Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie ondersteuning culturele- en sportevenementen (Subsidieregeling Ondersteuning culturele- en sportevenementen gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 01-10-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie ondersteuning culturele- en sportevenementen (Subsidieregeling Ondersteuning culturele- en sportevenementen gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

Op 1 mei 2019 is de subsidieregeling Ondersteuning culturele- en sportevenementen gemeente Lingewaard 2019 in werking getreden, overwegende dat het gewenst is om de organisatie van jaarlijks terugkerende culturele- en sportevenementen die passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente te kunnen ondersteunen. Na evaluatie bleken een aantal technische aanpassingen noodzakelijk, welke zijn opgenomen in deze regeling;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Ondersteuning culturele en sportevenementen gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Cultureel- of sportevenement: een georganiseerde belevenis, (openlucht)manifestatie, voorstelling, (thema)dag of -week waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie van deze centraal staat. Het evenement is openbaar toegankelijk, past binnen en draagt bij aan één van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard en is gericht op de inwoners van Lingewaard.

 • b.

  (Jaarlijks) terugkerend: het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eerder en/of wordt elk jaar georganiseerd in de gemeente Lingewaard.

 • c.

  Samenwerkingsverband: twee of meer organisaties organiseren samen één cultureel- of sportevenement.

 • d.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • e.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • f.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • g.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • h.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • i.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

 • 1. Non-profit organisaties ondersteunen in het organiseren van (jaarlijks) terugkerende culturele- en sportevenementen in de gemeente Lingewaard.

 • 2. Bijdragen aan het voortbestaan van deze activiteiten, zodat deze activiteiten kunnen blijven bijdragen aan de Lingewaardse samenleving en het behalen van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen die gevestigd zijn en activiteiten uitvoeren in de gemeente Lingewaard, gericht op de inwoners van gemeente Lingewaard. Deze regeling is van toepassing op evenementen zoals beschreven in artikel 1 onder a en b van deze regeling, die passen binnen en bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard, maar die niet middels prestatiesubsidie of andere subsidieregelingen (kunnen) worden gesubsidieerd door de gemeente Lingewaard. Onder deze regeling valt ook de organisatie van museale activiteiten of tentoonstellingen die een impuls geven aan de vergroting van het publieksbereik.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

 • 1. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het evenement tot een maximum van € 2.000,00.

 • 2. Elke organisatie kan één keer per twee jaar maximaal voor één evenement subsidie ontvangen.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Het evenement moet zich richten op de inwoners van de gemeente Lingewaard en plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Lingewaard.

 • 2. Alleen verenigingen en instellingen uit Lingewaard kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 3. Alleen verenigingen en instellingen die het voorgaande en betreffende jaar geen prestatiesubsidie van gemeente Lingewaard hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling. Wanneer het evenement door een samenwerkingsverband wordt georganiseerd kan één van de deelnemende organisaties de subsidie aanvragen, óók wanneer deze voor het voorgaande en betreffende jaar een prestatiesubsidie van gemeente Lingewaard heeft ontvangen.

 • 4. Het evenement zoals beschreven in artikel 1 onder a en b van deze regeling, moet passen binnen, en bijdragen aan, de beleidsdoelen van de gemeente.

 • 5. De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken; noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

 • 6. Het evenement draagt bij aan het vergroten van de cultuur- en sportdeelname en is voor iedereen toegankelijk.

 • 7. Het evenement dient bij te dragen aan het zichtbaar maken van cultuur , het culturele leven of het sportgebeuren in Lingewaard.

 • 8. De organisatie zorgt voor voorlichting, promotie en communicatie over het evenement.

 • 9. Het evenement is gericht op muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. Op grond van de in artikel 7, lid 4 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn wordt bij deze subsidieregeling een afwijkende indientermijn gehanteerd, te weten 8 tot 12 weken voorafgaand aan de start van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

Op grond van de in artikel 8, lid 3 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn wordt bij deze subsidieregeling een afwijkende beslistermijn gehanteerd, te weten 8 weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling ‘Ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten gemeente Lingewaard 2019’, in werking op 1 oktober 2020 na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

 • 2. Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór 1 oktober 2020 is de beleidsregel ‘Ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten gemeente Lingewaard 2019’ van toepassing.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ondersteuning culturele- en sportevenementen gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,