Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2020/1

Geldend van 11-07-2020 t/m 17-12-2020

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2020/1

Burgemeester en wethouders van Purmerend

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Purmerend 2020;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2020/1

Artikel 1 Definities
 • 1.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de vigerende Parkeerverordening Purmerend 2020.

 • 2.

  In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

  • a)

   aanbieder: een bedrijf dat motorvoertuigen voor autodeelgebruik ter beschikking stelt;

  • b)

   aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die de parkeervergunning aanvraagt;

  • c)

   bedrijf: een onderneming die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • d)

   elektrisch oplaadpunt: parkeervakken die door middel van het bord E04 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW, met de aanduiding "uitsluitend opladen van elektrische motorvoertuigen" aangewezen zijn als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen;

  • e)

   garagebox: een eigen parkeervoorziening zoals bedoeld in artikel 1 onder f van de vigerende parkeerverordening dan wel waarvoor het recht van eerste koop bij een bewoner of de VvE van het betreffende appartementencomplex ligt.

  • f)

   gebied: een aaneengesloten stelsel van straten en/of straatdelen met een parkeerregime waar dezelfde voorwaarden van toepassing zijn;

  • g)

   elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, niet zijnde fietsen en snor/bromfietsen;

  • h)

   nulvergunningenadressenlijst: adressenlijst op grond van artikel 5, derde lid van de vigerende parkeerverordening waar geen parkeervergunning op wordt afgegeven.

  • i)

   oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met ten minste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

1 Parkeervergunninggebied 1 (centrum)

1.1

Definiëring parkeervergunninggebied 1

Artikel 2 Definitie parkeervergunninggebied 1 (centrum)

Parkeervergunninggebied 1 centrum betreft het gebied ‘1=centrum’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 3 Locatie belanghebbendenplaatsen

De parkeerplaatsen in de volgende straten en straatgedeelten zijn belanghebbendenplaatsen:

locatie

plaatsaanduiding

1

Barak

 

2

Nieuwegracht

 

3

Oude Sluis

Artikel 4 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 1 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

locatie

plaatsaanduiding

1

Achterdijk

 

2

Bierkade

 

3

Beemsterburgwal

 

4

Emmakade

 

5

Gedempte Singelgracht

 

6

Gedempte Where

Het parkeerterrein ter hoogte van de Gedempte Where 1 inclusief de parkeervakken parallel aan de Where.

7

Hoornsebuurt

 

8

Houttuinen

 

9

Kanaalkade

 

10

Kanaalschans

 

11

Kanaalstraat

Incl. parkeerterrein

12

Liduinatuin

 

13

Looiersplein

 

14

Molenplantsoen

 

15

Nieuwstraat

 

16

Oude Vismarkt

 

17

Parkeerterrein Schapenmarkt

 

18

Plantsoengracht

Het parkeerterrein bij de oude begraafplaats/Bolwerk

19

Plantsoenstraat

 

20

Schipperspad

 

21

Slotplein

 

22

Tuinhof

 

23

Tramplein

Parkeerplaatsen ter hoogte van Tramplein 5

24

Venediën

 

25

Wagenbeurs

 

26

Weerwal

 

27

Westerstraat

 

28

Whereplantsoen

 
Artikel 5 Locaties parkeerapparatuurplaatsen overloopgebied centrum

Van de parkeerplaatsen die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders van gebied 1 (centrum):

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Argonaut

 

2

Beukenstraat

 

3

Brantjesoever

 

4

De Burcht

 

5

Esdoornstraat

 

6

Herengracht

 

7

Julianaplein

 

8

Julianastraat

 

9

Kastanjelaan

 

10

Populierenstraat

Incl. parkeerterrein achter het gemeentehuis.

11

Purmersteenweg

Incl. parkeerterreinen voor het gemeentehuis

12

Stationsweg

Incl. parkeerterrein Stationsweg

13

Wilhelminalaan

 

14

Wolthuissingel

 

1.2.

parkeervergunningen parkeervergunninggebied 1 (centrum)

Artikel 6 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 1 (centrum)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in parkeervergunninggebied 1 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de gereguleerde parkeerplaatsen zoals weergegeven in artikel 3, artikel 4 en artikel 5 indien:

  • a.

   de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig, en

  • b.

   er aan hem of een andere bewoner van de zelfstandige woning waar hij woonachtig is niet reeds een bewonersvergunning is verleend, en

  • c.

   de aanvrager niet beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 2.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt één vergunning per zelfstandige woning.

 • 3.

  Indien de aanvrager woonachtig is in het appartementencomplex 'Kanaalzicht', gelegen naast de parkeergarage de Claxonate of appartementencomplex ‘Neckerpoort’ aan de Neckerdijk en recht heeft op een parkeerabonnement in de parkeergarage Claxonate komt hij niet in aanmerking voor een bewonersvergunning in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 4.

  Indien de aanvrager woonachtig is in het appartementencomplex ‘de Boonacker’ aan de Nieuwstaat komt hij niet in aanmerking voor een bewonersvergunning omdat de aanvrager de mogelijkheid heeft een parkeerabonnement af te nemen in de inpandige parkeergarage conform de omgevingsvergunning.

 • 5.

  Indien de aanvrager woonachtig is in een van de drie appartementencomplexen ‘Liduinatuinen’ aan de Liduinatuin en eigenaar is van een garagebox en een parkeervergunning heeft, vervalt het recht op een parkeervergunning per 1 januari 2022 (overgangstermijn).

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 8.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 7 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 1 (centrum)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in het parkeervergunninggebied 1 een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen omschreven in artikel 3, artikel 4 en artikel 5 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 1 (centrum) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Bedrijven die gevestigd zijn in het winkelcentrum Eggert aan de Nieuwstraat komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvergunning in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 7.

  Bedrijven die gevestigd zijn in complex ‘De Boonacker’ aan de Nieuwstraat komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvergunning maar kunnen een parkeerabonnement afnemen in de inpandige parkeergarage conform omgevingsvergunning.

 • 8.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 9.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 10.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 8 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 1 (centrum)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in parkeervergunninggebied 1 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 4 en artikel 5 en de belanghebbendenplaatsen genoemd in artikel 3 met uitzondering van Barak (genoemd onder 1)

 • 2.

  Indien de aanvrager woonachtig is in het appartementencomplex 'Kanaalzicht', gelegen naast de parkeergarage de Claxonate of appartementencomplex ‘Neckerpoort’ aan de Neckerdijk en recht heeft op een parkeerabonnement in de parkeergarage Claxonate komt hij niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 3.

  Indien de aanvrager woonachtig is in het appartementencomplex ‘de Boonacker’ aan de Nieuwstaat komt hij niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 4.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning (nulvergunningenadressenlijst).

 • 5.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 6.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 7.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 9 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 1 (Centrum) is tezamen twee vergunningen per adres.

2 Parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

2.1

Definiëring parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

Artikel 10 Definitie parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

Parkeervergunninggebied 2 Hazepolder betreft het gebied ‘2=Hazepolder’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 11 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 2 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Abraham Kuyperstraat

 

2

Hugo de Grootstraat

 

3

Kanaaldijk

Deel Kanaaldijk tussen huisnummers 11 t/m 46

4

Neckerstraat

 

5

Schaepmanstraat

 

6

Thorbeckekade

 

7

Troelstraplein

 

2.2

Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

Artikel 12 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in parkeervergunninggebied 2 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 11 indien de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig.

 • 2.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per zelfstandige woning.

 • 3.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 4.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) verleend worden.

 • 5.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 6.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 7.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 13 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in het parkeervergunninggebied 2 Hazepolder een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 11 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 3 van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 8.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 14 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in parkeervergunninggebied 2 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 11.

 • 2.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • 3.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 15 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) is tezamen twee vergunningen per adres.

3. Parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

3.1

Definiëring parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

Artikel 16 Definitie parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

Parkeervergunninggebied 3 Wagenweggebied betreft het gebied ‘3=Wagenweggebied’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 17 Locatie parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 3 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Chris Lanooystraat

 

2

Lambertus Huisengastraat

 

3

Overweerse Polderdijk

Parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 10,12,14 en 16

4

Plateellaan

 

5

Prinsenhof

 

6

Toon Dupuisstraat

 

7

Veilinghof

 

8

Wagenweg

 

9

Wagenweg

Parkeerterrein Wagenweg 12

10

Wherekant

 

11

Wherekant

Parkeerterrein Wherekant 30

3.2

Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

Artikel 18 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in parkeervergunninggebied 3 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 17 indien de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig.

 • 2.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend aan de aanvrager die woonachtig is in parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) is één per adres tenzij lid 3, 4 of 5 van toepassing is.

 • 3.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee parkeervergunningen per adres voor bewoners die op 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie bewoners zonder eigen parkeervoorziening).

  Stratenlijst uitsterfconstructie bewoners gebied 3 zonder parkeervoorziening

  Straten

  huisnummers

  Chris Lanooystraat

  6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42

  Lambertus Huisengastraat

  3,37,39,41,43,45,47,49,51,55,57,59,61,85,97,127,137,139, 147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167, 169,171

  Toon Dupuisstraat

  4,8,10,18,26,30

  Veilinghof

  1 t/m 11, 46 t/m 50

  Wagenweg

  10

  Wherekant

  1, 1a, 1b

 • 4.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt één parkeervergunning per adres voor bewoners die op 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie bewoners met eigen terrein).

  Stratenlijst uitsterfconstructie bewoners gebied 3 met parkeervoorziening

  Straten

  huisnummers

  Lambertus Huisengastraat

  5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,53,63,65,67,69, 71,73,75,77,79,81,83,87,89,91,93,95,99,101,103, 105,107,109, 111,113,115,117,119,121,123,125,129,131,133,135,141,143, 145

  Plateellaan

  4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34

  Veilinghof

  12 t/m 45

  Wagenweg

  7, 9, 20

  Wherekant

  5 t/m 26

 • 5.

  Bewoners van parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) die op 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen, hebben tot 1 januari 2021 recht op maximaal twee bewonersvergunningen voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied). Na 2021 vervalt het recht op een tweede parkeervergunning omdat deze bewoners een eigen parkeervoorziening behoren te hebben (overgangstermijn).

  Stratenlijst bewonersgebied 3 overgangstermijn verplichting parkeren eigen terrein

  Straten

  huisnummers

  Chris Lanooystraat

  5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

  Toon Dupuisstraat

  6,12,14,16,20,22,24,28

 • 6.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) aan de aanvrager indien deze beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 7.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 8.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 9.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 19 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in het parkeervergunninggebied 3 een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 17 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 8.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 20 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in het parkeervergunninggebied 3 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 17.

 • 2.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • 3.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden

Artikel 21 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) is tezamen twee vergunningen per adres.

4. Parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)

4.1

Definiëring parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)

Artikel 22 Definitie parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)

Parkeervergunninggebied 4 Gors Noord betreft het gebied ‘4= Gors Noord’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 23 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 4 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Ilpendamstraat

 

2

Jisperstraat

 

3

Katwoudestraat

 

4

Markerkade

 

5

Purmerweg

 

6

Rijperhof

 

7

Waterlandplein

Parkeerterreintje ter hoogte van Waterlandplein 5

8

Zeevangstraat

 

4.2

Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)

Artikel 24 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in het parkeervergunninggebied 4 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 23 indien de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig.

 • 2.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat wordt verleend aan de aanvrager die woonachtig is in het parkeervergunninggebied Gors Noord is één per adres tenzij lid 3 van toepassing is.

 • 3.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee parkeervergunningen per adres voor bewoners die op 1 juli 2020 woonachtig zijn op een adres in parkeervergunninggebied 4 totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie).

 • 4.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord) aan de aanvrager indien deze beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 5.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 6.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 7.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 25 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in parkeervergunninggebied 4 een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 23 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 8.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 26 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in parkeervergunninggebied 4 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 23.

 • 2.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • 3.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden

Artikel 27 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 4 (Gors Noord) is tezamen twee vergunningen per adres.

5 Parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)

5.1

Definiëring parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)

Artikel 28 Definitie parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)

Parkeervergunninggebied 5 Zuiderpolder betreft het gebied ‘5=Zuiderpolder’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 29 Locatie belanghebbendenplaatsen

De parkeerplaatsen in de volgende straten en straatgedeelten zijn belanghebbendenplaatsen:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Purmersteenweg

Steeg achter de woningen Purmersteenweg 2-40 (even)

Artikel 30 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 5 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

A.

WEST

1

B. Nieuwentijtstraat

 

2

Herengracht

 

3

Fresiastraat

 

4

Hyacintenstraat

 

5

Julianaplein

 

6

Julianastraat

 

7

Oranjestraat

 

8

Vooruitstraat

 

B.

OOST

1

Argonaut

 

2

Beukenstraat

 

3

Brantjesoever

 

4

De Burcht

 

5

Esdoornstraat

 

6

Kastanjelaan

 

7

Populierenstraat

Incl. parkeerterrein achter het gemeentehuis

8

Purmersteenweg

Incl. parkeerterreinen voor het gemeentehuis

9

Stationsweg

Incl. parkeerterrein

10

Wilhelminalaan

 

11

Wolthuissingel

 

Artikel 31 Locaties parkeerapparatuurplaatsen overloopgebied Zuiderpolder

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 1 die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders van parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder):

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Emmakade

 

2

Liduinatuin

 

5.2

Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)

Artikel 32 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in parkeervergunninggebied 5 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen en de belanghebbendenplaatsen omschreven in artikel 29, artikel 30 en artikel 31 indien de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig.

 • 2.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat wordt verleend aan de aanvrager die woonachtig is in parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder) is één per adres tenzij lid 3 van toepassing is.

 • 3.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee parkeervergunningen per adres voor bewoners die op 1 juli 2020 woonachtig zijn op een adres in parkeervergunninggebied 5 totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie).

 • 4.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder) aan de aanvrager indien deze beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 5.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 6.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 7.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 33 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in parkeervergunninggebied 5 een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen omschreven in artikel 29, artikel 30 en artikel 31 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 8.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 34 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in het parkeervergunninggebied 5 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 30 en 31.

 • 2.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • 3.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 35 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 5 (Zuiderpolder) is tezamen twee vergunningen per adres.

6 Parkeervergunninggebied 6 (Kop West)

6.1

Definiëring parkeervergunninggebied 6 (Kop West)

Artikel 36 Definitie parkeervergunninggebied 6 (Kop West)

Parkeervergunninggebied 6 Kop West betreft het gebied ‘6=Kop West’ zoals afgebeeld op de kaart met titel ‘Parkeervergunninggebieden Purmerend’ behorend bij dit besluit.

Artikel 37 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen in parkeervergunninggebied 6 Kop West die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Wales

Uitsluitend de noordzijde van Wales ter hoogte van de parkeerplaatsen voor het appartementencomplex Ponte Vecchio

2

Mont Saint Michel

 

6.2

Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 6 (Kop West)

Artikel 38 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 6 (Kop West)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner van een adres in parkeervergunninggebied 6 een bewonersvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen omschreven in artikel 37 indien de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig.

 • 2.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een van de onderstaande adressen (verplichting parkeren eigen terrein):

   

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied 6

   

  Straat

  huisnummer

  1

  Mont Saint Michel

  2 t/m 75 en 101 t/m 166

  2

  Ponte Vecchio

  40 en 45

 • 3.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt één parkeervergunning per adres voor bewoners die woonachtig zijn op onderstaande adressen voor zover zij over een tweede motorvoertuig beschikken (verplichting parkeren eigen terrein eerste voertuig):

  #

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied 6

   

  Straat

  huisnummer

  1

  Ponte Vecchio

  2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51 doorlopend

 • 4.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 6 (Kop West) aan de aanvrager indien deze beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 5.

  Het college weigert een parkeervergunning indien de aanvrager woonachtig is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 6.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 7.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 39 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 6 (Kop West)
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf dat gevestigd is op een adres in parkeervergunninggebied 6 een bedrijfsvergunning verlenen waarmee geparkeerd kan worden op de parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen omschreven in artikel 37 indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 2.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per adres.

 • 3.

  Op een adres, niet zijnde een zelfstandige woning, waar voor 1 juli 2020 meerdere bedrijven staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen per bedrijf maximaal 2 vergunningen worden verleend (bedrijfsverzamelgebouw).

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 6 (Kop West) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Het college weigert een parkeervergunning indien het bedrijf gevestigd is op een adres dat op grond van artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening aangemerkt is als adres waarop geen parkeervergunningen worden afgegeven (nulvergunningenadressenlijst).

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 • 8.

  Een bedrijfsvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 40 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 6 (Kop West)
 • 1.

  Het college kan aan een bewoner die woonachtig is op een adres in het parkeervergunninggebied 6 een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek op de parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 37.

 • 2.

  Bewoners van de volgende woonadressen komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning:

   

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied 6

   

  Straat

  huisnummer

  1

  Mont Saint Michel

  2 t/m 75 en 101 t/m 166

 • 3.

  Bewoners van woningen bedoeld onder artikel 5, derde lid van vigerende Parkeerverordening komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • 4.

  De bezoekersvergunning wordt in de vorm van een bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 5.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 bonnenboekjes per zelfstandige woning.

 • 6.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 41 Maximaal aantal te verlenen vergunningen

Het maximaal aantal te verlenen bewoners- en bedrijfsvergunningen in parkeervergunninggebied 6 (Kop West) is tezamen twee vergunningen per adres.

7 Overige parkeervergunningen

Artikel 42 Autodeelvergunning
 • 1.

  Het college kan op aanvraag van een aanbieder een vergunning verlenen voor het parkeren van één of meerdere motorvoertuigen op een parkeerplaats die is aangewezen voor motorvoertuigen die worden ingezet voor autodelen, indien:

  • a.

   het motorvoertuig voor autodelen 24 uur per dag beschikbaar staat, voor zover deze niet in gebruik is;

  • b.

   verhuur is ook mogelijk voor een kortere periode (bv een half dag deel);

  • c.

   de aanbieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • d.

   de aanbieder verleent desgewenst zijn medewerking aan een gemeentelijk onderzoek naar de effecten van autodelen.

 • 2.

  De volgende weggedeelten zijn o.a. aangewezen als autodeelplaatsen waar met een autodeelvergunning mag worden geparkeerd op een daartoe ingerichte parkeerplaats:

   

  Locatie

  Plaatsaanduiding

  Wijk

  1

  Tramplein

  Nabij Gouw

  centrum

  2

  Purmersteenweg

  Parkeerterrein tegenover stadhuis

  centrum

  3

  Primulastraat

  Hoek Wilhelminalaan

  centrum

  4

  Rozenstraat

  Hoek Chrysantenstraat

  centrum

  5

  Waterlandlaan

  Hoek Waterlandplein

  Gors-noord

  6

  Veenmossingel

  Hoek Weteringstraat

  Gors-noord

  7

  Wielingenstraat

  Hoek Poelstraat

  Gors-noord

  8

  Bovenlandsestraat

  Hoek Dijckscampenlaan

  Gors-noord

  9

  Bovenlandsestraat

  Hoek Veenweidestraat

  Gors-noord

  10

  Zwanebloem

  Hoek Linnaeuslaan

  Gors-zuid

  11

  Melkkruid

  Nabij Linnaeuslaan

  Gors-zuid

  12

  Burg. D Kooimanweg

  Tegenover Meerkoethof

  Overwhere

  13

  Wormerplein

  Parkeerterrein winkelcentrum

  Overwhere

  14

  Merwedestraat

  Flevostraat

  Overwhere

  15

  Leeuwerikplein

  Parkeerterrein

  Overwhere

  16

  C. de Jongestraat

  Hoek Ds. M.L. Kingweg

  Overwhere

  17

  Overlanderstraat

  Tilburyplein

  Purmer-noord

  18

  Overlanderstraat

  Etserpad

  Purmer-noord

  19

  Overlanderstraat

  Haarspitstraat

  Purmer-noord

  20

  van Osweg

  Bandijk

  Purmer-noord

  21

  Boekweitstraat

  Grotenhuysweg

  Purmer-noord

  22

  Bunderstraat

  Grotenhuysweg

  Purmer-noord

  23

  Gildeplein

  Parkeerterrein winkelcentrum

  Purmer-noord

  24

  Kennemerland

  Landstrekenweg

  Purmer-zuid

  25

  Meerland

  Koggenland

  Purmer-zuid

  26

  Drontermeer

  Meerland

  Purmer-zuid

  27

  Monteverdistraat

  Verzetslaan

  Purmer-zuid

  28

  Persijnlaan

  Cornelis Edelmanstraat

  Purmer-zuid

  29

  Mahatma Gandhistraat

  Bisschop Romerostraat

  Purmer-zuid

  30

  Gangeslaan

  Eufraatlaan

  Weidevenne

  31

  Sumatra

  Gordel van Smaragd

  Weidevenne

  32

  Orinocostraat

  Amazonelaan

  Weidevenne

  33

  Savannestraat

  Amazonelaan

  Weidevenne

  34

  Zambezilaan

  Purmerland

  Weidevenne

  35

  Zambezilaan

  Oranjefontein

  Weidevenne

  36

  Melbourne

  Australielaan

  Weidevenne

  37

  Mercuriusweg

  Zonnelaan

  Wheermolen

  38

  Kadoelenstraat

  Gouwzeestraat

  Wheermolen

  39

  Hannie Schaftstraat

  Dr. Albert Schweitzerlaan

  Wheermolen

  40

  Boeierstraat

  NS-station Overwhere

  Wheermolen

 • 3.

  Bij de aanwijzing wordt onder meer rekening gehouden met:

  • a.

   het aantal autodeelplaatsen dat wenselijk is in een bepaald gebied;

  • b.

   het aantal plaatsen dat reeds als autodeelplaats is aangewezen in een bepaald gebied;

  • c.

   de spreiding van het aantal autodeelplaatsen van de aanbieder over de gemeente;

  • d.

   het voorkomen van clustering van autodeelplaatsen van dezelfde aanbieder;

  • e.

   de verdeling van het aantal beschikbare autodeelplaatsen tussen de verschillende aanbieders.

 • 4.

  De in het tweede lid bedoelde weggedeelten worden als parkeergelegenheid exclusief voor vergunninghouders aangegeven door aanduiding met de borden E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aangevuld met een onderbord met de naam van het autodeelbedrijf en eventueel een onderbord met de tijden waarop het vergunningparkeren van kracht is.

 • 5.

  De kosten voor de aanleg en het opheffen van een autodeelplaats komen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 43 Mantelzorgparkeervergunning
 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een mantelzorger van een bewoner die mantelzorg ontvangt een mantelzorgparkeervergunning verlenen.

 • 2.

  De mantelzorger dient als zodanig geregistreerd te zijn bij het Wmo-loket van de gemeente Purmerend.

 • 3.

  De mantelzorgparkeervergunning wordt in de vorm van een of meer bonnenboekje(s) bestaande uit 10 dagkaarten verstrekt.

 • 4.

  De gemeentelijke mantelzorgregisseur beoordeelt het aantal benodigde bonnenboekjes.

 • 5.

  De mantelzorgvergunning is geldig binnen het parkeervergunninggebied waar de mantelzorgontvanger als inwoner staat ingeschreven.

Artikel 44 Zorgverlenersvergunning
 • 1.

  Het college kan een zorgverlenersvergunning verlenen aan de houder van een motorvoertuig, wanneer deze aantoont als beroepsbeoefenaar praktiserend te zijn in de gemeente Purmerend in één van de volgende beroepen:

  • a.

   Huisarts.

  • b.

   Verloskundige.

  • c.

   Kraamverzorger.

  • d.

   Medewerker thuiszorg.

  • e.

   Medewerker instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (crisishulpverlening).

 • 2.

  De zorgverlenersvergunning wordt verleend onder voorwaarde dat:

  • a.

   het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • b.

   het bedrijf gevestigd is in de gemeente Purmerend.

  • c.

   Een substantieel deel van het cliëntenbestand van het bedrijf woonachtig is in de parkeergereguleerde gebieden zoals omschreven in artikel 2, artikel 10, artikel 16, artikel 22, artikel 28 en artikel 36.

  • d.

   bij de aanvraag van de zorgverlenersvergunning een registratie in het kader van de wet BIG(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of indien niet beschikbaar een certificering HKZ-keurmerk wordt overlegd.

  • e.

   indien de onder d genoemde registratie of certificering niet beschikbaar is, wordt aangetoond dat de hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg instelling werkt, zoals blijkt uit een verklaring ter zake door de directie van betreffende instelling.

 • 3.

  Een zorgverlenersvergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de zorg ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 4.

  Voor categorie c, d en e onder het eerste lid wordt een zorgverlenersvergunning uitsluitend verleend op kenteken van het bedrijfsvoertuig en op naam van de instelling.

 • 5.

  Met de zorgverlenersvergunning kan geparkeerd worden op alle gereguleerde parkeerplaatsen in de parkeervergunninggebieden zoals omschreven in artikel 3, artikel 4, artikel 11, artikel 17, artikel 23, artikel 29, artikel 30 en artikel 37.

 • 6.

  Een zorgverlenersvergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 45 Functionele vergunning
 • 1.

  Het college kan een functionele vergunning verlenen aan een van de volgende instellingen of organisaties:

  • a.

   Woningbouwvereniging/-corporatie.

  • b.

   Welzijnsinstellingen.

  • c.

   Gemeente Purmerend.

  • d.

   Gemeente Beemster.

 • 2.

  De functionele vergunning wordt verleend onder voorwaarde dat:

  • a.

   de instelling of organisatie staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de instelling of organisatie gevestigd is in de gemeente Purmerend met uitzondering van categorie a eerste lid en categorie d eerste lid;

  • c.

   wordt aangetoond dat de medewerker werkzaam is voor bovengenoemde instelling of organisatie en dat deze kan aantonen dat hij structureel werkzaam is in meerdere parkeervergunninggebieden, zoals blijkt uit een verklaring ter zake door de directie van betreffende instelling of organisatie.

 • 3.

  Een functionele vergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 4.

  Voor categorie a en b onder het eerste lid wordt een functionele vergunning uitsluitend verleend op het kenteken van een bedrijfsvoertuig en op naam van de instelling.

 • 5.

  Met de functionele vergunning kan geparkeerd worden op alle gereguleerde parkeerplaatsen in de parkeervergunninggebieden zoals omschreven in artikel 3, artikel 4, artikel 11, artikel 17, artikel 23, artikel 29, artikel 30 en artikel 37.

 • 6.

  Een functionele vergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.

Artikel 46 Nulvergunningenadressenlijst conform artikel 5 derde lid Parkeerverordening

Ingevolge artikel 5 derde lid van de vigerende parkeerverordening wordt een adressenlijst bijgehouden met titel ‘nulvergunningenadressenlijst’ behorend bij dit besluit.

8 Voorwaarden parkeervergunningen

Artikel 47 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 1 Centrum
 • 1.

  Op de in artikel 3 aangewezen belanghebbendenplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zondag van 00.00 tot 24:00 uur.

 • 2.

  Op de in artikel 4 aangewezen belanghebbendenplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 3.

  Het gestelde in lid 1 en lid 2 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 48 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 2 Hazepolder
 • 1.

  Op de in artikel 11 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 49 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 3 Wagenweggebied
 • 1.

  Op de in artikel 17 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 50 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 4 Gors Noord
 • 1.

  Op de in artikel 23 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 51 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 5 Zuiderpolder
 • 1.

  Op de in artikel 29 aangewezen belanghebbendenplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zondag van 00.00 tot 24:00 uur.

 • 2.

  Op de in artikel 30 onder A aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 3.

  Op de in artikel 30 onder B aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 4.

  Het gestelde in lid 1, lid 2 en lid 3 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 52 Voorwaarden parkeren parkeervergunningebied 6 Kop West
 • 1.

  Op de in artikel 37 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 53 Voorwaarde parkeren op autodeelplaatsen

Op de in artikel 42 tweede lid aangewezen weggedeelten waar een autodeelplaats is aangelegd, is het aan houders van een geldige vergunning toegestaan te parkeren op alle dagen van de week van 00.00 tot 24.00 uur.

9 Slotbepalingen

Artikel 54 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens dit uitvoeringsbesluit bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 55 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 juli 2020.

 • 2.

  Indien dit besluit niet voor of op 1 juli 2020 gepubliceerd is, treedt dit besluit in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 juli 2020.

 • 3.

  Op de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding wordt het 'Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2020’ ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2020/1'.

Purmerend, 30 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl

BIJLAGE 1: Nulvergunningenadressenlijst behorend bij Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2020/1

NULVERGUNNINGENADRESSENLIJST

adres

huisnummer

toevoeging

Parkeerverordening, artikel 5, lid 3 categorie:

toelichting

Achterdijk

40

01 t/m 11

c

Geen bewonersvergunningen conform verleende omgevingsvergunning d.d. 10 april 2017.

Argonaut

 
 

d

Bestemmingsplan ‘Brantjesoever 2019’d.d. 16/6/2019

Bakkerssteeg

2

A

a

 

Brantjesoever

 
 

d

Bestemmingsplan ‘Brantjesoever 2019’d.d. 16/6/2019

De Burcht

 
 

d

Bestemmingsplan ‘Brantjesoever 2019’d.d. 16/6/2019

Gasthuissteeg

15

 

a

N.B. Een van deze twee adressen behoudt vergunningrecht.

Gasthuissteeg

17

 

a

Krommesteeg

4

A

a

 

Krommesteeg

4

B

a

 

Plateellaan

501-639

 

d

Bestemmingsplan ‘Wagenweg 9’d.d. 31/10/2019

Purmersteenweg

3, 5, 7 (incl. toevoegingen)

 

d

Bestemmingsplan ‘De Looiers 2018’ d.d. 22/5/2018.

Terracottastraat

2, 4

 

d

Bestemmingsplan ‘Wagenweg 9’d.d. 31/10/2019.

Waagplein

10

A

a

 

Westerstraat

2

 

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

2

A

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

2

B

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

2

C

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

4

 

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

4

A

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

4

B

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

4

C

d

Bestemmingsplan ‘Westerstraat 2-4: 2017’

Westerstraat

53

A

a

 

Westerstraat

53

B

a

 

Westerstraat

53

C

a

 

Willem Eggertstraat

6

 

a

 

Willem Eggertstraat

6

A

a

 

Willem Eggertstraat

6

B

a

 

BIJLAGE 2 Parkeervergunninggebieden Purmerend

foto

Ondertekening