst te maken op de bijdragen die berekend worden per lid met een chronische psychische, verstandelijke of fysieke beperking, dient daartoe een overzicht in met enkel het aantal betreffende leden en een beschrijving van de aanpassingen/maatregelingen die voor hen nodig zijn. Er wordt met klem niet gevraagd om de beperkingen en/of de identiteit van de betreffende leden.

 • 3. Instellingen van buiten Lingewaard kunnen enkel een bijdrage ontvangen voor jeugdleden, leerlingen muziekonderwijs en leden met een chronische psychische, verstandelijke of fysieke beperking die in Lingewaard woonachtig zijn.

 • 4. Organisaties die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, dienen bereid te zijn deel te nemen/medewerking te verlenen aan projecten van de gemeente op het gebied van sport en cultuur.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk de periode 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen

In afwijking van artikel 14 van de ASV worden bijdragen voor één jaar verleend en gelijk vastgesteld.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘verenigingen sport en cultuur 2013’, in werking de dag na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sport en Cultuur gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,