Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie kindervakantieweek (Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie kindervakantieweek (Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Kindervakantiewerk: De organisatie van verschillende jeugdactiviteiten (sport, spel, hutten bouwen, toneel, film, et cetera) gedurende een aantal (aaneengesloten) dagen, bedoelt als een kindervakantie. In gemeente Lingewaard ook bekend als kinderdorpen.

 • b.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • c.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • d.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • e.

  Subsidiesoort: jaarlijks te verstrekken prestatiesubsidie.

 • f.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • g.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • h.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

 • 1. Het ondersteunen van de organisatie van vakantieweken voor Lingewaardse kinderen (± 4-12 jaar oud), zodat elk kind een leuke, toegankelijke vakantie invulling kan ervaren.

 • 2. Het ondersteunen en stimuleren activiteiten die een bijdrage leveren aan ontmoeting, ontspanning en ontplooiing in de vorm van sport- en (samen)spel bij Lingewaardse kinderen (± 4-12 jaar oud).

 • 3. Stimuleren van cohesie tussen kinderen, ouders in de verschillende dorpskernen van gemeente Lingewaard.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de reguliere, jaarlijkse activiteiten van non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen die het kindervakantiewerk in de gemeente Lingewaard verzorgen. Elke organisatie kan één keer per jaar een aanvraag indienen op deze subsidieregeling.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

 • 1. Maximaal 25% van de totale kosten van de activiteit, tot een maximum van € 1.070,00 per organisatie per jaar.

 • 2. De genoemde bedragen worden volgens gemeente index jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.

 • 2. De organisator beschikt over de contactgegevens van de ouders/verzorgenden van de deelnemende kinderen en beheert deze in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 3. De organisator draagt zorg en is verantwoordelijk voor de benodigde evenementenvergunningen en ontheffingen (o.a. ontheffing stookverbod, ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet).

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk de periode 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘structurele jeugdactiviteiten 2013’, in werking op de dag na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,