Nadere regels subsidie van het college van B&W, houdende “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020”

Geldend van 06-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2020

Intitulé

Nadere regels subsidie van het college van B&W, houdende “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020”

Het college van burgemeester en wethouders stelt vast volgens artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten:

1. de nadere regels subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020”. Deze regels treden in werking met ingang van 1 juli 2020;

2. de bestaande nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches 2016 vanaf die datum laten vervallen,

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels bedoelen wij met:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever/inlener, maar werkzaam is binnen of voor de sectoren sport en onderwijs;

 • d.

  buurtsportcoach: een professional die in dienst is bij één werkgever/inlener, maar werkzaam binnen of voor de sector sport en andere sectoren;

 • e.

  functionaris: combinatiefunctionaris of buurtsportcoach;

 • f.

  andere sectoren: de sectoren publieke gezondheidszorg, ouderenzorg, welzijn, cultuur, kinderopvang, jeugdzorg en bedrijfsleven;

 • g.

  werkgever/inlener: organisatie die het werkgeverschap aangaat voor de functionaris en de subsidie aanvraagt;

 • h.

  SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Artikel 2 Doelen

Een functionaris kunnen wij inzetten op:

 • 1. een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken, met inhoudelijke focus (maar niet uitsluitend) op:

  • a.

   stimulering (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren waarbij verbetering van motorische vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is;

 • i. het versterken van sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen;

 • ii. specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die een (risico hebben op) een verminderde actieve leefstijl.

  • a.

   Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, financiële situatie of sociale positie;

  • b.

   het bereiken, toe leiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie mee kunnen doen met sport, bewegen en culturele activiteiten;

 • 2. het tot stand brengen van lokale verbindingen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/ commerciële sport, cultuur, onderwijs, BSO/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven c.a.;

 • 3. het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen, met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat.

Artikel 3 Regeling

Combinatiefunctionaris

 • 1. Het aanstellen van een combinatiefunctionaris biedt de mogelijkheid onderwijs en sportaanbieders bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen.

 • 2. Aan het onderwijs en sportaanbieders uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen (nog niet actieve) jeugd (een) sport of beweegactiviteit(en) aan te bieden, kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris.

Buurtsportcoach

 • 1. Het aanstellen van een buurtsportcoach biedt de mogelijkheid sport- en beweegaanbieders, onderwijs, cultuur en andere sectoren bij elkaar te brengen en hierdoor de niet of te weinig actieven een activiteit aan te bieden binnen sport, bewegen en/of cultuur.

 • 2. Organisaties uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst een van de doelen uit regel 2 hebben opgenomen, kunnen een subsidie ontvangen voor het aanstellen van een buurtsportcoach. Deze medewerker coördineert en of organiseert het aanbod samen met de aanvragende organisatie(s). Hierbij gaat het om een vraaggericht en passend aanbod, waarbij de niet-actieven worden bereikt.

Onder buurtsportcoaches bedoelen wij ook de beweegcoach en cultuurcoach. De laatste maakt daarbij gebruik van cultuur als middel in plaats van sport en bewegen.

Artikel 4 Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • 1. de functie van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach betreft een structurele functie;

 • 2. de combinatiefunctie beslaat de sectoren sport en onderwijs en is zoveel mogelijk uitvoerend binnen de doelgroep jeugd;

 • 3. de functie van buurtsportcoach beslaat de sector sport of cultuur en één of meerdere andere sector(en) en is overwegend uitvoerend. Hij of zij is werkzaam met een grote verscheidenheid aan mensen in een diverse omgeving en zorgt voor een aanvullend en passend aanbod;

 • 4. het is mogelijk een coördinerende buurtsportcoach aan te stellen. U geeft via SMART geformuleerde resultaatafspraken aan welke toegevoegde waarde de coördinator heeft boven een uitvoerend medewerker;

 • 5. de organisaties waarvoor de functionaris de werkzaamheden verricht zijn gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten;

 • 6. is de sport- of beweegaanbieder of andere samenwerkingspartij commercieel ingericht, dan geldt er een maximale subsidieperiode van 1 jaar waarbij de subsidie wordt ingezet om het initiatief aan te jagen;

 • 7. alle organisaties uit lid 5 van deze regel zijn rechtspersoon;

 • 8. de functie/taakomschrijving van een functionaris voldoet ten minste aan 1 van de doelen als omschreven in regel 2 van deze regeling;

 • 9. de werkgever/ inlener stelt een functionaris aan en draagt zorg voor goed werkgeverschap.

Artikel 5 Loonkosten

 • 1. De subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” is alleen bedoeld voor de brutoloonkosten van de functionaris.

 • 2. Loonkosten die op een andere wijze worden gesubsidieerd of bekostigd komen niet voor een subsidie volgens deze regeling in aanmerking.

Artikel 6 Hoogte en duur subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” is afhankelijk van het budget dat de raad jaarlijks beschikbaar stelt en het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

 • 2. Subsidieaanvragen van werkgevers/inleners aan wie in de periode voorafgaand aan en aansluitend op de komende subsidieperiode een subsidie volgens deze regeling is toegekend hebben voorrang op andere binnengekomen aanvragen.

 • 3. Jaarlijks kent het Rijk budget toe. Het college kent het maximaal aan subsidie beschikbaar gesteld budget toe voor realisatie van het bijbehorende maximum aantal fte functionarissen. Hierbij geldt dat 1 fte gelijk staat aan een werkweek van 36 uur.

 • 4. Voor het werkgeverschap of inlenen van een functionaris worden de brutoloonkosten na rato voor 40% gecompenseerd tot een maximum van € 20.000, - per fte op jaarbasis.

 • 5. Het college kent de subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” toe voor minimaal één kalenderjaar en maximaal drie kalenderjaren.

 • 6. Een meerjarige subsidie kennen wij allen toe voor de jaren waarover de toekenning vanuit het ministerie is gedaan.

Artikel 7 Aanvraag, beoordeling, toekenning en betaalbaarstelling

 • 1. U kunt de aanvraag voor subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” indienen bij het college tot 1 september voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar of -jaren; Aanvragen die u na 1 september indient, beoordeelt het college als het budget subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” toereikend is.

 • 2. De aanvrager maakt gebruik van een digitaal gemeentelijk subsidieaanvraagformulier via de website van de gemeente.

 • 3. Voor het beoordelen van de eerste subsidieaanvraag eist het college van de deelnemende partijen een samenwerkingsovereenkomst, functie/taakomschrijving en arbeidsovereenkomst van de functionaris.

 • 4. Vraagt u voor dezelfde functionaris voor het opvolgende jaar subsidie aan, en zijn de in lid 3 van deze regel genoemde documenten niet of slechts deels gewijzigd? Dan is het voldoende alleen de (deels) gewijzigde documenten aan te leveren.

 • 5. Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag dient u bij elke aanvraag een activiteitenoverzicht in met begroting en SMART-omschreven resultaat afspraken per jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.

 • 6. De subsidie wordt als voorschot per kwartaal betaalbaar gesteld. In de beschikking tot subsidieverlening wordt de hoogte van de voorschotten bepaald.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1. De samenwerkende partijen zijn gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de gemeente voor de inhoudelijke verslaglegging en de beoogde voortgang daarna, te weten:

  • a.

   de werkgever/ inlener van de functionaris stelt een evaluatie op en overhandigt dit aan de gemeente binnen 13 weken na afloop van de activiteiten;

  • b.

   de evaluatie geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan de afspraken zoals overeengekomen, waarbij ten minste de volgende zaken SMART worden omschreven:

   • i.

    de verrichte activiteiten door de functionaris,

   • ii.

    de behaalde effecten en resultaten ten opzichte van de start van de subsidieperiode,

   • iii.

    de hieraan verbonden en gemaakte bruto loonkosten.

 • 2. Het teveel ontvangen subsidiebedrag vorderen wij terug.

Artikel 9 Stopzetting en ontbinding subsidie

 • 1. Als de aanvrager niet of niet volledig voldoet aan de afspraken zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst, kan dit een reden zijn de subsidieverstrekking stop te zetten;

 • 2. Als de aanvrager zijn afspraken zoals genoemd in sub a. van deze regel niet of niet volledig voldoet kan de subsidietoekenning tussentijds worden beëindigd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De nadere regels subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” treden met ingang van 1 juli 2020 in werking en zijn voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2021.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

Met de inwerkingtreding worden de bestaande nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches ingetrokken. Deze nadere regels blijven van toepassing op de voor 2020 verleende, vast te stellen en vastgestelde subsidies.

Van 1 juli tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode waarbij de aanvraagtermijn voor de subsidie 2021 eenmalig wordt verlengd van 1 september naar 1 december 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten in de vergadering van 26 juni 2020

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester