Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieverordening Hellendoorns Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2020

Geldend van 15-07-2020 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieverordening Hellendoorns Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2020

Nijverdal, 7 juli 2020 Nr. 2019-038584

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2020;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Subsidieverordening Hellendoorns Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  aanvrager: maatschappelijke organisatie, die verzoekt om een subsidie op grond van deze verordening;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • -

  de-minimisverordening: verordening EG Nr. 1407/2013, PbEU L 352/1 van 24 december 2013 (dan wel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag worden verleend;

 • -

  duurzame energie: energie opgewekt met installaties als genoemd in de actuele energielijst;

 • -

  energiebesparing: het nemen van één of meerdere maatregelen, genoemd in de actuele energielijst, die aantoonbaar leidt/leiden tot een reductie van CO2-emissies als gevolg van verminderd gebruik van fossiele brandstoffen;

 • -

  energielening Hellendoorn: financiering op grond van deze verordening;

 • -

  energielijst: overzicht van maatregelen die in aanmerking komen voor energieinvesteringsaftrek en die wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl);

 • -

  energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door (investeringen in) energiebesparing en opwekking van duurzame energie;

 • -

  financiering: subsidie in de vorm van een lening op grond van deze verordening;

 • -

  financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door de initiatiefnemer van een project met alle relevante informatie (technisch, financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming;

 • -

  financieringsdocumentatie: de documenten waarin de afspraken tussen de gemeente Hellendoorn en de initiatiefnemer zijn vastgelegd die betrekking hebben op de financiering, bestaande uit een subsidiebeschikking en een financieringsovereenkomst;

 • -

  financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen de gemeente Hellendoorn en een initiatiefnemer waarin de voorwaarden van een financiering van een project zijn vastgelegd;

 • -

  geoorloofde staatssteun: alle financiële steun op basis van deze verordening aan een project uitgevoerd door een initiatiefnemer conform de Mededeling Rente of de de-minimisverordening;

 • -

  grensoverschrijdend effect: mogelijke beïnvloeding van het handelsverkeer tussen EU-lidstaten door toedoen van een voorgenomen financiering;

 • -

  kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie;

 • -

  lening: verstrekking van een geldsom door het college aan een initiatiefnemer welke op een overeengekomen moment of - momenten moet worden terugbetaald;

 • -

  leningnemer: ontvanger van een subsidie in de vorm van een lening;

 • -

  maatschappelijke organisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie, met een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften en vraagstukken en die binnen de gemeente Hellendoorn grond of vastgoed in eigendom heeft en/of huurt;

 • -

  Mededeling Rente: mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld, PbEU C 14/6 van 19 januari 2008;

 • -

  project: een activiteit gericht op de energietransitie uitgevoerd door een initiatiefnemer in de gemeente Hellendoorn waaraan het college financiering zal bieden of overweegt te bieden;

 • -

  rentetarief: de door het college vast te stellen looptijd-vaste rente;

 • -

  raad: de raad van de gemeente Hellendoorn;

 • -

  staatssteuntoets: toets om te bepalen of er al dan niet sprake is van geoorloofde staatssteun;

 • -

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

 • -

  subsidiebeschikking: beschikking waarin de voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van een subsidie zijn vastgelegd.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Een financiering op grond van deze verordening wordt aangehaald als energielening Hellendoorn.

 • 2.

  Een energielening Hellendoorn mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien terzake van het project reeds door een bestuursorgaan subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de energielening Hellendoorn zodanig aangepast dat er sprake is van geoorlooofde staatssteun.

 • 3.

  Het college verricht een staatssteuntoets om te borgen dat er sprake is van geoorloofde staatssteun. Daarbij bepaalt het college:

  • -

   of er sprake is van een grensoverschrijdend effect, en zo ja,

  • -

   of de de-minimisverordening van toepassing kan worden verklaard op de voorgenomen financiering.

 • 4.

  Het college verstrekt geen financiering als de staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij financiering sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een financiering door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Een energielening Hellendoorn kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie.

Artikel 5 Doelgroep

Een energielening Hellendoorn wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor een energielening Hellendoorn wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een offerte of overeenkomst voor de realisatie van een project, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven;

  • b.

   een verklaring waarin de aanvrager aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun hij reeds heeft ontvangen (de-minimisverklaring).

 • 2.

  In geval het project wordt gerealiseerd op, in of aan een gehuurd gebouw of gehuurd of gepacht terrein gaat een aanvraag tevens vergezeld van een schriftelijke toestemming van de verhuurder resp. verpachter om het project te realiseren en te mogen exploiteren.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor een energielening Hellendoorn in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar of huurder/pachter van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd;

 • b.

  het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van de aanvrager;

 • c.

  het project wordt gerealiseerd in de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  de energielening Hellendoorn wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project;

 • e.

  de kosteneffectiviteit van het project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties;

 • f.

  de aanvrager is naar het oordeel van het college voldoende kredietwaardig.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

Voor de energielening Hellendoorn komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • a.

  de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag;

 • b.

  de BTW voor zover deze door de aanvrager kan worden teruggevorderd.

Artikel 9 Hoogte van de lening en rente

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen energielening Hellendoorn bedraagt niet minder dan € 5.000,-- en niet meer dan € 50.000,--.

 • 2.

  Een aanvrager kan meerdere energieleningen Hellendoorn toegewezen krijgen met dien verstande dat de som aan leningen niet meer bedraagt dan € 50.000,--.

 • 3.

  Het college hanteert voor een energielening Hellendoorn vanaf € 5.000,-- tot € 25.000,-- een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering in een project.

 • 4.

  Indien door een energielening Hellendoorn aan een aanvrager het totaal aan financieringen boven € 25.000,-- uitkomt, geldt voor deze nieuwe energielening Hellendoorn een financieringspercentage van maximaal 50.

 • 5.

  De energielening Hellendoorn betreft een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing.

 • 6.

  Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd en bestaat uit het basistarief op het moment van toekenning van de energielening Hellendoorn en een mogelijke rentekorting:

  • a.

   looptijd 5 jaar: 1,2% (één procent);

  • b.

   looptijd 10 jaar: 1,5% (één procent);

  • c.

   looptijd 15 jaar: 1,9% (twee procent).

 • 7.

  Het college kan de rentetarieven tussentijds aanpassen. De rentetarieven worden gepubliceerd op de website van de gemeente Hellendoorn.

 • 8.

  Wijzigingen van het rentetarief zijn niet van toepassing op reeds afgesloten leningen.

Artikel 10 Verplichtingen leningnemer

 • 1.

  De leningnemer is verplicht alle wijzigingen in het project ten opzichte van de financieringsaanvraag waarop de financieringsdocumentatie is gebaseerd binnen 30 dagen schriftelijk door te geven aan het college.

 • 2.

  De leningnemer dient ten minste 5 jaar na afgifte van de financieringsdocumentatie zijn administratie ten aanzien van de aanvraag te bewaren of toegankelijk te houden of zoveel langer als de financiering loopt.

 • 3.

  De leningnemer dient het project binnen 6 maanden na ondertekening van de financieringsovereenkomst gerealiseerd te hebben. De leningnemer kan eenmalig schriftelijk verzoeken de termijn voor realisatie met 6 maanden te verlengen.

 • 4.

  Door ondertekening van de financieringsaanvraag stemt de leningnemer ermee in dat het college over het project extern kan communiceren, waarbij de leningnemer anoniem blijft.

Artikel 11 Vaststelling en verantwoording

Een aanvraag om vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van:

 • a.

  een eindfactuur van het project en beeldmateriaal dat aantoont dat het project is gerealiseerd;

 • b.

  betaalbewijzen die aantonen dat het deel van de investering, dat niet door de energielening Hellendoorn wordt gedekt, is aanbetaald.

Artikel 12 Uitbetaling en bevoorschotting

 • 1.

  Uitbetaling van de energielening Hellendoorn geschiedt bij vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  Het college is bevoegd om in situaties waarbij de leningnemer op basis van de offerte een aanbetaling dient te doen die hoger is dan 25% van de investering een voorschot uit te betalen dat gelijk is aan het deel van de aanbetaling dat boven 25% van de investering ligt, met dien verstande dat het voorschot maximaal 75% van de lening bedraagt. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats op basis van een verzoek van de leningnemer die daarbij een tussenfactuur dient over te leggen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 14 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt in totaal € 250.000,-- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro).

 • 2.

  De raad kan het subsidieplafond gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 3.

  Dreigt het plafond op enig moment te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Communicatie

Communicatie over het aangaan van een financieringsovereenkomst mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van het college.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening Hellendoorns Energiefonds maatschappelijke organisaties 2020.

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2022, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter