Vaststellen subsidieregels 2021

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Vaststellen subsidieregels 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

overwegende dat door de gemeenteraad op 7 maart 2017 de Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022 is vastgesteld;

dat het gewenst is de wijziging van beleid die hiervan het gevolg is vast te leggen in geactualiseerde subsidieregels;

gelet op het bepaalde neergelegd in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

a. in te trekken de subsidieregels Hof van Twente 2020 per 1 januari 2021:

1. Beleidsterrein Sport, vastgesteld op 28 mei 2019,

2. Beleidsterrein Cultuur, vastgesteld op 28 mei 2019,

3. Beleidsterrein Zorg, vastgesteld op 28 mei 2019,

4. Beleidsterrein Jeugd, vastgesteld op 28 mei 2019,

5. Beleidsterrein Accommodaties, vastgesteld op 28 mei 2019,

6. Beleidsterrein Buurtschappen, vastgesteld op 28 mei 2019,

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen, vastgesteld op 28 mei 2019,

9 Eénmalige subsidie participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie, vastgesteld op 28 mei 2019,

10. Eénmalige subsidie sportstimulering, vastgesteld op 28 mei 2019.

11. Beleidsterrein dorps- en stadsraden, vastgesteld op 14 januari 2020

b. vast te stellen de subsidieregels Hof van Twente 2020 per 1 juni 2020:

1. Beleidsterrein Sport,

2. Beleidsterrein Cultuur,

3. Beleidsterrein Zorg,

4. Beleidsterrein Jeugd,

6. Beleidsterrein Buurtschappen,

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen,

9. Eénmalige subsidie participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie,

10. Eénmalige subsidie sportstimulering;

11. Beleidsterrein dorps- en stadsraden.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Verordening: de Algemene subsidieverordening 2020 (hierna Asv 2020) vastgesteld door de raad 12 mei 2020;

Jeugd: inwoners van de gemeente Hof van Twente in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar;

Ouderen: inwoners van de gemeente Hof van Twente in de leeftijd van boven de AOW gerechtigde leeftijd;

Kwetsbaren: inwoners van Hof van Twente waarbij sprake is van (kans op) zeer geringe maatschappelijke participatie ten aanzien van werk, onderwijs en vrije tijd met in het algemeen een lage sociaal-economische status (van de ouders)

Artikel 2 Subsidieplafonds

Subsidies worden verleend met in achtneming van het subsidieplafond en onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 5 lid 4 van de Asv 2020.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze subsidieregels treden in werking met ingang van 1 juni 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Deze subsidieregels worden aangehaald als “Subsidieregels Hof van Twente 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

1.Beleidsterrein Sport

Zo groot en breed mogelijk sportparticipatie

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid

Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige inwoners.

Kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met meerdere sporten en zijn in de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen

Vergroten maatschappelijke participatie

Sport als middel inzetten t.b.v. het stimuleren van actieve deelname aan sport en bewegen

Sportverenigingen aanzetten tot mogelijke samenwerking met andere sportverenigingen en/of maatschappelijke instellingen

Ouderen, mensen met een beperking en kwetsbaren worden gestimuleerd om actief te gaan sporten en bewegen om sociaal isolement tegen te gaan

Versterken van de kracht van de samenleving

Zo groot en breed mogelijk sportbereik. Vitale sportverenigingen

Sportverenigingen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en buurtschappen

Sportaccommodaties worden multifunctioneel ingezet

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 1a: Gehandicaptensport

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Bevorderen bewegen voor mensen met een beperking

Subsidiabele activiteiten

Sport voor mensen met een beperking

Subsidieontvanger(s)

(Gehandicapten)Sportverenigingen die structurele activiteiten organiseren en waarvan de leden woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente

Subsidieplafond

Geen

Subsidieverdeling

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van maximaal € 51,64 per lid uit de gemeente Hof van Twente

Subsidiecriteria

•Organisaties die sportactiviteiten aanbieden voor mensen met een beperking woonachtig in de gemeente Hof van Twente kunnen een aanvraag indienen.

•Eventuele toekenningen vinden plaats op basis van ledenlijst, bedrag per lid.

•Organisaties dienen aangesloten te zijn bij een landelijk erkende sportkoepel.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 1b: Organisatie Twentse Rolstoelvierdaagse

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Bevorderen bewegen voor mensen met een beperking.

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van de Twentse Rolstoelvierdaagse

Subsidieontvanger(s)

Stichting Twentse Sportbelangen, Delden ontvangt een subsidie van maximaal € 10.045,00

Subsidieplafond

€ 10.045,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Niet van toepassing

Subsidiecriteria

Geen

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

2. Beleidsterrein Cultuur

Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid

Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige inwoners.

Kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met cultuureducatie en zijn in de gelegenheid culturele talenten te ontwikkelen. Culturele organisaties leveren een bijdrage aan cultuureducatie.

Vergroten maatschappelijke participatie

Het stimuleren van actieve deelname aan kunst en cultuur

Culturele organisaties leveren een bijdrage aan cultuurparticipatie van kinderen, ouderen en kwetsbaren.

Versterken van de kracht van de samenleving

Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik

Culturele organisaties dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van muziek, zang en dans leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Inwoners en bezoekers van Hof van Twente komen In aanraking met professionele kunstuitingen op het gebied van kunst, theater, muziek en dans.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 2a: Informatievoorziening en media

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

Het bieden van een laagdrempelige toegang tot informatie en het stimuleren van het gebruik daarvan door een breed publiek. Bijdragen in het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor burgers in Hof van Twente in multifunctionele accommodaties

1b.

Het in stand houden van een publieke lokale of regionale omroep, aangewezen door de Mediawet

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het ontsluiten van (digitale) informatie; bevorderen mediawijsheid bij kinderen, jongeren en volwassenen; leesbevordering op de basisschool; bestrijden taalachterstand jeugd

1b.

Het op lokaal niveau verzorgen van een programma voor de lokale omroep.

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting bibliotheek Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

1b.

Stichting lokale omroep Hof van Twente 'Hofstreek FM ontvangt een subsidie van maximaal € 17.279,00

Subsidieplafond

€ 659.690,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2b-1: Muziek- en Cultuureducatie

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie.

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het verzorgen van cursussen en lessen op het gebied van: Algemene Muzikale Vorming; Ballet/streetdance; muzische activiteiten; Instrumentaal Vocaal Onderwijs; Ensemble/bands; Koren en koorscholing; Harmonie & fanfare; Muzikale vorming groep 5 basisscholen.

Subsidiabel zijn activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar met een maximale cursusduur van 4 jaar.

1b.

Het realiseren van een doorgaande leerlijn cultuureducatie in het Primair Onderwijs; per school een jaarlijks vastgesteld programma van culturele activiteiten.

1c.

Het jaarlijks organiseren van een cultureel straatfestival in Delden

1d.

Het jaarlijks organiseren van een Big Band Festival in Goor

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting muziekschool Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

1b.

Stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente (Cubahof) ontvangt een subsidie van maximaal € 43.542,00

1c.

Stichting Cultureel straatfestival Delden ontvangt een subsidie van maximaal

1d.

Stichting Big Band Festival Goor ontvangt een subsidie van maximaal

Subsidieplafond

€ 428.765,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2b-2: Muziek- en Cultuureducatie door amateurgezelschappen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie.

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een activiteitenaanbod voor jeugdleden en het daaraan actief deelnemend aantal jeugdleden.

1b.

Het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een activiteitenaanbod op het gebied van muziek, dans, zang en toneel voor de jeugd t/m 18 jaar, ouderen en kwetsbaren

Subsidieontvanger(s)

1a.

Culturele vrijwilligersorganisaties in Hof van Twente die jeugd t/m 18 jaar in de gelegenheid stellen kennis te maken met een muziekinstrument en het leren bespelen daarvan.

1b.

Culturele vrijwilligersorganisaties in Hof van Twente die gerichte activiteiten ontwikkelen die de participatie van jeugd t/m 18 jaar, ouderen en kwetsbaren bevorderen. Aanvragen van organisaties die een subsidie ontvangen op grond van 1a van deze beleidsregel, worden geweigerd.

Subsidieplafond

1a

72.866,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

1b

€ 4.745,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

1a.

A.Basisbedrag per zelfstandige eenheid

- Vereniging met één zelfstandige eenheid maximaal € 953

- Vereniging met twee zelfstandige eenheden maximaal € 1.422

- Vereniging met drie of meer zelfstandige eenheden maximaal € 1.783

B. Bijdrage per bespeeld instrument

Een bedrag per actief spelend lid van maximaal € 87

(exclusief leden van majorette, twirl- en color guardgroepen)

C. Bijdrage uniformen

Een bedrag per actief spelend lid van maximaal € 33

(inclusief leden van majorette, twirl- en color guardgroepen)

D. Bijdrage in honorarium dirigent en instructeur

Maximaal een bijdrage van 30% in het totaal aan dirigent- en repetitorkosten van de muziekvereniging over het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

E. Bijdrage in de opleidingskosten

Een bijdrage in de opleidingskosten, gebaseerd op een vast bedrag van maximaal € 750 per vereniging en een variabel bedrag van maximaal € 75 per jeugdlid.

F. Bijdrage in kosten nationale wedstrijden en concoursen

Een bijdrage in de kosten van deelname aan nationale wedstrijden, gebaseerd op een vast bedrag van maximaal € 250 met een maximum van 1x per jaar per eenheid

De subsidie wordt verdeeld op basis van het totaal van de indicatoren A t/m F naar rato als een percentage van het beschikbare bedrag (subsidieplafond).

1b.

Voor culturele vrijwilligersorganisaties een vast bedrag per vereniging van maximaal € 543,00. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvraagtermijn

•Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

•Jeugdleden krijgen les van een docent van de muziekschool Hof van Twente (Harmonie en Fanfare regeling) of,

•Via de muziekvereniging van een gediplomeerd docent,

•De subsidieaanvrager levert een aantoonbaar aandeel aan muziek- en cultuureducatie in Hof van Twente binnen of buiten schooltijd,

•Als randvoorwaarde geldt dat er minimaal 4 openbare optredens/ presentaties per jaar door het hoofdorkest worden verzorgd.

Subsidieregel 2c: Theaterwerk

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie

Subsidiabele activiteiten

Huisvesting bieden aan culturele instellingen; ontwikkelen cultureel ondernemerschap; theaterfaciliteit bieden voor amateurorganisaties en (semi) professionele voorstellingen; ontwikkelen van ‘Hofactiviteiten’.

Subsidieontvanger(s)

Stichting Theater en Evenementen Centrum De Reggehof ontvangt een subsidie van maximaal € 550.512,00

Subsidieplafond

€ 550.512,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Niet van toepassing

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2d: Cultureel Erfgoed

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van museale collecties

1b/1c

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van historische archieven en beeldbanken

1d.

De realisatie van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest nabij de schaapskooi op De Borkeld in Markelo

Subsidiabele activiteiten

1a.

Uitvoeren van museale activiteiten door behoud, beheer, vorming en presentatie van collecties

1b.

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van historische archieven en beeldbanken.

1c.

St. De Hofmarken: hosting en onderhoud van een centrale beeldbank;

St. Heemkunde Markelo de huur van een ruimte in het dienstgebouw van de protestantse gemeente in Markelo

1d.

Het organiseren van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest nabij de schaapskooi op De Borkeld in Markelo

Subsidieontvanger(s)

1a.

Het Goors Historisch Museum ontvangt een subsidie van maximaal € 6.929,00

Het Klompenmuseum Goor ontvangt een subsidie van maximaal € 5.351,00

1b. Een bedrag per historische vereniging van maximaal € 3.152,00

De rechthebbenden zijn:

I. St. Heemkunde Markelo: Markelo;

II. Historische vereniging Old Deep'n: Diepenheim;

III. Stichting Historisch Goor (Heemkunde): Goor;

IV. Vereniging Heemkunde Ambt Delden: Ambt Delden;

V. St. Historisch Centrum Hof van Twente: Delden

1c.

Stichting De Hofmarken ontvangt een subsidie van maximaal € 551,00

St. Heemkunde Markelo ontvangt een subsidie van maximaal € 7.016,00

1d.

Stichting Schaapskudde Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

Subsidieplafond

€ 38.282,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

1b.

Goed beheerde en ontsloten fotoarchieven, historische archieven; centrale beeldbank; 4x per jaar uitgeven van magazine; ontwikkelen van aanbod voor ouderen in het kader van geheugentraining.

Subsidieregel 2e: Kunst

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

In stand houden en beheren van kunst in de openbare ruimte

1b.

Het bevorderen van een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik

1c.

Inwoners en bezoekers van gemeente Hof van Twente komen in aanraking met kunstuitingen van moderne kunst op een hoog niveau

1d.-1h.

Het bevorderen van cultuurparticipatie en –educatie

1i..

De realisatie van de jaarlijkse kunstfietsroute in Markelo

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het in stand houden en beheren van kunstobjecten in de openbare ruimte

1b.

De mogelijkheid bieden kunstwerken te huren.

1c.

Het organiseren van voor een ieder toegankelijke kunsttentoonstellingen en het initiëren van de ontwikkeling van Kunstwerk in de gemeente Hof van Twente”

1d.

Exploitatie gebouwen (Diepenheim): ‘De Zwaan, Drawing Centre, Diepvrieshuisje, Ottenhuis’

1e.

Exploitatie gebouwen (Diepenheim): Herberg de Pol, Maalderij

1f.-g

Organiseren van exposities in Perron 1 (Delden); Onderhouden en exploiteren galerieruimte; organiseren van workshops, lezingen; tonen en onderhouden van de kunstwerken in "Stratenplan Delden".

1h.

Het verzorgen van een cursusaanbod op cultureel gebied voor jeugd t/m 18 jaar.

1i.

De realisatie van de jaarlijkse kunstfietsroute in Markelo

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal € 22.078,00

1b.

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal € 4.542,00

1c.

Kunstvereniging Diepenheim ontvangt een subsidie van maximaal € 40.590,00

1d.

Stichting de Zwaan ontvangt een subsidie van maximaal € 42.146,00

1e.

Stichting Cultureel Centrum Herberg de Pol ontvangt een subsidie van maximaal € 83.522,00

1f.

Stichting Meer Innovatie voor Kunst en Cultuur (MIKC) ontvangt een subsidie van maximaal € 4.956,00 voor activiteiten in en om Galerie Perron I en onderhoud stratenplan.

1g

Perron I ontvangt een exploitatiesubsidie van maximaal € 7.229,00 ten behoeve van exploitatie Perron I

1h.

Stichting De Reggehof ontvangt een subsidie van maximaal € 22.334,00

1i

Kunst Stichting Markelo ontvangt een subsidie van maximaal € 1.338,00

Subsidieplafond

€ 228.735,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

1h.

•Aanbod gebaseerd op de klantvraag;

•Bijdrage leveren aan cultuureducatie via de Cubahof

Subsidieregel 2f: Organisatie ‘Oranje activiteiten’

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

.

Het organiseren van ‘Oranje activiteiten’ op of rondom de verjaardag van koning Willem Alexander

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van ‘Oranje activiteiten’ op of rondom de verjaardag van koning Willem Alexander

Subsidieontvanger(s)

De Oranjeverenigingen in de grotere kernen Goor, Delden en Markelo; Verenigingen die ‘Oranjeactiviteiten’ organiseren in de kleinere kernen: Hengevelde, Bentelo en Diepenheim.

De rechthebbenden zijn:

I. Goorse Oranjevereniging;

II. Oranjevereniging Delden;

III. Oranjevereniging Markelo;

IV. St. Markering (Oranjecomité Hengevelde);

V. Handbalvereniging Bentelo (Oranjefeest);

VI. Nooitgedacht J&J werk (Oranjefeest Diepenheim);

Subsidieplafond

€ 9.820,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Een Oranjevereniging in een grote kern ontvangt maximaal € 2.728,00 en een vereniging die ‘Oranjeactiviteiten’ organiseert in een kleine kern ontvangt maximaal € 545,00

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

3. Beleidsterrein Zorg

Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning)

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Resultaten

-Door een netwerk van elkaar aanvullende en aansluitende organisaties, diensten en voorzieningen, kunnen inwoners optimaal (preventief) ondersteund worden in hun behoeften en ontwikkeling om zelfredzaam te zijn.

Leefbaarheid en participatie:

-het gebruik van welzijnsdiensten ter bevordering van de zelfredzaamheid,

-d.m.v. participatie het voorkomen van sociaal isolement,

-het zelf organiseren van onderlinge hulp ter versterking van de sociale cohesie.

-Samenwerking van verschillende organisaties zowel inhoudelijk als organisatorisch,

-Initiatieven ontwikkelen om vrijwilligers in te zetten,

-Het stimuleren van verbindingen leggen tussen professionele organisaties wonen, welzijn en zorg en vrijwilligersorganisaties t.b.v. ‘elkaar kennen’, coördinatie, afstemming en vernieuwing,

-Hulpdiensten stimuleren

Zorg en ondersteuning:

-Bijdragen aan een krachtige samenleving en zelfredzaamheid met de nadruk op de doelgroepen die het hardst nodig hebben, zijnde ouderen en psychisch kwetsbaren.

-Vergroten zelfredzaamheid van onze inwoners.

-Vergroten maatschappelijke participatie.

-Versterken kracht van de samenleving

-Inwoners die (nog) niet in staat zijn om op eigen kracht sociaal en maatschappelijk te participeren worden ondersteund. Hierbij wordt primair de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid aangesproken of versterkt.

-Een aanbod van algemene voorzieningen in stand houden en waar mogelijk vergroten, ter ondersteuning van eenvoudige problemen van inwoners. Deze algemene voorzieningen zijn laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis en zijn voorliggend aan maatwerkvoorzieningen (Wmo-indicatie door de gemeente).

-Inwoners zijn zelfredzaam door ze zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en wonen in de eigen woonomgeving eventueel met behulp van laagdrempelige voorzieningen in de buurt.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022. De genoemde doelen en maatschappelijke effecten zullen jaarlijks met de subsidieontvangers worden geëvalueerd.

Subsidieregel 3a: Professionele ondersteuning

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020 datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

•inwoners stimuleren gebruik te maken van algemene voorzieningen en van hun eigen netwerken;

•doelgroepen activeren tot meedoen aan activiteiten en aan vrijwilligerswerk;

•verbindingen tot stand brengen tussen groepen, individuen en activiteiten;

•inwoners simuleren zelf initiatieven op gebied van welzijn en zorg te ontplooien

Subsidiabele activiteiten

Subsidiabele activiteiten

•informatie en advies;

•ondersteuning van individuele inwoners, kortdurende begeleiding van mensen met een hulpvraag, inclusief algemeen maatschappelijk werk en ondersteuning mantelzorgers;

•ondersteuning van vrijwilligers(organisaties);

•activering van ouderen;

•organisatie van professioneel jeugd- en jongerenwerk

•opbouwwerk.

Subsidieontvanger(s)

Stichting Salut – Welzijn. Brede welzijnsinstelling voor Hof van Twente

Subsidieplafond

€ 1.576.742,00 voor de activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.).

Subsidiecriteria

De subsidie wordt verleend op basis van een door de stichting in te dienen begroting en jaarplan die worden getoetst aan de door het college vastgestelde opdrachtverlening en kaderstelling.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 3b: Zorg en ondersteuning / Participatie ouderen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020 datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Inwoners van Hof van Twente met een ondersteuningsvraag of een beperking zijn in staat om (weer) mee te doen aan de samenleving. Instandhouden en waar mogelijk bevorderen van de participatie van ouderen.

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten op het gebied van:

a.

•vrijwillige hulp- en zorgverlening,

b.

•vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking,

c.

•slachtofferhulp,

d.

•subsidie voor opleidingscursussen, onderhoud en vervanging van AED’s ten behoeve van het AED-netwerk,

e.

•ontmoeting van en contacten tussen ouderen,

f.

•stimuleren van vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen.

Subsidieontvanger(s)

a.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van hulp- en zorgverlening ontvangen gezamenlijk een subsidie van maximaal € 18.679,00. De rechthebbenden zijn in ieder geval: Stichting Unie van vrijwilligers Markelo, Unie van vrijwilligers Goor, Unie van vrijwilligers Delden. Zonnebloem Delden, Zonnebloem Goor, EHBO Goor, EHBO Markelo-Diepenheim, EHBO Stad en Ambt Delden, Stichting Vrienden van de Wozoco Diepenheim, Stichting Goorse Sociëteit voor Ouderen

b.

Vrijwilligersorganisaties voor mensen met een beperking ontvangen gezamenlijk een subsidie van maximaal € 5.056,00 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.). De rechthebbenden zijn: Stichting Avelijn (dagcentra Twente), Stichting MEE Twente, Stichting De Klup.

c.

Stichting slachtofferhulp ontvangt een subsidie van maximaal € 9.015,00 (basis is de begroting 2020 Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.).).

d.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van het Automatische Externe Defibrillatoren (AED) Netwerk ontvangen gezamenlijk een subsidie van maximaal € 26.757,00 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021).

De rechthebbenden zijn in ieder geval: AED’s Bentelo, AED Hengevelde, Stichting Hart voor Delden, Goor Collectief AED’s, Stichting Spoed Diepenheim, Vereniging De Hoff AED’s, Werkgroep AED Stokkum,Stichting De Ha, Buurtvereniging Herike Elsen AED werkgroep, Stichting AED Wiene Zeldam, Buurtvereniging Elsenerbroek, Buurtvereniging De Pothoek, Stichting Markelosebroek, Buurtvereniging Dijkerhoek, AED Kerspel Goor, Buurtvereniging de Achterhoek en AED Esbrook/Deldenerbroek.

e.

Ouderenbonden in Hof van Twente ontvangen gezamenlijk een subsidie van maximaal € 7.534,00 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.). De rechthebbenden zijn: Ouderenvereniging Delden, Ouderenvereniging Markelo, Ouderenbond Diepenheim, Ouderenvereniging Goor, KBO Bentelo, KBO Delden, KBO Hengevelde, PCOB Delden.

f.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van soosactiviteiten voor ouderen ontvangen gezamenlijk een subsidie van maximaal € 1.263,00 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021).De rechthebbenden zijn: Ouderen soos Bentelo, Werksoos Bentelo/Beckum/Hengevelde, Bejaardensoos Zeldam Wiene.

Subsidieplafond

a.

.€ 18.679,00

b.

€ 5.056,00

c.

€ 9.015,00

d.

€ 26.757,00

e.

€ 7.534,00

f

€ 1.263,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

a.

Subsidiebedragen 2021 zijn gelijk aan subsidiebedragen 2020 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021).

b.

De subsidie is voor de aanvrager aan wie ook in 2020 subsidie is verleend maximaal het bedrag van de in 2020 (eventueel vermeerderd met de index) verleende subsidie indien de aard van de activiteiten en de omvang van het aantal inwoners dat hiervan gebruik maakt niet significant wijzigt.”

d.

Subsidieverdeling op basis van:

- De bepaling van de gestandaardiseerde behoefte aan het aantal AED’s en opgeleide vrijwilligers per vrijwilligersorganisatie aan de hand van normen voor gebiedskenmerken van Ambulance-Oost.

- Objectieve verdeling aan de hand van toetsing van het feitelijk aantal AED’s en opgeleide vrijwilligers ten opzichte van de gehanteerde normen van Ambulance-Oost.

- Vast bedrag per AED van € 108,10 en per opgeleide vrijwilliger van € 10,82 (basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.).

e. en f.

Subsidiebedragen zijn gelijk aan subsidiebedragen 2020 eventueel vermeerderd met een indexeringspercentage.

Subsidiecriteria

d.

Voor de instandhouding van de structuur van het AED-netwerk dient de subsidieaanvrager, naast de begroting, een overzicht aan te leveren van de AED’s en de vrijwilligers die ingeschreven staan bij

Hartslag.nu (AED-alert).

-Bestedingsvrijheid over de subsidie, keuze tussen of combinatie: bijdrage in cursuskosten, (reserveren voor) onderhoud of vervanging van AED’s

-Opleidingscertificaat is twee jaar geldig.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 3c: Bevorderen participatie door buurtverenigingen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020 datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie voor activiteiten

Beleidsdoelstelling

Bevorderen van de participatie in de buurt.

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan : ontmoeting van en contacten tussen burgers, stimuleren van vrijwilligerswerk ten behoeve van burgers.

Subsidieontvanger(s)

Buurt- en wijkverenigingen danwel daarmee te vergelijken verenigingen of stichtingen in Hof van Twente.

Subsidieplafond

€ 7.004,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

De subsidie wordt evenredig verdeeld over de verenigingen en stichtingen die een aanvraag hebben ingediend voor 15 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de met de subsidiabele activiteiten verband houdende kosten

Subsidiecriteria

Geen

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 3d: Het organiseren van voorliggende dagbestedingsactiviteiten met behulp van vrijwilligers

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020 datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstellingen

Het bevorderen van deelname van met name ouderen aan de activiteiten die voorliggend zijn voor professionele dagbesteding bij gecontracteerde aanbieders.

Subsidiabele activiteiten

Voorliggende dagbestedingsactiviteiten onder de naam Kruispunt in de kernen Goor, Delden, Markelo en Diepenheim overeenkomstig de hiervoor met de gemeente afgesloten subsidie overeenkomst.

Subsidieontvanger(s)

Stichting Franje

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de Kruispuntactiviteiten is € 50.000,- (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidiecriteria

De subsidie wordt verleend op basis van een door Stichting Franje in te dienen begroting. Voor de kruispuntactiviteiten wordt een vast bedrag per kruispunt per dag gesubsidieerd op basis van feitelijk te maken kosten zoals deze blijken uit de begroting.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

4. Beleidsterrein Jeugd

Ontplooiing en ontwikkeling

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Het creëren van optimale ontplooiingskansen en -mogelijkheden voor de jeugd.

Alle talenten van jeugdigen worden benut en ontwikkeld.

Voorzieningen voor jeugd zijn laagdrempelig toegankelijk.

Er wordt ingezet op preventie.

Ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden;

Het bevorderen van de gemeenschapszin;

Het bevorderen van deelname van de jeugd aan het maatschappelijk leven;

Activiteiten gericht op ontmoeting.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 4a: activiteiten voor de jeugd

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van de deelname van jeugdigen aan activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals genoemd in het jeugdbeleid 2018-2022 van (vrijwilligers)organisaties en verenigingen, welke in principe toegankelijk zijn voor iedereen.

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten ontwikkelen welke bijdragen aan het creëren van optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor de jeugdige inwoners van Hof van Twente. De activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle jeugdige inwoners van Hof van Twente.

Subsidieontvanger(s)

1a.

Scoutingorganisaties statutair gevestigd in Hof van Twente

1b.

St. Jeugdcircus Caroly ontvangt een subsidie van maximaal € 1.542,00

1c.

Vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien die gericht zijn op jeugdigen en bijdragen aan de genoemde doelstellingen, ontvangen een subsidie van maximaal € 17.872,00)

De rechthebbenden zijn: Stichting Jeugdactiviteiten Markelo (JAM), Stichting Kindvriendelijk Goor, Stichting Markering (zomerspelen), Zomerspelen Delden, Stedeker Krummels en het Deldens Kindercarnaval.

Subsidieverdeling

1a.

Stichting Scouting Bentelo € 717,00

Scouting Stoevelaarsgroep € 717,00

Scouting Van Rossum-Elisabeth € 717,00

(basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeentraad bij vaststelling van de begroting 2021)

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

geen

Subsidieregel 4b: vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van de deelname van jeugdigen aan activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals genoemd in het jeugdbeleid in de Basisinfrastructuur 2018-2022 van vrijwilligersorganisaties en verenigingen, welke in principe toegankelijk zijn voor iedereen.

Subsidiabele activiteiten

Het ontplooien van initiatieven voor vrijwillig jongerenwerk in de kernen binnen de gemeente Hof van Twente.

Subsidieontvanger(s)

Vrijwilligersorganisaties die jeugd- en jongerenwerk organiseren, ontvangen samen een subsidie van € 8.720,00.

De rechthebbenden zijn:

Jeugd- en jongerenwerk Hengevelde, Stichting Why Don’t Cha Diepenheim, Nooitgedacht Jeugd en jongerenwerk Diepenheim en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Zeldam-Wiene.

Subsidieplafond

Het gezamenlijke subsidieplafond voor de subsidieregels 4a en 4b is € 29.781,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

De activiteiten zijn toegankelijk voor alle jeugdige inwoners van Hof van Twente.

5. Beleidsterrein Accommodaties

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

-Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid

-Vergroten maatschappelijke participatie

-Versterken van de kracht van de samenleving

Exploitatie, beheer, in stand houden en onderhouden van specifieke welzijns- en sportaccommodaties

Accommodaties (maatschappelijk vastgoed) maken het mogelijk om activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg in Hof van Twente in voldoende mate aan te kunnen laten bieden.

Welzijnsaccommodaties inzetten als middel om de drie gewenste maatschappelijke effecten te faciliteren.

De nadruk ligt op de ontmoetingsfunctie en er wordt bewust ingezet op (één of meerdere van) de doelgroepen jeugd, ouderen en gezondheid.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 5a: Investeringssubsidie (eenmalige subsidie)

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Een bijdrage leveren aan het in stand houden van resp. beter toegankelijk maken voor inwoners en bewoners van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg,) die in de deelnotitie accommodatiebeleid 2014-2017 zijn aangemerkt als basisvoorziening en welke voor de langere termijn van belang zijn om aan de doelstellingen uit de Basis Infrastructuur 2018-2022 (BIS) invulling te geven. Het eigendom van de accommodatie is in handen van een vereniging en/of Stichting, niet zijnde de gemeente.

Subsidiabele activiteiten

Een investeringssubsidie kan worden toegekend ten behoeve van:

a.Investeringen in relatie tot fusie/gezamenlijk gebruik van accommodaties en waarvan gelijktijdig een andere accommodatie wordt opgeheven;

b.Groot onderhoud van kapitaalswerken of vervangingsinvesteringen van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;

c.Investeringen in maatregelen duurzaamheid, energiebesparing voor zowel basis- als niet basisvoorzieningen,

d.Investeringen in sociale veiligheid en Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB);

e.De aankoop of eerste stichting van nieuw te realiseren permanente kapitaalswerken.

Subsidieontvanger(s)

Een investeringssubsidie kan worden toegekend aan instellingen die actief zijn op de in de Asv genoemde beleidsterreinen, uitgezonderd instellingen met een accommodatie die valt onder de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente en die in de deelnotitie accommodatiebeleid 2014-2017 zijn aangemerkt als basisvoorziening, niet zijnde in eigendom van de gemeente.

Subsidieplafond

€ 219.103,00 (Basis is de begroting 2020). Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Een investeringssubsidie bestaat uit een financiële bijdrage van minimaal 1% en maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Ingeval van fusie tussen instellingen of gezamenlijk gebruik van een accommodatie, waarbij gelijktijdig een andere accommodatie wordt opgeheven, kan de financiële bijdrage worden verhoogd tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Subsidiecriteria

Indien en voor zover na afweging van de prioriteiten sprake is van een volledige gelijkwaardige prioritering van meerdere aanvragen en er tevens sprake is van het bereiken van het subsidieplafond, wordt het (nog) beschikbare budget naar rato van de subsidiabele kosten verdeeld over de aanvragers.

Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie wordt de volgende in zwaarte van gewicht afnemende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

a. Investeringen in relatie tot fusie/gezamenlijk gebruik van accommodaties en waarvan gelijktijdig een andere accommodatie wordt opgeheven;

b. Groot onderhoud van kapitaalswerken of vervangingsinvesteringen van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;

c. Investeringen in maatregelen duurzaamheid, energiebesparing voor zowel basis- als niet-basisvoorzieningen

d. Investeringen in sociale veiligheid en BTB);

e. De aankoop of eerste stichting van nieuw te realiseren permanente kapitaalswerken;

f. Sportverenigingen/-instellingen die tevens een beroep doen op de borgstellingsregeling van Stichting Waarborgfonds Sport.

Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Asv 2020 wordt een investeringssubsidie geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

1. De activiteiten respectievelijk de kosten niet kunnen worden aangemerkt als subsidiabele activiteiten respectievelijk subsidiabele kosten;

2. De accommodatie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft niet binnen de gemeente Hof van Twente is gelegen of komt te liggen;

3. Naar het oordeel van het college de investering waarvoor subsidie wordt gevraagd, gelet op de activiteiten waarvoor de accommodatie wordt opgericht, respectievelijk het object wordt aangeschaft, niet als noodzakelijk, sober of doelmatig kan worden aangemerkt;

4. Het een aanvraag betreft voor luchthallen ten behoeve van het beoefenen van de indoorsport;

5. Naar het oordeel van het college de investering waarvoor subsidie wordt gevraagd niet leidt tot een noodzakelijke en functionele verbetering van de desbetreffende accommodatie;

6. Het kapitaalswerk waarvoor subsidie wordt gevraagd een commerciële ruimte betreft (zoals bijv. een bar, keuken, sponsorruimte etc.) of een ruimte die naar het oordeel van het college niet als essentieel wordt geacht voor het kunnen uitoefenen van de kerntaak van de instelling;

7. Met de aanschaf van het object of de realisatie van het kapitaalswerk zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het college een aanvang is gemaakt, voordat het college een besluit heeft genomen op het subsidieverzoek.

8. De totale investeringskosten lager zijn dan € 10.000.

9. Stapeling van gemeentelijke subsidies wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 en 2 van de ASV 2020 beslist het college op een aanvraag voor investeringssubsidie voor 31 december voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 5b: Subsidie beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Een bijdrage leveren aan het in stand houden van resp. beter toegankelijk maken voor inwoners en bewoners van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg,) welke voor de langere termijn van belang zijn om aan de doelstellingen uit de Basis Infrastructuur (BIS) 2018-2022 invulling te geven.

Subsidiabele activiteiten

Het geheel of gedeeltelijk beheren, exploiteren en onderhouden van specifiek aangewezen accommodaties ten behoeve van relevante activiteiten op het gebied van sport, cultuur, zorg en jeugd

Subsidieontvanger(s)

Stichting tot Exploitatie van Indoor-accommodaties Goor (de Mossendam, Kievitstraat en Villa 70, Goor)

Stichting Beheer Register Goederen Stad Delden (zwembad de Mors, Sporthal de Reiger resp. sporthal de Mors, Sportzaal Raesfelt en Stadscentrum Parochiehuis)

Stichting Sport en Gemeenschapscentrum Hengevelde, (de Marke en Rupertserve)

Stichting de Pol, Bentelo (sport/gemeenschapscentrum en buitensportacc.)

Stichting Sporthal Markelo (sporthal/socu de Haverkamp)

Stichting Sportzaal Stedeke, Diepenheim (sportzaal Stedeke) AWD 2005 (onderhoud atletiekaccommodatie Delden)

Stichting Beheer Pand van Janna, Diepenheim Goorse Sociëteit voor Ouderen (onderhoud)

Stichting Invaliden Goor (IGO)

Stichting het Beaufort, Markelo

Stichting Kindvriendelijk Goor (onderhoud)

Subsidieplafond

€ 1.189.444,00 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting.)

Subsidieverdeling

Subsidie wordt gedeeltelijk toegekend overeenkomstig de door ons college vast te stellen verdeelsleutel op basis van maximaal 70% m.b.t. het onderhoudsdeel dat ten laste van de beheersstichting is/wordt gehanteerd

Subsidiecriteria

Geen

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

6. Beleidsterrein Buurtschappen

Leefbaarheid buurtschappen

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Het tot stand brengen en in stand houden van goede voorzieningen zowel op het gebied van sociale activiteiten als op het gebied van goed onderhouden accommodaties. Zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en waardoor het voor jongeren aantrekkelijk is om in de buurtschap te blijven wonen.

Versterking leefbaarheid buurtschappen

Uitgangspunten voor sociale cohesie, participatie, wederzijdse dienstverlening, zorg en cultuur verbeteren

Versterkt de zelfredzaamheid en stimuleert een vitale leefomgeving

Bijzondere aandacht voor leefklimaat voor jongeren én ouderen

Instandhouding van een buurtschapsgebouw

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022. De genoemde doelen en maatschappelijke effecten zullen jaarlijks met de subsidieontvangers worden geëvalueerd.

Subsidieregel 6a: Buurtschapsaccommodaties (basisvoorziening)

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Structurele subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking leefbaarheid buurtschappen

Subsidiabele activiteiten

Jaarlijkse bijdrage in gemiddelde onderhoudskosten van de buurtschapsaccommodaties dan wel reservering, waarvan de gemiddelde onderhoudsbehoefte is bepaald door opgestelde meerjarenonderhoudsplannen (meerjarenraming onderhoudsbehoefte)

Subsidieontvanger(s)

Beheersorganisaties van buurtschapsaccommodaties in:

Azelo (De Hoff); Deldenerbroek/Deldeneresch (Esbrook); Elsenerbroek (Brookhoes); Herike-Elsen (Elserike); Markvelde (Lammershoes); Stokkum (’t Gebouwtje); Wiene/Zeldam (’t Kempke) en Kerspel Goor (’t Kaspel)

Subsidieplafond

€ 39.173 (Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

(Gebaseerd op 50% van de totaalraming onderhoudsbehoefte buurtschapscentra per jaar.)

Subsidieverdeling

Gebaseerd op: subsidieplafond / totaal raming gemiddelde totale onderhoudsbehoefte per jaar * raming gemiddelde onderhoudsbehoefte per buurtschapscentrum per jaar.

De subsidieverdeling vindt plaats op basis van het opgestelde meerjarenonderhoudsplan van de buurtschapscentra. Het betreft een vast bedrag per jaar per buurtschapscentrum.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Toegekende bedragen moeten worden ingezet dan wel aantoonbaar gereserveerd zijn en indien gevraagd, inzicht geven in besteding van de middelen.

Aanvullende opmerking

Bedrag is gebaseerd op het onderhoudsrapport 2019.

Subsidieregel 6b: Activiteiten buurtschappen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Structurele subsidie

Beleidsdoelstelling

Uitgangspunten voor sociale cohesie, participatie, wederzijdse dienstverlening, zorg en cultuur verbeteren, specifiek voor de doelgroep ouderen en jongeren.

Gelijke uitgangspunten voor alle buurtschappen

Subsidiabele activiteiten

Een keur aan activiteiten, al dan niet in gezamenlijkheid, gericht op de in de aanhef van deze beleidsregel aangeduide doelstellingen en maatschappelijke effecten

Subsidieontvanger(s)

De 13 buurtschapsverenigingen:

• Vereniging De Hoff-Azelo

• Buurtschapvereniging Esbrook - Deldenerbroek/Deldeneresch

• Stichting ’t Kempke-Wiene/Zeldam

• Buurtvereniging De Achterhoek

• Aktiviteiten Stichting KOMIOK Stokkum

• Buurtvereniging Elsenerbroek

• Buurtvereniging Kerspel Goor

• Buurtvereniging Herike-Elsen

• Buurtvereniging Markelosebroek

• Buurtvereniging Pothoek

• Buurtvereniging Dijkerhoek

• Stichting Markvelds Belang-Markvelde

• Buurtvereniging De Ha

Subsidieplafond

€ 29.697,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Gebaseerd op: een vast bedrag (€ 450) per buurtschap aangevuld met een variabel bedrag per buurtschap volgens een jaarlijks door gezamenlijke buurtschappen vastgestelde verdeellijst.

Opgenomen verdeelcriteria in deze lijst: Kosten activiteiten voor jongeren (tot 12 jaar, jongeren van 12 t/m 18 jaar, ouderen, sociaal culturele evenementen, convocaties e.d.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft

Subsidiecriteria

Algemene voorwaarden, prestaties, die strekken tot bevordering van het doelbereik (zie boven, doelen en maatschappelijke effecten).

Subsidieregel 6c: Belangenbehartiging buurtschappen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking leefbaarheid in buurtschappen

Subsidiabele activiteiten

Het behartigen van de belangen van gezamenlijke en/of individuele buurtschappen in overlegorganen, bij overheden, plattelandsontwikkelingen etc.

Subsidieontvanger(s)

Organisaties die gezamenlijke of individuele belangen van één of meerdere buurtschappen in de gemeente Hof van Twente behartigen.

Subsidieplafond

€ 2.140,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Organisaties die gezamenlijke of individuele belangen van één of meerdere buurtschappen in de gemeente Hof van Twente behartigen, ontvangen een subsidie van maximaal € 428,00

Subsidiecriteria

De subsidieaanvrager vertegenwoordigt één of meerdere van de 13 buurtschappen in Hof van Twente.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen

Leefbaarheid

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Ondernemersverenigingen van de zes kernen in Hof van Twente die activiteiten ontwikkelen om hun kern te promoten.

Versterking promotie van de kernen door ondernemersverenigingen

Het ondersteunen en aanmoedigen van het bestaan en de door de ondernemersvereniging ontwikkelde activiteiten ter promotie van de kernen.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 7: Promotie van de kernen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking promotie van de kernen

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van ondernemersverenigingen in Hof van Twente die gericht zijn op het ontwikkelen, door een in de gemeente Hof van Twente gevestigde ondernemersvereniging, van activiteiten gericht op promotie van de kern waarin zij de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden behartigt, dit in de ruimste zin des woords

Subsidieontvanger(s)

Ondernemersverenigingen, gevestigd in gemeente Hof van Twente

Subsidieplafond

€ 12.043,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021).

Subsidieverdeling

De ondernemersverenigingen die activiteiten ondernemen die gericht zijn op promotie van de kern kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het ledenbestand.

a. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van 50 of minder kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van maximaal € 706,00.

b. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 50 en 100 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van maximaal € 1.412,00.

c. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 100 en 150 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van maximaal € 2.119,00.

d. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van meer dan 150 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van maximaal € 2.825,00.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor een éénmalige subsidie voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

9. Subsidieregel éénmalige subsidies m.b.t. participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid en versterken sociale kwaliteit en cohesie in de samenleving

Vergroten zelfredzaamheid inwoners en vergroten samenwerking van inwoners aan de leefbaarheid in de gemeente.

Stimuleren van (maatschappelijke) participatie van de jeugd, kwetsbare inwoners en ouderen in de gemeente Hof van Twente.

Stimuleren, ondersteunen en bevorderen van nieuwe sociale initiatieven.

Vergroten maatschappelijke participatie en vergroten van de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Vergroten participatie en actieve deelname aan de samenleving.

Stimuleren van de deelname aan (maatschappelijke) activiteiten en initiatieven van inwoners van de gemeente Hof van Twente.

Stimuleren en ondersteunen zelfredzaamheid van burgers.

Versterken van de kracht van de samenleving

Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk in gemeente Hof van Twente.

Stimuleren en versterken van de leefbaarheid in kern of buurtschap.

•Het stimuleren van vitale organisaties.

•Bevordering van bewonersinitatieven en sociale netwerken

•Ondersteuning bieden aan en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

•Stimuleren deelname aan (maatschappelijke) activiteiten door inwoners.

•Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de leefomgeving.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 9a: Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

De initiatieven dragen bij aan een aanbod van preventieve en ondersteunende activiteiten voor kwetsbare groepen met als doel er voor te zorgen dat mensen met een beperking, kwetsbare ouderen en kwetsbare jeugd, zelfredzaam zijn en kunnen participeren in de samenleving.

Het levendiger maken van kernen en buurtschappen door middel van initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, participatie en die inwoners optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij zij zich op een waardevolle manier kunnen verbinden.

De initiatieven dragen bij aan de uitstraling van Hof van Twente.

Subsidiabele activiteiten

• Activiteiten die bedoeld zijn om preventie en ondersteuning te bieden bij participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners.

• Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de sociale cohesie, participatie en betrokkenheid van burgers en aan de uitstraling van Hof van Twente.

• Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente.

• De activiteiten moeten in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden of opgestart worden.

Subsidieontvanger(s)

Vrijwilligersorganisaties statutair gevestigd binnen de gemeente Hof van Twente

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidieregel 9a is € 37.086,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Een éénmalige subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een eenmalig project of activiteit. De subsidie wordt berekend op basis van de aanvraag. De bijdrage is aanvullend op de totale kosten van het project of de activiteit, en bedraagt niet meer dan 50% van de totale kosten met een maximum van € 2.500,00 per aanvraag. Subsidieverdeling vindt plaats op basis van het totaal aantal toegekende aanvragen. Mocht het beschikbare subsidiebedrag niet toereikend zijn, dan worden de toegekende aanvragen naar rato verdeeld.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor éénmalige subsidies voor deze subsidieregel moeten worden ingediend tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en indien het beschikbare budget het toestaat tussen 1 maart en 1 april in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere weigeringsgronden

Een éénmalige subsidie wordt niet verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

• behoort tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;

• tot doel heeft de binding van de leden aan de vereniging of vrijwilligersorganisatie te versterken;

• een besloten karakter heeft of een bepaalde (doel)groep specifiek uitsluit;

• door een sportvereniging;

• betrekking heeft op onroerende zaken (restauratie, verbouw of nieuwbouw) of roerende zaken (aanschaf, vervanging);

• betrekking heeft op de organisatie t.b.v. Koningsspelen dan wel Koningsdag.

• een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd.

• het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies die vallen onder de subsidieregels 9a en 9c niet is toegestaan.

Nadere voorwaarden

Voor éénmalige subsidies geldt daarnaast dat:

• activiteiten dienen een vernieuwing of verbreding van het huidig aanbod te zijn;

• subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisatoren die activiteiten organiseren die geheel of grotendeels aan de inwoners van Hof van Twente ten goede komen en waarbij de organisator kostendekkend, dus zonder winstoogmerk, opereert;

• voor eenzelfde activiteit mag maximaal twee opeenvolgende jaren subsidie worden aangevraagd.

• eenzelfde aanvrager kan voor maximaal één activiteit een subsidieaanvraag indienen per kalenderjaar

Subsidieregel 9b: Subsidie voor maatschappelijke initiatieven buurtschappen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking leefbaarheid buurtschappen door het opzetten van maatschappelijke initiatieven of belangenbehartiging die de sociale kwaliteit en cohesie in de buurtschap bevorderen en die inwoners optimale kansen bieden om zich op een waardevolle manier te kunnen verbinden.

Subsidiabele activiteiten

• Het betreft een maatschappelijk initiatief van een buurtschap in de gemeente Hof van Twente.

• Het initiatief moet in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden of opgestart worden.

Subsidieontvanger(s)

Buurtschappen van de gemeente Hof van Twente of een door de (gezamenlijke) buurtschap(pen) opgerichte vereniging of stichting.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 12.350,00 Er wordt maximaal € 1.000,00 toegekend, het betreft nu nog 11 buurtschappen.

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Een éénmalige subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per initiatief.

Co-financiering is geen vereiste.

Subsidieverdeling vindt plaats op basis van het totaal aantal toegekende aanvragen. Mocht het beschikbare subsidiebedrag niet toereikend zijn, dan worden de toegekende aanvragen naar rato verdeeld.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor éénmalige subsidies voor deze subsidieregel moeten worden ingediend tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en indien het beschikbare budget het toestaat tussen 1 maart en 1 april in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere weigeringsgronden

Een éénmalige subsidie wordt niet verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

• behoort tot de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd op grond van subsidieregel 6b (Activiteiten buurtschappen).

• behoort tot het behartigen van de belangen van gezamenlijke en/of individuele buurtschappen in overlegorganen, bij overheden, plattelandsontwikkelingen etc waarvoor subsidie wordt aangevraagd op grond van subsidieregel 6c (Belangenbehartiging buurtschappen).

• een zelfde buurtschap kan slecht eenmaal subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregel.

Subsidieregel 9c: Subsidie voor jubileumactiviteiten

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Het mede mogelijk maken dat vrijwilligersorganisaties uit Hof van Twente in staat worden gesteld een jubileum te vieren.

Subsidiabele activiteiten

Extra activiteiten van een jubilerende vrijwilligersorganisatie uit Hof van Twente.

Subsidieontvanger(s)

Vrijwilligersorganisaties statutair gevestigd binnen de gemeente Hof van Twente

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidieregel 9 c is € 5.432,00.

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Een bedrag van maximaal € 600,00 bij het vieren van een 25 jarig jubileum of een veelvoud daarvan.

Subsidieverdeling vindt plaats op basis van het totaal aantal toegekende aanvragen. Mocht het beschikbare subsidiebedrag niet toereikend zijn, dan worden de toegekende aanvragen naar rato verdeeld.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor éénmalige subsidies voor deze subsidieregel moeten worden ingediend tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en indien het beschikbare budget het toestaat tussen 1 maart en 1 april in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere weigeringsgronden

Een éénmalige subsidie wordt niet verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

• een besloten karakter heeft of een bepaalde (doel)groep specifiek uitsluit;

• een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd;

• het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies die vallen onder de subsidieregels 9a en 9c niet is toegestaan.

10. Subsidieregel éénmalige subsidie Sportstimulering

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid

Vergroten zelfredzaamheid inwoners en sportverenigingen in de gemeente Hof van Twente.

Stimuleren van (maatschappelijke) participatie van de jeugd, kwetsbare inwoners en ouderen in de gemeente Hof van Twente.

Vergroten maatschappelijke participatie

Vergroten participatie inwoners gemeente Hof van Twente.

Stimuleren van de deelname aan (maatschappelijke) activiteiten en initiatieven van inwoners van de gemeente Hof van Twente.

Versterken van de kracht van de samenleving

Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk in gemeente Hof van Twente.

Stimuleren en versterken leefbaarheid in Hof van Twente

•Het stimuleren van vitale organisaties.

•Bevordering van sociale netwerken

•Ondersteuning bieden aan en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

•Stimuleren deelname aan (maatschappelijke) activiteiten door inwoners van de Hof van Twente.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 10: Stimuleringssubsidie sportverenigingen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

-Mensen meer en beter te laten bewegen, specifiek gericht op jongeren, ouderen en kwetsbaren

-Vitale sportverenigingen

Subsidiabele activiteiten

Stimuleren van de deelname van kwetsbare groepen die niet (voldoende) in staat zijn tot zelfstandige deelname aan de samenleving (specifieke ondersteuning/ activiteiten/ ontmoetingsmogelijkheden voor mensen met een beperking, kwetsbare ouderen (55+), kwetsbare jeugd).

Stimuleren en ondersteunen zelfredzaamheid van burgers.

Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd via sportieve activiteiten

Bevordering van de gezondheid en welzijn van alle inwoners

Ondersteuning bieden aan en het stimuleren van vrijwilligerswerk c.q. vitale verenigingen

Stimuleren deelname aan sportactiviteiten door gehandicapten, chronisch zieken en ouderen

Subsidieontvanger(s)

Sportverenigingen/-instellingen uit onze gemeente

Subsidieplafond

€ 27.347,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

Kwaliteitsbevordering van vrijwilligers(werk) door samenwerking, deskundigheidsbevordering, scholing en training. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kadertrainingen na aftrek van eventuele bijdragen van overkoepelende bonden aan het project, tot een maximum van € 750 per activiteit. De totale bijdrage voor kwaliteitsbevordering van vrijwilligers bedraagt max. € 1.500 per vereniging per jaar.

Sportactiviteiten voor en met mensen met een beperking. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van € 750.

Inzet van langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van € 350.

Sportactiviteiten gericht op bevorderen participatie en voorkoming eenzaamheid van kwetsbare ouderen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van € 350.

(Sport)activiteiten ontwikkelen welke een bijdrage leveren aan de ontwikkeling (normen en waarden/sportiviteit en respect) en ontmoeting van de jeugd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van € 350. De totale bijdrage voor activiteiten voor de jeugd bedraagt max. € 1.000 per vereniging per jaar.

Activiteiten die bijdragen aan vitaliteit verenigingen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van € 350.

Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen die georganiseerd worden in de gemeente Hof van Twente. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 500. Als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente Hof van Twente in de pr-uitingen bij het evenement wordt uitgedragen.

Binnen deze subsidieregel vindt subsidieverdeling plaats op basis van het totaal aantal toegekende aanvragen in genoemde periode. Mocht het beschikbare subsidiebedrag niet toereikend zijn, dan worden de toegekende aanvragen naar rato verdeeld.

Subsidiecriteria

De subsidie is alleen beschikbaar voor in de Hof van Twente gevestigde sportorganisaties die functioneren met behulp van vrijwilligers (sportverenigingen, sportstichtingen). Dit geldt niet voor organisaties die evenementen organiseren, zoals genoemd onder “subsidieverdeling”.

De subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijk gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een organisatie.

Voor eenzelfde activiteit kan, m.u.v. organisatie van evenementen en kadertrainingen zoals genoemd onder “subsidieverdeling”, slechts éénmaal subsidie worden aangevraagd.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor éénmalige subsidies voor deze subsidieregel moeten worden ingediend tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en indien het beschikbare budget het toestaat tussen 1 maart en 1 april in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere weigeringsgronden

Een éénmalige subsidie wordt niet verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

• behoort tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;

• betrekking heeft op de organisatie t.b.v. Koningsspelen dan wel schoolsportdagen;

• betrekking heeft op onroerende zaken (restauratie, verbouw of nieuwbouw) of roerende zaken (aanschaf, vervanging).

• er stapeling van gemeentelijke subsidies heeft plaatsgevonden

Nr. 11 Beleidsterrein Dorps en Stadsraden 2021

Leefbaarheid

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Dorps- en stadsraden van de zes kernen in Hof van Twente die actief zijn voor de lokale gemeenschappen.

Versterking leefbaarheid en sociale samenhang van de dorpen en steden in Hof van Twente

Het onafhankelijk fungeren als intermediair voor de belangen van de dorpen, steden en inwoners van Hof van Twente.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 11: Dorps- en Stadsraden

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking leefbaarheid en sociale samenhang van de dorpen en steden in Hof van Twente

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van dorps- en stadsraden in Hof van Twente die gericht zijn op het onafhankelijk en laagdrempelig fungeren als intermediair voor de belangen van de dorpen, steden en inwoners in de gemeente Hof van Twente. De activiteiten betreffen ondermeer activiteiten op het gebied van informatie en advies, het verzorgen van (jaar-)vergaderingen waar inwoners worden gehoord en het inrichten van inwonerpanels.

Subsidieontvanger(s)

Dorps- en stadsraden, gevestigd in gemeente Hof van Twente

Subsidieplafond

€ 3.750,00

(Basis is de begroting 2020. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021.)

Subsidieverdeling

De dorps- en stadsraden die de belangen van de dorpen, steden en inwoners vertegenwoordigen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 750,00 per dorps- of stadsraad.

Per kern wordt maximaal € 750,00 toegekend.

Subsidieontvanger(s)

De rechthebbenden zijn in ieder geval:

Dorpsraad Markelo, Dorpsraad Bentelo, Stadsraad Goor, Stadsraad Delden,

Stadsraad Diepenheim.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en 15 september in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere voorwaarden

Voor deze subsidie geldt daarnaast dat:

subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan dorps- en stadsraden die activiteiten organiseren zoals vermeld bij subsidiabele activiteiten.