Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie nationale volksfeesten en dodenherdenking (Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie nationale volksfeesten en dodenherdenking (Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Nationaal Volksfeest en Dodenherdenking: Een feest of een herdenking dat in heel Nederland georganiseerd wordt, bijvoorbeeld ter ere van de verjaardag van het staatshoofd, de onafhankelijkheid of de herdenking van oorlogsslachtoffers.

 • b.

  Organisaties Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking: de oranjestichtingen en –commissies, sinterklaascomités, herdenkingscomités en soortgelijke organisaties die zich met activiteiten binnen de reikwijdte van deze regeling bezig houden.

 • c.

  Dorpskernen: in gemeente Lingewaard onderscheiden we de volgende dorpskernen; Angeren, Bemmel/Ressen, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen/Loo.

 • d.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • e.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • f.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • g.

  Subsidiesoort: jaarlijks te verstrekken prestatiesubsidie.

 • h.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • i.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het bijdragen aan de viering van Nationale Volksfeesten en de Dodenherdenking op lokaal niveau in Lingewaard.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de jaarlijkse organisatie van Koningsdag, de sinterklaasintochten, de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. Elke non-profit privaatrechtelijke rechtspersoon zoals omschreven in artikel 1 onder b, kan één keer per jaar een aanvraag indienen op deze subsidieregeling. Activiteiten die enkel gericht zijn op wijk- of straatniveau van de genoemde kernen, vallen niet onder de reikwijdte van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiegrondslagen

 • 1. Een bedrag van € 0,39 per inwoner per dorpskern voor de organisatie van Koningsdagfestiviteiten. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

 • 2. Een bedrag van € 0,05 per inwoner per dorpskern voor de organisatie van de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

 • 3. Een vast bedrag van € 500,00 per organisatie zoals bedoelt in artikel 1 onder b, ten behoeve van de organisatie van de Sinterklaasintocht.

 • 4. Genoemde bedragen worden volgens gemeente index jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Elke organisatie dient in het activiteitenplan dat zij indienen voor de subsidieaanvraag ten behoeve van Koningsdag en/of de Dodenherdenking, minimaal één activiteit op te nemen die georganiseerd wordt voor en/of door kinderen onder de 18 jaar.

 • 2. De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient openbaar toegankelijk te zijn voor alle inwoners van gemeente Lingewaard.

 • 3. Organisatoren dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor de benodigde evenementenvergunningen en ontheffingen.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk de periode 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen

In afwijking van artikel 14 van de ASV worden bijdragen voor één jaar verleend en gelijk vastgesteld.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘volksfeesten’, in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,