Integriteitsbeleid Griffie Leidschendam-Voorburg 2020

Geldend van 14-07-2020 t/m heden

Intitulé

Integriteitsbeleid Griffie Leidschendam-Voorburg 2020

De werkgeverscommissie van Leidschendam-Voorburg,

gelet op artikel 4 van de Ambtenarenwet 2017 en het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie, vastgesteld 26 maart 2013;

besluit:

het Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019 (Gemeenteblad 2019 nr. 234376) van overeenkomstige toepassing te verklaren op de griffier en de medewerkers griffie en samen met de hieronder genoemde aanvullingen vast te stellen.

Aanvullingen op het Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019 voor de griffie

Algemeen

Het Integriteitsbeleid voor de griffie wordt vastgesteld door de Werkgeverscommissie griffie. Voor de griffie geldt een aanvulling op het in 2019 vastgestelde beleid. Toekomstige wijzigingen van het beleid worden tevoren aan de werkgeverscommissie ter vaststelling voorgelegd.

Specifiek

Hoofdstuk 2.1 en 4.1 Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019

Het afleggen van de eed of belofte wordt bij voorkeur voorafgegaan door het volgen van een training morele oordeelsvorming. De eed of belofte wordt afgelegd ten overstaan van de burgemeester in aanwezigheid van de griffier. De griffier en plaatsvervangend griffier leggen de eed af ten overstaan van de gemeenteraad.

Hoofdstuk 2.3 Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019

 • De werkgeverscommissie is verantwoordelijke voor het vaststellen van het integriteitsbeleid, - instrumenten, en –regelingen.

 • De griffier is eindverantwoordelijk voor:

  • -

   het opstellen en implementeren van het integriteitsbeleid;

  • -

   het beperken van de kwetsbaarheid van werkprocessen binnen de griffie en het ervoor zorgen dat medewerkers zo min mogelijk worden blootgesteld aan integriteitsrisico’s;

  • -

   het treffen van passende maatregelen bij schendingen van het integriteitsbeleid (bijv. het toepassen van een (disciplinaire) maatregel op basis van plichtsverzuim);

  • -

   het openbaar maken van de jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van het integriteitsbeleid.

 • De vertrouwenspersoon heeft mede tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de griffier.

Hoofdstuk 3.2 Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019

De griffie hanteert aanvullende kernwaarden en principes volgens het werkplan Griffie.

Bijlagen Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019

 • Bijlage 1, Gedragscode onderdeel 3 Sociale media. Officiële mededelingen of contacten met de pers lopen via de griffier. Eventueel kan het team communicatie van de afdeling BV ingeschakeld worden.

 • Bijlagen 2 (Meldingsprocedure), 3 (Protocol integriteitsonderzoeken), 4 (Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen), 5 (Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid), 6 (Klachtenregeling ongewenst gedrag):

  • -

   Daar waar staat ‘algemeen directeur’ moet voor de medewerkers van de griffie worden gelezen ‘de griffier’.

  • -

   Daar waar staat ‘werkgever’ moet worden gelezen ‘werkgeverscommissie’.

  • -

   Daar waar staat de ‘portefeuillehouder P&O’ moet worden gelezen ‘de voorzitter van de Werkgeverscommissie’.

  • -

   De rol van opdrachtgever in het Protocol integriteitsonderzoeken wordt door de griffier ingevuld en afgestemd met de algemeen directeur.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de werkgeverscommissie van 25 juni 2020.

mr. E. van Egmond

griffier

J. Brokke

voorzitter