Gemeente Bergeijk - Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen

Geldend van 08-04-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeente Bergeijk - Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020;

gezien het advies van de commissie GZ d.d. 10 juni 2020.

besluit:

 • 1.

  De subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen vast te stellen en in werking te laten treden op 1 juli 2020.

 • 2.

  De financiële consequenties van de subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen verwerken in de 1e burap 2020.

Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk op 30 juni 2020, gelet op het feit dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening op grond van de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet bij de gemeenteraad ligt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. Aanvrager:

  de Eigenaar van een Bestaande woning die een aanvraag voor Subsidie indient ten aanzien van Energiebesparende maatregelen met als doel reductie van het energieverbruik;

 • b. Bestaande woning:

  een bewoonbare woning in de gemeente Bergeijk die is opgeleverd aan de Eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige Subsidieverordening;

 • c. College:

  het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bergeijk;

 • d. Eigenaar:

  de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens particuliere eigenaar is van de Bestaande Woning;

 • e. Energiebesparende maatregelen:

  één (of meer) maatregel(en) en/of diensten zoals opgenomen op de Maatregelenlijst Subsidie die beoogt/beogen in, op of aan een Bestaande Woning energie te besparen;

 • f. Gemeente:

  de gemeente Bergeijk;

 • g. Maatregelenlijst Subsidie:

  de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze Subsidieverordening, Subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen op de website www.winstuitjewoning.nl/bergeijk om zo de meest recente Maatregelenlijst Subsidie vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken als toetsingslijst te hanteren voor de aanvragen subsidiereductie energieverbruik particuliere woningen.

 • h. Subsidieverordening:

  onderhavige Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen;

 • i. Subsidie:

  de Subsidie in het kader van de in de Subsidieverordening omschreven Energiebesparende maatregelen;

 • j. Voucher:

  het unieke nummer/ de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren door de Gemeente die eenmalig recht geeft op Subsidie binnen deze Subsidieverordening.

Artikel 2 Doel van de regeling

Met deze Subsidieverordening wil de Gemeente stimuleren dat Eigenaren van Bestaande woningen Energiebesparende maatregelen treffen met de bedoeling om het verbruik van energie te verminderen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze Subsidieverordening is van toepassing op het aanbrengen van Energiebesparende maatregelen aan of op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de Gemeente, welke Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die Eigenaar is van de betreffende Bestaande woning.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden aangevraagd voor Energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de Aanvrager.

 • 2.

  Subsidie wordt aangevraagd middels het inwisselen van een Voucher, welke Voucher uitsluitend inwisselbaar is door- of namens de Aanvrager aan wie de Gemeente de Voucher heeft doen toekomen.

 • 3.

  Subsidie kan met de Voucher worden aangevraagd in de periode tussen het moment van ontvangst van de Voucher en 31 december 2021.

 • 4.

  Per Bestaande Woning en per Aanvrager kan maximaal één Voucher worden ingewisseld. Een aanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten, zolang deze de waarde van de Voucher maar niet overstijgen. Alle in te dienen maatregelen en/of diensten moeten op één kassabon staan.

 • 5.

  De Voucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de Maatregelenlijst Subsidie. Aanvrager dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen subsidie verstrekt worden.

 • 6.

  De Voucher geeft recht op een Subsidie ter hoogte van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs van de Voucher, eveneens in geval het totaalbedrag hoger is dan de waarde van de Voucher.

 • 7.

  Iedere Voucher is eenmalig bruikbaar. Het restbedrag van de Voucher komt te vervallen indien het aangevraagde subsidiebedrag het maximum bedrag niet overschrijdt.

 • 8.

  De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, indien niet wordt voldaan aan artikel 5 lid 4.

 • 9.

  De te verstrekken subsidie wordt gebaseerd op werkelijke uitgaven, zoals opgenomen op het betalingsbewijs.

 • 10.

  De Voucher is slechts geldig op het aangegeven adres, is niet aanpasbaar en is niet inwisselbaar voor geld.

 • 11.

  Er geldt een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de Voucher zijn waarde. In dat geval zal Aanvrager geen Subsidie ontvangen.

 • 12.

  Het is niet toegestaan Vouchers op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 • 13.

  Het College behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer mogelijk of opportuun is, de geldigheid van de Voucher(s) voortijdig te beëindigen. Op dat moment niet gevalideerde Vouchers komen niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking.

 • 14.

  Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de Voucher/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe Voucher/code.

 • 15.

  Het College behoudt zich het recht om de periode genoemd in artikel 4.3 te verlengen en/of de Subsidieverordening te wijzigen of aan te vullen. De Subsidieverordening die geldt op het moment van indienen van de subsidieaanvraag is van toepassing.

 • 16.

  In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het College.

Artikel 5 Hoogte Subsidie

 • 1.

  De Energiebesparende maatregelen kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per Bestaande woning.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere Energiebesparende maatregelen bevatten.

 • 3.

  De Subsidie bedraagt maximaal € 70 inclusief BTW per Bestaande woning.

 • 4.

  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Bestaande woning is € 35 inclusief BTW.

Artikel 6 Aanvragen Subsidie

 • 1.

  De Energiebesparende maatregelen dienen door Aanvrager te worden aangeschaft en vervolgens kan door middel van de Voucher de Subsidie worden aangevraagd.

 • 2.

  De Voucher is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor Energiebesparende maatregelen die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd.

 • 3.

  De subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling van de Energiebesparende maatregelen digitaal worden ingediend op (www.winstuitjewoning.nl/Bergeijk) met behulp van de code op de Voucher.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag dient Aanvrager een aantal gegevens te overleggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van de aanvraag mogelijk te maken en het recht op Subsidie te kunnen verifiëren:

  • a.

   Volledige naam en adresgegevens

  • b.

   Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email

  • c.

   IBAN-rekeningnummer waarop het bedrag na positieve verificatie gestort zal worden

  • d.

   De gekochte producten

  • e.

   Foto (of fysieke kopie) van de kassabon

  • f.

   Uniek kassabonnummer

  • g.

   Indien de kassabon onvoldoende specifiek is, een ander document waaruit blijkt dat de gekochte producten /diensten aan de gestelde voorwaarden voldoen

  • h.

   Informatie over het verkooppunt (winkellocatie en winkelketen)

  • i.

   verklaring dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten binnen een half jaar na aankoop van de materialen worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de Aanvrager

  • j.

   Verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie

 • 5.

  Indien een Aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan de door het College aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvraag.

Artikel 7 Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieverordening.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2021 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de Gemeente.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de vaststelling van Subsidie in het kader van deze Subsidieverordening geldt een subsidieplafond van €463.750,-. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen Subsidies meer worden vastgesteld.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Wanneer de Aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, geldt de dag waarop die aanvraag is aangevuld -waardoor sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - als datum (en tijdstip) van ontvangst van een volledige aanvraag.

 • 3.

  Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/Bergeijk.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen vastgesteld voor maatregelen die zijn aangeschaft in de Subsidiabele periode zoals omschreven in artikel 7.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het College kan de Subsidie weigeren, indien:

 • a.

  Niet is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze Subsidieverordening;

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt, zoals opgenomen in artikel 8.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger en beschikking tot subsidievaststelling

 • 1.

  De volgende verplichtingen gelden voor de subsidieontvanger:

  • a.

   De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de Energiebesparende maatregelen technisch uitvoerbaar zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • 2.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de Subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de Subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   de hoogte van de definitieve Subsidie uitgedrukt in euro’s.

Artikel 11 Verantwoording van de Subsidie

Het College en/of de door het College aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Indien de gesubsidieerde maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de Aanvrager verplicht het ontvangen Subsidiebedrag terug te betalen.

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag adviseert de door het College aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen het College uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de Subsidie.

 • 2.

  Het College kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de Aanvrager.

 • 3.

  De vaststelling van de Subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 13 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele Subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.

 • 2.

  Op de Subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3.

  Indien na validatie van de gegevens blijkt dat Aanvrager recht heeft op Subsidie wordt het bedrag zo spoedig mogelijk aan Aanvrager overgemaakt op het door Aanvrager opgegeven IBANrekeningnummer.

 • 4.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen te worden aangebracht/uitgevoerd door/namens Aanvrager.

 • 5.

  Alleen originele Vouchers en codes kunnen worden gebruikt en dienen op eerste verzoek aan het College te worden verstrekt. Aanvrager dient de Voucher (inclusief de unieke code) derhalve zorgvuldig te bewaren. Het College heeft het recht om terugbetaling op te schorten tot ontvangst van de originele Voucher en code.

 • 6.

  In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Aanvrager ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het College kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de Aanvrager.

Artikel 15 Slotbepalingen

Deze subsidieverordening treedt in werking op 1 juli 2020.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling reductie energieverbruik particuliere woningen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 30 juni en 2 juli 2020.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Toelichting Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen

In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van Energiebesparende maatregelen aan of op een Bestaande woning. Het doel van deze subsidie is om Eigenaren van Bestaande woningen te stimuleren Energiebesparende maatregelen te treffen met de bedoeling om het verbruik van energie te verminderen. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot.

Hoe werkt het?

Er wordt gebruik gemaakt van vouchers.

Een voucher is een fysieke of digitale code waarmee de ontvanger binnen de randvoorwaarden van de subsidieverordening een tegemoetkoming ontvangt voor het nemen van een energiebesparende actie.

Iedere woningeigenaar ontvangt in de loop van 2020 een brief van de gemeente met een unieke vouchercode. Op basis van de unieke vouchercode en een aankoopbewijs van het energiebesparend product kun je maximaal €70,- euro retour ontvangen.

De voucher is in te wisselen via de website van “Winst uit je woning”: https://winstuitjewoning.nl

Op deze website van “Winst uit je woning” staat het onderstaande stappenplan voor het gebruik van de voucher voor de aankoop van energiebesparende producten.

Stappenplan:

 • 1.

  Kijk op de website van winst uit je woning (https://winstuitjewoning.nl) naar de lijst van producten in aanmerking komen voor het gebruik van de voucher. Het te kopen product moet op de lijst vermeld staan, als je het met de voucher wil aanschaffen. Koop een energiebesparend product liefst via één van de verkooppunten bij jou in de buurt of bij een van de aangesloten webshops.

 • 2.

  Na aanschaf van je producten kun je met jouw vouchernummer, de kassabon of factuur dit indienen op de website van winst uit je woning (https://winstuitjewoning.nl) om onder de gestelde voorwaarden het aankoopbedrag terug te ontvangen.

 • 3.

  Onder de voorwaarden bedoelen we de voorwaarden die gesteld zijn aan de Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen van de gemeente Bergeijk. De Subsidieverordening vind je op de website van de gemeente Bergeijk (www.bergeijk.nl/duurzaamheid).

 • 4.

  Let op: Je kunt de vouchercode eenmalig en op maximaal één kassabon indienen. Als niet het hele bedrag wordt gedeclareerd, komt het restbedrag te vervallen.

 • 5.

  Het bedrag dat je terug kan krijgen wordt gebaseerd op werkelijke uitgaven, zoals opgenomen op het betalingsbewijs. Dit betekent dat het bedrag op de kassabon voor een vergoeding in aanmerking komt. Dus als je voor €70 aan materialen koopt, en je een 10% kortingsbon hebt, betaal je aan de kassa €63. Vervolgens kun je maar voor €63 een declaratie indienen voor de voucher.

 • 6.

  Het indienen van de voucher duurt niet lang, het zijn een aantal simpele stappen. Houd de volgende gegevens bij de hand bij het indienen van de declaratie:

  • Jouw vouchercode welke in de gemeentebrief vermeld staat;

  • De kassabon of factuur waarop vermeldt staat welke energiebesparende product(en) of diensten je hebt aangeschaft;

  • Je persoonsgegevens;

  • Je IBAN bankrekeningnummer waarop je het bedrag retour wil ontvangen.

 • 7.

  Staat jouw bouwmarkt niet in de lijst? Geen probleem. Vul dan ‘overig’ in. Tijdens het indienen van de declaratie vragen we je een aanvullende verklaring in te vullen. Deze is nodig om te bevestigen dat er daadwerkelijk producten zijn gekocht die onder de zogenoemde RRE regeling vallen en je het geld terug kan ontvangen. Zonder deze verklaring kan de declaratie niet verwerkt worden. Zodra je de verklaring hebt, kun je weer verder gaan via de link die je ontvangt en de declaratie afronden.

 • 8.

  Na het afronden van je declaratie, worden jouw gegevens gecontroleerd. Indien de declaratie goedgekeurd wordt ontvang je binnen enkele weken je aankoopbedrag terug. Je wordt natuurlijk over de status van je aanvraag geïnformeerd.

 • 9.

  Indien wij vragen hebben nemen wij mogelijk contact met je op. Het is daarom belangrijk dat je de juiste contactgegevens meestuurt, zodat we je bij vragen kunnen bereiken.

 • 10.

  Berg de bon goed op, want Winst uit je woning of de gemeente kan nog tot 1 jaar later om de bon vragen ter controle.

Voor welke energiebesparende maatregelen kan ik de voucher inzetten?

De voucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan door het ministerie van Binnenlandse zaken en Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben. Deze producten en diensten staan op de Maatregelenlijst Subsidie.

Hoe weet ik of een product of diensten op de vastgestelde lijst van producten staat?

Op de website www.winstuitjewoning.nl/bergeijk staat de meest recente Maatregelenlijst Subsidie vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken welkeals toetsingslijst wordt gehanteerd voor de aanvragen subsidiereductie energieverbruik particuliere woningen. Deze lijst wordt ook wel de ‘Productenlijst Vouchers Energiebesparing - Regeling Reductie Energiegebruik’ genoemd. Als een product of dienst op deze lijst voorkomt, is de voucher hiervoor in te zetten.

Waar kunnen energiebesparende producten worden gekocht?

Een energiebesparend product of dienst kan bij één van de verkooppunten bij jou in de buurt worden aangeschaft of via een van de aangesloten Nederlandse webshops. We vragen je zoveel mogelijk lokaal te kopen om onze lokale ondernemers te steunen.

Hoe vaak kan ik de voucher gebruiken?

Per bestaande woning kan één persoon maximaal één voucher worden ingewisseld. En dat kan u één keer doen.

Een aanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten. De waarde van de voucher is echter maximaal €70,-.

U moet de aanvraag in één keer voor alle aangeschafte producten of diensten in te dienen. U kunt dus niet meerdere malen indienen totdat het bedrag van €70,- op is.

Als de subsidiepot bij de gemeente op is of de termijn is verstreken, is de voucher niet meer te gebruiken.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal € 70 inclusief BTW per bestaande woning. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is per bestaande woning is € 35 inclusief BTW.

Wanneer kan ik voucher indienen?

In de periode vanaf het moment dat u de vouchercode via een persoonlijke brief van de gemeente heeft ontvangen (juni 2020) tot en met 31 december 2021 kunt u de voucher inwisselen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497-551455. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de voucheractie? Neem dan contact op met Winst uit je woning via info@winstuitjewoning.nl.