SUBSIDIEREGELING AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN ARNHEM 2021 TOT EN MET 2024

Geldend van 02-07-2020 t/m 01-01-2025

Intitulé

SUBSIDIEREGELING AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN ARNHEM 2021 TOT EN MET 2024

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelezen / overwegende de collegenota: plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten 2021 tot en met 2024 en bijbehorende subsidieregeling;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

Besluit vast te stellen:

Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten Arnhem 2021 tot en met 2024

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b. Onderwijsinstelling: de school of onderwijsinstelling zoals bepaald volgens de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op de expertisecentra;

 • c. Organisatie: een rechtspersoon die zich ten doel stelt om activiteiten zonder overwegend winstoogmerk te verrichten.

Artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Het college kan aan onderwijsinstellingen en organisaties die activiteiten of projecten die tot doel hebben om voortijdig schoolverlaten te voorkomen dan wel aan te pakken in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Arnhem, een subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten.

 • 2. De activiteiten of projecten moeten voor en met het onderwijs worden verricht.

 • 3. Activiteiten of projecten sluiten aan bij de uitgangspunten zoals beschreven in het Plan van aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten Arnhem 2021 tot en met 2024.

 • 4. Subsidie kan voor maximaal 4 jaar worden verstrekt met een eindtijd van de activiteiten in december 2024.

 • Het eerste subsidiejaar geldt als proefperiode. Het college zal deze proefperiode in het opvolgende jaar evalueren op grond van de criteria genoemd onder het tweede lid van artikel 5. Bij een voldoende beoordeling wordt de subsidie conform verleningsbeschikking voortgezet. Een onvoldoende beoordeling kan leiden tot wijziging of intrekking van de subsidievestrekking.

Artikel 3: Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld voor het opvolgende kalenderjaar.

Artikel 4: De aanvraag

 • 1. De aanvraag bevat in elk geval:

  • a.

   een plan van aanpak waaruit blijkt op welke wijze voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen dan wel aangepakt;

  • b.

   een duidelijke beschrijving van de doelgroep en de aantallen leerlingen waarop de aanpak is gericht;

  • c.

   een duidelijke beschrijving van de zorgstructuur van de school en de wijze waarop de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hierop aansluiten;

  • d.

   een duidelijke beschrijving van de wijze waarop voor de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd wordt samengewerkt met ouders en betrokken partners binnen en buiten de school en hoe wordt aangesloten op de leefomgeving van de jongere;

  • e.

   een duidelijke beschrijving van de beoogde doelen en resultaten en op welke wijze deze gemonitord worden;

  • f.

   een sluitende begroting voor de subsidie die wordt aangevraagd, met een heldere onderbouwing van de kosten, met onderscheid tussen personele en materiële kosten.

 • 2. Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend tot 1 oktober. De beschikking wordt voor 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar afgegeven. Als het subsidieplafond niet wordt bereikt, kunnen aanvragen worden ingediend tot 1 juni van het opvolgende kalenderjaar.

 • 3. Als de aanvrager geen onderwijsinstelling is, werkt deze aantoonbaar samen met een onderwijsinstelling.

 • 4. Voor zover de aanvrager subsidie of een andere financiële bijdrage van het college ontvangt of heeft aangevraagd, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag van de subsidie.

 • Voor zover de aanvrager subsidie of een andere financiële bijdrage van een ander bestuursorgaan ontvangt heeft aangevraagd voor dezelfde activiteiten of projecten, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag van de subsidie.

Artikel 5: Beoordeling van de aanvraag

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het volgens artikel 3 vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld op:

  • a.

   de aansluiting op het plan van aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten 2021 tot en met 2024;

  • b.

   de aansluiting van de activiteiten en werkwijzen bij de doelstellingen die zijn opgenomen in de aanvraag;

  • c.

   de aansluiting van de activiteiten en werkwijzen bij de zorgstructuur van de school en de kwaliteit en samenhang van de samenwerking met ouders en betrokken partners binnen en buiten de school;

  • d.

   de verhouding van het aangevraagde bedrag tot de te bereiken resultaten.

  • e.

   de wijze waarop resultaten gemonitord worden.

Artikel 6 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger dient medewerking te verlenen aan een evaluatie van de subsidieverstrekking door het college.

 • 2. 2.De subsidieverstrekking dient na afloop van activiteiten of projecten verantwoord te worden conform artikel 14 tot en met 16 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

Artikel 7: Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college een voorschot tot 100% worden verstrekt.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

Artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10: Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt op de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2025.

Artikel 11: Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten 2021 tot en met 2024'.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,