Subsidieregeling Druten 2020

Geldend van 23-02-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Druten 2020

Het College van burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op de Algemene subsidieverordening Druten 2020;

Gelet op de wens tot harmonisatie met Wijchens beleid;

Gelet op de noodzaak de Deelverordening Toetsingskader Subsidies gemeente Druten 2016 te actualiseren;

Gelet op: titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Druten 2020 ;

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Druten 2020.

Inleiding

De Subsidieregeling Druten 2020 (SD 2020) vervangt de Deelverordening Toetsingskader

Subsidies Gemeente Druten 2016. De Algemene subsidieverordening Druten 2020 (ASV Druten 2020) en de SD 2020 zijn afgestemd op de Algemene subsidieverordening Wijchen 2018 (ASV Wijchen 2018) en de Subsidieregeling Wijchen 2018 (SW 2018).

Bij sommige artikelen in de SD 2020 staat “Anders”. Hiermee geven we aan dat het betreffende onderwerp voor de gemeente Druten niet geldt of anders is ingevuld in vergelijking met de gemeente Wijchen. We lichten dit in de Toelichting op de SD 2020 toe en maken dit inzichtelijk met daarin vermeld schema.

Vanwege het verband met de gemeente Wijchen, laten we de nummering doorlopen en laten we de inhoudelijke indeling hetzelfde. Een vergelijking tussen de beide regelingen is hierdoor goed te maken en laat ruimte voor verdere harmonisatie in de toekomst.

Hoofdstuk 1 Algemene Regels

Artikel 1 Definities

 • 1. Voor deze regeling gelden de begripsomschrijvingen uit artikel 1 van de Algemene

 • 2. subsidieverordening Druten 2020 (hierna: ASV Druten 2020).

 • In het geval een artikel uit deze regeling valt onder de algemene groepsvrijstellings-verordening, dan verstaan we onder:

  • a.

   kleine onderneming: kleine onderneming in de zin van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • b.

   middelgrote onderneming: een middelgrote onderneming in de zin van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 2 Bereik

Deze regeling is geldig voor aanvragen van subsidie voor activiteiten op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Een organisatie komt voor de uitvoering van eenzelfde activiteit of prestatie dan wel éénzelfde groep van activiteiten of prestaties slechts op grond van één subsidietitel in aanmerking voor subsidie.

Artikel 4 Modelformulieren

Het College kan voor aanvragen tot verstrekking van subsidie en aanvragen tot vaststelling van subsidie op grond van deze regeling modelformulieren vaststellen, die de aanvrager verplicht is te gebruiken.

Hoofdstuk 2 Regels voor Budgetsubsidies

Artikel 5 Budgetsubsidie

 • 1. Het College verstrekt alleen budgetsubsidie aan een aanvrager wanneer het aangevraagde bedrag minimaal € 5.000 per jaar bedraagt.

 • 2. Het College verstrekt alleen budgetsubsidie aan een aanvrager als sprake is van ten minste één van de volgende situaties:

  • a.

   Het College stuurt de activiteiten inhoudelijk op prestaties en resultaten.

  • b.

   Het College maakt meerjarige afspraken met een aanvrager over de uit te voeren activiteiten en/of de te verrichten prestaties. De subsidieperiode is maximaal vier boekjaren.

  • c.

   Het gaat om een aanvrager met een of meer beroepskrachten in loondienst.

  • d.

   De aanvrager heeft een jaarlijkse omzet van € 50.000 of meer.

 • 3. Het College kan bij het verlenen van de budgetsubsidie:

  • a.

   rekening houden met financiële bijdragen die de aanvrager van derden ontvangt;

  • b.

   bepalen welk soort verklaring van de accountant de aanvrager voor de subsidie- vaststelling moet leveren. De gemeente kan met de aanvrager een uitvoeringsovereenkomst sluiten. Dat gebeurt bij afgifte van een beschikking tot verstrekking van budgetsubsidie. In die overeenkomst kunnen afspraken staan over:

   • a.

    de uit te voeren activiteiten en/of de te leveren prestaties;

   • b.

    de kwaliteit van de uit te voeren activiteiten en de te leveren prestaties;

   • c.

    de toegankelijkheid van de uit te voeren activiteiten en de te leveren prestaties;

   • d.

    tarieven en bijdragen van deelnemende cliënten, leden en/of bezoekers van de gesubsidieerde activiteiten;

   • e.

    andere termijnen van indiening van begroting, programma, jaarrekening en/of verslag dan genoemd in de ASV Druten 2020;

   • f.

    het verkrijgen van andere inkomsten anders dan de gemeentelijke subsidie;

   • g.

    de manier waarop en de regelmaat waarmee de ontvanger aan het College verslag uitbrengt over:

    • i.

     de uit te voeren activiteiten en/of de te leveren prestaties;

    • ii.

     de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in het verslag;

    • iii.

     de financiële verantwoording, aanvullend op de eisen uit de ASV Druten 2020.

 • 4. Het College neemt in de beschikking of uitvoeringsovereenkomst in elk geval een afspraak op over de manier en mate van vorming van bestemmingsreserves en/of een algemene reserve. We stellen een grens wanneer deze reserve 20% van de exploitatieomvang bedraagt in het laatste boekjaar van die subsidieperiode. In dat geval verrekent het College het surplus boven die grens met het budget voor de daarop volgende subsidieperiode of vordert het dit surplus terug. Het College kan hiervan afwijken.

 • 5. Het College stuurt de aanvrager éénmaal een beschikking voor de gehele subsidieperiode.

Hoofdstuk 3 Regels voor Normsubsidies

Artikel 6 Algemene regels Normsubsidie

 • 1. Het bestuursorgaan kan aan de aanvrager een normsubsidie verlenen. Hierbij geldt het normbedrag maal het aantal:

  • a.

   actieve leden en/of

  • b.

   verwachte bezoekers en/of

  • c.

   vaste deelnemers en/of

  • d.

   cliënten en/of

  • e.

   inwoners en/of

  • f.

   huishoudens.

 • 2. De aanvrager moet voor subsidies, gebaseerd op lid 1 onder a, een minimaal aantal actieve leden hebben. In de toelichting staat wat “actieve leden” zijn. Het minimaal aantal leden bedraagt bij:

  • a.

   Orkesten: 20;

  • b.

   Mars- en showorkesten: 12;

  • c.

   Koren: 12;

  • d.

   Toneel- en revuegezelschappen: 10;

  • e.

   Dansverenigingen: 15;

  • f.

   Jeugdsportverenigingen in de leeftijd tot 18 jaar: 10;

  • g.

   Verenigingen voor jeugd en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar: 25;

  • h.

   Verenigingen voor ouderen: 25;

  • i.

   Verenigingen actief in op het terrein van volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening: 5.

 • 3. Als minder dan 50% van het aantal personen in een van de categorieën genoemd in lid 1 in de gemeente Druten woont, dan verstrekt het College alleen normsubsidie voor personen die in de gemeente Druten wonen.

 • 4. Anders.

 • 5. Het College gebruikt bij een aanvraag waar nodig de volgende teldatums voorafgaande aan de subsidieperiode als het gaat om:

  • a.

   de ledenlijst: 1 januari;

  • b.

   het aantal inwoners van Druten: 1 januari;

  • c.

   het werkelijk aantal leerlingen op de school of scholen: 1 oktober;

  • d.

   andere meetbare eenheden voor de berekening van de subsidie: 1 januari.

 • 6. Het College kan aan een aanvrager zonder leden, deelnemers of cliënten, gelet op de aard van zijn activiteiten, subsidie verstrekken volgens een ander genormeerd bedrag per eenheid.

 • 7. Het opgenomen budget in de gemeentebegroting voor het verlenen van normsubsidies geldt als subsidieplafond. Bij overschrijding hiervan kunnen de subsidiebedragen evenredig worden verminderd.

Artikel 7 Normsubsidie Huisvesting

Anders

Artikel 8 Normsubsidie amateurkunst

 • 1. Het College verstrekt aan een aanvrager die amateurkunst beoefent subsidie mits:

  • a.

   hij jaarlijks minimaal twee openbare voorstellingen of uitvoeringen verzorgt in Druten;

  • b.

   de voorstelling of uitvoering tot stand komt onder artistieke gekwalificeerde leiding.

 • 2. Het College verstrekt geen basisbedrag als minder dan 50% van het aantal actieve leden in de gemeente Druten woont.

 • 3. Een orkest-, mars- of showorkest ontvangt:

  • a.

   € 800 basisbedrag als de aanvrager bestaat uit één zelfstandige eenheid;

  • b.

   € 1.600 basisbedrag als de aanvrager bestaat uit twee of meer eenheden;

 • 4. Het College verstrekt € 200 per actief jeugdlid aan een orkest-, mars- of showorkest. Deze is verplicht de ontvangen subsidie voor jeugdleden in mindering te brengen op het lesgeld.

 • 5. Het College verstrekt de volgende basisbedragen en bedragen per lid voor artistieke en deskundige leiding:

  • a.

   koren: € 250 basisbedrag en € 7 per lid;

  • b.

   toneel- en revuegezelschappen: € 350 basisbedrag en € 8 per lid;

  • c.

   dansverenigingen: € 400 basisbedrag en € 10 per lid.

Artikel 9 Normsubsidie amateursport

Anders

 • 1. Het College verstrekt geen subsidie voor sportactiviteiten:

  • a.

   gericht op of onder de noemer: vogels, katten en honden (-sport), vissen en vis-en hengelsport, of

  • b.

   die vooral in horecagelegenheden plaatsvinden zoals darten en biljarten.

 • 2. Het College kan aan aanvragers die bijdragen aan het aanbieden van sportactiviteiten subsidie verstrekken per jeugdlid:

  • a.

   dit geldt voor de volgende activiteiten: badminton, volleybal, korfbal, tafeltennis, gymmen, turnen, basketbal, handbal, futsal, zwemsporten, voetbal, hockey, tennis, schaken, schietsport en paardrijden;

  • b.

   de aanvrager biedt 30 keer per jaar een training en/of wedstrijd aan en een jeugdlid neemt daaraan deel;

  • c.

   de subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 275 en een bedrag van € 15 per jeugdlid.

 • 3. Het College kan aan aanvragers die bijdragen aan het aanbieden van aangepaste sportactiviteiten subsidie verstrekken:

  • a.

   dit geldt voor activiteiten specifiek voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;

  • b.

   de subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 350 en een bedrag van € 15 per Drutense deelnemer.

Artikel 10 Normsubsidie jeugd en jongeren

Het College kan aan een aanvrager met leden subsidie verstrekken voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. De subsidie is € 175 voor organisatiekosten en € 15 per lid in de leeftijd van vier tot 18 jaar. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvrager voert in groepsverband minimaal één keer per maand een activiteit uit voor jongeren in de leeftijd van vier tot 18 jaar en

 • b.

  de activiteit vervult één van de volgende functies: vorming, ontmoeting en recreatie of cultuur en creativiteit.

lid 2. Anders

Artikel 11 Normsubsidie senioren

Anders.

Artikel 12 Normsubsidie volksgezondheid én maatschappelijke dienstverlening

Het College kan aan een aanvrager subsidie verstrekken als de aanvrager voornamelijk werkt met behulp van vrijwilligers. De subsidie is een basisbedrag van € 300 en € 5 per lid, deelnemer of cliënt.

Artikel 13 Normsubsidie cliëntenraden

Anders

Artikel 14 Normsubsidie beheer wijkcentra en dorpshuizen

Anders

Artikel 15 Normsubsidie activiteiten wijkcentra en dorpshuizen

Anders

Artikel 16 Normsubsidie volkscultuur en historie

Anders

Artikel 17 Normsubsidie culturele en maatschappelijke vorming

Anders

Hoofdstuk 4 Normsubsidie Vroeg- en voorschoolse educatie

(artikel 18 t/m 28) Anders

Hoofdstuk 5 Regels voor Waarderingssubsidies

Artikel 29 Algemene regels waarderingssubsidies

 • 1. De eenmalige waarderingssubsidie en de waarderingssubsidie per boekjaar voor andere activiteiten dan genoemd in lid 2 bedraagt:

  • a.

   € 250 of een veelvoud van € 250 tot een bedrag van € 2.000 of

  • b.

   € 2000 of een bedrag dat telkens € 500 hoger ligt tot de drempel van € 5.000.

 • 2. De waarderingssubsidie per boekjaar bedraagt voor de volgende categorieën:

  • a.

   een festiviteit of evenement gericht op de nationale volkscultuur maximaal € 1.000;

  • b.

   het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas maximaal € 250 per dorp;

  • c.

   een initiatief, festiviteit of evenement gericht op de lokale (volks)cultuur maximaal € 2.000;

  • d.

   een sportevenement maximaal € 2.500;

  • e.

   een initiatief gericht op maatschappelijke dienstverlening maximaal € 1.000;

  • f.

   het conserveren en bevorderen van cultuurhistorische kennis onder inwoners maximaal € 500;

  • g.

   het organiseren van een straatspeeldag € 250 per wijk of dorpskern;

  • h.

   Anders;

  • i.

   het bevorderen van leefbaarheid in een buurt, wijk of dorp maximaal € 750;

  • j.

   het organiseren van een bouwdorp/kindervakantieweek maximaal € 500;

  • k.

   cultuureducatie gegeven door scholen voor primair onderwijs (inclusief het speciaal basis onderwijs) gevestigd in de gemeente Druten € 1.500 per jaar per school;

  • l.

   een evenement dat folkloristisch van aard is én minimaal 3.500 bezoekers per dag trekt krijgt € 2.500.

 • 3. Voor waarderingssubsidies per boekjaar gelden de volgende regels:

  • a.

   Het opgenomen budget per categorie volgens lid 2 in de gemeentebegroting van het betreffende jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt geldt als subsidieplafond.

  • b.

   Bij dreigende overschrijding hiervan kan het College de subsidiebedragen evenredig verminderen.

  • c.

   Een aanvrager mag zijn aanvraag indienen tot 1 juni van het jaar waarin hij zijn activiteit organiseert, als die activiteit plaats vindt ná 1 augustus in datzelfde jaar.

 • 4. Voor eenmalige waarderingssubsidies gelden de volgende regels:

  • a.

   Het opgenomen budget in de gemeentebegroting voor eenmalige waarderingssubsidies (per categorie volgens lid 2) geldt als subsidieplafond.

  • b.

   Het College behandelt aanvragen in volgorde van ontvangst, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • c.

   Als de aanvraag onvolledig is, dan geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

  • d.

   Het College kan bij loting de volgorde van aanvragen bepalen als het subsidieplafond dreigt te worden overschreden door de ontvangst van meerdere aanvragen op dezelfde dag.

 • Naast bovenstaande waarderingssubsidies, besteden we in de toelichting ook aandacht aan de “Regelingen voor Inwonersinitiatieven”.

Hoofdstuk 6 Jeugdleerlingensubsidie Muziekonderwijs

Artikel 30 en 31

Anders

Hoofdstuk 7 Regels voor Projectsubsidies

Artikel 32 Projectsubsidie

 • 1. Het College kan aan aanvrager een projectsubsidie verstrekken voor drie soorten projecten. Dat zijn:

  • a.

   Projecten in de vorm van evenementen en manifestaties.

  • b.

   Projecten met als doel:

   • -

    de vernieuwing en verbreding van het bestaande activiteitenaanbod of

   • -

    het uitvoeren van experimenten, pilots en nieuwe activiteiten.

  • c.

   Projecten met als doel realisatie of renovatie van een fysieke accommodatie.

   We bedoelen hiermee een duurzame ruimtelijke voorziening.

 • 2. Het bestuursorgaan houdt bij verlening en bij vaststelling van de subsidie rekening met financiële bijdragen die de aanvrager van derden ontvangt.

 • 3. Het bestuursorgaan verstrekt voor een project in lid 1a of 1b maximaal 50% van de kosten die voortvloeien uit de activiteit(en).

 • 4. Lid 3 geldt niet voor projecten waarvan de subsidie ten laste komen van het legaat van Cooth.

 • 5. Voor projectsubsidies gelden de volgende regels:

  • a.

   Het opgenomen budget in de gemeentebegroting voor projectsubsidies geldt als subsidieplafond.

  • b.

   Het College behandelt aanvragen in volgorde van ontvangst, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • c.

   Als de aanvraag onvolledig is, dan geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

  • d.

   Het College kan bij loting de volgorde van aanvragen bepalen als het subsidieplafond dreigt te worden overschreden door de ontvangst van meerdere aanvragen op dezelfde dag.

  • e.

   Artikel 32 geldt niet voor projectsubsidies voor beeldende kunst. Dit staat in hoofdstuk 8, artikel 34.

Hoofdstuk 8 Projectsubsidie Beeldende Kunst

Artikel 33 Definities

 • 1. Anders

 • 2. Receptieve kunstparticipatie: vormen van passieve kunstbeoefening. Het gaat om het kijken naar kunst, zoals bij het bezoeken van tentoonstellingen.

Artikel 34 Voorwaarden receptieve kunstparticipatie

Het College kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor het bieden van receptieve kunstparticipatie als de activiteit:

 • a.

  plaatsvindt in de gemeente Druten en laagdrempelig en toegankelijk is; én

 • b.

  gericht is op een zo breed mogelijk en vooral nieuw publiek;

 • c.

  gericht kan zijn op het aantrekken van publiek van buiten de gemeente waardoor deze het inkomend cultuurtoerisme stimuleert;

 • d.

  valt binnen de kunstvormen beeldend kunst, architectuur, fotografie, mode en design;

 • e.

  bij voorkeur gebruik maakt van kunst van Drutense en regionale kunstenaars.

Artikel 35 Subsidie en aanvragen receptieve kunstparticipatie

 • 1. Artikel 32 van deze regeling geldt niet voor projectsubsidie beeldende kunst.

 • 2. Het College verstrekt een subsidie van maximaal 50% van de kosten van de activiteit, met een minimumbedrag van € 1.000 en een maximumbedrag van € 5.000.

Artikel 36 Expositieruimte

Anders

Artikel 37 Voorwaarden Kunsteducatie

Anders

Artikel 38 Subsidie en aanvragen kunsteducatie

Anders

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 39 Onvoorziene gevallen

Het College beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet.

Artikel 40 Hardheidsclausule

Het College kan van deze regeling afwijken of kan deze regeling niet toepassen als er bij

de aanvrager bijzondere omstandigheden zijn waardoor een besluit voor de aanvrager een onrechtvaardig gevolg heeft.

Artikel 41 Inwerkingtreding en overgangsregeling

 • 1. Deze regeling heeft als titel “Subsidieregeling Druten 2020”, eventueel afgekort tot “SD 2020”.

 • 2. De SD 2020 treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 juni 2020

  voor per boekjaar verstrekte subsidies voor 2021 en verdere jaren.

 • 3. Aanvragen tot vaststelling van subsidies voor het boekjaar 2020 worden nog conform de Deelverordening Toetsingskader Druten 2016 vastgesteld.

 • 4. De Deelverordening Toetsingskader Druten 2016 geldt voor aanvragen om eenmalige subsidies aangevraagd vòòr de inwerkingtredingsdatum van de SD 2020.

 • 5. Organisaties die als gevolg van de SD 2020 een lagere norm- of waarderingssubsidie zouden ontvangen dan de aan hen verleende subsidie over 2020, ontvangen subsidie in 2021 tot en met 2023 dat gelijk is aan die van 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College in de openbare college vergadering van 27 mei 2020

De Voorzitter,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

De Secretaris.

L. Litjens

Toelichting op de Subsidieregeling Druten 2020

Inleiding

In de Algemene subsidieverordening Druten (hierna: ASV Druten 2020) legde de Raad de hoofdstructuur van het subsidieproces vast. Artikel 3 van de ASV Druten 2020 regelt (delegeert) de bevoegdheid voor het vaststellen van een subsidieregeling aan het College. In een subsidieregeling staat in ieder geval welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Het College kan de doelgroep van de subsidie vaststellen, welke kosten in aanmerking komen, de verdeling van het beschikbare budget, etc. Dit kan afwijken van de hoofdregels zoals vermeld in de ASV Druten 2020. Dit is zeker van belang als het College een subsidieregeling onder een Europees steunkader brengt.

De Subsidieregeling Druten 2020 (SD 2020) baseren wij op de Subsidieregeling Wijchen 2018. Het Model ASV 2013 van de VNG was de basis daarvoor. Dit bevordert de duidelijkheid, eenvoud en onderlinge afstemming van regelingen. We vermijden de tem “beleids-regels” omdat we hiermee niet rechtstreeks verplichtingen aan subsidieontvangers kunnen opleggen. Denk aan bijvoorbeeld termijnen en subsidieverplichtingen.

Bij sommige artikelen in de SD 2020 staat “Anders”. Hiermee geven we aan dat het betreffende onderwerp voor de gemeente Druten niet geldt of anders is ingevuld in vergelijking met de gemeente Wijchen. We lichten dit toe in de Toelichting op de SD 2020 en maken dit ook inzichtelijk met een daarin opgenomen schema (achter in de Toelichting).

Vanwege het verband met de gemeente Wijchen, laten we de nummering doorlopen en laten we de inhoudelijke indeling hetzelfde. Een vergelijking tussen de beide regelingen is hierdoor goed te maken en laat ruimte voor verdere harmonisatie in de toekomst.

De nieuwe Regeling heet “Subsidieregeling Druten 2020”. Dit is een neutrale benaming voor de subsidieregeling zonder verwijzing naar welzijn, onderwijs, sport en/of leefbaarheid. Het College kan namelijk ook waarderings-, project- en budgetsubsidies verlenen voor activiteiten op bijvoorbeeld het vlak van milieu of ruimtelijke omgeving.

Hoofdstuk 1 Algemene Regels

Artikel 1 Definities

In artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en in artikel 9 van de ASV Druten 2020 staan de weigeringsgronden voor het verlenen van subsidie.

Artikel 2 Bereik

Hier staat geen opsomming van alle mogelijke beleidsterreinen. We voorkomen zo dat het bestuursorgaan op aanvraag subsidie wil verlenen voor een activiteit, die niet “past” binnen een van de genoemde beleidsterreinen.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Met dit artikel voorkomen we dat een organisatie voor dezelfde activiteit(-en) twee of meer gemeentelijke subsidies (budget-, norm-, waarderings- en projectsubsidie) ontvangt.

Hoofdstuk 2 Regels voor Budgetsubsidies

Artikel 5 Budgetsubsidie

Doel van het verlenen van meerjarige budgetsubsidie is het bieden van zekerheid aan de aanvrager voor zijn/haar bedrijfsvoering en het spreiden van risico’s over meerdere jaren. Denk bijvoorbeeld aan investeringen of doorlopende personele kosten.

Als we een budgetsubsidie willen verstrekken voor bijvoorbeeld twee jaren met ingang van 1 januari 2021, dan moet College hierover uiterlijk in december 2020 een besluit nemen. Het College neemt voor de jaren 2021 en 2022 geen besluiten meer over het budget en geeft een beschikking die geldig is van 1-1-2021 tot 1-1-2023.

Een aanvraag om budgetsubsidie moet minimaal gaan over een budgetsubsidie van € 5.000 per jaar.

Er zijn situaties waarin de keuze voor het verlenen van een budgetsubsidie voor één jaar mogelijk moet zijn:

 • 1.

  als de gemeente zich niet het eerste jaar wil vastleggen op meerjarige (financiële) afspraken met een aanvrager. De keuze voor één of meerjarige afspraken zal vooral afhangen van de hoogte van het budget per boekjaar, politieke overwegingen en het belang van de te subsidiëren activiteiten voor de gemeenschap.

 • 2.

  Als wetgeving van het rijk verlangt dat de gemeente voor slechts één boekjaar budgetsubsidie verleent aan de aanvrager.

In bijzondere situaties kan de subsidieperiode beginnen op een andere datum dan 1 januari. Denk aan het verstrekken van budgetsubsidies voor bijvoorbeeld sportactiviteiten of voor activiteiten in het onderwijs.

Artikel 5, lid 3 Accountantsverklaring

Er zijn drie soorten verklaringen die een accountant kan afgeven, namelijk een:

 • 1.

  goedkeurende controle verklaring;

 • 2.

  beoordelingsverklaring;

 • 3.

  samengestelde accountantsverklaring.

Artikel 5, lid 5 Vorming vermogen door budgetsubsidie

Om vast te stellen hoeveel het eigen vermogen van de aanvrager is gegroeid als gevolg van de verstrekte budgetsubsidie, controleert het College de jaarrekening en de balans.

Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

 • 1.

  Zijn bestemmingsreserves met toestemming van het College gevormd of gevoed?

 • 2.

  Bedroeg de algemene reserve aan het eind van de subsidieperiode meer dan 10% van de exploitatieomvang van de aanvrager in het laatste boekjaar?

Afspraken over de vorming en voeding van bestemmingsreserves moeten in de beschikking tot verstrekking van budgetsubsidie staan of in de uitvoeringsovereenkomst.

Als er geen voorafgaande toestemming van het College is, rekent het College de gelden waarmee een aanvrager een bestemmingsreserve vormt of voedt tot de algemene reserve.

Het College zal het bedrag boven de grens van 20% algemene reserve ten opzichte van de exploitatieomvang verrekenen met het budget voor de volgende subsidieperiode of terug vorderen. Het College kan hiervan afwijkend besluiten.

Hoofdstuk 3 Regels voor Normsubsidies

Artikel 6, lid 1 Actieve leden

De aanvrager van een normsubsidie moet een minimum aantal actieve leden hebben.

Actieve leden van een aanvrager zijn leden die:

 • a.

  contributie betalen en

 • b.

  werkelijk minimaal 30 keer per jaar aan de kernactiviteit van de aanvrager deelnemen;

 • c.

  niet alleen lid zijn van het algemeen en/of dagelijks bestuur;

 • d.

  niet behoren tot de categorie ereleden;

 • e.

  niet in loondienst zijn van de aanvrager.

Artikel 6, lid 2 onder a en b Orkesten

We verstaan onder

 • -

  orkesten: harmonieën, fanfares, brassbands, bigbands, blaaskapellen, symfonische orkesten en accordeonorkesten;

 • -

  mars- en showorkesten: orkesten met slagwerk en/of blaasinstrumenten zoals drumfanfare, showband, drum- en malletband.

Artikel 6, lid 3 Woonachtig in de gemeente Druten

Bij een normsubsidie met een doelgroepencomponent vermenigvuldigt het College het normbedrag met het (verwacht) aantal Drutense deelnemers, bezoekers, gebruikers, leden en/of cliënten.

Als minder dan 50% van de deelnemers, bezoekers, gebruikers, leden en/of cliënten in de gemeente Druten woonachtig is, dan geldt voor de hoogte van het subsidiebedrag: normsubsidie maal het aantal Drutense leden.

Bijvoorbeeld: als 35% van bijvoorbeeld het aantal leden woonachtig is in de gemeente Druten op een totaal van 100 leden, dan bedraagt de subsidie 35 maal het normbedrag volgens de subsidieregeling.

Artikel 6, lid 4 Anders

Wijchense sportclubs vallend onder het Renovatieplan Sportaccommodaties moeten bij een nationale sportbond zijn aangesloten.

Artikel 6, lid 5 Teldatum

De subsidieperiode is meestal een kalenderjaar. Als de subsidieperiode bijvoorbeeld het jaar 2020 is, dan geldt als teldatum één jaar voorafgaand en dat is 1 januari 2019.

Soms loopt deze periode van 1 augustus tot en met 31 juli. Denk bijvoorbeeld aan aanvragers die activiteiten uitvoeren voor de binnen- en buitensport of in het onderwijs. Ook dan geldt 1 januari voorafgaand aan het nieuwe sportseizoen of schooljaar.

Artikel 7 Anders

Gaat over subsidie voor huisvestigingskosten. Bepaalde gesubsidieerde organisaties die in het Wijchense SCEC Mozaiek gehuisvest zijn, ontvangen deze subsidie.

Artikel 8 Normsubsidie Amateurkunst

Onder amateurkunst verstaan we amateurverenigingen binnen de kunstdisciplines: muziek, toneel & theater, dans, zang.

Artikel 8, lid 1

De voorstelling of uitvoering moet onder artistieke leiding van gekwalificeerde dirigenten, regisseurs, instructeurs of choreografen plaats vinden.

Artikel 8, lid 3 en 4 Anders

In de gemeente Wijchen ontvangen alle actieve leden subsidie. In de gemeente Druten alleen de jeugdleden. Subsidie per eenheid is nu ook toegevoegd aan de Drutense subsidieberekening.

Artikel 8, lid 5

Koren, toneel-, volksdans-, en majorettegroepen ontvangen dus wél het subsidiebedrag per actief clublid, maar alleen voor leden die in de gemeente Druten wonen.

Artikel 6, lid 3 is geldig.

Artikel 9 Normsubsidie amateursport Anders

In de gemeente Wijchen is de subsidie voor amateursport gelinkt aan exploitatie en onderhoud van de sportaccommodaties. Door privatisering geldt dit niet voor Druten.

In de gemeente Druten is het sportbeleid niet expliciet geformuleerd.

In de SD 2020 is opgenomen welke sportactiviteiten niet (art. 9 lid 1) en welke wel (art. lid 2 en 3) in aanmerking komen voor subsidie.

De gemeente Druten verleent, anders dan in Wijchen, wel subsidie aan denksporten en aan tennisverenigingen.

In de SD 2020 zijn er voor de sportactiviteiten twee subsidiesoorten :

 • -

  voor jeugdleden van niet aangepaste sportactiviteiten (art. 9 lid 2)

 • -

  voor deelnemers van aangepaste sportactiviteiten (art. 9 lid 3).

Artikel 9, lid 2 onder b

Er moet sprake zijn van een structureel aanbod van minimaal 30 trainingen en/of wedstrijden per kalenderjaar waar jeugdleden ook structureel aan deel nemen.

Artikel 10, lid 1 onder b functies normsubsidie jeugd- en jongeren

Toelichting op de genoemde functies:

 • -

  Vorming: het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden met als doel een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren (van jeugd en jongeren).

 • -

  Ontmoeting /recreatie: het bevorderen van contacten gericht op ontspanning, gezelligheid en/of kennismaking met door anderen gehanteerde waarden en normen.

 • -

  Cultuur/creativiteit: het bevorderen van deelneming aan cultuuruitingen, gericht op creatieve ontplooiing, niet zijnde professionele kunst of amateurkunst.

Artikel 10, lid 2 Anders

Dit betreft in de gemeente Wijchen subsidie aan aanvragers zónder leden (kindervakantieweken/ bouwdorpen). Deze ontvangen in de gemeente Druten waarderingssubsidies (art. 29.)

Artikel 11 Anders

In de gemeente Wijchen is de subsidie € 6 per lid. In de gemeente Druten ontvingen de ouderenverenigingen diverse subsidies (huisvesting, open eettafel, dag van ouderen en vergaderkosten). Deze ontvangen nu een budgetsubsidie.

Artikel 12 normsubsidie volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening Anders

Dit artikel biedt de basis voor de verlening van subsidie voor activiteiten op het terrein van volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening. Dit betreft de EHBO verenigingen.

In de gemeente Wijchen is de subsidie € 5 per lid. In de gemeente Druten is dat € 5 en een basisbedrag van € 300.

Artikel 13 Anders

Gaat over cliëntenraden.

In de gemeente Druten is er een aparte verordening hiervoor: “Cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018”.

Artikel 14 en 15 Anders

In de gemeente Wijchen geldt een normsubsidie voor beheer of activiteiten wijkcentra en dorpshuizen. In de gemeente Druten zijn alle wijkcentra en dorpshuizen geprivatiseerd.

Artikel 16 Anders

Gaat over subsidie voor volkscultuur en historie. De verenigingen/stichtingen die de lokale en regionale volkscultuur conserveren en voor het publiek toegankelijk maken, ontvangen in de gemeente Druten een waarderingssubsidie (art. 29); de gemeente Wijchen geeft een normsubsidie van € 0.09 per inwoner.

Artikel 17 Anders

Gaat over subsidie culturele en maatschappelijke vorming. De gemeente Wijchen verstrekt jaarlijks aan het voortgezet onderwijs per leerling een bedrag van € 4,32. Druten heeft dat niet en verstrekt aan elke school voor primair onderwijs plus de scholen die speciaal basisonderwijs verzorgen in de gemeente Druten een waarderingssubsidie van € 1.500 per jaar voor cultuureducatie (art. 29 lid 2.)

Hoofdstuk 4 Normsubsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie

Artikel 18 t/m 28 Anders

In Druten geldt hiervoor geen subsidieregeling.

In de (LEA) overlegstructuur worden met de partijen hier afspraken over gemaakt.

Hoofdstuk 5 Regels voor Waarderingssubsidies

Artikel 29, lid 2 Categorieën (deels anders)

We verstaan onder lid 2 in alle gevallen activiteiten die lokaal in de gemeente Druten plaats vinden en zonder winstoogmerk zijn.

Ter toelichting staan hieronder voorbeelden genoemd.

 • a.

  Koningsdag, 4/5 mei Comités

 • b.

  Spreekt voor zich

 • c.

  Kunstmarkt, zang- en dansfestival, muziekfestival, cultureel (historisch) festival, Uitmarkt, vrijwilligersdag.

 • d.

  Jeugdsporttoernooi.

 • e.

  Activiteiten ter ondersteuning van mensen met een beperking.

 • f.

  Lezingen, heemkunde en het documenteren van de lokale en regionale geschiedenis.

 • g.

  Straatspeeldag

 • h.

  Anders. Gaat over het beheren van een dierenparkje. De gemeente Druten geeft hiervoor een beheeropdracht met een financiële bijdrage. In de gemeente Wijchen ontvangen de beheerders van een dierenpark een subsidie.

 • i.

  Voor inwonersraden die zich inzetten voor de leefbaarheid in buurt, wijk of dorp. Het bedrag is bedoeld om uitvoeringskosten mee te betalen, zoals oprichtingskosten buurtvereniging, zaalhuur, koffie/thee en andere bijkomende kosten zoals de organisatie van een wijkschouw.

 • j.

  Bouwdorp/kindervakantie week (In de gemeente Wijchen zijn dat normsubsidies)

 • k.

  Cultuureducatie. We stimuleren hiermee het kennismaken van diverse kunst- en cultuuruitingen. Denk aan het kijken naar een voorstelling of het creëren van iets. Maar ook het deelnemen aan bijvoorbeeld drama/dans. Minder gericht op muziek omdat daar al diverse andere subsidies voor bestaan. Het bedrag per school kan in de praktijk ook gegeven worden aan het overkoepelend bestuur dat de gelden inzet. Dit gebeurt dan in samenspraak met de cultuur coördinatoren van de scholen en het cultuurknooppunt.

 • l.

  Het gaat hier, anders dan onder lid 2 sub c, om de grotere evenementen (de gemeente Wijchen kent dit criterium niet). In de gemeente Druten vallen hier (anno 2020) de volgende evenementen onder: Dickensdag, de Dag van Druten en de Leste Mert.

Artikel 29, lid 3 indieningstermijn

Op grond van artikel 3, lid 2 van de ASV Druten 2020 staan we een latere indieningstermijn toe voor activiteiten die plaats vinden na 1 augustus in enig boekjaar. Dit geldt alleen voor activiteiten waarvoor de gemeente per boekjaar waarderingssubsidie verstrekt.

Als de activiteit bijvoorbeeld plaats vindt op 5 december 2021 dan mag de aanvrager, zijn aanvraag voor waarderingssubsidie indienen tot 1 juni 2021. Daarmee voorkomen we pro forma aanvragen zonder goede onderbouwing op (in dit voorbeeld) 31 mei 2020.

Regelingen Inwonersinitatieven: Mee®doenertjes en het Buurtfonds

De Welzijnsorganisatie MeerVoormekaar beoordeelt een aanvraag hiervoor. Spelregels staan vermeld op de site van Stichting Meervoormekaar.

Mee®doenertjes

Deze is bedoeld voor (kleinere) inwonersinitiatieven gericht op de bevordering van de sociale samenhang in de wijk of buurt.

Een Mee®doenertje bedraagt maximaal € 300,-.

Het Buurtfonds

Deze regeling is er voor (grotere) burgerinitiatieven die het welzijn en de leefbaarheid bevorderen, hierin staat verbinden en ontmoeten centraal.

Een bijdrage uit het Buurtfonds is minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-. Ook moet er sprake zijn van minimaal 50% co-financiering. Dus een aanvraag bedraagt minimaal € 1.000.

Hoofdstuk 6 Jeugdleerlingensubsidie muziekonderwijs

Artikel 30 en 31 Anders

In de gemeente Wijchen is er geen Muziekschool en worden waarderingssubsidies aan de jeugdleerlingen zelf verstrekt. De leerlingen dienen aangesloten te zijn bij een muziekvereniging en een leerlijn te volgen om een bepaald niveau te halen.

In de gemeente Druten ontvangen de muziekverenigingen een bedrag per jeugdlid. Dit bedrag dragen zij af aan degene die de muzieklessen van de leerlingen uit de vereniging verzorgt. Deze brengt het in mindering op het lesgeld van de jeugdleerling . Daarnaast ontvangen de muziekverenigingen een bedrag per eenheid.

Los hiervan verstrekt de gemeente Druten nog een budgetsubsidie aan de Muziekschool.

Hoofdstuk 7 Regels voor Projectsubsidies

Artikel 32, lid 1c

Als in een aanvraag om projectsubsidie een geraamd investeringsbedrag staat van meer dan € 100.000, dan sluit de gemeente met de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst voordat de Raad besluit over verstrekking van projectsubsidie.

In deze overeenkomst staan afspraken over:

 • 1.

  een omschrijving van het project;

 • 2.

  het te realiseren resultaat van het project, SMART geschreven:

  • a.

   Specifiek: is de doelstelling eenduidig?

  • b.

   Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?

  • c.

   Acceptabel: zijn de doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?

  • d.

   Realistisch: is het doel haalbaar?

  • e.

   Tijdsgebonden: wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

 • 3.

  de totale projectkosten en de dekking daarvan;

 • 4.

  de exploitatiekosten en de dekking daarvan na oplevering van het project;

 • 5.

  de organisatie van het project:

  • a.

   taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke partij in het project;

  • b.

   een stuurgroep en/of projectteam met vermelding van hun leden en hun taak;

  • c.

   de inzet van vrijwilligers en/of gemeentelijke adviseurs.

 • 6.

  de planning van het project;

 • 7.

  de wijze van informatieverstrekking aan alle betrokkenen;

 • 8.

  een analyse van de risico’s bij uitvoering van het project;

 • 9.

  andere voorwaarden voor de verstrekking van subsidie.

Het bestuursorgaan kan de inzet van vrijwilligers “waarderen” als eigen bijdrage in de dekking van de geraamde projectkosten. Voorwaarde dat in de samenwerkingsovereenkomst een bedrag per uur is afgesproken. Zie ook artikel 14 uit de ASV 2018.

De samenwerkingsovereenkomst wordt na het besluit onderdeel van de beschikking.

Hoofdstuk 8 Projectsubsidie Beeldende Kunst

Artikel 33 lid 1

De gemeente Wijchen verleent vanuit een fonds voor Beeldende Kunst subsidies en zoemt in op receptieve kunsteducatie aan leerlingen in het onderwijs.

De gemeente Druten verstrekt (structurele) waarderingssubsidies cultuureducatiegelden aan het primair onderwijs (art. 29 lid 1).

Artikel 35 Subsidie en aanvragen receptieve kunstparticipatie

Het maximale bedrag stelt de gemeente Druten op € 5.000. Dit is de helft van wat de gemeente Wijchen ter beschikking stelt.

Artikel 36 Anders

In de gemeente Wijchen is er een vaste expositieruimte voor beeldende kunst. In de gemeente Druten niet.

Artikel 37 en 38 Anders

De gemeente Wijchen verstrekt eenmalige subsidies kunsteducatie aan leerlingen in het basis of primair onderwijs. De gemeente Druten verstrekt (structurele) waarderings-subsidies cultuureducatiegelden aan het primair onderwijs plus het speciaal basisonderwijs (art. 29 lid 1). Het wordt aan de scholen overgelaten aan welke cultuuruitingen en leervormen zij dit besteden.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 41 Slotbepalingen

De subsidieregeling heet ”Subsidieregeling Druten 2020” (SD 2020) en treedt in werking op de dag na publicatie. De Raad trekt de Deelverordening Toetsingskader Subsidies Gemeente Druten 2016 gelijktijdig in.

Alle subsidieaanvragen van voor deze datum vallen nog onder de DeelverordeningToetsingskader Subsidies Druten 2016.

Overgangsbepaling: de regeling treedt met terugwerkende kracht in per 1 juni 2020 voor de per boekjaar verstrekte norm – en waarderingssubsidies. Een aanvraag voor het boekjaar 2021 e.v. kan dan nog tijdig worden ingediend. De per boekjaar verstrekte norm- en waarderingssubsidies over 2020 zijn al in Q1 van 2020 verstrekt en worden niet meer aangepast aan de nieuwe regeling.

Het uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe SD 2020 was dat verenigingen en organisaties er niet op achteruit gaan in vergelijking met de ontvangen subsidie over 2020. Heeft de SD 2020 geen nadelig effect voor de aanvrager van een norm- of waarderingssubsidie over de jaren 2021 t/m 2023, dan passen we de SD 2020 toe. Ontvangt de organisatie als gevolg van de SD 2020 een lagere norm- of waarderingssubsidie? Dan geldt het subsidiebedrag dat zij in 2020 hebben ontvangen (op basis van de Deelverordening Toetsingskader Subsidies Druten 2016). Met deze overgangsperiode is het uitgangspunt voor de subsidieverlening voor norm- en waarderingssubsidies voor de jaren 2021 t/m 2023 geborgd. Ook kunnen organisaties binnen deze redelijke termijn rekening houden met de gewijzigde regelgeving.

Een voorbeeld:

Organisatie X heeft 30 leden op de peildatum voor de normsubsidie van 2020. Deze organisatie ontving volgens de Deelverordening Toetsingskader Subsidies Druten 2016 € 100,00.

Stel dezelfde organisatie heeft op de peildatum voor de normsubsidie 2022 nog maar 23 leden. Volgens de SD 2020 met een minimum norm van 25 leden, ontvangt deze organisatie dan geen subsidie. De organisatie ontvangt met de overgangsbepaling nog hetzelfde subsidiebedrag als in 2020, namelijk € 100,00.

Subsidieregeling Wijchen 2018

Onderwerp

Uitleg andere invulling in Subsidieregeling Druten 2020

Diverse

Bevoegd orgaan

In Druten is dat steeds het College (tenzij het om de begroting of subsidieplafonds gaat), in Wijchen is dat soms de Raad en soms het College.

5 lid 5

Toegestane omvang algemene reserve

Druten volgt het advies van de Rekenkamer: percentage 20% (zie ook art. 11 lid 6 van de ASV Druten 2020). Wijchen hanteert een grens van 10%.

6 lid 2 f en i

Vereiste ledenaantal

Druten

- handhaaft voor de jeugdsportverenigingen het minimum ledenaantal op 10, Wijchen op 15.

- stelt bij verenigingen volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening (EHBO) het minimum ledenaantal op 5 leden, Wijchen op 25.

Reden: anders zijn er Drutense verenigingen die niet aan het ledenaantalcriterium voldoen en dus geen subsidie ontvangen.

6 lid 4

Sportclubs

Wijchense sportclubs vallend onder het “Renovatieplan Sportaccommodaties” moeten bij een nationale sportbond zijn aangesloten. Dit bestaat in Druten niet.

Reden: andere structuur; denk aan privatisering, ander/geen sportbeleid.

6 lid 7 en 29 lid 3

Overschrijding budgetplafond

In Wijchen kan bij overschrijding een evenredige vermindering van nog toe te kennen subsidies plaatsvinden. In Druten kan ook met de VJN1 of de NJN aan de Raad worden gevraagd het plafond in het lopende of eerstvolgende begrotingsjaar op te hogen.

7

Normsubsidie huisvesting

Is een afspraak in Wijchen uit het verleden. Er zijn verenigingen die in het SCEC Mozaïek gehuisvest zijn en daarvoor subsidie ontvangen.

8 lid 3 en 4

30 en 31

Normsubsidie amateurkunst /onderdeel muziekverenigingen

Waarderingssubsidies muziekonderwijs

In Wijchen ontvangen alle actieve leden subsidie. In Druten alleen de jeugdleden. We verrekenen de subsidie per jeugdlid in Druten met het lesgeld. In Wijchen geldt de Subsidieregeling Jeugdleerlingen Wijchense Muziekverenigingen; een vereniging moet lid zijn van de SSWM2. Dit bestaat in Druten niet.

Subsidie per eenheid is toegevoegd aan de Drutense subsidieberekening.

Druten verstrekt jaarlijks een budgetsubsidie van

€ 200 per jeugdleerling aan de Nieuwe Muziekschool;

hiervan wordt € 160 in mindering gebracht op het lesgeld en € 40,00 is voor nieuwe initiatieven. Wijchen heeft geen muziekschool.

9 lid 1

lid 2

Verwijzing naar gemeentelijk sportbeleid

Normsubsidie amateursport

In Druten is dat niet expliciet geformuleerd.

In Druten verlenen we, anders dan in Wijchen, wel subsidie aan denksporten en aan tennisverenigingen.

In Wijchen is de subsidie gelinkt aan exploitatie en onderhoud van de sportaccommodaties. Door privatisering geldt dit niet voor Druten. We nemen in de Drutense regeling twee subsidiesoorten op: één voor jeugdleden (art. 9 lid 2) en één voor aangepaste sportactiviteiten (art. 9 lid 3).

10 lid 2

Normsubsidie jeugd en jongeren, onderdeel aanvrager zonder leden

Dit is voor kindervakantieweken/bouwdorpen die in Druten een waarderingssubsidies ontvangen (art. 29.)

Reden: anders zouden de Drutense ontvangers minder krijgen dan nu.

11

Normsubsidie senioren

In de gemeente Wijchen is de subsidie € 6 per lid. In de gemeente Druten ontvingen de ouderenverenigingen diverse subsidies (huisvesting, open eettafel, dag van ouderen en vergaderkosten). Deze ontvangen nu een budgetsubsidie.

Reden: anders zouden de Drutense ontvangers minder krijgen dan nu.

12

Normsubsidie volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening

In de gemeente Wijchen ontvangen de EHBO verenigingen een subsidie van € 5 per lid. In de gemeente Druten is dat € 5 en een basisbedrag van € 300.

Reden: anders zouden de Drutense ontvangers minder krijgen dan nu

13

Normsubsidie cliëntenraden

In Druten is er een aparte verordening: Cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018.

14, 15

Normsubsidie beheer of activiteiten wijkcentra en dorpshuizen

In Druten zijn alle wijkcentra en dorpshuizen geprivatiseerd.

16

Normsubsidie volkscultuur en historie

De verenigingen/stichtingen die de lokale en regionale volkscultuur conserveren en voor het publiek toegankelijk maken, ontvangen in Druten een waarderingssubsidie (art. 29); Wijchen geeft een normsubsidie van € 0.09 per inwoner.

Reden: anders zouden de Drutense ontvangers minder krijgen dan nu.

17

Normsubsidie culturele en maatschappelijke vorming

Wijchen verstrekt jaarlijks aan het voortgezet onderwijs per leerling een bedrag van € 4,32. Druten heeft dat niet en verstrekt aan elke school voor primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs in Druten een waarderingssubsidie van € 1.500 per jaar voor cultuureducatie (art. 29 lid 2.)

Reden: De Drutense ontvangers zouden geen of minder subsidie ontvangen.

18 t/m 28

Normsubsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie

In Druten geldt hiervoor geen subsidieregeling. In de (LEA) overlegstructuur maakt Druten met de partijen hier afspraken over.

29 lid 2 a

lid 2h

lid 2L

Festiviteit/evenement nationale volkscultuur

Dierenpark

Evenementen

De 4/5 mei- en oranjecomités ontvangen in Druten een waarderingssubsidie (maximaal € 1.000). Het bedrag is afhankelijk van de organisatiegrootte. In Wijchen ontvangen de 4 / 5 meicomités niets. De oranjecomité’s ontvangen maximaal € 250.

Reden: anders zouden deze Drutense ontvangers niets of minder krijgen.

Druten geeft hiervoor een beheeropdracht met een financiële bijdrage. In Wijchen ontvangen de beheerders van een dierenpark een subsidie.

Reden: betreft een aan het bestuursorgaan te leveren

goederen of diensten (art. 4:21 lid 1 Awb)

Druten maakt onderscheid tussen kleinere (lid 2 c) en grote (lid 2 L) evenementen.

Reden: financieel veilig stellen van de drie typisch Drutense grote evenementen met folkloristisch karakter.

33 lid 1,

37 en 38

35

36

Projectsubsidie kunsteducatie

Receptieve kunstparticipatie

Expositieruimte beeldende kunst

Wijchen verleent eenmalige subsidies kunsteducatie voor leerlingen in het onderwijs op basis van cofinanciering. Druten verstrekt (structurele) waarderingssubsidies cultuureducatie gelden aan het primair onderwijs (art. 29 lid 2k).

Reden: De Drutense ontvangers zouden geen of minder subsidie ontvangen.

Het maximale bedrag stelt Druten op € 5.000. Dit is de helft van wat Wijchen ter beschikking stelt.

Reden: inwonersaantal Druten is ongeveer de helft van Wijchen.

In Wijchen (voortzetting van) vaste expositieruimte voor vier jaar voor beeldende kunst. In Druten is dit er niet.


Noot
1

VJN of NJN : Voorjaarsnota/Persepctiefnota of Najaarsnota

Noot
2

SSWM : Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen