Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020

Geldend van 15-07-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020

Nijverdal, 7 juli 2020 Nr. 2020-016945

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2020;

B e s l u i t:

vast te stellen de

Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestaande onderneming: iedere onderneming die gevestigd is binnen het centrumgebied in Nijverdal;

 • b.

  centrumgebied: het gebied, zoals dat is aangegeven op bijlage 1;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  gevelverbetering: het verbeteren van het aanzicht van winkelvastgoed door het veranderen van de voorgevel;

 • e.

  voorgevel: de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw;

 • f.

  winkelvastgoed: vastgoed dat in het bestemmingsplan ‘Centrum Nijverdal‘ de bestemmingen detailhandel, dienstverlening met een baliefunctie, maatschappelijke- (waaronder overheid), sociale-, culturele-, levensbeschouwelijke functies en/of horeca heeft;

 • g.

  werkgroep: de werkgroep verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal, zijnde een door het college ingestelde werkgroep, die over aanvragen aan het college adviseert. Deze werkgroep bestaat ten minste uit betrokken gemeenteambtenaren en een onafhankelijke adviseur.

Artikel 1.2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft als doel de winkelstructuur in het centrumgebied van Nijverdal te versterken via het beschikbaar stellen van subsidie voor het verbeteren van winkelvastgoed in dat gebied.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking gevelverbetering binnen het centrumgebied en het opstellen van een plan daartoe.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van winkelvastgoed gelegen aan de straten of straatgedeelten, die op bijlage 1 met een rode kleur zijn aangegeven. Winkelvastgoed met de bestemming “detailhandel” is van subsidie uitgesloten daar, waar dit op bijlage 1 met een groene kleur is aangegeven.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (exclusief BTW) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de in het eerste lid genoemde activiteiten.

 • 4.

  Voor een pand kan slechts eenmaal subsidie voor de in het eerste lid genoemde activiteiten worden verleend.

Artikel 1.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 40.000,-. Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen.

Artikel 1.5 Procedure subsidieaanvragen

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college door de eigenaar van het winkelvastgoed.

 • 2.

  De aanvraag moet ingediend worden voordat met de activiteiten wordt gestart die tot subsidieverlening kunnen leiden.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor gevelverbeteringssubsidie legt de aanvrager een ontwerptekening van de voorgevel over, zoals die er na wijziging uit zal zien.

 • 4.

  De werkgroep brengt over de aanvraag binnen zes weken advies uit aan het college.

 • 5.

  De aanvrager geeft inzage in zijn boeken en bescheiden c.q. accountantsverklaring en geeft toegang tot de bedrijfsruimten aan de taxateur of vertegenwoordiger van het college als dat voor de beoordeling van de aanvraag vereist is.

Hoofdstuk 2 Opstellen van een plan

Artikel 2.1 Plansubsidie

De vergoeding voor het vervaardigen van een gevelverbeteringsplan bedraagt 70% van de kosten tot een maximumbedrag van € 1.500,-.

Hoofdstuk 3 Gevelverbetering

Artikel 3.1 Gevelverbeteringssubsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de investering tot een maximum van € 3.500,-. In het geval het winkelvastgoed twee voorgevels heeft, bedraagt de maximale bijdrage € 5.000,-.

 • 2.

  Het college kan voorschriften verbinden aan zijn besluit en stelt daarbij in ieder geval een termijn vast waarbinnen de verbetering van de voorgevel moet zijn afgerond.

Hoofdstuk 4 Behandeling aanvragen

Artikel 4.1 Voorrang

 • 1.

  Aanvragen worden in volgorde van datum van indiening behandeld. Bepalend is de datum waarop de aanvragen, zo nodig na toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, compleet zijn.

 • 2.

  Aanvragen, ingediend op dezelfde dag, worden als gelijktijdig ingediend aangemerkt. Indien het beschikbare budget niet toereikend meer is voor de ingediende aanvragen, wordt het nog resterende budget naar verhouding verdeeld over de te verlenen subsidies.

Artikel 4.2 Verlening subsidie

Het college besluit omtrent een aanvraag binnen 10 weken na ontvangst van de complete aanvraag, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid. Het college kan zijn besluit eenmaal met ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 4.3 Vaststelling subsidie

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college binnen 8 weken na afronding van de gevelverbetering. Het college besluit op de aanvraag binnen 10 weken na ontvangst daarvan. Het college kan zijn besluit éénmaal met ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 2.

  De betaling vindt binnen vier weken plaats, nadat het college tot vaststelling heeft besloten.

Artikel 4.4 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden, opgenomen in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de subsidieverlening of -vaststelling worden geweigerd indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college twijfels bestaan over de levensvatbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanvrager;

 • b.

  de aanvrager niet in het bezit is van vergunningen voor zover deze voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of de bedrijfsactiviteiten zijn vereist;

 • c.

  de aanvrager niet rechtmatig is gevestigd conform het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5.2 Citeertitel

Deze Verordening kan worden aangehaald als: "Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020”.

Artikel 5.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Bijlage 1 Kaart centrumgebied Nijverdal

afbeelding binnen de regeling