Regeling vervallen per 01-04-2024

Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

Geldend van 11-02-2023 t/m 16-05-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en 9 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen Purmerend;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Purmerend 2020:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de vigerende Verordening Parkeerbelastingen Purmerend.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Parkeerduur: de tijd die geparkeerd mag worden op een parkeerapparatuurplaats.

  • b.

   Belparkeren: is het in werking stellen van de parkeerapparatuur met behulp van een mobiele telefoon of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode, of op een andere in het maatschappelijk en economisch verkeer geaccepteerde methode om achteraf aan de betaalplicht te kunnen voldoen.

  • c.

   Serviceprovider: de serviceprovider verzorgt de registratie van parkeerrechten op kenteken voor belasting­plichtigen bij het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten, de landelijke voorziening voor het vastleggen en ontsluiten van parkeer- en verblijfsrechten.

Artikel 2 Locaties en voorwaarden parkeerapparatuurplaatsen

 • 1.

  De parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen zijn aangewezen als plaatsen waarop parkeren tegen betaling van belasting is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Locatie

  • Plaatsaanduiding

  • Maandag t/m donderdag

  • Vrijdag (koopavond)

  Zaterdag

  • Broekerhof

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • De Oeverlanden

  • parkeerterrein gelegen voor het appartementencomplex Dommel

  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Ilpendamstraat

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Jisperstraat

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Katwoudestraat

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Markerkade

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Purmerweg

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Rijperhof

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Waterlandlaan

  • Beide zijden van de parallelweg, ter hoogte van Waterlandlaan 40 (bibliotheek)

  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Waterlandplein

  • Parkeerterreintje ter hoogte van Waterlandplein 5

  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
  • Zeevangstraat

   
  • 09:00-18:00

  • 09:00-18:00

   
 • 2.

  Het parkeren op de wegen, terreinen en weggedeelten als bedoeld in artikel 2 lid 1 is slechts toegestaan met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop die zijn aangegeven op de parkeerkaart dan wel op of bij de parkeerapparatuur.

 • 3.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 • 4.

  Op de parkeerlocaties als bedoeld in artikel 2 lid 1, indien nodig, een wielklem kan worden toegepast.

Artikel 3 Parkeertarieven

De parkeertarieven voor de locaties zoals vermeld in artikel 2 lid 1van dit besluit zijn opgenomen in de tabel van tarieven behorende bij de vigerende ‘Verordening Parkeerbelastingen Purmerend’.

Artikel 4 Wijze van betalen

 • 1.

  Op de in artikel 2 lid 1 bedoelde parkeergelegenheid dient direct bij de aanvang van het parkeren de parkeerbelasting te worden voldaan.

 • 2.

  De parkeerbelasting kan worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het mobiel inloggen op de centrale computer (belparkeren).

 • 3.

  Bij het parkeren op een parkeerplaats bij een parkeerautomaat dient de parkeerautomaat in werking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

 • 4.

  Het in werking stellen van een parkeerautomaat geschiedt door middel van de op de parkeerapparatuur aangegeven betaalwijzen.

 • 5.

  Op alle plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van een parkeerautomaat die na betaling een parkeerkaartje afgeeft, dient het parkeerkaartje met de tijdsaanduiding naar boven op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 6.

  Het door de parkeerautomaat verstrekte parkeerkaartje is uitsluitend geldig voor de locatie die op het parkeerkaartje, op de parkeerautomaat en op het informatiebord, dat op de parkeerautomaat is bevestigd, is vermeld.

 • 7.

  In de situaties waarbij het niet mogelijk is een parkeerkaartje bij een parkeerautomaat te kopen in verband met een defect of een storing van de automaat dient een kaartje gekocht te worden bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat gekochte kaartje is dan geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

 • 8.

  In afwijking van het genoemde in lid 1 en 2 mag een houder van een geldige Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) maximaal 3 uur gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen op de openbare weg. Het gebruik van een parkeerschijf is hierbij verplicht. Deze uitzondering geldt niet in parkeergarages.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 juli 2020.

 • 2.

  Indien dit besluit niet voor of op 1 juli 2020 gepubliceerd is, treedt dit besluit in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 juli 2020.

 • 3.

  Op de datum van de inwerkingtreding wordt het ‘Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen 2019’ ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020’.

Ondertekening

Purmerend, 30 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl