Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie anderhalve-meter-regeling (De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020)

Geldend van 18-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie anderhalve-meter-regeling (De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 juni 2020, nr. A.19, afdeling ECP, dossiernummer K21469 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  De COVID-19 pandemie van grote invloed is op het Groninger bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;

 • -

  een aantal sectoren binnen het Groninger bedrijfsleven en maatschapelijke organisaties zwaar getroffen worden door de COVID-19 pandemie;

 • -

  de provincie Groningen een aantal sectoren tegemoet wil komen voor het inrichten van de organisatie aan de normen van de anderhalve-meter-economie.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  de De-minimisverordening.

Besluiten:

I. Vast te stellen de:

Subsidieregeling "De anderhalve-meter-regeling Provincie Groningen 2020"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352);

 • c.

  De-minimisverklaring: verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de De-minimisverordening heeft ontvangen;

 • d.

  Kleine onderneming: kleine onderneming of micro onderneming als bedoeld in bijlage I van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014;

 • e.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • f.

  Provincie: provincie Groningen.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine ondernemingen en kleine maatschappelijke organisaties die gevestigd zijn in de provincie Groningen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine onderneming of maatschappelijke organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds meer dan één keer subsidie is verstrekt;

 • b.

  de subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000,-;

 • c.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen zoals deze zijn vermeld op de website www.rivm.nl;

 • d.

  de subsidie niet kan worden verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening;

 • e.

  de aanvrager voor dezelfde activiteiten waarvoor hij subsidie aanvraagt reeds een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de regeling.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;

 • b.

  kosten van verrichte werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020;

 • b.

  werkzaamheden die door de ondernemer of medewerkers in dienst van de onderneming/organisatie zijn uitgevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

Artikel 9 De subsidieaanvraag

Een aanvraag wordt ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland via een daarvoor ontwikkeld web portal dat bereikbaar is via www.snn.nl. Daarnaast bevat een subsidieaanvraag in aanvulling op artikel 2.1 van de Procedureregeling de volgende documenten:

 • a.

  de facturen;

 • b.

  een beschrijving van de verrichte maatregelen en werkzaamheden bij het herinrichten van een onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie;

 • c.

  een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud;

 • d.

  een ingevulde en ondertekende De-minimisverklaring.

Artikel 10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond voor deze regeling vast. Dit subsidieplafond wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 2.500,- per aanvraag.

Artikel 12 Beslistermijn

In afwijking van artikel 2.4 van de Procedureregeling beslissen Gedeputeerde Staten binnen een termijn van 8 weken op een subsidieaanvraag.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020 en eindigt op 1 juli 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020

Ondertekening

Groningen, 23 juni 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling "De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020"

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Op de persconferentie van 6 mei jl. heeft Mark Rutte aangekondigd dat er de komende maanden weer meer mogelijk is voor het bedrijfsleven, maar dat afstand houden (de anderhalve-meter-economie) nodig is bij het opstarten van activiteiten. Veel ondernemingen merken de gevolgen van COVID-19, maar de gevolgen verschillen per sector. Met deze regeling willen we kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen, waaronder zzp'ers, in een aantal zwaar getroffen sectoren een tegemoetkoming geven in de kosten die zij hebben moeten maken om hun onderneming aan te passen aan de anderhalve-meter-economie.

Artikelsgewijs

Artikel 1, onder b

Het steunkader waarbinnen subsidie wordt verstrekt in het kader van deze regeling is de

de-minimissteun en is geregeld in Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013. Op grond van deze verordening kan Gedeputeerde Staten aan MKB-ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- aan voordeel verstrekken zonder dat dit staatssteun oplevert. Om te kunnen beoordelen dat het plafondbedrag niet wordt overschreden met de subsidieverstrekking in het kader van deze regeling, dient bij de aanvraag een ingevulde de-minimisverklaring te worden overgelegd.

Artikel 3

De kleine onderneming/organisatie van de aanvrager moet bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.

Artikel 6, onder a

Een kleine onderneming/organisatie kan maximaal twee keer subsidie ontvangen in het kader van deze regeling.

Artikel 6, onder e

Indien de aanvrager voor een activiteit reeds eerder een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de regeling, wordt een tweede aanvraag voor deze zelfde activiteit geweigerd.

Ter illustratie:

Een sportvereniging heeft een subsidie verstrekt gekregen op grond van de regeling voor de aanleg van extra terrasvoorzieningen. Hiervoor is één factuur ontvangen die bij de aanvraag is overgelegd. Indien de sportvereniging een tweede aanvraag indient voor de aanleg van dezelfde terrasvoorzieningen, dan wordt deze tweede aanvraag geweigerd. Een tweede aanvraag voor de aankoop van b.v. desinfecteringspompen, of nog weer een extra uitbreiding van terrasvoorzieningen kan echter wel weer voor subsidie in aanmerking komen, mits uit deze tweede aanvraag blijkt dat het daadwerkelijk nieuwe zaken gaat en de aanvraag daarnaast voldoet aan de overige voorwaarden en criteria om voorsubsidie in aanmerking te kunnen komen.

Artikel 7 en 8

In maart 2020 ging Nederland in een intelligente lockdown. Sindsdien hebben ondernemers en maatschappelijke organisaties extra kosten moeten maken en moeten investeren om hun activiteiten met in achtneming van de richtlijnen van de RIVM toch voort te kunnen zetten. De regeling beoogt ondernemingen en maatschappelijke organisaties die binnen de doelgroep vallen een steuntje in de rug te geven door een deel van deze onverwachte kosten om te kunnen voldoen aan de anderhalve-meter-economie te ondersteunen. Subsidie kan worden verkregen voor de kosten en investeringen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan na 15 maart 2020 en die op het moment van subsidieaanvraag zijn afgerond.

BTW en interne loonkosten komen niet voor subsidie in aanmerking.