Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’

Geldend van 31-07-2020 t/m heden

Intitulé

Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’

Besluit van de raad der gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsregel voor de uitvoering van een toekomstgerichte, eenduidige aanpak en werkwijze op het gebied van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoedvan de gemeente Elburg

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek;

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel:

Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’ gemeente Elburg

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 29 juni 2020

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. ir. M.C. Luiting