Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de duurzaamheidsvoucher (Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020)

Geldend van 09-07-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de duurzaamheidsvoucher (Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020)

Registratie nr.: Z19-022357

De raad van de gemeente Zoeterwoude ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020 en Z19-022357-44385 inzake de Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020, luidende aldus,

Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een woningeigenaar én bewoner van een bestaande woning die een aanvraag vaststelling voucher doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude .

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende maatregel zoals opgenomen omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1.

 • e.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude .

 • f.

  Regeling specifieke uitkering reductie energieverbruik (RRE): Regeling van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties van 1 oktober 2019, nr 2019-0000096953, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van de reductie van energiegebruik bij koopwoningen.

 • g.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat door de raden van de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude beschikbaar is gesteld ten behoeve van de uitgifte van voucherscodes op grond van de Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020 en de Verordeningen Duurzaamheidsvoucher van de andere 6 gemeenten.

 • h.

  Voucher of Vouchercode: code waarmee een advies energiebesparing of een subsidie voor reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(en) aangevraagd kan worden.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in de lijn van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot, door het inwisselen van vouchers voor kleine maatregelen en energiebesparingstrajecten mogelijk te maken. De ambitie op lange termijn is, zoals omschreven in Het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen; toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Zoeterwoude en opgeleverd zijn vóór de publicatiedatum van deze verordening;

 • 2.

  een aanvrager in de zin van een eigenaar én bewoner, van een bestaande woning in Zoeterwoude ; optioneel gemachtigd door een Vereniging van Eigenaars (VvE) in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek. Deze verordening is niet van toepassing op een verzorgingshuis, zorginstelling of woningcorporatie volgens artikel 19 van de woningwet.

 • 3.

  Maatregelen:

  • a.

   die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel;

  • b.

   welke direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

Artikel 4 Subsidieplafond
 • 1. Het beschikbare budget van € 1.680.000,- is voor de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gezamenlijk ten behoeve van de uitgifte van voucherscodes met dien verstande dat:

  • a.

   tot 1 januari 2021 is in de gemeente Zoeterwoude een bedrag van € 65.030,-beschikbaar voor de uitgifte van maximaal 929 vouchers in de gemeente Zoeterwoude ;

  • b.

   vanaf 1 januari staat het dan resterende totale budget ter beschikking van de gemeenten gezamenlijk om het gezamenlijke doel, inwisseling van 24.000 vouchers, te halen.

 • 2. Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   volledig ingediende aanvragen tot vaststelling van de voucher worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • a.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • b.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een beschikking vast te stellen;

 • c.

  aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • d.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • e.

  de maximale bedragen in bijlage 1 te wijzigen.

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen voucher

Artikel 6 Aanvraag vaststelling voucher
 • 1. De aanvrager vraagt bij het college een advies energiebesparing of een subsidie voor reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(en) zoals bedoeld in bijlage 1, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2. De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de vouchercode;

  • b.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • c.

   het emailadres van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van de woning;

  • e.

   het energielabel van de woning, mits dit bekend is;

  • f.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • g.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor een voucher wordt aangevraagd;

  • h.

   een factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en);

  • i.

   een kopie van het betaalbewijs, waaruit blijkt dat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;

  • j.

   eventuele overige bewijsstukken;

  • k.

   ondertekening van de aanvrager;

 • bij een eigenaar welke nog niet woont op het adres:

  • l.

   het correspondentieadres;

 • bij een VvE:

  • m.

   een ondertekening van de ondertekeningsbevoegde van de VvE;

 • bij een uitbetaling aan de aanvrager:

  • n.

   het rekeningnummer van aanvrager.

Artikel 7 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling voucher
 • 1. De aanvraag als bedoeld in artikel 6 is de aanvraag voor het:

  • a.

   Inwisselen van de vouchercode voor een advies energiebesparing;

  • b.

   Inwisselen en uitbetaling van de voucher, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 werkdagen.

 • 3. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher.

 • 4. Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 5. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken aan te vullen.

 • 6. Indien de aanvraag niet binnen de in lid 5 genoemde termijn volledig is aangevuld, kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen en doet het college daarvan binnen 4 weken mededeling aan de aanvrager.

 • 7. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, lid 2.

 • 8. Wanneer de vouchercode wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in artikel 1 sub d, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 • 9. Uit overschrijding van de in lid 3 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag voucher af indien:

 • 1.

  er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld;

 • 2.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag voucher te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag voucher af of zal de vaststelling voucher alsnog intrekken, indien:

 • 3.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 4.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • 5.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  de materialen van de maatregel zijn aangekocht voor de datum is dat deze verordening in werking is getreden.

Artikel 9 Inhoud van de beschikking tot verlening van voucher
 • 1. Het college neemt een besluit tot vaststelling van de voucher indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2. Het besluit tot vaststelling voucher wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   een goedkeuring advies energiebesparing of;

  • b.

   het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd
 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt, indien geen toepassing wordt gegeven aan het tweede lid van artikel 8 van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik, op 31 maart 2021.

 • 2. Indien artikel 8, tweede lid van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik wordt toegepast, vervalt deze regeling op het moment dat het restant van de specifieke uitkering is besteed aan activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020 ”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zoeterwoude gehouden op 23 april 2020 te Zoeterwoude .

De griffier,

G.J. Buijs

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Bijlage 1: Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Tabel 1 Advies energiebesparing

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingstraject

Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject

Tabel 2 Kleine energiebesparende maatregelen

Maatregel

Nieuwe materialen en direct gerelateerde arbeid

Eventuele extra voorwaarden per maatregel

Ledverlichting

 

Stand-by schakelaar

Ten behoeve van volledige uitschakeling van apparaten

Naad- en kierdichting

Aangebracht op de thermische schil van de woning

Leidingisolatie

Geplaatst op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem

Radiatorkraan, -folie of -ventilator

Vervangen of plaatsen thermostatische radiatorkraan, aanbrengen reflecterende folie achter radiator of radiatorventilator onder de radiator

Pompschakelaar vloerverwarming

 

Waterzijdig inregelen

Inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen)

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of warmteterugwinning.

Waterbesparende douchekop

Doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut)

Inductiekookplaat

 

Energiezuinig koelkast, wasmachine of wasdroger

A+++ label

Overige maatregelen

Specifieke materialen van lokale ondernemers, waarbij een afspraak met de één of meerdere van de 7 gemeenten ten grondslag ligt