Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard en het bestuur van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard houdende regels omtrent cameratoezicht op het gemeentehuis (Regeling cameratoezicht Huis van Heerhugowaard)

Geldend van 07-07-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard en het bestuur van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard houdende regels omtrent cameratoezicht op het gemeentehuis (Regeling cameratoezicht Huis van Heerhugowaard)

Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard en het bestuur van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:

Overwegende:

 • Dat veiligheid van personen en de beveiliging van het Huis van Heerhugowaard van groot belang is;

 • Dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor een veilig Huis van Heerhugowaard;

 • Dat agressie tegen werknemers en bestuur een risico vormt;

 • Dat het instellen van cameratoezicht een methode is om de veiligheid te verbeteren;

 • Dat privacy van groot belang is en daarmee met zorgvuldigheid dient te worden omgegaan.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1 lid f Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 4 juni 2020.

Besluiten vast te stellen de

Regeling cameratoezicht Huis van Heerhugowaard

Deze regeling heeft betrekking op het cameratoezicht, dat 24-uur per dag plaatsvindt in de publieke ruimten op de begane grond van het Huis van Heerhugowaard, bij de leveranciers- en personeelsingangen en op de parkeerplaatsen voor dienstauto’s en voor auto’s van het bestuur in de parkeergarage.

Het protocol geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures inzake het cameratoezicht met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van bezoekers, werknemers en bestuurders in het Huis van Heerhugowaard. Het cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van werknemers.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Huis van Heerhugowaard: het gemeentehuis gevestigd aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard.

 • b.

  Camerasysteem: de opnameapparatuur en het geheel van camera’s dat is geplaatst in – of is gericht op – voor publiek toegankelijke ruimten op de begane grond, de parkeergarage (alleen parkeerplaatsen bestuur) en aan de buitenzijde bij de leveranciersingang van het Huis van Heerhugowaard en de parkeerplaatsen voor dienstauto’s.

 • c.

  incident: een strafbaar feit, een ongeval of een andere overlast gevende gedraging of gebeurtenis die gevaar of dreigend gevaar vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of de bewaking van zaken in en bij het Huis van Heerhugowaard en vraagt om optreden door de verantwoordelijke.

 • d.

  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • e.

  Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens waaronder wordt verstaan het verzamelen en vastleggen van beeldopnamen met het camerasysteem en het bewaren daarvan op een afzonderlijk opslagmedium alsmede de overige in artikel 4 AVG bedoelde handelingen.

 • f.

  Verantwoordelijke: degene die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, in casu de gemeentesecretaris van de gemeente Heerhugowaard en de secretaris-directeur van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

 • g.

  Veiligheidsfunctionaris: degenen die, onder verantwoordelijkheid van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard, belast is met de dagelijkse zorg voor het verwerken van de persoonsgegevens (toezichthouder). Bij diens afwezigheid treedt een vervanger in diens plaats. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende de veiligheidsfunctionaris zoals verwoord in de artikelen zijn in dat geval derhalve in gelijke mate van toepassing op diens vervanger.

 • h.

  Gebouw: Huis van Heerhugowaard; pand in eigendom van de gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard.

 • i.

  Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 • j.

  Verstrekking van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 • k.

  Wet: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • l.

  Logboek: digitale registratie van de vordering van beeldmateriaal door derden.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt alleen voor:

 • a.

  De bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen in het Huis van Heerhugowaard door het tijdig waarnemen van en adequaat ingrijpen bij (dreigende) incidenten;

 • b.

  De beveiliging van de leveranciers- en personeelsingang, de dienstauto’s aan de achterzijde van het Huis van Heerhugowaard en de auto’s voor het bestuur in de parkeergarage.

 • c.

  De bewaking van zaken en/of gemeentelijke eigendommen die zich in de voor publiek toegankelijke ruimten van het Huis van Heerhugowaard bevinden.

Artikel 3 Kenbaarheid, soort gegevens

 • 1. Voor het publiek dat het Huis van Heerhugowaard binnengaat, is het kenbaar dat er gebruik wordt gemaakt van camera’s door middel van tekens (informatieborden en/of pictogrammen) die zichtbaar zijn aangebracht op of bij de toegangsdeuren. Bij de achteringang van het Huis van Heerhugowaard is een camerabord geplaatst met de toevoeging dat personen kunnen worden waargenomen die toegang willen tot het Huis van Heerhugowaard.

 • 2. Alle werknemers die werkzaam zijn in het Huis van Heerhugowaard worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit camera reglement hiervan op de hoogte gesteld.

 • 3. Gedurende 24 uur per dag worden in het Huis van Heerhugowaard met behulp van een camerasysteem beeldopnamen continue digitaal vastgelegd.

 • 4. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt. Buiten de reguliere openingstijden worden alleen beeldopnamen gemaakt indien er een beweging wordt gedetecteerd.

 • 5. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

  de beeldopnamen van personen in of bij het Huis van Heerhugowaard; de metadata met betrekking tot het tijdstip, de datum en de camera waarmee de beeldopnamen zijn gemaakt.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden

 • 1. De verantwoordelijkheid voor het cameratoezicht in het Huis van Heerhugowaard ligt bij de gemeentesecretaris als hoofd van de gemeentelijke organisatie en bij de secretaris-directeur als hoofd van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

 • 2. De veiligheidsfunctionaris bedient de apparatuur en kan de camerabeelden ‘real time’ gedurende de openingstijden van het Huis van Heerhugowaard bekijken.

 • 3. Indien zich een incident voordoet, beslist de verantwoordelijke of er onderzoek van de beeldopnamen noodzakelijk is.

 • 4. De veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor:

  • a.

   Het ‘real time’ bekijken van de camerabeelden gedurende de openingstijden van het Huis van Heerhugowaard .

  • b.

   Het op verzoek van de verantwoordelijke selecteren, analyseren en evalueren van de beeldopnamen bij incidenten en verzoeken tot inzage.

  • c.

   Het kopiëren of overschrijven van de beeldopnamen naar een afzonderlijk opslagmedium indien de beeldopnamen moeten worden bewaard voor onderzoek.

  • d.

   Het bijhouden van een logboek met hierin de registratie van de gekopieerde en verstrekte beelden.

  • e.

   Het vernietigen van de beeldopnamen na afhandeling van het incident of na het bekijken van de beelden bij een verzoek tot inzage.

Artikel 5 Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens

 • 1. De beeldopnamen worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor zij worden verzameld

 • 2. Het camerasysteem verwijdert de persoonsgegevens (in dit geval de camerabeelden) 14 dagen nadat de opnamen zijn gemaakt.

 • 3. De verwijdering van de persoonsgegevens geschiedt automatisch.

 • 4. De beeldopnamen kunnen langer dan 2 weken worden bewaard indien op de beeldopnamen een incident staat of bij een verzoek tot inzage van bepaalde beeldopnamen. Na afhandeling van het incident of de inzage worden de opnamen vernietigd.

Artikel 6 Verstrekking persoonsgegevens

 • 1. Indien er sprake is van een incident waarbij mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd, kunnen de beelden door de politie op grond van de Wpg (Wet politiegegevens) worden gevorderd.

 • 2. De beelden/persoonsgegevens worden verstrekt indien er een wettelijke plicht is.

 • 3. De verantwoordelijke beoordeelt de geschiktheid van de beeldopnamen in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van het bepaalde in de Wet.

 • 4. Beeldopnamen worden in geval van incidenten aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die daaraan ten grondslag ligt dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering. Indien de verantwoordelijke heeft beoordeeld dat de beeldopnamen geschikt zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden, maakt de veiligheidsfunctionaris een kopie van de betreffende beeldopnamen door deze naar een gegevensdrager te kopiëren.

 • 5. Alvorens tot het verstrekken van een kopie van de beeldopnamen wordt overgegaan, dient de ontvanger van de beeldopnamen zich te legitimeren tegenover de veiligheidsfunctionaris. De ontvanger van de beeldopnamen tekent voor ontvangst alsmede voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldopnamen, onder vermelding van datum en tijd.

 • 6. Van de verstrekking wordt melding gemaakt in het logboek, met vermelding van datum, naam ontvanger en wijze van legitimeren,

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

Eenieder die onder gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt dan wel eenieder die de beelden ‘real time’ bekijkt, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem uit dien hoofde bekend wordt, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8 Inzagerecht

 • 1. Eenieder kan de verantwoordelijke verzoeken hem mee te delen of van betrokkene persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens dat betreffen.

 • 2. Bij een verzoek om inzage dient de verzoeker het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt, aan te geven. In beginsel heeft de verzoeker slechts recht op inzage in beeldopnamen waarop de verzoeker zelf te zien is.

 • 3. De verantwoordelijke controleert bij een verzoek tot inzage altijd de identiteit van de verzoeker. Zo nodig dient verzoeker zich in persoon te vervoegen bij veiligheidsfunctionaris ter deugdelijke vaststelling van zijn identiteit. De termijn zoals bedoeld in artikel 5.2 wordt hierdoor opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

 • 4. Op een verzoek om inzage in beeldopnamen wordt beslist na een belangenafweging door de verantwoordelijke, waarbij het belang van verzoeker bij inzage van beeldopnamen wordt afgewogen tegen overige belangen, waaronder:

  • a.

   de veiligheid van de staat;

  • b.

   de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  • c.

   gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

  • d.

   het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen als bedoeld onder b en c;

  • e.

   de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

  Zijn bovenstaande belangen niet van toepassing dan moet aan een verzoek gevolg worden gegeven.

 • 5. De inzage van camerabeelden vindt plaats in een spreekkamer en onder toezicht van de veiligheidsfunctionaris.

Artikel 9 Bezwaar

Eenieder kan bij de verantwoordelijke bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 10 Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens tegen verlies of diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen.

Artikel 11 Verband en koppeling aan andere verzameling persoonsgegevens

De verzameling persoonsgegevens heeft geen verband met een andere verzameling van persoonsgegevens en is niet gekoppeld aan een andere verzameling van persoonsgegevens.

Artikel 12 Evaluatie cameratoezicht

De verantwoordelijk evalueert jaarlijks of de doelen welke met het cameratoezicht worden beoogd, gehaald worden. Indien geconstateerd wordt dat de doelen niet worden gehaald, gaat de verantwoordelijke over tot de noodzakelijke aanpassingen.

Artikel 13 Ondernemingsraden

Een camerasysteem dat meekijkt of opnames maakt, is te beschouwen als een personeelsvolgsysteem. Deze regeling is een regeling in de zin van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Voor de vaststelling, wijziging en intrekking van deze regeling is instemming vereist door de Ondernemingsraad.

Artikel 14 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling kan aangehaald worden als “Regeling cameratoezicht Huis van Heerhugowaard”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de vijfde dag volgend op die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, gehouden op 5 mei 2020 en in de vergadering van het bestuur van WLH, gehouden op 19 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de burgemeester,

A.B. Blase

de secretaris,

A.S. Meijer

Het bestuur van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard,

voorzitter,

A.B. Blase

secretaris-directeur,

A.S. Meijer