Regeling vervallen per 18-01-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en overige functionarissen (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020)

Geldend van 09-07-2020 t/m 17-01-2024

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en overige functionarissen (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 8.3, vierde lid, Waterwet, artikel 4 Besluit Bodemkwaliteit, artikel 5.10, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.4, derde lid, Wet Milieubeheer, , artikel 82 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Keur en algemene regels van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

BESLUIT

Aanwijzing toezichthouders

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de volgende functionarissen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen:

 • 1.

  Toezichthouders belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Waterwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Besluit bodemkwaliteit, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta en de daarop gebaseerde algemene regels van het waterschap zijn:

  • -

   Afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken (Afdelingshoofd B)

  • -

   Teamleider Handhaving (Teamleider B)

  • -

   Medewerker Handhaving (Medewerker VTH A)

  • -

   Medewerker Handhaving (Medewerker VTH B)

  • -

   Medewerker Handhaving (Medewerker VTH C)

  • -

   Medewerker Handhaving (Medewerker VTH D)

  • -

   Waterkeringbeheerder (Medewerker BTO A)

 • 2.

  Toezichthouders belast met het onderling toezicht op rioolwaterzuiveringsinstallaties (toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en de Waterwet):

  Toezichthouders in dienst bij Rijn-Oost waterschappen (Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland) en Rijkswaterstaat die zijn belast met onderling toezicht op rioolwaterzuiveringsinstallaties

 • 3.

  Toezichthouders belast met het toezicht op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO):

  BRZO inspecteurs (toezichthouder) in dienst bij de waterschappen Vallei en Veluwe en Hunze en Aa’s die vanuit het BRZO-kader zijn toegewezen als regievoerende waterschappen en die vanuit het Rijn-Oost verband toezichthouden bij BRZO-bedrijven. Deze toezichthouders zijn in het bezit van een toezichthouderspas van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Aanwijzing leden (klachten)meldpunt aanbesteden

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de adviseurs juridische zaken (B en C) als leden van het (klachten)meldpunt aanbesteden als bedoeld in de Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht Waterschap Drents Overijsselse Delta aan te wijzen.

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de adviseurs juridische zaken (B, C en D) als (plaatsvervangend) secretaris van de bezwarencommissie van het waterschap Drents Overijsselse Delta aan te wijzen.

Aanwijzing waterschapsarchivaris en beheerder archiefbewaarplaats

 • 1. Voor de duur van haar/zijn arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de Strategisch Informatieadviseur als waterschapsarchivaris als bedoeld in artikel 37 van de Archiefwet 1995 aan te wijzen;

 • 2. Voor de duur van haar/zijn arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de Strategisch Informatieadviseur als beheerder van de archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 4 van de Archiefverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 aan te wijzen.

Inwerkingtreding en overige bepalingen

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 5 januari 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum;

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking;

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 30 juni 2020.

P.A. Zoon

Waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

secretaris-directeur